1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Cieľom predloženého návrhu je podpora rodín s deťmi, kde si povinná osoba neplní svoju vyživovaciu povinnosť voči deťom.
Zvýšením príjmovej hranice na 3,3 násobku súm životného minima bude možné náhradné výživné poskytovať väčšiemu okruhu osôb. Zvýšením maximálnej poskytovanej sumy náhradného výživného na 3,7 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa sa pomôže najmä rodinám, kde bola vyživovacia povinnosť súdom určená vo vyššej sume ako je súčasný 1,2 násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Dosiahne sa tak zlepšenie finančnej situácie rodín, kde jeden z rodičov zanedbáva svoju vyživovaciu povinnosť.
Zmenou príjmovej hranice na 3,3 násobku súm životného minima sa táto príjmová hranica u jedného rodiča s jedným dieťaťom priblíži k priemernej mzde v národnom hospodárstve a náhradné výživné sa ako štátna sociálna dávka stane dostupnejšie.
Skrátením podmienky trvania exekučného konania na vymoženie pohľadávky na výživnom z troch mesiacov na dva mesiace od podania návrhu na vykonanie exekúcie sa zabezpečí včasnejšie poskytnutie náhradného výživného, ktoré bude riešiť aktuálnu potrebu finančných prostriedkov na dieťa. V tejto súvislosti sa vstupuje aj do Trestného zákona, kde sa sprísňuje skutková podstata trestného činu zanedbania povinnej výživy.
Cieľom návrhu je taktiež zmena v povinnosti vrátiť vyplatené náhradné výživné v prípade vymoženia výživného prostredníctvom exekútora. V súčasnej dobe túto povinnosť oprávnená osoba. Návrhom zákona sa oprávnená osoba v prípade vymoženia výživného exekútorom od tejto povinnosti odbremení. Vrátenie preddavkovo poskytnutého náhradného výživného bude vykonávať priamo exekútor z vymoženej sumy výživného na základe informácií, ktoré si budú zo zákona príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a exekútor vymieňať. Povinnosť vrátiť vyplatené náhradné výživné oprávnenou osobou však ostane nedotknutá v prípade, že povinný uhradí výživné priamo oprávnenej osobe.
Vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana uvedené v doložke vybraných vplyvov. Vplyv na rodinu a manželstvo je neutrálny.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa skrátenie podmienky obdobia trvania vymáhania pohľadávky na výživnom od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie súdu, resp. obdobia od postúpenia podania návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného z cudziny z troch mesiacov na dva mesiace. Skrátením tejto podmienky sa zabezpečí včasnejšie poskytnutie náhradného výživného a tým aj riešenie aktuálnej potreby finančných prostriedkov pre nezaopatrené dieťa. Úprava sa zároveň vykonáva primerane vo všetkých dotknutých ustanoveniach.
K bodu 2
Navrhuje sa zvýšiť hranicu priemerného mesačného príjmu za posledných šesť kalendárnych mesiacov z 2,2 násobku sumy životného minima na 3,3 násobku sumy životného minima. Táto hranica sa navrhuje z dôvodu, že cca 60-70 % poberateľov náhradného výživného je osamelý rodič s jedným dieťaťom, kde sa predpokladá jeden príjem zo zárobkovej činnosti a hranica 3,3 násobku životného minima predstavuje v absolútnom vyjadrení sumu 1010,33 eur, čo sa výrazne približuje k priemernej mesačnej mzde v národnom hospodárstve.
K bodu 3
Navrhuje sa zvýšiť hranicu maximálneho poskytovaného náhradného výživného z 1,2 násobku životného minima pre nezaopatrené dieťa na 3,7 násobku životného minima pre nezaopatrené dieťa. V súčasnej dobe je hranica maximálneho výživného v absolútnom vyjadrení 115,15 eur a po zvýšení tejto hranice bude v sume 355,05 eur. Zvýšením tejto hranice sa zabezpečí poskytovanie náhradného výživného v plnej výške súdom určeného výživného pre cca 99 % súčasných oprávnených osôb.
K bodu 4
Navrhuje sa skrátiť obdobie plnenia vyživovacej povinnosti povinnou osobou ako dôvod zániku nároku na náhradné výživné z troch mesiacov na dva mesiace.
K bodu 5
Navrhuje sa doplniť v ustanovení § 10a ods. 1, že pokiaľ súdny exekútor alebo centrum poukážu sumu podľa postupu, ktorý sa navrhuje upraviť v Exekučnom poriadku, považuje sa povinnosť poberateľa náhradného výživného vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné v prípade vymoženia pohľadávky na výživnom pre dieťa, za splnenú a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len úrad) o povinnosti vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné nerozhodne.
K bodu 6
Navrhuje sa vypustiť ustanovenie o povinnosti súdneho exekútora predkladať na výzvu úradu pri polročnom prehodnocovaní nároku na náhradné výživné potvrdenia o priebehu exekučného konania a o stave exekúcie z dôvodu, že komunikácia bude prebiehať operatívne a priamo medzi súdnym exekútorom a úradom.
3
K bodu 7
Navrhuje sa vypustiť v tomto ustanovení predkladanie potvrdení centra na výzvu úradu pri polročnom prehodnocovaní nároku na náhradné výživné o stave a priebehu výkonu rozhodnutia z dôvodu, že komunikácia bude prebiehať operatívne a priamo medzi centrom a úradom.
K bodu 8
Navrhuje sa upraviť zákonné povinnosti úradu, a to pri priznaní náhradného výživného podať trestné oznámenie na povinného, ak ešte nebolo podané, povinnosť oznámiť exekútorovi priznanie nároku na náhradné výživné, resp. poskytovanie náhradného výživného a povinnosť úradu oznámiť exekútorovi sumu poskytnutého náhradného výživného, ktorú poukázať úradu z vymoženej istiny pohľadávky na výživnom. V oznámení úrad uvedie sumu, ktorú vypočíta ako rozdiel medzi sumou, ktorú úradu oznámil súdny exekútor ako vymoženú istinu pohľadávky na výživnom po odpočítaní bežného výživného a sumou preddavkovo poskytnutého náhradného výživného, najviac však v sume vymoženej istiny pohľadávky na výživnom zníženej o sumu bežného výživného (príklad: súdny exekútor vymôže od povinnej osoby 1000 €, po odpočítaní trov exekútora, je vymoženou istinou pohľadávky na výživnom 760 €, z toho bežné výživné je 50 €, preddavkovo bolo poskytnuté náhradné výživné v sume 500 €, tzn., že úrad oznámi súdnemu exekútorovi, že z vymoženej istiny pohľadávky na výživnom po odpočítaní bežného výživného, t.j. sumy 710 €, úradu súdny exekútor uhradiť sumu 500 €). Obdobne to platí aj pre centrum v prípade vymoženia výživného z cudziny.
K bodu 9
Navrhuje sa upraviť postup centra v prípade vymoženia pohľadávky na výživnom z cudziny, pričom sa navrhuje, aby postup pri komunikácii medzi centrom a úradom a pri poukazovaní sumy preddavkovo poskytnutého náhradného výživného.
K bodu 10
Navrhujú sa prechodné ustanovenia, ktorými sa upraví postup v prípade konaní, ktoré neboli právoplatne skončené k 31.12.2019 tak, aby sa príjem žiadateľa o náhradné výživné posudzoval po účinnosti návrhu tohto zákona podľa novej právnej úpravy aj za obdobie pred účinnosťou tohto návrhu zákona. Ďalej sa navrhuje, aby konanie vo veci vrátenia preddavkovo poskytnutého náhradného výživného, ktoré sa začalo a právoplatne neskočilo do 31.12.2019 bolo dokončené podľa právneho predpisu účinného do 31.12.2019.
Vzhľadom k tomu, že zavedením novej právnej úpravy sa navrhuje vypustenie predkladania potvrdení o stave a priebehu exekúcie, resp. potvrdenia o stave a priebehu výkonu rozhodnutia v cudzine na výzvu úradu pri prehodnocovaní nároku na náhradné výživné a komunikácia medzi úradom a súdnym exekútorom, resp. centrom bude prebiehať priamo a len v prípade vymoženia, resp. zmien pri vymáhaní pohľadávky na výživnom, navrhuje sa v prechodných ustanoveniach povinnosť úradu vyzvať všetkých súdnych exekútorov a centrum na oznámenie stavu a priebehu exekúcie, resp. stavu a priebehu výkonu rozhodnutia od posledného prehodnotenia nároku na náhradné výživné do 31.12.2019. Týmto potvrdením sa zabezpečí, že úrad sa dozvie o všetkých vymožených istinách na pohľadávkach na výživnom k 31.12.2019. V prípade, že na základe tohto potvrdenia vznikne poberateľovi náhradného výživného povinnosť vrátiť náhradné výživné, úrad bude postupovať v zmysle právneho predpisu účinného do 31.12.2019. Nutnosť tohto postupu je odôvodnená tým, že pred 01.01.2020 je súdny exekútor povinný vyplatiť vymoženú pohľadávku oprávnenej osobe v lehote 7 dní od jej vymoženia. Z uvedeného vyplýva, že v čase doručenia potvrdenia o stave
4
exekúcie, resp. stave výkonu rozhodnutia vymoženú istinu na pohľadávke na výživnom k dispozícii oprávnená osoba, a preto musí byť povinnosť vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné uložená tejto oprávnenej osobe, resp. poberateľovi náhradného výživného.
K Čl. II
K bodu 1
Navrhuje sa vypustiť ustanovenie § 86 ods. 1 písm. b) z dôvodu, že toto ustanovenie sa vzťahovalo na v súčasnosti neúčinný zákon o náhradnom výživnom č. 452/2004 Z. z. a možno ho považovať za nadbytočné.
K bodu 2
Legislatívno – technická úprava v súvislosti s novelizačným bodom 1.
K bodu 3
Navrhuje sa skrátenie doby neplatenia výživného pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy zo súčasných troch mesiacov na dva mesiace.
K Čl. III
K bodu 1
Navrhuje sa medzi výnimky, na ktoré sa ustanovenie § 29 ods. 8 nevzťahuje pridať aj nový § 60a. Dôvodom je skutočnosť, že ak súdny exekútor bude povinný oznámiť úradu vymoženú pohľadávku na výživnom a následne aj poukazovať preddavkovo poskytnuté náhradné výživné do výšky vymoženej pohľadávky na výživnom, nie je reálne, aby splnil povinnosť poukázať peňažné prostriedky oprávnenému v lehote do 7 dní od ich prijatia.
K bodu 2
V súvislosti s navrhovanými zmenami sa navrhuje upravenie poznámky pod čiarou s odkazom na celý zákon o náhradnom výživnom.
K bodu 3
Navrhuje sa vypustenie odseku 4 vzhľadom k tomu, že navrhovanou právnou úpravou stráca svoju opodstatnenosť.
K bodu 4
Navrhuje sa vložiť nové ustanovenie, ktorým sa exekútorovi ustanovia oznamovacie povinnosti voči príslušnému orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného ako oznámenie odkladu exekúcie, zastavenia exekúcie alebo ukončenie exekúcie iným spôsobom ako zastavením.
Tiež sa navrhuje, aby bol exekútor povinný oznámiť orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného sumy vymoženej istiny pohľadávky na výživnom pre dieťa v oznámení je exekútor povinný uviesť sumu vymoženej istiny pohľadávky na výživnom pre dieťa a súčasne aj výšku bežného výživného z tejto istiny (príklad: exekútor vymôže 1000 €, trovy exekúcie 240 €, bežné výživné je 50 €, tzn., že v oznámení exekútor uvedie ako sumu vymoženej istiny 760 € a z toho 50 € bežné výživné).
5
Súčasne sa týmto ustanovením navrhuje postup pri poukázaní časti vymoženej istiny pohľadávky na výživnom pre dieťa zodpovedajúcej sume preddavkovo poskytnutého náhradného výživného príslušnému orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného a prípadného rozdielu oprávnenému (príklad: orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného poukáže sumu podľa jeho oznámenia 500 a oprávnenému poukáže rozdiel, t.j. 760 mínus bežné výživné 50 mínus preddavkovo poskytnuté náhradné výživné poukázané orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného 500 € = 210 €).
K bodu 5
Navrhuje sa skrátenie súvislého plnenia vyživovacej povinnosti predchádzajúcej zastaveniu exekúcie podľa § 61n ods. 1 písm. h) z troch mesiacov na dva mesiace z dôvodu zosúladenia s inými zmenami navrhnutými týmto návrhom zákona.
K Čl. IV
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2020.