Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Analýza vplyvov na zistenie a vyhodnotenie priamych a nepriamych vplyvov rodinné prostredie, vzájomnú súdržnosť členov rodiny, výchovu detí, práva rodičov voči deťom, základné zásady zákona o rodine, uzavieranie manželstva a na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín.
Minimálne povinné obsahové náležitosti analýzy vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu za účelom náležitého analytického posudzovania konkrétnych priamych a nepriamych vplyvov návrhov právnych predpisov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Obsahom analýzy vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu musí byť analýza vplyvov na rodinné prostredie, vzájomnú súdržnosť členov rodiny, výchovu detí, práva rodičov voči deťom, základné zásady zákona o rodine, uzavieranie manželstva a na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín. Každý z týchto konkrétnych vplyvov sa analyzuje samostatne a tak aby bolo možné najmä jednoznačne posúdiť jednotlivé vplyvy z nasledovných hľadísk:
7.1 Vplyv na rodinné prostredie:
Spôsobí navrhovaná právna úprava zmenu rodinného prostredia? Ak áno, v akom rozsahu?
Nie, avšak napomôže postarať sa o svojich blízkych v ich posledných hodinách dôstojným spôsobom.
Môže dôjsť navrhovanou právnou úpravou k narušeniu zdravého rodinného prostredia?
Nie, práve naopak, zavedením príspevku dlhodobé ošetrovné sa zastabilizuje rodinné prostredie. Zachová sa aspoň čiastočne príjem rodiny a člen rodiny, ktorý sa stará a umierajúceho rodiča bude môcť starostlivosť venovanú mu v detstve, prinavrátiť tomuto rodičovi.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na demografický rast? Ak áno, aký je vplyv vzhľadom k úrovni záchovnej hodnoty populácie?
Nie.
navrhovaná právna úprava vplyv na odstraňovanie prekážok, ktoré bránia pracujúcim rodičom dosiahnuť želaný počet detí?
Návrh nekladie prekážky, ktoré by bránili pracujúcim rodičom dosiahnuť želaný počet detí.
navrhovaná právna úprava vplyv na množstvo času alebo príležitostí pre rodičov alebo pre deti na realizáciu rodinného života?
Navrhovaná úprava práve umožňuje lepšie tráviť čas na realizáciu rodinného života.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na prenikanie látkových alebo nelátkových závislostí do rodín?
Návrh zákona práve naopak tým, že vytvára prostredie vhodné na riadnu starostlivosť o svojich blízkych, zabraňuje užívaniu návykových látok (alkohol, marihuana, ópium, nikotín, kokaín).
Návrh nemá vplyv na nelátkové závislosti ako nakupovanie, stávkovanie, hráčstvo, sexuálne aktivity, četovanie, obchodovanie, hranie online hier alebo inú aktivitu, ktorá prináša človeku potešenie či úľavu.
7.2 Vplyv na vzájomnú súdržnosť členov rodiny:
Má navrhovaná právna úprava vplyv na vzájomnú súdržnosť členov rodiny? Ak áno, aký?
pozitívny vplyv na súdržnosť rodiny vytvorením vhodných podmienok, zavedením dlhodobého ošetrovného, predĺžením doby hospitalizácie v nemocnici alebo v inom zariadení, čím vytvára predpoklady na vytvorenie vhodných podmienok na starostlivosť o chorých v domácom prostredí alebo vybavenie potrebných dokladov na umiestnenie blízkej osoby do zariadenia sociálnej pomoci.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na posilňovanie väzieb medzi členmi rodiny?
Navrhovaná právna úprava vytvorením vhodných podmienok vplyv na posilňovanie väzieb medzi členmi rodiny.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na obnovovanie alebo záchranu rodín?
Nemá.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na vznik či pretrvávanie konfliktov medzi členmi rodiny?
Zabraňuje konfliktom.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na rozpad rodín?
Nemá.
navrhovaná právna úprava vplyv na poskytovanie pomoci pri odkázanosti niektorého z členov rodiny na pomoc?
Má pozitívny vplyv na poskytovanie pomoci pri odkázanosti niektorého z členov rodiny na pomoc.
7.3 Vplyv na výchovu detí:
Má navrhovaná právna úprava vplyv na výchovu detí? Ak áno, aký?
Pozitívny príklad – doopatrovanie osôb blízkych.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na výchovu detí v rodinách?
Pozitívny príklad – doopatrovanie osôb blízkych.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na výchovu detí k manželstvu a rodičovstvu?
Pozitívny príklad – doopatrovanie osôb blízkych.
7.4 Vplyv na práva rodičov voči deťom:
Má navrhovaná právna úprava vplyv na práva alebo zodpovednosť rodičov voči deťom? Ak áno, aký?
Pozitívny príklad – doopatrovanie osôb blízkych.
7.5 Vplyv na základné zásady zákona o rodine:
navrhovaná právna úprava vplyv na chránené záujmy obsiahnuté v základných zásadách zákona o rodine? Ak áno, aký?
Pozitívny príklad – doopatrovanie osôb blízkych.
7.6 Vplyv na uzavieranie manželstva:
Má navrhovaná právna úprava vplyv na uzavieranie manželstva? Ak áno, aký?
Nemá vplyv.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na preferovaný čas vstupu do manželstva?
Nemá vplyv.
navrhovaná právna úprava vplyv na informovanosť ohľadom povahy manželstva a záväzkov medzi manželmi a založeniu rodiny?
Všeobecná zásada – neznalosť zákona, neospravedlňuje.
Má navrhovaná právna úprava vplyv na predchádzanie rozpadom manželstiev?
Nemá vplyv.
7.7 Vplyv na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín:
navrhovaná právna úprava vplyv na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín? Ak áno, špecifikujte tento vplyv s prihliadnutím na počet detí v rodine, ich špeciálne potreby vzhľadom k veku, zdravotnému stavu a prípadne iným okolnostiam.
Navrhovaná úprava rovnaký vplyv na všetky rodiny postihnuté definovaným problémom bez ohľadu na to, či ide o domácnosti viacdetných rodín.