NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ........ 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 216/2016 Z. z., zákona č. 56/2017 Z. z., zákona č. 151/2017 Z. z., zákona č. 178/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 62/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 210/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 375/2018 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 2 sa dopĺňa písmenom ab), ktoré znie:
„ab) národnostnou školou a národnostným školským zariadením výchovno-vzdelávacia inštitúcia, v ktorej sa výchovno-vzdelávací proces alebo časť výchovno-vzdelávacieho procesu uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny.“.
2.V § 11 odsek 2 znie:
„(2) Pedagogická dokumentácia sa v školách a v školských zariadeniach vedie v štátnom jazyku,
9)
ak tento zákon neustanovuje inak.“.
3.V § 13 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 10.
4.V §13a ods. 1 sa slová „§ 13 ods. 7 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 6 a 7“.
5.Za šiestu časť sa vkladá nová siedma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„SIEDMA ČASŤ
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE PRÍSLUŠNÍKOV NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN
§ 93a
Sústava národnostných škôl
(1)Sústavu národnostných škôl tvoria tieto druhy škôl:
a)materská škola,
b)základná škola,
c)gymnázium,
d)stredná odborná škola,
e)stredná športová škola,
f)škola umeleckého priemyslu,
g)konzervatórium,
h)školy pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
i)základná umelecká škola,
j)jazyková škola.
(2)Medzi národnostné školy podľa tohto zákona patria
a)národnostné školy a triedy, kde výchovno-vzdelávacím jazykom je jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu,59a)
b)národnostné školy a triedy, v ktorých výchovno-vzdelávací proces prebieha aj v jazyku národnostnej menšiny; v týchto školách a triedach sa v jazyku národnostnej menšiny povinne vyučujú aspoň 3 špecifické predmety podľa odseku 3 okrem predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra; v jazyku národnostnej menšiny sa môžu vyučovať ďalšie výchovné predmety podľa výberu školy,
c)školské výchovno-vzdelávacie zariadenia,
1.v ktorých sú triedy, kde výchovným jazykom je jazyk národnostnej menšiny,
2.v ktorých sú triedy, kde sa výchova uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny.
(3)Pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám sa v prípade špecifických predmetov postupuje podľa osobitných vzdelávacích programov. Špecifické predmety, pri ktorých sa vypracujú osobitné vzdelávacie programy pre potreby národnostných škôl sú nasledovné:
a)jazyk a literatúra národnostnej menšiny,
b)slovenský jazyk a slovenská literatúra,
c)prvouka,
d)vlastiveda,
e)dejepis,
f)hudobná výchova.
(4)Osobitné vzdelávacie programy pre potreby národnostných škôl súčasťou štátnych vzdelávacích programov.
(5)Štátne vzdelávacie programy v jazykoch národnostných menšín pre potreby národnostných škôl vydáva ministerstvo školstva.
(6)Štátne vzdelávacie programy sa vydávajú aj v jazyku národnostnej menšiny, v ktorom sa v školách a v školských zariadeniach podľa tohto zákona uskutočňuje výchova a vzdelávanie.
(7)V národnostných školách a v národnostných školských zariadeniach sa školský vzdelávací program vypracuje v jazyku príslušnej národnostnej menšiny, vrátane výchovného programu pre školské zariadenia podľa tohto zákona.
(8)Slovenský jazyk sa v národnostných školách vyučuje podľa metodiky učenia sa cudzieho/druhého jazyka (L2).
§ 93b
Ciele výchovy a vzdelávania na národnostných školách
Cieľom výchovy a vzdelávania na národnostnej škole okrem všeobecných cieľov výchovy a vzdelávania uvedených v § 4 je umožniť dieťaťu alebo žiakovi, ktorý je príslušníkom národnostnej menšiny
a) získať vzdelanie a kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, v jazyku národnostnej menšiny a cudzom jazyku,
b) ovládať okrem štátneho jazyka aspoň jeden cudzí jazyk,
c) posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k jazyku národnostnej menšiny a k svojej vlastnej kultúre,
d) zachovávať identitu občanov patriacich k národnostnej menšine, poznať kultúru, dejiny, materiálne a duchovné hodnoty príslušnej národnostnej menšiny a materskej krajiny.
§ 93c
Vedenie dokumentácie v národnostných školách
(1)Pedagogická dokumentácia sa v školách alebo v triedach s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny podľa tohto zákona vedie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
(2)Pedagogická dokumentácia sa v školách alebo v triedach s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny vedie v štátnom jazyku alebo dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
(3)V školách a školských zariadeniach podľa tohto zákona, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny sa ďalšia dokumentácia vedie v štátnom jazyku.
(4)V národnostných školách sa vydávajú doklady o získanom vzdelaní v zmysle ustanovení § 18 tohto zákona.
(5)Dvojjazyčné tlačivá na vedenie pedagogickej a ďalšej dokumentácie, ako aj dvojjazyčné tlačivá dokladov o získanom vzdelaní vydávaných v národnostných školách zabezpečuje ministerstvo školstva.
§ 93d
Učebnice a učebné pomôcky
(1)Na národnostných školách podľa tohto zákona sa na vyučovanie špecifických predmetov používajú učebnice, učebné texty, pracovné zošity a digitálne pomôcky, ktoré vypracované v súlade so štátnym vzdelávacím programom autormi zostavujúcimi učebnice, učebné texty a pracovné zošity pôvodne pre príslušnú národnostnú menšinu v znení, ktoré nie je prekladom do jazyka národnostnej menšiny.
(2)Na národnostných školách podľa tohto zákona sa na vyučovanie ostatných vyučovacích predmetov používajú učebnice, učebné texty, pracovné zošity a digitálne pomôcky, ktoré sú prekladmi z iného jazyka.
(3)Na národnostných školách podľa tohto zákona sa na vyučovanie predmetov môžu používať aj učebnice, učebné texty, pracovné zošity a digitálne pomôcky vydané v jazyku národnostnej menšiny v cudzine.
(4) Učebnice, učebné texty a pracovné zošity vydané v jazyku príslušnej národnostnej menšiny ako aj jazykové mutácie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov vydaných pre národnostné školy podľa tohto zákona schvaľuje ministerstvo školstva.
(5)Schválená učebnica, učebný text a pracovný zošit obsahujú schvaľovaciu doložku, ktorú vydáva ministerstvo školstva na základe odborného posúdenia ich súladu s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona so štátnym vzdelávacím programom, pri plnení ktorého sa majú používať.
(6)Preklady učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre národnostné školy musia byť odborne aj lingvisticky posúdené, či spĺňajú kritériá korektného používania odbornej terminológie a jazykovej správnosti v jazyku národnostnej menšiny.
(7)Schvaľovaciu doložku učebniciam, učebným textom a pracovným zošitom, ktoré boli preložené zo štátneho jazyka do jazyka národnostných menšín, udeľuje ministerstvo školstva po obsahovom a lingvistickom posúdení odborníkmi pre príslušný predmet. Zoznam odborníkov pre príslušný predmet schvaľuje ministerstvo školstva. Podrobnosti schvaľovania prekladov učebníc ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo školstva.
(8)V súlade s právom detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám na vzdelanie v jazyku príslušnej národnostnej menšiny ustanoveným v § 12 ods. 3 sa v učebniciach, ako aj v učebných textoch a pracovných zošitoch vydaných v jazyku národnostnej menšiny uvádzajú geografické názvy nasledovným spôsobom:
a) geografické názvy, ktoré vžité a zaužívané v jazyku národnostnej menšiny, sa uvádzajú dvojjazyčne, a to najprv v jazyku príslušnej národnostnej menšiny a následne v zátvorke alebo za lomkou v štátnom jazyku,
b) označenia geografických objektov z územia mimo Slovenskej republiky sa v učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch uvádzajú len v jazyku národnostnej menšiny,
c) na konci učebnice sa uvedie súhrnný prehľad geografických názvov vo forme slovníka v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku.
§ 93e
Odborno-metodické riadenie národnostných škôl
(1) Za účelom zabezpečenia odborno-metodického riadenia národnostných škôl ako aj vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov na národnostných školách ministerstvo školstva zriadi osobitný Pedagogický inštitút pre národnostné školy ako priamo riadenú organizáciu ministerstva školstva.
(2) Medzi hlavné úlohy a aktivity Pedagogického inštitútu pre národnostné školy patria najmä
a)odborné a metodické poradenstvo,
b)schvaľovanie učebníc a učebných pomôcok,
c)zabezpečenie prekladov učebníc a učebných pomôcok do jazyku národnostnej menšiny,
d)reformy a zmeny v obsahu výchovy a vzdelávania,
e)vypracovanie osobitných vzdelávacích programov pre špecifické predmety,
f)výskum v oblasti vzdelávania príslušníkov národnostných menšín,
g)odborno-metodické riadenie národnostných škôl najmä pri tvorbe školských vzdelávacích programov,
h)príprava pedagogickej dokumentácie pre národnostné školy v oblasti všeobecného vzdelávania,
i)príprava dvojjazyčných tlačív pre potreby národnostných škôl a školských zariadení,
j)tvorba a preklady úloh testovaní,
k)preklady a zabezpečenie súťažných úloh pre potreby žiakov národnostných škôl vo všetkých kolách súťaží,
l)zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania v akreditovaných vzdelávacích programoch a realizovanie atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov národnostných škôl v jazyku národnostných menšín, v súlade s potrebami národnostného školstva, realizovanie odborných seminárov, konferencií, vykonávanie odborno-metodickej, konzultačnej a poradenskej činnosti, realizovanie projektov financovaných Európskou úniou v oblasti školstva.
§ 93f
Rada pre národnostné školy
(1)Za účelom uplatnenia princípu subsidiarity a vytvorenia inštitucionálneho základu samosprávy v oblasti národnostného školstva sa zriadi Rada pre národnostné školy (ďalej len „rada“) s osobitnými komisiami pre jednotlivé národnostné menšiny. Rada 11 členov. Členov rady vymenuje na návrh organizácií pôsobiacich v oblasti národnostného školstva minister školstva na 2 roky. Rada si z vlastných radov zvolí svojho predsedu. Rada zasadá najmenej raz za štvrťrok. Zloženie rady, zásady rokovania rady, podrobnosti o činnosti rady, spôsob rozhodovania a spôsob delegovania členov rady určuje štatút, ktorý schvaľuje ministerstvo školstva.
(2) Do pôsobnosti rady patrí
a)pripomienkovanie pripravovaných zmien v legislatíve a ďalších návrhov v kompetencii ministerstva školstva týkajúcich sa národnostného školstva; ministerstvo školstva pripomienky rady podľa tejto vety povinne zohľadní,
b)predkladanie návrhov pre ministerstvo školstva na zmeny v platnej legislatíve a ďalších návrhov v oblasti národnostného školstva,
c)sledovanie vývoja siete národnostných škôl s prihliadaním na vývoj počtu žiakov v súvislosti s demografickým vývojom, vypracovanie návrhov na optimalizáciu siete v spolupráci s príslušnými zriaďovateľmi.“.
Doterajšia siedma časť až jedenásta časť sa označujú ako ôsma časť až dvanásta časť.
Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:
59a) Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 312/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 54/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 365/2018 Z. z., zákona č. 138/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) V rámci siete existuje osobitná sieť národnostných škôl.“.
Čl. III
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 179/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 81/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 377/2014 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 188/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 182/2017 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 367/2018 Z. z. a zákona č. 209/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 4 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17) V rozpočte ministerstva sa každý rok vyčleňujú účelovo viazané finančné prostriedky určené na financovanie národnostných škôl a školských zariadení. Financovanie národnostných škôl a školských zariadení ustanoví nariadenie vlády. Pri financovaní národnostných škôl sa pristupuje diferencovane k financovaniu jednotlivých druhov týchto škôl. Pri určení mzdového a prevádzkového normatívu pre národnostné školy sa osobitne prihliada na nižší počet žiakov v škole.“.
Čl. IV
Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z. a sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 1 písmeno g) znie:
„g) profesijný rozvoj v jazyku, v ktorom pracovnú činnosť vykonáva,“.
2.§ 42 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa poskytuje v jazyku, v ktorom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť.“.
3.§ 59 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Atestáciu môže vykonať pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec aj v jazyku, v ktorom pracovnú činnosť vykonáva.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.