Informatívny návrh vykonávacieho predpisu,
vykonávací predpis bude mať vlastné legislatívne konanie
Návrh
VYHLÁŠKA
č. .../2019 Z. z.,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 92/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 10a ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 92/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ktorou sa ustanovuje vzor návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená a) a b).
2. V § 1 písm. b) sa na konci vety vkladá slovo „alebo“.
3. V § 1 ods. 4 sa za slovo „osoby“ vkladajú slová „najmenej v jednom bode“.
4. V § 1 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Súčasťou návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (príloha) je diagnóza ochorenia stanovená lekárom (ďalej len „lekárska diagnóza“) a diagnóza stanovená zodpovednou osobou zariadenia sociálnych služieb a v zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zoznamu sesterských diagnóz.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.
Odôvodnenie:
Lekárska a sesterská diagnóza (samy osebe) nemôžu byť indikačnými kritériami. Lekárska a sesterská diagnóza súčasťou bodov A. a B. Návrhu zodpovednej osoby na indikáciu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti (príloha k vyhláške). Informácie o lekárskej a sesterskej diagnóze kľúčovými informáciami k zdravotnému stavu pacienta, v praxi však nemajú dopad na posudzovanie indikácie, keďže vo vyhláške nie je uvedená špecifikácia, ktorá lekárska a sesterská diagnóza je považovaná za indikačnú. Prítomnosť rizika destabilizácie je možné dokázať na základe hodnotiacich škál, rovnako prítomnosť rizika destabilizácie osoby pri nezabezpečení ošetrovateľskej starostlivosti osobe v súvislosti s prítomným ochorením (na základe výberu zo štyroch uvedených rizík v bode D prílohy).
Na základe skúseností nemožno vylúčiť, že zdravotná poisťovňa bude v budúcnosti vyžadovať splnenie všetkých bodov súčasne, ak nie je jasne uvedené, že pre indikáciu postačuje jeden bod.