1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z .................... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 66/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 1 písm. a) a ods. 4 písm. a), § 8 ods. 3 a § 11 ods. 5 písm. b) a c) sa slovo „tri“ nahrádza slovom „dva“.
2.V § 2 ods. 2 písm. b) sa slová „2,2 násobku“ nahrádzajú slovami „3,3 násobku“.
3.V § 4 ods. 1 a 2 sa slová „1,2 násobku“ nahrádzajú slovami „3,7 násobku“.
4.V § 7 písm. b) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „dvoch“.
5.V § 10a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak súdny exekútor alebo centrum poukáže úradu sumu podľa osobitného predpisu,7a) povinnosť poberateľa náhradného výživného podľa prvej vety sa považuje za splnenú, a to do výšky poukázanej sumy; v tomto prípade úrad o povinnosti vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné nerozhodne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) § 60a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. ... /2019 Z. z.“.
6.V § 12 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená a) až e).
2
7.V § 12 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „potvrdenie o stave a priebehu výkonu rozhodnutia alebo“.
8.V § 12 odsek 4 znie:
„(4) Úrad je povinný
a)bez zbytočného odkladu po vydaní rozhodnutia o priznaní náhradného výživného podľa § 2 ods. 1 písm. a)
1.oznámiť orgánom činným v trestnom konaní10) podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy, ak tak neurobila oprávnená osoba alebo žiadateľ o náhradné výživné,
2.oznámiť súdnemu exekútorovi poskytovanie náhradného výživného,
b)do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia súdneho exekútora podľa osobitného predpisu7a) oznámiť súdnemu exekútorovi sumu preddavkovo vyplateného náhradného výživného, najviac v sume oznámenej vymoženej istiny pohľadávky na výživnom zníženej o sumu bežného výživného, ktorú má poukázať úradu.“.
9.§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak sa výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného uskutočňuje v cudzine, úkony
a)súdneho exekútora podľa osobitného predpisu7a) v rozsahu primeranom postaveniu prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného podľa medzinárodných dohovorov,6) vykonáva centrum,
b)úradu podľa tohto zákona, ktoré vykonáva voči súdnemu exekútorovi, vykoná úrad v rozsahu primeranom postaveniu prijímajúceho orgánu a odosielajúceho orgánu v oblasti vymáhania výživného podľa medzinárodných dohovorov6) voči centru.“.
10.Za § 16a sa vkladajú § 16b až 16d, ktoré vrátane nadpisu nad § 16b znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
§ 16b
V konaní o náhradnom výživnom, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2019, sa priemerný mesačný príjem oprávnenej osoby podľa § 2 ods. 2 písm. b) za obdobie do 31. decembra 2019 posudzuje podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2020.
§ 16c
Konanie o vrátení preddavkovo poskytnutého náhradného výživného, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2019, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.
§ 16d
(1) Úrad je povinný do 15. januára 2020 vyzvať súdneho exekútora na zaslanie potvrdenia o priebehu exekučného konania a o stave exekúcie a centrum na zaslanie potvrdenia o stave a priebehu výkonu rozhodnutia za obdobie od posledného prehodnotenia trvania nároku na náhradné výživné do 31. decembra 2019. Súdny exekútor a centrum povinní zaslať úradu potvrdenie podľa prvej vety do ôsmich dní od doručenia výzvy.
3
(2) Ak vznikom skutočnosti preukázanej potvrdením podľa odseku 1 je splnená podmienka pre vznik povinnosti poberateľa náhradného výživného vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné, úrad rozhodne o povinnosti vrátiť preddavkovo poskytnuté náhradné výživné podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.“.
Čl. II
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 161/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 38/2019 Z. z. a zákona č. 214/2019 Z. z. sa mení takto:
1.V § 86 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).
2.V § 86 ods. 2 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
3.V § 207 ods. 1 a 2 sa slová „tri mesiace“ nahrádzajú slovami „dva mesiace“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 585/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 554/2008 Z. z., zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 466/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 102/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 230/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 461/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 355/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona
4
č. 59/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 57/2019 Z. z. a zákona č. 233/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 29 ods. 8 sa za slová „odsek 9“ vkladá čiarka a slová „§ 60a“.
2.Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
7) Zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 59 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
4.Za § 60 sa vkladá § 60a, ktorý znie:
㤠60a
(1) Exekútor je povinný bezplatne elektronickými prostriedkami oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného
a)odklad exekúcie, zastavenie exekúcie alebo ukončenie exekúcie iným spôsobom ako zastavením exekúcie do ôsmich dní od vzniku tejto skutočnosti,
b)sumu vymoženej istiny pohľadávky na výživnom pre každé dieťa osobitne podľa § 60 ods. 1 písm. b), a z toho sumu vymoženej istiny bežného výživného pre každé dieťa osobitne, do troch pracovných dní od vymoženia tejto istiny.
(2) Exekútor poukáže do siedmich dní od doručenia oznámenia príslušného orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného7ra)
a)na účet príslušného orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného časť vymoženej istiny pohľadávky na výživnom pre dieťa zodpovedajúcej sume uvedenej v oznámení príslušného orgánu štátnej správy vo veciach náhradného výživného,
b)oprávnenému sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi sumou vymoženej istiny pohľadávky na výživnom pre dieťa zníženou o sumu bežného výživného a sumou podľa písmena a); povinnosť poukázať oprávnenému bežné výživné v lehote podľa § 29 ods. 8 tým nie je dotknutá.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ra znie:
7ra) § 12 ods. 4 písm. b) zákona č. 201/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
5.V § 61n ods. 1 písm. h) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „dvoch“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.