DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: Vláda Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:
a)v primárnom
- články 50 ods. 1 a 50 ods. 2 písm. g) Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b)v sekundárnom
- smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (kodifikované znenie) (Ú. v. L 169/46, 30.06.2017), gestor určený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 427 z 13. septembra 2017 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (gestor) a Ministerstvo financií Slovenskej republiky (spolugestor);
c)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia: žiadna, nakoľko sa jedná o kodifikované znenie právne záväzného aktu EÚ, ktoré neukladá členským štátom povinnosť transpozície do národných právnych poriadkov; transpozícia bola zabezpečená v transpozičných termínoch určených jednotlivými smernicami, ktoré boli zrušené a nahradené novým kodifikovaným znením; naviac v danom prípade ide o využitie opcie ponúknutej členským štátom, ktorá sama o sebe nemá dopad na skôr vykonanú transpozíciu ani určené transpozičné lehoty
b)informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie: bezpredmetné
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých uvádzané právne akty Európskej únie prebrané, spolu s uvedením rozsahu tohto prebrania, príp. potreby prijatia ďalších úprav: bezpredmetné
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie
Úplne