Informatívny návrh vykonávacieho predpisu,
vykonávací predpis bude mať vlastné legislatívne konanie
Návrh
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z .......... 2019
č. 07045-..../2019-OL,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 25. februára 2004 č. 07045-2/2004-OAP (oznámenie č. 130/2004 Z. z.), opatrenia z 20. apríla 2004 č. 07045-3/2004-OAP (oznámenie č. 253/2004 Z. z.), opatrenia z 3. augusta 2004 č. 07045-4/2004-OAP (oznámenie č. 474/2004 Z. z.), opatrenia z 23. augusta 2004 č. 07045-5/2004OAP (oznámenie č. 487/2004 Z. z.), opatrenia z 18. novembra 2004 č. 07045-6/2004-OAP (oznámenie č. 628/2004 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2004 č. 07045-7/2004-OAP (oznámenie č.754/2004 Z. z.), opatrenia z 1. marca 2005 č. 07045-8/2005-SL (oznámenie č. 89/2005 Z. z.), opatrenia zo 16. marca 2005 č. 07045-9/2005-SL (oznámenie č. 106/2005 Z. z.), opatrenia z 27. apríla 2005 č. 07045-10/2005-SL (oznámenie č. 183/2005 Z. z.), opatrenia z 15. júna 2005 č. 07045-11/2005-SL (oznámenie č. 272/2005 Z. z.), opatrenia z 18. októbra 2005 č. 07045-12/2005-SL (oznámenie č. 472/2005 Z. z.), opatrenia z 25. januára 2006 č. 07045-13/2006-SL (oznámenie č. 34/2006 Z. z.), opatrenia zo 17. marca 2006 č. 07045-14/2006-SL (oznámenie č. 165/2006 Z. z.), opatrenia z 19. apríla 2006 č. 07045-15/2006-SL (oznámenie č. 241/2006 Z. z.), opatrenia z 21. júna 2006 č. 07045-16/2006-SL (oznámenie č. 426/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2006 č. 28380/2006-OL (oznámenie č. 666/2006 Z. z.), opatrenia z 5. marca 2007 č. 07045-17/2007-OL (oznámenie č. 98/2007 Z. z.), opatrenia z 20. júna 2007 č. 07045-18/2007-OL (oznámenie č. 290/2007 Z. z.), opatrenia z 19. septembra 2007 č. 21992-19/2007-OL (oznámenie č. 451/2007 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2007 č. 07045-20/2007-OL (oznámenie č. 612/2007 Z. z.), opatrenia z 19. marca 2008 č. 07045-21/2008-OL (oznámenie č. 103/2008 Z. z.), opatrenia z 28. mája 2008 č. 07045-22/2008-OL (oznámenie č. 193/2008 Z. z.), opatrenia z 11. júna 2008 č. 07045-23/2008-OL (oznámenie č. 227/2008 Z. z.), opatrenia zo 17. septembra 2008 č. 07045-24/2008-OL (oznámenie č. 363/2008 Z. z.), opatrenia z 8. októbra 2008 č. 07045-25/2008-OL (oznámenie č. 430/2008 Z. z.), opatrenia zo 17. decembra 2008 č. 07045-26/2008-OL (oznámenie č. 638/2008 Z. z.), opatrenia z 11. marca 2009 č. 07045-27/2009-OL (oznámenie č. 115/2009 Z. z.), opatrenia zo 4. júna 2009 č. 07045-28/2009-OL (oznámenie č. 260/2009 Z. z.), opatrenia z 27. augusta 2009 č. 07045-29/2009-OL (oznámenie č.370/2009 Z. z.), opatrenia z 25. novembra 2009 č. 07045-30/2009-OL (oznámenie č. 582/2009 Z. z.), opatrenia z 24. februára 2010 č. 07045-31/2010-OL (oznámenie č. 123/2010 Z. z.), opatrenia z 10. júna 2010 č. 07045-32/2010-OL (oznámenie č. 308/2010 Z. z.), opatrenia zo 16. septembra 2010 č. 07045-33/2010-OL (oznámenie č.
385/2010 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2010 č. 07045-34/2010-OL (oznámenie č. 542/2010 Z. z.), opatrenia z 24. marca 2011 č. 07045-35/2011-OL (oznámenie č. 89/2011 Z. z.), opatrenia z 22. júna 2011 č. 07045-36/2011-OL (oznámenie č. 195/2011 Z. z.), opatrenia z 20. septembra 2011 č. 07045-37/2011-OL (oznámenie č. 306/2011 Z. z.), opatrenia z 19. decembra 2011 č. 07045-38/2011-OL (oznámenie č. 527/2011 Z. z.), opatrenia z 30. januára 2012 č. 07045-39/2012-OL (oznámenie č. 27/2012 Z. z.), opatrenia z 22. februára 2012 č. 07045-40/2012-OL (oznámenie č. 83/2012 Z. z.), opatrenia z 25. marca 2013 č. 07045-41/2012-OL (oznámenie č. 66/2013 Z. z.), opatrenia z 27. októbra 2015 č. 07045-42/2015-OL (oznámenie č. 284/2015 Z. z.), opatrenia z 13. januára 2016 č. 07045-43/2016-OL (oznámenie č. 82/2016 Z. z.), opatrenia z 31. januára 2018 č. 07045-44/2018-OL (oznámenie č. 35/2018 Z. z.), opatrenia z 30. mája 2018 č. 07045-45/2018-OL (oznámenie č. 155/2018 Z. z.) a opatrenia z 28. januára 2019 č. 12702-2018-OL, (oznámenie č. 26/2019 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.V prílohe č. 4 v časti A štvrtý bod znie:
„86.10.14. Urgentná zdravotná starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo 2. typu
a)Pevná cena za poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti poskytovateľom, ktorý povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice, ktorá má urgentný príjem 1. typu,16) je 55 380 eur mesačne.
b)Pevná cena za poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti poskytovateľom, ktorý má povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice,
b1. ktorá má urgentný príjem 2. typu pre dospelých,16) je 157 629 eur mesačne,
b2. ktorá má urgentný príjem 2. typu pre deti a dorast,16) je 168 429 eur mesačne,
b3. v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstva obrany Slovenskej republiky,16) ktorá má urgentný príjem 2. typu, je 55 380 eur mesačne.
c)Podiel zdravotnej poisťovne na úhrade ceny podľa písmen a) a b) zodpovedá podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov.
d)Základom pre výpočet ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti na expektačnom lôžku s kontinuálnym monitorovaním základných vitálnych funkcií trvajúcej minimálne 2 hodiny a menej ako 24 hodín poistencovi je súčin počtu ošetrených poistencov do dovŕšenia 19. roku veku a pevnej ceny 90 eur alebo súčin počtu ošetrených dospelých poistencov a pevnej ceny 40 eur. Cena zahŕňa
d1. náklady súvisiace s poskytovaním terapeutických výkonov (najmä infúzna liečba, inhalačná liečba, detoxikačná liečba, parenterálna liečba) okrem nákladov na lieky označené symbolom „A“ zaradené do zoznamu liekov podľa § 5 a § 8 zákona o úhrade liekov z verejného poistenia,
d2. náklady súvisiace s poskytovaním podporných výkonov (polohovanie, aktívny ohrev, symptomatická liečba) a
d3. náklady na výkony sterilizácie zdravotníckych pomôcok.
e)Základom pre výpočet ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za výkony na urgentnom príjme 1. typu a za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za výkony na urgentnom príjme 2. typu, okrem zdravotných výkonov poskytovaných na expektačnom lôžku podľa písmena d), je súčin bodového ohodnotenia zdravotného výkonu uvedený v časti C v zozname výkonov a ceny za jeden bod zdravotného výkonu (ďalej len „základ pre výpočet ceny“). Maximálna cena za jeden bod zdravotného výkonu je 0,04151 eura.
f)Ak je podiel zdravotnej poisťovne na pevnej cene podľa písmena a) alebo písmena b) nižší ako súčet základu pre výpočet ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti na
expektačnom lôžku podľa písmena d) a základu pre výpočet ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za výkony podľa písmena e), k podielu zdravotnej poisťovne na pevnej cene podľa písmen a) a b) sa pripočítava rozdiel medzi súčtom základu pre výpočet ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti na expektačnom lôžku podľa písmena d) a základu pre výpočet ceny za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za výkony podľa písmena e) a pevnou cenou podľa písmena a) alebo písmena b).
g)Pevná cena podľa písmen a), b), d) a e) zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovaním urgentnej zdravotnej starostlivosti zabezpečovanej v súlade osobitným predpisom8) a náklady na prevádzku, okrem nákladov na lieky označené symbolom „A“ zaradené do zoznamu liekov podľa § 5 a § 8 zákona o úhrade liekov z verejného poistenia a okrem nákladov na spoločné a vyšetrovacie a liečebné zložky, ktoré sa vykazujú zdravotnej poisťovni poistenca na osobitnom zúčtovacom doklade.“.
1.Príloha č. 4 k opatreniu č. 07045/2003-OAP sa dopĺňa 7. až 11. bodom, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„86.23.1 7. Následná ústavná zdravotná starostlivosť
86.23.1
a)Pevná cena následnej zdravotnej starostlivosti na týchto oddeleniach za deň a lôžko je
1.ústavná ošetrovateľská starostlivosť
65 €
2.ústavná hospicová starostlivosť
85 €
3.paliatívna medicína
85 €
b)Pevná cena podľa písmen a) zahŕňa všetky náklady súvisiace s poskytovaním následnej zdravotnej starostlivosti zabezpečovaným materiálno-technickým vybavením podľa osobitného predpisu8) a náklady na prevádzku, okrem nákladov na lieky označené symbolom „A“ zaradené do zoznamu liekov podľa § 5 a § 8 zákona o úhrade liekov z verejného poistenia a okrem nákladov na spoločné a vyšetrovacie a liečebné zložky, ktoré sa vykazujú zdravotnej poisťovni poistenca na osobitnom zúčtovacom doklade.
86.23.1 7. 8. Návštevná služba lekára v prirodzenom prostredí osoby
a)Pri návštevnej službe lekára v prirodzenom prostredí osoby sa k cene bodu za výkon pripočítava cena za dopravu lekára. Maximálna cena za dopravu lekára za jeden kilometer jazdy je 0,50 eura.
86.23.1 7. 9. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
a)Zoznam zdravotných výkonov a pevné ceny jednotlivých zdravotných výkonov uvedené v časti D. alebo
b)Zoznam zdravotných výkonov a koeficienty uvedené v časti D. Cena sa vypočíta vynásobením koeficientu a priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Slovenskej republiky (ďalej len "štatistický úrad") za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa stanovujú ceny. Ceny sa stanovujú vždy k 1. januáru kalendárneho roka.
a k alternatíve k a) a b)
c)Ku každej návšteve pacienta sa pripočítava cena dopravy vo výške 2,75 eura. alebo
d)Ku každej návšteve pacienta sa pripočítava cena dopravy vo výške 0,50 eura za jeden kilometer jazdy.
86.23.1 7. 10. Mobilný hospic
a)Zoznam zdravotných výkonov a pevné ceny jednotlivých zdravotných výkonov sú uvedené v časti E.
b)Ku každej návšteve pacienta sa pripočítava cena dopravy vo výške 0,50 eura za jeden kilometer jazdy.
alebo
e)Zoznam zdravotných výkonov a koeficienty uvedené v časti E. Cena sa vypočíta vynásobením koeficientu a priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa stanovujú ceny. Ceny sa stanovujú vždy k 1. januáru kalendárneho roka. Ku každej návšteve pacienta sa pripočítava cena dopravy vo výške 0,50 eura za jeden kilometer jazdy.
alebo
c)Pevná cena návštevy pacienta lekárom je vo výške 50 eura za každú návštevu. Ku každej návšteve pacienta sa pripočítava cena dopravy vo výške 2,75 eura za každú návštevu. alebo Ku každej návšteve pacienta sa pripočítava cena dopravy vo výške 0,50 eura za jeden kilometer jazdy.
86.23.1 7. 11. Skríning
a)Pevná cena mamografického vyšetrenia pre skríning rakoviny prsníka je ... eur za každý vykonaný skríning.
b)Pevná cena testu na vyšetrenie krvi v stolici je ... eur pre skríning rakoviny kolorektálneho karcinómu. Pevná cena kolonoskopického vyšetrenia po pozitívnom testu na vyšetrenie krvi je ... eur.
c)Pevná cena odobratia sterového materiálu u gynekológa je ..... eura a pevná cena cytologického skríningového vyšetrenia na pracovisku patologickej anatómie (kód 9980) je .... eura pre skríning rakoviny krčka maternice.
2.Príloha č. 4 sa dopĺňa časťou D až F, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Časť D
Zoznam zdravotných výkonov pre domácu ošetrovateľskú starostlivosť pre agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilné hospice
Cena za zdravotný výkon – sestra alebo pôrodná asistentka:
Kód zdravotného výkonu
Názov zdravotného výkonu
Popis zdravotného výkonu
Koeficient
Suma (pri priem. mzde 954 eur)
3390
príjem pacienta (klienta) do ADOS a odobratie sesterskej anamnézy
1 x pri prijatí pacienta do mobilného hospicu a pri prerušení ošetrovateľskej starostlivosti cestou mobilného hospicu na dlhšie ako 3 mesiace,výkon sa neakceptuje pri jednorazovom výkone a v kombinácii s výkonmi 3394, 3407 (zmeranie TK,TT a P je zahrnuté vo výkone 3390), 3451
0,003357
3,203
3392A
poučenie príbuzných alebo členov komunity
1 x pri prijatí pacienta do mobilného hospicu a pri prerušení ošetrovateľskej starostlivosti cestou mobilného hospicu na dlhšie ako 3 mesiace alebo pri závažnej zmene zdravotného stavu.výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonom 3470
0,00169
1,612
3393
vypracovanie plánu komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len "kos")
1 x pri prijatí pacienta do mobilného hospicu,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonmi 3394, 3416, 3418, 3419, 3420, 3420A.výkon sa neakceptuje pri jednorazovom výkone a pri výkonoch podávania injekcií a infúzií ak sa iná ošetrovateľská starostlivosť pacientovi neposkytuje.
0,006808
6,495
3394
priebežné hodnotenie kos a zmena plánu ošetrovateľskej starostlivosti vrátane dokumentácie a konzultácie s ošetrujúcim lekárom
1 x mesačne so zaznamenaním vývoja zdravotného stavu a plánu ošetrovateľskej starostlivosti s konzultáciou lekára, alebo zmene zdravotného stavu pacienta, vyžadujúcej zmenu plánu ošetrovateľskej starostlivosti a konzultáciu s lekárom. O zmenenej ošetrovateľskej starostlivosti je potrebné informovať revízneho pracovníka predložením kópie Priebežného hodnotenia KOS,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonmi 3451; 3390; 3393
0,006688
6,380
3395
vyhodnotenie kos a záverečná správa
1 x pri ukončení poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti cestou mobilného hospicu a vykázaní v posledný deň poskytnutia ošetrovateľskej starostlivosti.výkon sa neakceptuje pri jednorazovom výkone a v kombinácii s výkonmi 3416,3418,3419,3420, pokiaľ sa iná ošetrovateľská starostlivosť neposkytovala a jedná sa o jednorazové výkony.
0,005123
4,887
3396
odborný nácvik potrebných výkonov pri ošetrovaní chorého v domácnosti
výkon je opodstatnený v prípadoch, kde je možné zo strany rodiny pacienta ďalej samostatne uskutočňovať nacvičený výkon.3 x v danom prípade, u zložitejších výkonov (napr. odsávanie, ošetrenie kolostómie, podávanie sc. injekcie - nie inzulín) sa stanoví počet po individuálnom zhodnotení a konzultácii s ,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonom 3421 pokiaľ pôjde o nácvik podávania inzulínu, Fraxiparinu (Clexane a pod.)
0,00544
5,190
3398
ošetrovateľská hygiena
výkon sa akceptuje u imobilných, inkontinentných pacientov s 3.stupňom inkontinencie a dekubitom alebo ranou v oblasti postihnutej inkontinenciou 1 x pri návšteve pacienta,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonom 3410, pokiaľ ide o tú istú lokalitu.
0,00544
5,190
3399A
starostlivosť o chorého s permanentným katétrom vrátane výmeny permanentného katétra u ženy
výkon sa akceptuje len v prípade výmeny PK u ženy alebo v prípade defektu kože v oblasti ústia PK do moč. rúry s ošetrením, ktoré je ordinované lekárom.výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonmi 3431, 3409
0,00544
5,190
3399B
starostlivosť o kaválny katéter a intravenóznu kanylu, pravidelné preväzovanie a dezinfekcia
1 x za výkon, maximálne 1 x D
0,002056
1,961
3399C
starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu
1 x za výkon,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonom 3411
0,002551
2,434
3399D
starostlivosť o epidurálny katéter.
výkon sa v súčasnosti realizuje už len u hospitalizovaných pacientov.
0,004088
3,900
3401A
starostlivosť o výživu v príslušnej kvalite a kvantite, vypracovanie individuálneho diétneho režimu, jeden raz pre jedného pacienta.
výkon sa akceptuje v prípade naplnenia jeho obsahu a zaznamenania v dokumentácii 1 x u daného pacienta za podmienky, že takýto výkon nebol uhradený ošetrujúcemu lekárovi.
0,003071
2,930
3402
výživa bezvládneho pacienta, za jeden výkon.
výkon je určený pre sestry starajúce sa o hospitalizovaných pacientov. Kŕmenie pacienta je potrebné vykonávať minimálne 4 až 6 x denne. Pokiaľ má pacient závažné poruchy prehĺtania s hrozbou aspirácie, podávanie stravy per os v domácom prostredí sa väčšinou neodporúča.
0,000954
0,910
3404
výživa pacienta sondou, za jeden výkon
1 x za výkon a pri výmene NGS sondy. V prípade možnosti je potrebné poskytnúť odborný nácvik príbuzným,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonmi 3402; 3427
0,001498
1,429
3405
očistná klyzma
podľa ordinácie lekára,1 x za výkon
0,00435
4,150
3406
kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta (meranie tk, pulzu, dychovej frekvencie, telesnej teploty, príjem a výdaj tekutín, stolice a sledovanie iných funkcií podľa ordinácie lekára), za každé dve hodiny.
zdravotná starostlivosť poskytovaná mobilným hospicom je ambulantná starostlivosť a poskytuje sa pacientom, ktorí nevyžadujú kontinuálne sledovanie všetkých uvedených parametrov každé 2 hodiny sestrou mobilného hospicu.
0,005849
5,580
3407
odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty
podľa ordinácie lekára s osobitným odôvodnením. Pokiaľ je výkon ordinovaný 1 x mesačne, spadá do povinnosti lekára, ktorý je povinný 1 x mesačne navštíviť pacienta a zhodnotiť jeho zdravotný stav,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonmi 3424, 3469; 3418, 3420, 3419, 3390 a ako samostatný výkon 3407 spojený len s výkonom návštevy pacienta.
0,001019
0,972
3408
sledovanie diurézy, za každých 12 hodín.
výkon sa akceptuje len v lekárom osobitne odôvodnených prípadoch, kde sestra navštívi pacienta každých 12 hodín a zavedie presnú evidenciu sledovania diurézy (pozitívna alebo negatívna bilancia tekutín) a výkon podrobne zaznamená do dokumentácie pacienta.
0,001027
0,980
3409
cievkovanie ženy
podľa ordinácie lekára, 1x za výkon,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonom 3399A
0,00218
2,080
3410
výmena stomického setu s následnou toaletou pri stómiách
1 x pri návšteve pacienta po dobu 3 mesiacov. (Pri ukončení hospitalizácie stomická sestra vysvetlí a naučí pacienta a príbuzných ošetrovať stómiu). V prípade možnosti je
0,002715
2,590
potrebné poskytnúť odborný nácvik príbuzným. V individuálnych prípadoch, po vopred schválení RL je možné poskytovať výkon i dlhšiu dobu. Výkon sa akceptuje aj v prípade ošetrenia stómie u pacientov s PEG,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonmi 3398, 3423A,3423B (pri tej istej lokalizácii)
3411
čistenie tracheálnej kanyly
1 x za výkon,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonom 3399C
0,001289
1,230
3413
aplikácia neinjekčnej liečby
1 x za výkon, pokiaľ sa vykazuje v spojitosti s výkonmi preväzovania rán, výkon sa akceptuje jeden krát pre rany v jednej lokalite. V prípade možnosti je potrebné poskytnúť odborný nácvik príbuzným,- výkon sa neakceptuje v spojitosti s dávkovaním a podávaním liekov per os, aplikáciou analgetických mastí a gélov, liečbou biolampou a v kombinácii s výkonmi: 3422A (pokiaľ ide o masážne prípravky), 3422B,3422C
0,000766
0,731
3414
aplikácia terapeutického celotelového zábalu alebo liečivého kúpeľa
výkon sa akceptuje len v prípade kožných ochorení na celom povrchu tela, pri hyperpyrexii a v individuálnych prípadoch, pri vredoch DK s indikáciou liečivého kúpeľa v roztoku (napr. hypermangánu, chloramínu) u pacientov, ktorí nie sú schopní si zabezpečiť kúpeľ sami alebo prostredníctvom osôb, ktoré sa o nich starajú - 1 x za výkon
0,001738
1,658
3416
aplikácia liečiva intramuskulárne,s.c.i.c.
1 x za výkon pri potrebe viacnásobného podávania injekcií u imobilných a ťažko mobilných pacientov na základe ordinácie lekára. Jednorazové podanie inj. sa akceptuje len u pacientov, ktorým sa poskytuje KOS.
0,001304
1,244
3418
aplikácia liečiva intravenózne
1 x za výkon pri potrebe viacnásobného podávania injekcí u imobilných a ťažko mobilných pacientov na základe ordinácie lekára. Jednorazové podanie inj. sa akceptuje len u pacientov, ktorým sa poskytuje KOS,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonmi 3407,3419; 3420A
0,001791
1,709
3419
príprava a podávanie infúzie
1 x za výkon. V prípade potreby viacnásobného podávania infúzií (minimálne 5 krát) ordinovanej lekárom u jedného pacienta akceptuje aj výkony 3390 a 3395,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonmi 3407 (samotný výkon v sebe zahŕňa meranie fyziologických funkcií), 3418, 3420A
0,003082
2,940
3420
sledovanie infúzie, za každú hodinu
1 x za výkon. Za každú ďalšiu hodinu bude akceptovať uvedený výkon 1x v prípade, že ordinácia, dĺžka a odôvodnenie podávania infúzie dlhšie ako 1 hod. budú zaznamenané v dokumentácii,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonom 3407 (samotný výkon v sebe zahŕňa meranie fyziologických funkcií)
0,005241
5,000
3420A
podávanie liečiva infúznou pumpou
1 x za výkon,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonmi 3407 (samotný výkon v sebe zahŕňa meranie fyziologických funkcií), 3418, 3419
0,001006
0,960
3421
nácvik podávania inzulínu
výkon je opodstatnený v prípadoch, kde je možné zo strany pacienta alebo rodiny pacienta ďalej samostatne uskutočňovať nacvičený výkon.3 x (nácvik sa vo väčšine prípadov začína už v nemocnici alebo v diabetologickej ambulancii po nastavení pacienta na inzulín). Výkon sa akceptuje aj v prípade nácviku aplikácie iných s. c. injekcií (Fraxiparinu, Clexane, Myacalcic a pod.). V prípade potreby po individuálnom zhodnotení stavu a konzultácii s sa množstvo daného
0,00218
2,080
výkonu môže upraviť,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonom 3396
3422A
ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu dekubitov
výkon sa akceptuje u imobilných pacientov 1 x pri návšteve pacienta,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonmi 3413 (ak ide o masážne prípravky), 3424. Samotný výkon sa neakceptuje u pacientov umiestnených v ZSS,DSS,DD, stacionároch pokiaľ sa u nich iná ošetrovateľská starostlivosť prostredníctvom mobilného hospicu neposkytuje
0,004088
3,900
3422B
ošetrenie dekubitu veľkosti do 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz).
1 x pri návšteve pacienta. Pri viacpočetných malých dekubitoch v jednej lokalite sa akceptuje vykázanie 1 veľkého dekubitu (3422C) v jednej lokalite. V individuálnych prípadoch - pri viacpočetných dekubitoch v rôznej lokalite, sa akceptuje výkon pre každý dekubit 1x pri návšteve. V návrhu je potrebné uviesť presný popis lokálneho nálezu a indikáciu lokálnej liečby od ošetrujúceho lekára,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonmi 3413,3423A (ak ide o tú istú lokalizáciu)
0,006803
6,490
3422C
ošetrenie dekubitu veľkosti nad 5 cm2 (odstránenie zvyškov masti, odumretých tkanív, toaleta, aplikácia liečiva, preväz)
1 x pri návšteve pacienta. V prípade, že pacient má viacpočetné alebo rozsiahle, hlboké dekubity v rôznej lokalite, sa po individuálnom posúdení zdravotného stavu pacienta akceptuje sa výkon viackrát pri 1 návšteve pacienta. V návrhu je potrebné uviesť presný popis lokálneho nálezu a indikáciu lokálnej liečby od ošetrujúceho lekára,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonmi 3413,3423B (ak ide o tú istú lokalizáciu)
0,009518
9,080
3423
výplach oka.
1 x za výkon
0,002922
2,788
3423A
preväz rany veľkosti do 5 cm2.
1 x pri návšteve pacienta. Pri viacpočetných malých ranách v jednej lokalite sa akceptuje vykázanie 1 veľkej rany (3423B) v jednej lokalite. V individuálnych prípadoch - pri viacpočetných ranách v rôznej lokalite, sa akceptuje výkon pre každú ranu 1x pri návšteve. V návrhu je potrebné uviesť popis lokálneho nálezu a indikáciu lokálnej liečby od ošetrujúceho lekára. V praxi niektoré mobilné hospice na hodnotenie využívajú rôzne formuláre posudzovania rán.výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonmi 3422B a 3410 (ak ide o tú istú lokalizáciu)
0,004088
3,900
3423B
preväz rany veľkosti nad 5cm2
1 x pri návšteve pacienta. V návrhu je potrebné uviesť popis lokálneho nálezu a indikáciu lokálnej liečby od ošetrujúceho lekára. V prípade, že pacient má viacpočetné alebo rozsiahle, hlboké rany, po individuálnom posúdení zdravotného stavu pacienta akceptuje sa výkon viackrát pri 1 návšteve pacienta,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonmi 3422C a 3410 (ak ide o tú istú lokalizáciu)
0,006803
6,490
3424
ošetrovateľská rehabilitácia do 30 minút
výkon sa akceptuje u imobilných a ťažko mobilných pacientov 1 x pri návšteve pacienta
0,004193
4,000
3426
odsávanie pacienta
1 x pri návšteve pacienta
0,002079
1,983
3427
odsatie žalúdočného obsahu
1 x za výkon,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonom 3404
0,00347
3,310
3428
vyšetrenie moču indikátorovým médiom
1 x za výkon podľa indikácie lekára so zdôvodnením
0,003344
3,190
3431
asistencia pri výplachu močového mechúra
výkon sa akceptuje v prípade potreby výplachu močového katétra a močového mechúra ordinovaného lekárom 1 x za výkon, v prípade odstránenia PK z močového mechúra a pri preplachu T drénu zo žlčových ciest
0,001039
0,991
výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonom 3399A (s výnimkou ošetrenia defektu kože v oblasti ústia PK do moč. rúry s ošetrením, ktoré je ordinované lekárom)
3432
práca sestry pri domácej peritoneálnej dialýze.
výkon sa akceptuje na odporučenie nefrológa, po individuálnom zhodnotení zdravotného stavu pacienta 1 x za výkon
0,008029
7,660
3433
odber krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo jednej odberovej súpravy
výkon sa akceptuje len u imobilných a ťažko mobilných pacientov, za jeden odber v jeden deň.V prípade izolovaných výkonov odberu krvi sa pridanie výkonu 3407 nepovažuje za rozšírenie nad rámec izolovaných výkonov.
0,005283
5,040
3434
odber kapilárnej krvi
výkon sa akceptuje len u imobilných a ťažko mobilných pacientov, ktorým sa poskytuje komplexná ošetrovateľská starostlivosť a v osobitne odôvodnených prípadoch po schválení vopred 1 x za výkon,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonom 3635A
0,000973
0,928
3435
umelé dýchanie a masáž srdca.
1 x za výkon
0,005021
4,790
3436
odbery: tt, tn, výter z rekta, odber spúta
výkon sa akceptuje len u imobilných a ťažko mobilných pacientov, ktorým sa poskytuje komplexná ošetrovateľská starostlivosť. Akceptuje sa výkon aj v prípade odberu moču u imobilných a ťažko mobilných pacientov, ktorým sa poskytuje KOS
0,001635
1,560
3437
doprava biologického materiálu, za každých 30 minút
u pacientov, u ktorých bol vykonaný odber biologického materiálu, jedenkrát na jedného pacienta,pokiaľ sa vykonáva viac odberov naraz v jednom zariadení (ZSS,DSS,DD, v jednej domácnosti), sa výkon akceptuje len 1x.
0,000676
0,645
3439
návšteva pacienta (klienta) v pracovnom čase
podľa Návrhu na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti,v prípade ošetrenia viacerých pacientov na jednom mieste (manželia, ZSS,DSS,DD, stacionáre,...) sa akceptuje výkon len 1x v daný deň.
0,004224
4,030
3440
návšteva mimo riadneho pracovného času (od 19.00 do7.00 hodiny v sobotu, nedeľu a vo sviatok)
podľa Návrhu na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý musí okrem iného obsahovať zdôvodnenie indikácie poskytovania DOS mimo riadneho pracovného času od ošetrujúceho lekára. zváži rozsah poskytovanej DOS, v nejasných prípadoch konzultuje potrebu poskytovania DOS mimo riadneho pracovného času s ošetrujúcim lekárom (týka sa predovšetkým frekvencie 2-3x týždenne),v prípade ošetrenia viacerých pacientov na jednom mieste (manželia, ZSS,DSS,DD, stacionáre,...) sa akceptuje výkon len 1x v daný deň
0,006593
6,290
3441
návšteva pacienta v rizikových skupinách populácie - krízová intervencia pri zhoršení psychického stavu pacienta.
výkon sa akceptuje individuálne, v odôvodnených prípadoch po schválení vopred a následnom zaznamenaní v dokumentácii - 1 x za výkon,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonmi 3439,3440
0,005291
5,048
3447
psychosomatická intervencia v terminálnom štádiu života
výkon sa akceptuje v odôvodnených prípadoch, pri naplnení obsahu výkonu a jeho zaznamenaní v dokumentácii - 1x M,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonom 3449
0,002715
2,590
3449
kontinuálna starostlivosť o umierajúceho pacienta, za každú hodinu
výkon sa akceptuje v odôvodnených prípadoch, pri naplnení obsahu výkonu a jeho podrobnom zaznamenaní v dokumentácii - ak sestra mobilného hospicu zotrváva pri pacientovi minimálne 8 hod. denne. V takomto prípade sa výkon akceptuje za každú hodinu.výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonom 3447, 3458,3461, 3406,3407, 3408, 3398, 3413, 3422A
0,00326
3,110
3451
konzultácia sestry o jednom pacientovi s ošetrujúcim lekárom
1 x mesačne alebo pri zmene zdravotného stavu vyžadujúcej konzultáciu s lekárom. Dôvod konzultácie s lekárom a výsledok konzultácie sestra zaznamená v dokumentácii pacienta,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonom 3394
0,000676
0,645
3452
poskytnutie predlekárskej pomoci pri náhlych stavoch ohrozujúcich život.
1 x za výkon
0,006803
6,490
3458
verbálna intervencia pri psychosomatických ťažkostiach u pacienta s nádorovým ochorením
v odôvodnených prípadoch, pri naplnení obsahu výkonu a zaznamenaní v dokumentácii - 1x M,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonmi 3449, 3447
0,005083
4,849
3461
ošetrenie dutiny ústnej u onkologického pacienta alebo u pacienta s imunodeficientným stavom
1 x za výkon u imobilných pacientov. V Návrhu je potrebné uviesť popis lokálneho nálezu, indikáciu lokálnej liečby a frekvenciu ošetrovania od ošetrujúceho lekára,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonom 3449
0,005607
5,349
3470
odborné ošetrovateľské poradenstvo zamerané na prevenciu zápalov, dodržiavanie zásad správnej životosprávy (kompetentná aj sestra).
v odôvodnených prípadoch, podľa Návrhu na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti a po konzultácii s - 1 x pre daného pacienta,výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonmi 3396,3392A
0,001677
1,600
3635A
kontrola glykémie glukomerom
výkon sa akceptuje v akútnom prípade alebo v individuálne odôvodnených prípadoch, väčšina pacientov a ich príbuzných tento výkon zvládajú sami (zaučení v diabetologickej ambulancii).výkon sa neakceptuje v kombinácii s výkonom 3434
0,001007
0,961
3474
hygiena pošvy za účelom liečebným
výkon sa akceptuje v prípade indikácie a primeraného zdôvodnenia kapitujúceho gynekológa u poisteniek s obmedzenou hybnosťou a u imobilných poisteniek, ktoré sa nemôžu dostaviť do ambulancie. 1 x za výkon
0,000767
0,732
3431a
zavedenie a výmena pmk (permanentného močového katétra) u ženy
0,001449
1,382
3409
cievkovanie ženy
0,001778
1,696
3431b
odstránenie pmk z močového mechúra
0,000966
0,922
3431
asistencia pri výplachu močového mechúra
0,001039
0,991
3431c
aplikácia urinálneho drenážného kondómu
0,001449
1,382
3400
polohovanie pacienta
0,002818
2,688
3423f
aplikácia liečebného kúpeľa končatín
0,000483
0,461
3414
aplikácia terapeutického celotelového zábalu alebo liečivého kúpeľa
0,001738
1,658
3423d
naloženie kompresívnej bandáže
0,000483
0,461
3423e
laváž rany
0,000322
0,307
3413a
podporná liečba hojenia rany biolampou
0,000403
0,384
3413b
odstránenie stehov z primárne hojacej sa rany
0,000403
0,384
3419a
zavádzanie periférneho žilového katétra
0,001127
1,075
3419b
odstránenie periférneho žilového katétra z periférnej žily
0,000564
0,538
3420a
aplikácia parenterálnej liečby
0,001006
0,960
3405a
ošetrovanie stómii
0,004111
3,922
3399e
starostlivosť o drenážny systém
0,002415
2,304
3459
aplikácia hodnotiacej škály v ošetrovateľskej praxi
0,000241
0,230
Y0025
pôrodná asistencia - postnatálna starostlivosť
0,016101
15,360
Y0024
pôrodná asistencia - prenatálna starostlivosť
0,016101
15,360
3467
akútna pomoc pri prekotnom pôrode a následné zabezpečenie pôrodníka
0,015263
14,561
4313
voľný estriol
0,012848
12,257
514a
individuálna liečebná telesná výchova ii. špeciálna systematická senzomotorická liečba funkčných a organických porúch centrálneho a periférneho systému alebo vrodených a získaných chýb pohybového apar
0,010013
9,552
504A
špeciálne vyšetrovacie metódy. svalový test, vyšetrenie skrátených a oslabených svalov, zretazenia, vývojová diagnostika dieťaťa, ergodiagnostické testovanie, špeciálne vyšetrenie chrbtice na počítači
0,009242
8,817
548
povrchová aplikácia tepla (použitie parafínu, kenny, lavatermu, čerstvo pripravených obkladov alebo sterilizovaných obkladov). 7x.
0,008938
8,527
3139
spolupráca pri zhotovení odtlačku zo sadry alebo iných pracovných látok pre rôzne druhy ortéz krčnej chrbtice. na základe indikácie výkonu lekárom. pri jednej pomôcke je možné započítať iba raz, nie opakovane.
0,007192
6,861
3392C
konzultácie s inštitúciami a orgánmi štátnej zdravotnej správy v rámci komplexnej zdravotnej starostlivosti.
0,006864
6,548
532
reflexná masáž a iné špeciálne ručné masáže. masáž väziva, okostice, hrubého čreva, za jednu masáž
0,007213
6,881
3439a
nultá návšteva u poistenca pre ADOS
0,006779
6,467
3939
kramerov penetračný test
0,005142
4,905
3459a
usmernenie spôsobu života pacienta s nádorovým ochorením vzhľadom na jeho zdravotný stav.
0,004154
3,963
3476
starostlivosť o pacientku v šestonedelí
0,004182
3,990
531
klasická masáž viacerých častí tela alebo trupu, zajedno ošetrenie
0,003962
3,780
522
špeciálne polohovanie. odborné preventívne a liečebné polohovanie tela a segmentov končatín s prípadným využitím polohovacích pomôcok
0,005894
5,623
509
mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kĺboch a svaloch. špecializované liečebné výkony s cieľom upraviť funkčnú poruchu v oblasti pohybového systému (špeciálne mäkké techniky, pir-postizometrická relaxácia, agr-antigravitačná relaxácia, trakčné techniky, stretch and spray, banky), za jedno ošetrenie
0,003757
3,584
3475
psychofyzická príprava rodičky na pôrod
0,00364
3,473
513
individuálna liečebná telesná výchova individuálna, kombinovaná zameraná na niekoľko cieľov, vyžadujúca mimoriadnu fyzickú a psychickú záťaž. vzhľadom na povahu postihnutia si vyžaduje kombináciu viacerých postupov a metodík (napr. reedukáciu základných posturálnych funkcií (vertikalizáciu, nácvik transferov, výcvik neurogénneho mechúra, výcvik s protézou, nácvik denných činností a pod.), za jedno cvičenie
0,00483
4,608
516
individuálna cielená ergoterapia. špeciálna liečba ergoterapeutom zameraná na rozličné modelové pracovné činnosti s využitím rôznych pracovných alebo pomocných materiálov a nástrojov
0,003081
2,939
530
klasická masáž jednej časti tela. liečebné využitie prvkov klasickej masáže na jednej končatine alebo na časti trupu (šija, chrbát, driek), za jednu masáž. 7x.
0,003168
3,022
509A
mäkké a mobilizačné techniky na chrbtici, periférnych kĺboch a svaloch. špecializované liečebné výkony s cieľom upraviť funkčnú poruchu v oblasti pohybového systému (špeciálne mäkké techniky, pir - po
0,00439
4,188
510a
cielená odborná inštruktáž - oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok, zariadení a prístrojov - peroneálny stimulátor, tens, skoliostop, myostimulátor
0,00259
2,471
512
individuálna liečebná telesná výchova
individuálna zameraná na zvýšenie svalovej sily a zlepšenie rozsahu pohybov s použitím jednoduchých metód. aplikácia prvkov dýchacej cievnej a kondičnej pohybovej liečby, využitie náradia, závesovej postele, liečebná výchova k sebestačnosti a pod.
0,003189
3,042
3423c
príprava materiálu a sterilizácia
0,001796
1,713
3443
poradenstvo sestier v starostlivosti o dieťa
0,001717
1,638
503A
základné testovacie metódy, goniometrické vyšetrenie.
0,001387
1,323
3720
cirkulujúce imunokomplexy turbidimetricky, peg,ikem, mikro
0,00103
0,983
3429
vyhotovenie ekg záznamu
0,00103
0,983
520
dychová gymnastika. individuálna dychová gymnastika vrátane podporných ošetrení minimálne 10 min. za jednu dychovú gymnastiku
0,001491
1,422
3454
depistáž ochorenia v mieste bydliska
0,000858
0,819
340
kutánne testovanie (napríklad podľa pirqueta, moroa.)
0,000601
0,573
Časť E
Zoznam zdravotných výkonov pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti lekárom mobilného hospicu
Kód zdravotného výkonu
Názov zdravotného výkonu
Koeficient
Suma (pri priem. mzde 954 eur)
3292
Pohovor s pacientom s onkologických ochorením pri progredujúcom, liečbou neovplyvnenom nádorovom ochorení
0,008203
7,826
3362
Poučenie a vedenie rodinného príslušníka alebo osoby žijúcej v spoločnej domácnosti v súvislosti s liečbou chorého. Výkon trvá dlhšie ako 15 minút.
0,005354
5,108
1
Pod radou sa rozumie poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom.
0,000881
0,84
10
Rozbor a plánovanie cielených terapeutických postupov na ovplyvnenie chronických ochorení alebo ochorení viacerých orgánových systémov na účely racionálnej farmakoterapie, vrátane rád, dokumentácie.
0,003281
3,13
15b
Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov vo vzťahu k zdravotnému stavu lekárom špecializovanej starostlivosti
0,002637
2,516
25
Návšteva v pracovnom čase
0,005583
5,326
26
Návšteva mimo riadneho pracovného času lekára, vykonaná ihneď po výzve z dôvodov ochorenia, vyžaduje sa časový údaj.
0,007856
7,495
29
Návšteva v noci vyžiadaná a vykonaná medzi 22,00 a 7,00 hod., vyžaduje sa časový údaj o vyžiadaní a vykonaní návštevy
0,01551
14,797
30
K výkonom 26 a 29 je príplatok za návštevu vyžiadanú a vykonanú v sobotu a nedeľu a počas sviatkov uznaných zákonom, aj 31.12.
0,006249
5,962
35
Poskytnutie odpovede lekára inému lekárovi na základe telefonickej konzultácie
0,0019
1,813
36
Poskytnutie odpovede lekára inému lekárovi na základe telefonickej konzultácie v noci medzi 20,00 až 7,00 hod.
0,00322
3,072
37
Poskytnutie odpovede lekára inému lekárovi na základe telefonickej konzultácie v sobotu a v nedeľu a vo sviatkoch
0,002415
2,304
40
Zotrvávanie pri pacientovi cez deň (za každú začatú polhodinu)
0,002171
2,071
41
Zotrvávanie pri pacientovi v noci medzi 20,00 a 7,00 hodinou (za každú začatú polhodinu)
0,006886
6,569
60
Komplexné vyšetrenia pacienta
0,006933
6,614
62
Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola.
0,004841
4,618
63
Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie, ak vyšetrenie trvá dlhšie ako 15 minút.
0,004507
4,3
65
Pri výkonoch 62, 63
0,001993
1,901
66
Pri výkonoch 60
0,002375
2,266
250x
Odber venóznej krvi za účelom vyšetrenia laboratórnych parametrov
0,003199
3,052
252
Injekcia intrakutánna, subkutánna, submukózna subkonjuktiválna alebo intramuskulárna
0,001111
1,06
253
Injekcia intravenózna
0,00161
1,536
260a
Zavedenie katétra do periférnej cievy
0,002415
2,304
261
Aplikácia liečiv injekciou do parenterálneho katétra.
0,000483
0,461
270
Infúzia subkutánna
0,002013
1,92
271
Infúzia intravenózna v trvaní od 10 do 30 minút
0,00219
2,089
272
Infúzia intravenózna v trvaní viac ako 30 minút vrátane výmeny infúznych fliaš
0,003609
3,443
280
Transfúzia krvného prípravku vrátane skúšky kompatibility a zrážanlivosti
0,00805
7,68
282
Transfúzia každého ďalšieho krvného prípravku v nadväznosti na výkony č. 280 alebo 281 vrátane skúšky kompatibility a zrážanlivosti
0,002415
2,304
289
Jednorazové zaučenie pacienta na liečbu oxygenátorom v domácom liečení.
0,001932
1,843
295
Sondáž a/alebo katetrizácia fistúl alebo chybne vytvorených ciest, systémov ciest alebo dutín, prípadne aj lokálna injekcia alebo instilácia
0,000644
0,614
298
Odobratie, príprava a odoslanie sterového materiálu na mikrobiologické vyšetrenie, prípadne aj fixácia vrátane nákladov.
0,001288
1,229
299a
Odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologickíá, virologická a parazitologické vyšetrenie
0,000966
0,922
307
Punkcia brušnej dutiny
0,011564
11,032
308
Punkcia pleurálneho priestoru
0,01127
10,752
363
Digitálne vyprázdnenie konečníka
0,00279
2,662
730
Zavedenie trvalej žalúdkovej sondy na enterálnu výživu
0,002415
2,304
830a
Zisťovanie anamnézy od inej osoby u pacienta s poruchou vedomia a organického psychosyndrómu
0,00322
3,072
1402
Predná nosová tamponáda
0,00161
1,536
1405a
Odstránenie tamponády
0,00161
1,536
1523a
Ošetrenie tracheostómy vrátane výmeny tracheálnej kanyly
0,018805
17,94
1722
Katetrizácia močového mechúra, v prípade potreby s výplachom, instilácia medikamentov a (alebo) výplach krvných zrazenín u muža alebo chlapca
0,005722
5,459
1723
Katetrizácia močového mechúra, v prípade potreby s výplachom, instilácia medikamentov a (alebo) výplach krvných zrazenín u ženy
0,008605
8,209
1726
Katetrizácia močového mechúra a (alebo) instilácia medikamentov pri zvedenom trvalom katétri
0,00161
1,536
2000
Prvé ošetrenie malej rany
0,00161
1,536
2002
Ošetrenie malej rany vrátane zarovnania okrajov rany
0,004187
3,994
2003
Prvé ošetrenie veľkej rany
0,002737
2,611
2018
Ošetrenie malej rany hojacej sa per secundam
0,002415
2,304
2019
Príplatok za nekrektómie na ruke a nohe
0,00483
4,608
2019a
Príplatok za nekrektómie na krku
0,00161
1,536
2019b
Príplatok za nekrektómie na tvári
0,00322
3,072
2019c
Príplatok za nekrektómie na trupe
0,00805
7,68
2025
Zavedenie antibiotických roztokov do rán a ich dutín
0,00161
1,536
2030
Zavedenie jedného alebo viacerých drénov do rany
0,000483
0,461
3308
Indikovanie antiemetickej liečby, analgetickej liečby a liečby metabolických porúch u pacienta s onkologickým ochorením
0,00379
3,616
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. ...... 2020.