-1-
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
__________________________________________________________________________
1605
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ...........2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z. a zákona č. 156/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 3 sa slová „súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti“ nahrádzajú slovami „písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti s úradne osvedčeným podpisom alebo písomný súhlas väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti alebo jej časti, ak ide o podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti alebo jej časti počítanej podľa veľkosti ich podielov, s úradne osvedčenými podpismi“ a na konci druhej vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak
-2-
právo na užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania vyplýva z katastra nehnuteľností.“.
2.V § 7 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Organizačnou zložkou podniku sa rozumie organizačný útvar podniku podľa tohto zákona alebo osobitného zákona. Pri prevádzkovaní organizačnej zložky podniku sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o organizačnú zložku podniku.
(2) Organizačnú zložku podniku právnickej osoby možno na návrh zapísať do obchodného registra.“.
3.V § 13 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Ak ide o podnikateľa, ktorý sa zapisuje do obchodného registra, obmedzenie štatutárneho orgánu podľa prvej vety sa do obchodného registra nezapisuje.“.
4.V § 21 odseky 4 a 5 znejú:
„(4) Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky vzniká ku dňu
a)vzniku živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov zahraničnej fyzickej osobe, a to v rozsahu predmetu podnikania zapísaného v živnostenskom registri alebo inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, alebo
b)zápisu podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra, a to v rozsahu zapísaného predmetu podnikania; návrh na zápis podáva zahraničná právnická osoba.
(5) Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenskej republiky zaniká ku dňu
a)zániku živnostenského oprávnenia alebo iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov zahraničnej fyzickej osobe, ak dochádza k jeho zániku v rozsahu činnosti, ktorá je vykonávaná a zapísaná ako jediný predmet podnikania v živnostenskom registri alebo inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom, alebo
b)výmazu podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby z obchodného registra; návrh na výmaz podáva zahraničná právnická osoba.“.
5.V § 21 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.
6.V § 21 ods. 8 sa slová „7 a 8“ nahrádzajú slovami „6 a 7“.
7.V § 22 sa slová „fyzická zahraničná“ nahrádzajú slovami „zahraničná fyzická“.
8.V § 27 odsek 2 znie:
„(2) Do obchodného registra sa zapisujú
a)právnické osoby založené podľa tohto zákona, a to
1. verejná obchodná spoločnosť,
2. komanditná spoločnosť,
-3-
3. spoločnosť s ručením obmedzeným,
4. jednoduchá spoločnosť na akcie,
5. akciová spoločnosť,
6. družstvo,
b)právnické osoby založené podľa práva Európskej únie, a to
1.európske zoskupenie hospodárskych záujmov,
2. európske družstvo,
3. európska spoločnosť,
c)právnické osoby, zriadené zákonom alebo na základe zákona, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra,
d)štátne podniky,
e)organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb,
f)podniky zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb
(ďalej len „zapísaná osoba“).“.
9.V § 66 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa § 68 ods. 6 písm. a)“.
10.V § 67a ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Za spoločnosť v kríze sa považuje aj spoločnosť v čase od jej zrušenia do vstupu do likvidácie.“.
11.V § 67i ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „depozitár cenných papierov“ sa vkladá čiarka a slová „subjekt kolektívneho investovania, prevádzkovateľ platobného systému, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, platobná inštitúcia a veriteľ s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu“.
12.§ 68 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:
Zrušenie, neplatnosť a zánik spoločnosti
§ 68
(1)Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie, ak celé jej imanie prešlo na právneho nástupcu, alebo po jej zrušení súdom nebol zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora (ďalej len „preddavok na likvidáciu“) vo výške ustanovenej osobitným predpisom.
(3)Spoločnosť sa zrušuje
a)uplynutím času, na ktorý bola založená,
b)odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo príslušného orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti a o ustanovení likvidátora, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté.
(4)Spoločnosť sa tiež zrušuje
-4-
a)právoplatnosťou rozhodnutia súdu o neplatnosti spoločnosti,
b)odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
c)ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie predpoklady pre konkurz, alebo
d)z iného dôvodu, ak tak ustanoví tento zákon alebo osobitný zákon.
(5)Ak v prípade zrušenia spoločnosti podľa odseku 3 písm. a) spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti v lehote 60 dní od zrušenia spoločnosti neustanovia likvidátora alebo nezložia preddavok na likvidáciu, považuje sa spoločnosť márnym uplynutím tejto lehoty za založenú na dobu neurčitú, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(6)V prípade zrušenia spoločnosti podľa odseku 4 písm. c) súd bez zbytočného odkladu vymaže spoločnosť z obchodného registra.“.
13.V § 68a ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „a o jej vstupe do likvidácie“.
14.Za § 68a sa vkladajú § 68b a 68c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠68b
Zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu
(1)Súd aj bez návrhu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak
a)zanikli predpoklady ustanovené zákonom pre vznik spoločnosti,
b)orgány spoločnosti nie ustanovené v súlade so spoločenskou zmluvou, zakladateľskou zmluvou, zakladateľskou listinou, stanovami alebo týmto zákonom viac ako tri mesiace,
c)spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3,
d)spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona,
e)je spoločnosť v omeškaní s plnením povinnosti podľa § 40 ods. 2 viac ako šesť mesiacov, alebo
f)tak ustanoví tento zákon alebo osobitný zákon.
(2)Ak ide o dôvody na zrušenie spoločnosti podľa odseku 1, dôvod na zrušenie spoločnosti sa predpokladá, ak vyplýva z obchodného registra alebo listín uložených v zbierke listín.
§ 68c
Nakladanie s majetkom spoločnosti po jej zrušení
(1)Od zrušenia spoločnosti do jej vstupu do likvidácie podlieha nakladanie s majetkom spoločnosti, ktorého hodnota presahuje 10% hodnoty základného imania spoločnosti, oceneniu znaleckým posudkom a schváleniu najvyšším orgánom spoločnosti. Právny úkon, ktorým dochádza k nakladaniu s majetkom podľa prvej vety, nemôže nadobudnúť účinnosť skôr, ako bude uložený spolu so znaleckým posudkom v zbierke listín. Ak je na účinnosť právneho úkonu potrebný zápis do osobitnej evidencie podľa osobitného zákona, musí byť právny úkon
-5-
spolu so znaleckým posudkom uložený do zbierky listín pred zápisom do osobitnej evidencie.
(2)Hodnota plnenia alebo zábezpeky poskytnutej z právneho úkonu, ktorý nenadobudol účinnosť, sa musí spoločnosti vrátiť podľa zásad o bezdôvodnom obohatení. Členovia štatutárneho orgánu, ktorí vykonávali funkciu v čase poskytnutia plnenia alebo zábezpeky, ručia spoločne a nerozdielne za ich vrátenie. Spolu s nimi ručia tí, ktorí vykonávali funkciu člena štatutárneho orgánu v období, v ktorom spoločnosť nárok na vrátenie plnenia alebo zábezpeky neuplatňovala a o tejto povinnosti s prihliadnutím na všetky okolnosti vedeli alebo mohli vedieť.“.
15.Nadpis § 69 znie: „Splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti“.
16.V § 69 ods. 1 prvá veta znie: „Spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti môžu rozhodnúť o zrušení spoločnosti a o jej splynutí alebo zlúčení s inou spoločnosťou alebo o jej rozdelení.“.
17.§ 70 až 75a vrátane nadpisov znejú:
Likvidácia
§ 70
(1)Likvidácia smeruje k uspokojeniu nárokov veriteľov a iných osôb, ktorým prislúcha právo na likvidačný zostatok.
(2)Likvidáciu vykoná likvidátor.
(3)Spoločnosť vstupuje do likvidácie zápisom likvidátora do obchodného registra, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(4)Po dobu likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“.
§ 71
Ustanovenie likvidátora
(1)Ak bola spoločnosť zrušená rozhodnutím spoločníkov alebo príslušného orgánu spoločnosti, ustanovia spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti likvidátora súčasne s rozhodnutím o zrušení spoločnosti, najneskôr však do 60 dní od zrušenia spoločnosti, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(2)Ak spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti neustanovili likvidátora v lehote podľa odseku 1, ustanoví likvidátora, ak je zložený preddavok na likvidáciu, v konaní podľa Civilného mimosporového poriadku súd.
-6-
§ 72
Likvidátor
(1)Likvidátorom môže byť
a)osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu správcov vedeného podľa osobitného zákona (ďalej len „správca konkurznej podstaty“) alebo
b)iná osoba, ak je zapísaná v registri fyzických osôb, s ustanovením za likvidátora súhlasí a mohla by byť inak ustanovená za člena štatutárneho orgánu spoločnosti.
(2)Spoločenská zmluva, zakladateľská zmluva, zakladateľská listina, stanovy alebo osobitný zákon môžu určiť, kto byť ustanovený za likvidátora. Osobitný zákon môže určiť, kto je oprávnený navrhnúť ustanovenie likvidátora.
(3)Ak likvidátora ustanovuje súd, ustanovenie sa uskutočňuje náhodným výberom z osôb, ktoré by mohli byť pre prípad vyhlásenia konkurzu na majetok spoločnosti ustanovené za správcu, a to aj bez ich súhlasu.
(4)Ak likvidátora ustanovili spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti, návrh na zápis likvidátora do obchodného registra podáva ustanovený likvidátor. Ak likvidátora ustanoví súd, zapíše ho do obchodného registra bez návrhu.
§ 73
Zánik funkcie likvidátora počas likvidácie
(1)Ten, kto likvidátora do funkcie ustanovil, ho môže aj odvolať.
(2)Ak je likvidátor odvolaný, alebo ak likvidátor zomrie, je vyhlásený za mŕtveho alebo zanikne, musí byť bez zbytočného odkladu ustanovený iný likvidátor, a to spôsobom, ktorým sa ustanovil predchádzajúci likvidátor. Ak nie je možné ustanoviť likvidátora spôsobom, ktorým bol ustanovený predchádzajúci likvidátor, ustanoví likvidátora súd.
(3)Likvidátor ustanovený spoločníkmi alebo príslušným orgánom spoločnosti sa môže vzdať funkcie. Vzdanie sa funkcie likvidátora je účinné jeho doručením spoločnosti, pričom listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca. Ustanovenia § 66 ods. 2 piata veta sa použije rovnako.
(4)Bez ohľadu na spôsob ustanovenia likvidátora môže súd na návrh osoby, ktorá na tom osvedčí právny záujem, vrátane likvidátora, odvolať likvidátora, ktorý porušuje svoje povinnosti alebo z iného vážneho dôvodu.
§ 74
Zodpovednosť likvidátora
Likvidátor je pri výkone svojej pôsobnosti povinný postupovať s odbornou starostlivosťou v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov a za výkon svojej pôsobnosti zodpovedá rovnako ako členovia štatutárneho orgánu spoločnosti.
-7-
§ 75
Preddavok na likvidáciu
(1)Ak likvidátora ustanovia spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti, pred zápisom likvidátora do obchodného registra je spoločnosť povinná zložiť do úschovy u notára podľa osobitného predpisu preddavok na likvidáciu.
(2)Preddavok na likvidáciu nepodlieha exekúcii ani obdobnému vykonávaciemu konaniu a možno ho použiť iba na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora ustanoveného spoločnosťou alebo príslušným orgánom spoločnosti.
(3)Pri vyhlásení konkurzu na majetok spoločnosti preddavok na likvidáciu podlieha konkurzu, ibaže návrh na vyhlásenie konkurzu podal likvidátor; v takom prípade vydá notár hodnotu preddavku na likvidáciu likvidátorovi, ktorý bol v čase vyhlásenia konkurzu zapísaný v obchodnom registri ako likvidátor tejto spoločnosti.
(4)Výšku preddavku na likvidáciu za výkon funkcie likvidátora ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.
§ 75a
Odmena likvidátora a náhrada výdavkov
(1)Ak likvidátora ustanovil súd, patrí likvidátorovi odmena a náhrada výdavkov podľa osobitného predpisu. Ak likvidátora ustanovili spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti, patrí likvidátorovi odmena a náhrada výdavkov podľa zmluvy; ustanovenie § 66 ods. 6 sa použije primerane.
(2)Odmena a náhrada výdavkov likvidátora sa uhrádza z preddavku na likvidáciu a z likvidačnej podstaty. Odmena a náhrada výdavkov likvidátora, ktorá byť uhradená z preddavku na likvidáciu, je splatná najskôr schválením konečnej správy o priebehu likvidácie, účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie majetkového zostatku, ktorý vyplynie z likvidácie (likvidačný zostatok).
(3)Podrobnosti o určení výšky výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.
18.Za § 75a sa vkladajú § 75b až 75k, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠75b
Účinky vstupu spoločnosti do likvidácie
(1)Vstupom spoločnosti do likvidácie prechádza na likvidátora pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti, okrem oprávnenia zvolať zasadnutie najvyššieho orgánu spoločnosti.
(2)Vstupom spoločnosti do likvidácie zanikajú jednostranné právne úkony spoločnosti, najmä jej príkazy, poverenia, splnomocnenia a prokúry, okrem splnomocnení udelených na zastupovanie spoločnosti v súdnych konaniach.
-8-
(3)Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti likvidátor najmä plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, koná za spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením doterajších právnych vzťahov.
(4)Likvidátor ustanovený súdom pri zisťovaní majetku spoločnosti rovnaké oprávnenia ako správca konkurznej podstaty pri zisťovaní majetku úpadcu podľa osobitného zákona.
§ 75c
Oznámenie o vstupe do likvidácie a výzva na prihlásenie pohľadávok
Likvidátor bezodkladne po vstupe spoločnosti do likvidácie oznámi vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom a zverejní oznámenie o tom, že spoločnosť vstúpila do likvidácie a výzvu, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky a iné práva. Súd môže likvidátorovi uložiť, aby výzvu podľa prvej vety zopakoval, a to najmä pri zmene likvidátora.
§ 75d
Prihlasovanie pohľadávok do likvidácie
(1)Veritelia majú právo svoje pohľadávky a iné práva prihlásiť do likvidácie prihláškou a to bez ohľadu na ich splatnosť.
(2)Veritelia doručujú prihlášky pohľadávok do likvidácie na adresu nehnuteľnosti určenú likvidátorom v oznámení o vstupe do likvidácie, ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky a umožňuje doručovanie bez prieťahov. Adresou na doručovanie prihlášok do likvidácie sa spravidla rozumie bydlisko likvidátora fyzickej osoby, adresa kancelárie správcu konkurznej podstaty uvedená v zozname správcov vedenom podľa osobitného zákona alebo sídlo spoločnosti.
(3)Neprihlásenie pohľadávky alebo iného práva nemá vplyv na jeho trvanie.
§ 75e
Zoznam pohľadávok
Prihlásené pohľadávky likvidátor priebežne zapisuje do zoznamu pohľadávok. Základný zoznam prihlásených pohľadávok vyhotoví likvidátor podľa stavu ku dňu uplynutia 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu spoločnosti do likvidácie. Do uplynutia 30 dní od vyhotovenia zoznamu prihlásených pohľadávok ho likvidátor uloží do zbierky listín.
§ 75f
Mimoriadna účtovná závierka
Likvidátor zostaví mimoriadnu účtovnú závierku podľa stavu ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu spoločnosti do likvidácie.
-9-
§ 75g
Zoznam majetku
Zisťovanie majetku spoločnosti zabezpečuje likvidátor počas celej likvidácie. Likvidátor vyhotoví základný zoznam majetku spoločnosti a uloží ho do zbierky listín spolu so základným zoznamom prihlásených pohľadávok. Náležitosti zoznamu majetku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.
§ 75h
Povinnosti likvidátora pri predlžení
Ak likvidátor zistí predlženie spoločnosti, je bez zbytočného odkladu povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ibaže konkurzné konanie alebo konkurz voči spoločnosti už boli ukončené pre nedostatok majetku.
§ 75i
Uspokojovanie pohľadávok
(1)Likvidátor uspokojuje pohľadávky veriteľov spoločnosti priebežne. Nárok na vrátenie preddavku na likvidáciu uspokojí pred uspokojením iných pohľadávok. Pohľadávky, ktoré by sa v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok spoločnosti uspokojovali v poradí ako podriadené, uspokojí po uspokojení iných pohľadávok.
(2)Ak známy veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku do likvidácie a pohľadávku nie je možné splniť inak, uloží likvidátor peňažné plnenie na trovy veriteľa do úschovy u notára podľa osobitného zákona. Rovnako postupuje, ak veriteľ odoprie súčinnosť potrebnú na splnenie záväzku.
(3)Spoločníkom nemožno poskytnúť plnenie z dôvodov ich nároku na podiel na likvidačnom zostatku skôr, než uspokojené nároky všetkých známych veriteľov spoločnosti. Porušenie tejto povinnosti má následky podľa § 67k.
§ 75j
Skončenie likvidácie
(1)Ku dňu skončenia likvidácie, najskôr však šesť mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie, likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, medzi tých, ktorý majú právo na likvidačný zostatok. Oznámenie o zostavení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku (oznámenie o skončení likvidácie) likvidátor bezodkladne zverejní.
(2)Lehota podľa odseku 1 sa predlžuje o šesť mesiacov, ak likvidátor zistí, že spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy o priebehu likvidácie daňový nedoplatok, alebo ak sa u nej vykonáva daňová kontrola.
(3)Každý spoločník právo nahliadnuť do účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.
-10-
(4)Ak do 60 dní po zverejnení oznámenia o skončení likvidácie spoločníci alebo príslušný orgán spoločnosti nerozhodne inak, považujú sa účtovná závierka, konečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku márnym uplynutím tejto lehoty za schválené.
(5)Po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, likvidátor zverejní o tom oznámenie a likvidačný zostatok bezodkladne poukáže tým, ktorým naň vzniklo právo. Ustanovenie § 75i ods. 2 sa použije primerane.
(6)K návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra priloží likvidátor účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. V prípade podľa odseku 2 priloží likvidátor k návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra aj písomné vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku alebo o ukončení daňovej kontroly.
(7)Hodnotu preddavku na likvidáciu vydá notár v prospech likvidátora, ktorý bol po uplynutí 30 dní od výmazu spoločnosti z obchodného registra ako posledný zapísaný likvidátor tejto spoločnosti v obchodnom registri.
§ 75k
Dodatočná likvidácia
(1)Ak bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra bez právneho nástupcu, a ak sa zistí majetok spoločnosti, ktorý mal byť predmetom likvidácie alebo konkurzu, súd na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem na nariadení dodatočnej likvidácie, rozhodne o nariadení dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti a za tým účelom ustanoví likvidátora.
(2)Ten, kto navrhuje dodatočnú likvidáciu, je povinný zložiť preddavok na likvidáciu, inak súd konanie zastaví.
(3)Ak súd rozhodne o nariadení dodatočnej likvidácie, rozhodne zároveň o ustanovení likvidátora a uznesenie o nariadení dodatočnej likvidácie a o ustanovení likvidátora zverejní. Súd obnoví zápis spoločnosti v obchodnom registri, a to v rozsahu údajov zapísaných do jej výmazu s doplnením údajov o nariadenej dodatočnej likvidácii a údajov o ustanovenom likvidátorovi.
(4)Po dobu dodatočnej likvidácie sa používa obchodné meno spoločnosti s dodatkom „v dodatočnej likvidácii“.
(5)Od obnovenia zápisu spoločnosti do obchodného registra sa na právnickú osobu hľadí, akoby nezanikla. Nariadenie dodatočnej likvidácie nemá vplyv na ukončenú likvidáciu alebo konkurz. Ak však zistený ďalší majetok nepostačuje na uspokojenie veriteľov, musí byť podiel na likvidačnom zostatku, ktorý nebol prijatý dobromyseľne, vrátený.
(6)Na dodatočnú likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia o likvidácii.
-11-
(7)Neuspokojené pohľadávky, prípadne iné práva voči spoločnosti, ktoré existovali v čase zániku spoločnosti, sa rozhodnutím súdu o nariadení dodatočnej likvidácie a ustanovení likvidátora obnovujú. Počas doby, po ktorú bola spoločnosť vymazaná z obchodného registra, premlčacia doba neplynie. Po nariadení dodatočnej likvidácie a obnovení zápisu spoločnosti v obchodnom registri platí, že premlčacia doba nie je kratšia ako jeden rok od nariadenia dodatočnej likvidácie.
(8)Ak návrh podľa odseku 1 nebol podaný do štyroch rokov od výmazu spoločnosti z obchodného registra, uplynutím tejto lehoty majetkové hodnoty spoločnosti pripadajú do vlastníctva štátu.“.
19.V § 88 ods. 2 sa na konci vypúšťajú slová „a spoločnosť vstupuje do likvidácie“.
20.V § 105b odsek 1 znie:
„(1) Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného zákona alebo evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie podľa osobitného zákona; to neplatí, ak mu príslušný správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, na založenie spoločnosti udelí súhlas. Súhlas sa prikladá k návrhu na zápis do obchodného registra. Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť ani osoba, ktorá je vedená ako povinný v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.“.
21.V § 115 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Spoločník nemôže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka alebo inú osobu aj vtedy, ak je ako povinný vedený v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.“.
22.§ 115 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Nadobudnúť obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným prevodom nemôže osoba, ktorá je ako povinný vedená v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona; uvedené platí rovnako bez ohľadu na skutočnosť, či nadobúdateľom obchodného podielu byť iný spoločník spoločnosti alebo iná osoba.“.
23.V § 133 odsek 2 znie:
„(2) Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá nie je ako povinný vedená v registri poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.“.
24.V § 218 sa vypúšťa druhá veta.
25.V § 220gb ods. 3 sa slová „§ 220ga ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 220ga ods. 4“.
26.V § 254 ods. 2 písmeno b) znie:
„b) ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz,“.
-12-
27.V § 257 ods. 1 písmeno c) znie:
„c) sa v príslušnom kalendárnom roku nekonala členská schôdza družstva alebo orgány družstva nie ustanovené v súlade so stanovami alebo týmto zákonom viac ako tri mesiace,“.
28.V § 257 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) z iného dôvodu, ak tak ustanoví tento zákon alebo osobitný zákon,“.
29.V § 257 ods. 1 písmeno g) znie:
„g) je v omeškaní s plnením povinnosti podľa § 40 ods. 2 viac ako šesť mesiacov.“.
30.V § 257 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
31.V § 258 ods. 2 sa slová „sa začalo s rozdelením likvidačného zostatku“ nahrádzajú slovami „družstvo vstúpilo do likvidácie“.
32.V § 259 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Ak stanovy družstva neurčia inak, likvidátora ustanoví členská schôdza.
(2) Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku schvaľuje členská schôdza.“.
33.§ 761 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ustanovenia § 70 75k tohto zákona sa použijú aj na likvidáciu banky, pobočky zahraničnej banky, obchodníka s cennými papiermi, poisťovne, zaisťovne, správcovskej spoločnosti, dôchodkovej správcovskej spoločnosti, doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo inej finančnej inštitúcie pokiaľ osobitné zákony v oblasti finančného trhu, ktorými sa tieto finančné inštitúcie spravujú, neustanovujú inak.“.
34.Za § 768r sa vkladajú § 768s a 768t, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠768s
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020
(1)Odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku zapísaný do obchodného registra podľa predpisov účinných do 30. júna 2020, sa považuje za organizačnú zložku podniku podľa predpisov účinných od 1. júla 2020.
(2)Registrový súd podľa osobitného zákona (ďalej len „registrový súd“) v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže z obchodného registra zapísané
a)osoby, ktoré sa podľa predpisov účinných od 1. júla 2020 do obchodného registra nezapisujú, a to
1.osoby, ku ktorých zápisu do obchodného registra došlo podľa predpisov účinných od 1. januára 2002 a ktoré sa v obchodnom registri vedú podľa § 768 ods. 1,
2.fyzické osoby,
3.podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb,
b)osoby, ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. júlom 2016 a podľa odseku 9 sa predpokladá ich úpadok,
-13-
c)osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do 1. októbra 2020,
d)podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 30. júna 2021 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri podľa osobitného zákona alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri podľa osobitného zákona.
(3)Zoznam zapísaných osôb, ktoré sa majú podľa odseku 2 vymazať z obchodného registra, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejní po dobu šiestich mesiacov v Obchodnom vestníku.
(4)Registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže zapísané osoby, uvedené v zozname podľa odseku 3, z obchodného registra, ibaže
a)voči zapísanej osobe prebieha konkurzné konanie; v takom prípade postupuje registrový súd podľa jeho výsledku,
b)osoba, ktorá preukáže právny záujem na likvidácii, navrhne ustanovenie likvidátora a zloží preddavok na likvidáciu v lehote podľa odseku 3,
c)registrový súd na odôvodnený návrh zapísanej osoby podaný v lehote podľa odseku 3 rozhodne, že zapísaná osoba je uvedená v zozname podľa odseku 3 nedôvodne; v takom prípade upovedomí o tom Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
(5)Zapísané osoby podľa odseku 2 písm. a) prvého bodu výmazom z obchodného registra nezanikajú. Pri zapísaných osobách podľa odseku 2 písm. c) platí, že boli ku dňu ich výmazu z obchodného registra zrušené bez likvidácie.
(6)Zahraničným fyzickým osobám výmazom ich podniku alebo organizačnej zložky podniku z obchodného registra podľa odseku 2 písm. a) tretieho bodu nezaniká oprávnenie podnikať na území Slovenskej republiky v rozsahu predmetu podnikania, ktorý bol v obchodnom registri zapísaný k 30. júnu 2020, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(7)Ak odseky 8 a 9 neustanovujú inak, likvidácie, v ktorých bol likvidátor zapísaný do obchodného registra do 30. júna 2020, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2020.
(8)Likvidátor ustanovený v likvidáciách podľa odseku 7 je povinný najneskôr do 30. októbra 2020 uložiť do zbierky listín zoznam majetku vyhotovený podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2020, a to podľa stavu majetku zistenému do 30. júna 2020.
(9)Ak likvidátor povinnosť podľa odseku 8 nesplní včas, predpokladá sa úpadok spoločnosti alebo družstva.
(10)Ustanovenie § 68 ods. 4 písm. c) v znení účinnom od 1. júla 2020 sa použije rovnako aj na likvidácie, ktoré sú do 30. júna 2020 prerušené.
-14-
(11)Lehota podľa § 75k ods. 8 pri spoločnostiach a družstvách, ktoré boli vymazané z obchodného registra do 30. júna 2020, plynie od 1. júla 2020.
§ 768t
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2020
(1)Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej osoby, ktorá v obchodnom registri zapísané obmedzenie štatutárneho orgánu konať za právnickú osobu podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020, povinné zosúladiť zápis v obchodnom registri s týmto zákonom pri podaní najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, najneskôr však do 30. septembra 2021.
(2)Ak najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov podľa odseku 1 nedôjde k zosúladeniu zápisu spôsobom podľa odseku 1, registrový súd vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov v lehote 15 dní od doručenia výzvy s poučením o následkoch neodstránenia nedostatkov. Márne uplynutie lehoty podľa predchádzajúcej vety za následok, že súd na návrh neprihliada. Konanie podľa predchádzajúcej vety sa považuje za konanie zastavené pre nedostatok právomoci.“.
35.§ 771a znie:
㤠771a
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vydá vykonávací predpis podľa § 75 ods. 4, § 75a ods. 3 a § 75g.“.
36.V § 771b sa za slovo „spravodlivosti“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.
37.Za § 771d sa vkladá § 771e, ktorý znie:
㤠771e
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a registrové súdy pri vedení obchodného registra spolupracujú a dbajú o to, aby v obchodnom registri boli vedené len osoby zapisované do obchodného registra a údaje o zapisovaných osobách zodpovedali referenčným hodnotám týchto údajov podľa referenčných registrov.“.
Čl. II
Zákon č. 161/2015 Z. z Civilný mimosporový poriadok v znení zákona č. 137/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 283 sa za slovo „dňa“ vkladajú slová „vydania alebo“.
2.Za § 283 sa vkladá § 283a, ktorý znie:
㤠283a
Námietky sa podávajú výlučne v elektronickej podobe. Námietky musia byť registrovému súdu podané elektronickými prostriedkami prostredníctvom
-15-
elektronického formulára zverejneného na ústrednom portáli verejnej správy podľa osobitného zákona alebo na špecializovanom portáli podľa osobitného zákona a autorizované navrhovateľom podľa osobitného zákona, inak na námietky registrový súd neprihliada. Námietky sa podávajú spolu s prílohami v elektronickej podobe, inak na ne registrový súd neprihliada.“.
3.§ 288 sa vypúšťa.
4.V § 304 písmená a) a b) znejú:
„a) zrušení právnickej osoby,
b) ustanovení likvidátora, jeho odvolaní a nahradení inou osobou, ako aj rozhodovanie o odmene likvidátora v prípadoch, kedy bol ustanovený súdom,“.
5.V § 304 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) nariadení dodatočnej likvidácie majetku právnickej osoby,“.
Doterajšie písmená c) až j) sa označujú ako d) až k).
6.V § 306 sa slovo „j“ nahrádza slovom „k“.
7.§ 309 vrátane nadpisov znie:
Konanie o zrušení právnickej osoby
§ 309
Konanie o zrušení obchodnej spoločnosti na návrh
Na konanie o zrušení obchodnej spoločnosti, ktoré možno začať len na návrh, sa použijú ustanovenia Civilného sporového poriadku. Účastníkmi konania žalobca a obchodná spoločnosť, ktorá byť zrušená. Ak je na súd podaných viac návrhov, súd ich spojí na spoločné konanie.“.
8.Za § 309 sa vkladajú § 309a až 309j, ktoré vrátane nadpisov znejú:
Konanie o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva
§ 309a
V konaniach o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva (ďalej len „spoločnosť“), ktoré možno začať aj bez návrhu, je účastníkom konania iba spoločnosť.
§ 309b
Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti
(1)Ak je dôvod na zrušenie spoločnosti podľa osobitného predpisu, súd spoločnosti doručí oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti, ktoré obsahuje označenie registrového súdu, ktorý vydal oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti a označenie dôvodu pre začatie konania o zrušení spoločnosti.
-16-
(2)Ak je dôvod na zrušenie spoločnosti odstrániteľný, oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti obsahuje aj výzvu na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa začalo konanie o zrušení spoločnosti a spôsob osvedčenia odstránenia dôvodu na zrušenie spoločnosti, spolu s určením lehoty na odstránenie dôvodu na zrušenie spoločnosti v trvaní 90 dní, ktorá začína plynúť od doručenia výzvy spoločnosti. Ak dôvod na zrušenie spoločnosti nie je odstrániteľný, oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti obsahuje výzvu na vyjadrenie sa k dôvodu na zrušenie spoločnosti.
(3)Konanie o zrušení spoločnosti je začaté doručením oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti. Začatie konania o zrušení spoločnosti súd poznamená v obchodnom registri.
(4)Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti, s poznamenaním o začatí konania o zrušení spoločnosti v obchodnom registri, možno uskutočniť aj automatizovane prostredníctvom programových a technických prostriedkov schválených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na základe údajov z obchodného registra a iných registrov vedených orgánmi verejnej moci.
(5)Súd lehotu podľa odseku 2 primerane predĺži, ak zistí, že odstránenie dôvodu na zrušenie spoločnosti závisí na výsledku iného konania.
(6)Na žiadosť spoločnosti súd lehotu podľa odseku 2 predĺži o 90 dní, a to aj opakovane. O predĺžení lehoty súd spoločnosť upovedomí.
§ 309c
Osvedčenie odstránenia dôvodu na zrušenie spoločnosti
Ak spoločnosť osvedčí odstránenie dôvodu, pre ktorý začalo konanie o zrušení spoločnosti, alebo ak súd zistí, že tu dôvod na zrušenie spoločnosti nie je, upovedomí spoločnosť o ukončení konania o zrušení spoločnosti. Súd upovedomí spoločnosť o ukončení konania aj v prípade, že spoločnosť vstúpila do likvidácie pred rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti.
§ 309d
Rozhodnutie o zrušení spoločnosti
(1)Ak spoločnosť neosvedčí odstránenie dôvodu, pre ktorý začalo konanie o zrušení spoločnosti, súd po márnom uplynutí lehoty na odstránenie dôvodu pre zrušenie spoločnosti, rozhodne o zrušení spoločnosti a rozhodnutie doručí spoločnosti.
(2)Proti rozhodnutiu o zrušení spoločnosti je prípustné odvolanie a môže ho podať spoločnosť. V odvolaní nemožno namietať skutočnosti, ktoré nastali po vydaní rozhodnutia o zrušení spoločnosti.
(3)Ak bolo podané odvolanie proti uzneseniu, súd prvej inštancie môže uznesenie o zrušení spoločnosti zrušiť, ak odvolaniu v celom rozsahu vyhovie.
-17-
§ 309e
Oznámenie o zrušení spoločnosti
Ak rozhodnutie súdu o zrušení spoločnosti nadobudlo právoplatnosť, súd zverejní oznámenie o zrušení spoločnosti v Obchodnom vestníku.
§ 309f
Predpoklad úpadku spoločnosti
Ak spoločnosť do 90 dní od zverejnenia oznámenia o zrušení spoločnosti v Obchodnom vestníku nevstúpi do likvidácie, predpokladá sa, že je v úpadku.
§ 309g
Oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti
Ak sa predpokladá úpadok spoločnosti, súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti. V oznámení poučí veriteľov spoločnosti, osoby, ktoré majú právo na likvidačný zostatok a iné orgány a osoby dotknuté zrušením spoločnosti, že ak do šiestich mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku nebude podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu s osvedčením o zložení preddavku na jeho odmenu a náhradu výdavkov, alebo nebude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti, spoločnosť bude vymazaná z obchodného registra.
§ 309h
Rozhodnutie o výmaze spoločnosti
(1)Ak odseky 2 a 3 neustanovujú inak, súd po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia o predpoklade úpadku spoločnosti v Obchodnom vestníku, rozhodne o výmaze spoločnosti z obchodného registra bez likvidácie.
(2)Ak veriteľ spoločnosti, osoba, ktorá právo na likvidačný zostatok alebo iný orgán alebo osoba dotknutá zrušením spoločnosti do výmazu spoločnosti z obchodného registra navrhne ustanovenie likvidátora, súd ustanoví likvidátora. Na návrh na ustanovenie likvidátora sa neprihliada, ak nie je zložený preddavok na úhrady odmeny a výdavkov likvidátora. Proti rozhodnutiu o ustanovení likvidátora nie je prípustné odvolanie.
(3)Ak voči spoločnosti prebieha konkurzné konanie, súd pred rozhodnutím o výmaze spoločnosti postupuje v závislosti od jeho výsledku. Ak sa na majetok spoločnosti vyhlási konkurz, konanie o zrušení spoločnosti sa zastavuje.
(4)Súd lehotu podľa odseku 1 primerane predĺži, ak to navrhne orgán štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva podľa osobitného zákona alebo ten, kto osvedčí, že uplatňuje právo odporovať právnemu úkonu spoločnosti alebo sa domáha neplatnosti prevodu majetku spoločnosti alebo vyslovenia neplatnosti právneho úkonu týkajúceho sa majetku, ktorý patrí alebo patril spoločnosti.
(5)Rozhodnutie súdu o výmaze spoločnosti sa doručí uložením v spise. Proti tomuto rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.
-18-
§ 309i
Ak súd zistí, že k zrušeniu spoločnosti došlo inak ako rozhodnutím súdu, táto okolnosť vyplýva z verejnej listiny a spoločnosť nevstúpila do likvidácie v lehote ustanovenej osobitným predpisom, predpokladá sa, že je v úpadku. Ustanovenia § 309g a §309h platia rovnako.
Konanie o nariadení dodatočnej likvidácie majetku spoločnosti
§ 309j
Ak osoba, na návrh ktorej súd nariadil dodatočnú likvidáciu súčasne s podaním návrhu na nariadenie dodatočnej likvidácie a ustanovenie likvidátora najneskôr však na výzvu súdu v stanovenej primeranej lehote súdu neosvedčí zloženie preddavku na likvidáciu podľa osobitného zákona, súd konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.“.
9.Za § 396 sa vkladá § 396a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠396a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020
(1)Konanie o zrušení právnickej osoby a nariadení jej likvidácie a konanie o ustanovení likvidátora, jeho odvolaní alebo nahradení inou osobou, ako aj rozhodovanie o odmene a náhrade výdavkov likvidátora, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 30. júna 2020 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2020.
(2)Konania o zápise údajov do obchodného registra začaté pred 1. júlom 2020, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2020.“.
Čl. III
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb., zákona č. 513/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 62/1993 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 346/2018 Z. z. sa mení takto:
1.Nadpis nad § 12 znie: „Zrušenie a zánik združenia“.
2.V § 12 odsek 1 znie:
„(1) Združenie sa zrušuje
a)dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b)právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení,
c)právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní, alebo
d)vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.“.
-19-
3.§ 13 znie:
㤠13
(1)Na zrušenie a zánik združenia sa primerane použijú všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)Združenie zaniká ku dňu výmazu z registra mimovládnych neziskových organizácií.
(3)Pri zrušení združenia podľa § 12 ods. 1 písm. b) a c) vykoná likvidáciu likvidátor určený ministerstvom.
(4)Pri zrušení združenia podľa § 12 ods. 1 písm. a) sa postupuje podľa odseku 3, ak združenie nemá orgán, ktorý by likvidáciu vykonal.
(5)Združenie je povinné uvádzať svoj názov spoločne s dodatkom označujúcim jeho súčasný právny stav, najmä s dodatkom „v likvidácii“ alebo „v konkurze“.
(6)Zrušením združenia sa zrušujú aj organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene. Združenie nezanikne skôr, než zaniknú všetky organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene.“.
Čl. IV
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č.
-20-
99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona 276/2017 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 1 písm. d) piatom bode sa nad slovo „poradcov“ vkladá odkaz 8a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
8a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 3 ods. 1 písm. d) šiestom bode sa nad slovom „predpisu“ doterajší odkaz 8a nahrádza odkazom 8b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:
8b) Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.V § 10 ods. 1 sa za slová „obchodného registra nezapisujú, a“ vkladá slovo „zahraničným“.
4.V § 10 odsek 3 znie:
„(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, zahraničným právnickým osobám,28a) ktoré chcú na území Slovenskej republiky prevádzkovať živnosť, sa pri splnení určených podmienok vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra. Pri nesplnení určených podmienok sa im o tom vydá rozhodnutie.“.
5.V § 10 odsek 5 znie:
„(5) Osobám uvedeným v odsekoch 3 a 4 vzniká živnostenské oprávnenie dňom zápisu do obchodného registra, ak osobitný zákon neustanovuje inak.“.
6.V § 45 ods. 5 písm. a) prvom bode sa za slová „dátum narodenia“ vkladajú slová „rodné číslo, ak jej bolo pridelené alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené,“.
-21-
7.V § 45 ods. 5 písm. a) druhom bode sa za slovo „priezvisko“ vkladajú slová „akademický titul, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, štátnu príslušnosť,“, vypúšťajú sa slová „mimo územia Slovenskej republiky“ a za slovo „predpisu“ sa vkladajú slová „alebo bydlisko mimo územia Slovenskej republiky“.
8.V § 45 ods. 5 písm. b) sa za slovo „meno“ vkladajú slová „zahraničnej osoby“.
9.V § 45 ods. 5 písm. c) sa za slovo „podnikania“ vkladajú slová „podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby“.
10.V § 45 ods. 5 písm. d) sa za slovo „číslo“ vkladajú slová podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby“.
11.V § 45 ods. 5 písm. e) sa za slovo „označenie“ vkladajú slová podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, ak je odlišné od obchodného mena zahraničnej osoby“.
12.V § 45 ods. 5 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „dátum narodenia, rodné číslo, ak bolo pridelené alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa zániku jeho funkcie a jeho oprávnenia,“.
13.V § 45 ods. 5 písm. i) sa vypúšťajú slová „a ak ide o zahraničnú osobu, ktorej živnostenské oprávnenie vzniká ohlásením“.
14.V § 45 sa odsek 5 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) označenie obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaná zahraničná osoba, ak právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, a číslo zápisu.“.
15.V § 47 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vydané zahraničnej fyzickej osobe obsahuje okrem údajov podľa prvej vety a odseku 2 aj údaje o osobe vedúceho podniku alebo organizačnej zložky podniku, a to v rozsahu údajov podľa § 45 ods. 5 písm. f).“.
16.V § 60 ods. 2 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k) obchodný register alebo iná evidencia, do ktorej je zahraničná fyzická osoba zapísaná a číslo zápisu,“.
Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako písmená l) a m).
17.V § 60 ods. 3 sa slová „výpisu z obchodného registra, ktorý mu registrový súd v elektronickej podobe zašle v lehote ustanovenej osobitným predpisom.37b)“ nahrádzajú slovami „údajov, ktoré mu poskytne Štatistický úrad Slovenskej republiky v elektronickej podobe podľa osobitného zákona.37b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37b znie:
37b) § 7 ods. 1 zákona č. 272/2015 Z. z. v znení zákona č. 52/2018 Z. z.“.
-22-
18.Poznámka pod čiarou k odkazu 41ae znie:
41ae) § 5b, 15d ods. 3 a 15f ods. 2 a 3 zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
19.V §