1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
1613
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ....................... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 2 sa dopĺňa odsekom 35, ktorý znie:
„(35) Následná zdravotná starostlivosť je taká ústavná starostlivosť, ktorá sa poskytuje osobe, ktorej bola stanovená základná diagnóza a došlo k stabilizácii jej zdravotného stavu po náhlej chorobe alebo po náhlom zhoršení zdravotného stavu alebo po zhoršení chronickej choroby a jej stav vyžaduje poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Následná zdravotná starostlivosť sa poskytuje aj osobe, ktorá je čiastočne alebo úplne závislá na podpore základných životných funkcií alebo ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného
2
stavu a vyžaduje si poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Následná zdravotná starostlivosť je následná ústavná starostlivosť 9aa ods. 1) a následná ústavná ošetrovateľská starostlivosť (§ 9aa ods. 2).“.
2.V § 3 ods. 1 druhá veta znie: „Zoznam zdravotných výkonov obsahuje
a) kód zdravotného výkonu,
b) označenie zdravotného výkonu číselníkom zdravotníckej informatiky,
c) zaradenie zdravotného výkonu do skupiny zdravotných výkonov, podskupiny zdravotných výkonov a triedy zdravotných výkonov,
d) názov zdravotného výkonu,
e) charakteristiku zdravotného výkonu,
f) odbornú spôsobilosť na vykonávanie zdravotného výkonu vyjadrenú profesijným titulom,
g) vykonávanie a vykazovanie zdravotného výkonu,
h) miesto vykonávania zdravotného výkonu a
i) nositeľa zdravotného výkonu.“.
3.V § 8 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Na poskytnutie domácej ošetrovateľskej starostlivosti sa vyžaduje odporúčanie všeobecného lekára, ošetrujúceho lekára špecialistu, ošetrujúceho lekára ústavnej zdravotnej starostlivosti, ošetrujúcej sestry ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo ošetrujúcej pôrodnej asistentky ústavnej zdravotnej starostlivosti.“.
4.Za § 9a sa vkladá § 9aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9aa
Následná zdravotná starostlivosť
(1) Následná ústavná starostlivosť sa poskytuje tak, aby zdravotný stav osoby umožnil prepustenie osoby do ambulantnej starostlivosti, najviac však do troch mesiacov od prijatia do ústavnej zdravotnej starostlivosti. Následná ústavná starostlivosť sa môže poskytovať, ak ide o nemocnicu na oddeleniach dlhodobo chorých, doliečovacích oddeleniach, oddeleniach paliatívnej medicíny, oddeleniach fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, oddeleniach psychiatrie, oddeleniach detskej psychiatrie, v hospicoch a liečebniach. Maximálna doba poskytovania následnej ústavnej starostlivosti podľa predchádzajúcej vety sa predlžuje podľa indikácie konzília 2 ods. 5) a po predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne osoby, ak ide
a)o osobu s poruchou základných životných funkcií a nie je možné podstatne zlepšiť jej zdravotný stav, alebo
b)o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu a vyžaduje si poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti v špecializovanom zdravotníckom zariadení v odbore psychiatria.
(2) Následná ústavná ošetrovateľská starostlivosť je poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti osobe na základe indikácie lekára alebo sestry, ktorá vyžaduje celodennú dostupnosť ošetrovateľskej starostlivosti, nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nemožno ju vykonávať v prirodzenom sociálnom prostredí osoby. Následná ústavná ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje tak, aby zdravotný stav osoby umožnil prepustenie osoby do ambulantnej starostlivosti, najviac však do šiestich mesiacov od prijatia v dome
3
ošetrovateľskej starostlivosti. Po uplynutí šiestich mesiacov sa následná ústavná ošetrovateľská starostlivosť predlžuje podľa indikácie konzília 2 ods. 5) a po predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne osoby.“.
5.V § 10a ods. 2 písm. a) sa za slovo „so“ vkladajú slová štandardnými postupmi na výkon prevencie,“.
6.V § 10a odsek 3 znie:
„(3) Zariadenie sociálnej pomoci, ktoré uzatvorenú so zdravotnou poisťovňou zmluvu podľa osobitného predpisu,9ab) musí mať určenú osobu zodpovednú za poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci (ďalej len „zodpovedná osoba“). Zodpovedná osoba môže byť určená najviac pre dve zariadenia sociálnej pomoci, ak každé z týchto zariadení sociálnej pomoci nemá viac ako 18 lôžok určených na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, a musí byť s každým týmto zariadením sociálnej pomoci v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas. Zodpovedná osoba osobne zodpovedá za odborné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnej pomoci a vypracúva odborné komplexné plánovanie. Na každých 18 lôžok určených pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti musí mať zariadenie sociálnej pomoci najmenej jednu sestru, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1 a ktorá nie je zároveň zodpovednou osobou a na každých 10 lôžok určených pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti môže mať zariadenie sociálnej pomoci najmenej jednu praktickú sestru, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 1.“.
7.V § 10a odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Zodpovedná osoba musí mať najmenej
a)vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo a súčasne najmenej päťročnú odbornú prax alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore ošetrovateľstvo a súčasne najmenej trojročnú odbornú prax a
b)odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore
1.ošetrovateľská starostlivosť v komunite,
2.ošetrovateľská starostlivosť o dospelých,
3.ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii alebo
4.ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.
(6) Zariadenie sociálnej pomoci poskytuje na základe návrhu o potrebe poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a indikácie všeobecného lekára ošetrovateľskú starostlivosť osobe, ktorá spĺňa indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „indikačné kritériá“) a je umiestnená v zariadení sociálnej pomoci. Splnenie indikačných kritérií v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi posudzuje a návrh o potrebe poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti vypracúva
a) zodpovedná osoba, ak ide o zariadenia sociálnej pomoci podľa odseku 3, alebo
b) zamestnanec, ktorý spĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa odseku 1 v povolaní sestra, ak ide o zariadenie sociálnej pomoci podľa odseku 1.“.
8.V § 12a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Lekár podľa odseku 1 písm. b) uzná dočasnú pracovnú neschopnosť aj sprievodcovi osoby v ústavnej starostlivosti podľa § 15, ak sprevádza maloleté dieťa. Ak pri dočasnej pracovnej neschopnosti uznanej podľa prvej vety, je po prepustení maloletého dieťaťa zo zdravotníckeho
4
zariadenia ústavnej starostlivosti v tom istom prípade plánovaná ďalšia ústavná starostlivosť, ošetrujúci lekár podľa odseku 1 dočasnú pracovnú neschopnosť neukončuje.“.
Doterajšie odseky 2 až 15 sa označujú ako odseky 3 až 16.
9.V § 12a ods. 5 sa slová „odsekoch 14 a 15“ nahrádzajú slovami „odsekoch 15 a 16“.
10.V § 12a ods. 6 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak nejde o osobu, ktorej sa poskytuje osobná starostlivosť v prirodzenom prostredí osoby podľa § 12b.“.
11.V § 12a ods. 13 a 14 sa slová „odsekov 10 a 11“ nahrádzajú slovami „odsekov 11 a 12“.
12.V § 12a ods. 15 sa slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.
13.V § 12a ods. 16 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 15“.
14.Za § 12a sa vkladá § 12b, ktorý vrátane nadpisu znie
㤠12b
Osobná starostlivosť v prirodzenom prostredí osoby
(1)Osobná starostlivosť v prirodzenom prostredí osoby je osobná a celodenná starostlivosť blízkej osoby o chorého príbuzného (ďalej len „chorá osoba“), ktorej zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára (odsek 2) nevyhnutne vyžaduje poskytovanie osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby (ďalej len „osobná starostlivosť“). Počas osobnej starostlivosti sa môže chorej osobe poskytovať v jej prirodzenom prostredí aj domáca starostlivosť (§ 8 ods. 1 druhá veta a ods. 10).
(2)Potrebu osobnej starostlivosti chorej osobe posudzuje a rozhoduje o nej príslušný ošetrujúci lekár, ktorým je
a)lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určený poskytovateľom, ak u chorej osoby došlo k závažnej poruche zdravia, ktorá si vyžiadala hospitalizáciu, pri ktorej bola poskytovaná zdravotná starostlivosť v rozsahu najmenej päť po sebe nasledujúcich dní, ak je predpoklad, že jej zdravotný stav bezprostredne po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti do prirodzeného sociálneho prostredia bude nevyhnutne vyžadovať poskytovanie osobnej starostlivosti počas najmenej 30 dní; na účely splnenia podmienky päť po sebe nasledujúcich dní hospitalizácie sa za deň hospitalizácie považuje aj deň prijatia do zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti a deň prepustenia z takéhoto zariadenia,
b)lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína, klinická onkológia, geriatria, vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, hematológia a transfúziológia, hepatológia, kardiológia, nefrológia, neurológia, pneumológia a ftizeológia, reumatológia, gynekológia, anestéziológia a intenzívna medicína, algeziológia, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia alebo pediatria, ak chorá osoba je v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia.
(3) Ak príslušný ošetrujúci lekár rozhodol o potrebe poskytovania osobnej starostlivosti
a) vyznačí v prepúšťacej správe indikáciu osobnej starostlivosti, ak ide o lekára podľa odseku 2 písm. a),
5
b)potvrdí vznik potreby poskytovania osobnej starostlivosti a prvé poskytovanie osobnej starostlivosti na predpísanom tlačive podľa osobitného predpisu14a) osobe, ktorá bude poskytovať osobnú starostlivosť chorej osobe
1.najneskôr v deň prepustenia chorej osoby zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti, ak o potrebe poskytovania osobnej starostlivosti rozhodol lekár uvedený v odseku 2 písm. a) alebo
2.v deň, kedy zistil potrebu poskytovania osobnej starostlivosti chorej osobe, ak o potrebe poskytovania osobnej starostlivosti rozhodol lekár uvedený v odseku 2 písm. b),
c)oznámi skutočnosti podľa písmena b) všeobecnému lekárovi.
(4) Všeobecný lekár
a)na predpísanom tlačive14a) potvrdzuje
1.prerušenie a ukončenie poskytovania osobnej starostlivosti,
2.vznik druhého a ďalšieho poskytovania osobnej starostlivosti,
3.trvanie poskytovania osobnej starostlivosti, k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a
4.ukončenie potreby poskytovania osobnej starostlivosti,
c)určuje termín, kedy je chorá osoba povinná dostaviť sa na kontrolu potreby poskytovania osobnej starostlivosti, ak to charakter choroby vyžaduje a umožňuje a za týmto účelom ho predvoláva na kontrolu; ak charakter choroby neumožňuje chorej osobe dostaviť sa na kontrolu k všeobecnému lekárovi, kontrolu vykoná všeobecný lekár u pacienta v jeho prirodzenom prostredí,
d)zaznamenáva v zdravotnej dokumentácii potrebu poskytovania osobnej starostlivosti,
e)poskytuje súčinnosť Sociálnej poisťovni pri kontrole posudzovania potreby poskytovania osobnej starostlivosti v sporných prípadoch.
(5) Osoba, ktorej príslušný ošetrujúci lekár podľa odseku 3 alebo všeobecný lekár potvrdil poskytovanie osobnej starostlivosti, je povinná do siedmich pracovných dní oznámiť všeobecnému lekárovi začiatok a ukončenie poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti chorej osobe.
(6)Chorá osoba, ktorej sa poskytuje osobná starostlivosť je povinná dostaviť sa k všeobecnému lekárovi v určený deň na kontrolu, ak to charakter choroby vyžaduje a umožňuje. Ak sa na kontrolu bezdôvodne nedostaví, všeobecný lekár ukončí týmto dňom potrebu poskytovania osobnej starostlivosti.
(7) Ak počas trvania potreby osobnej starostlivosti dôjde k opätovnej hospitalizácii z tohto istého dôvodu a je predpoklad, že potreba poskytovania osobnej starostlivosti bude z toho istého dôvodu trvať aj po ukončení hospitalizácie, potreba poskytovania osobnej starostlivosti sa neukončí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
14a) § 233 ods. 2 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
15.V § 19 ods. 2 písm. f) sa za slovo „neschopnosti,“ vkladajú slová „údaje o osobnej starostlivosti,“.
16.V § 24 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) sociálnemu pracovníkovi, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu s poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci následnej ústavnej starostlivosti v rozsahu nevyhnutnom na výkon sociálnej práce pre pacienta.“.
6
17.V § 25 ods. 1 písm. f) sa slová „lekárovi samosprávneho kraja a sestre samosprávneho kraja“ nahrádzajú slovami „lekárovi samosprávneho kraja, sestre samosprávneho kraja a ďalšiemu pracovníkovi samosprávneho kraja, ktorým je lekár alebo sestra s príslušným vzdelaním písomne poverená samosprávnym krajom na výkon dozoru“.
18.V § 25 ods. 1 písm. j) sa za slová „pred súdom“ vkladajú slová „alebo ktorému zadal vypracovanie znaleckého posudku poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na účel posudzovania správnosti jeho postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“.
19.V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:
„o) stážistovi podľa osobitného predpisu39ac) na účel výkonu stáže v rozsahu výkonu odborných pracovných činností ustanovených pre lekára podľa osobitného predpisu,39ad)
p) zodpovednému riešiteľovi oprávnenému vykonávať dohľad na priebehom biomedicínskeho výskumu podľa § 30 v rozsahu nevyhnutnom na účely dohľadu nad priebehom biomedicínskeho výskumu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 39ac a 39ad znejú:
39ac) § 30a zákona 578/2004 Z. z.
39ad) § 28 ods. 2 zákona 578/2004 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z. a zákona č. 307/2018 Z. z. sa mení takto:
1.§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Reklama počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy
(1)Reklama počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy musí spĺňať požiadavky podľa osobitných predpisov.19)
(2)Na účely tohto zákona sa za šíriteľa reklamy považuje aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.19a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 19a znejú:
19) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013) v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/127 z 25.septembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie a informácie platné pre počiatočnú dojčenskú výživu a následnú
7
dojčenskú výživu a pokiaľ ide o požiadavky na informácie týkajúce sa výživy dojčiat a malých detí (Ú. v. EÚ L 25, 2.2.2016) v platnom znení.
19a) § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 10 písm. d) sa slová „dojčenských prípravkov a následných doplnkových prípravkov“ nahrádzajú slovami „počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy“.
3.V prílohe Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie sa vypúšťa štvrtý a šiesty bod.
Doterajšie body 5 a 7 sa označujú ako body 4 a 6.
Čl. III
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 105/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 19 ods. 2 písm. b) druhom bode sa slová „prvej vete“ nahrádzajú slovami „písm. b) až d)“.
2.V § 26 odseky 3 a 4 znejú:
8
„(3) Zamestnancovi sa prerušuje povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti
a)odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia,
b)od 15. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) prvom bode alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti,
c)od 91. dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) druhom bode do skončenia tohto ošetrovania.
(4) Samostatne zárobkovo činnej osobe sa prerušuje povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie
a)odo dňa nasledujúceho po uplynutí 52 týždňov trvania dočasnej pracovnej neschopnosti do jej skončenia,
b)od 15. dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) prvom bode alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti,
c)od 91. dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) druhom bode do skončenia tohto ošetrovania,
d)v období, v ktorom nárok na rodičovský príspevok podľa osobitného predpisu,36) ak podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby,
e)v období trvania dobrovoľnej vojenskej prípravy,35c) ak v tomto období podľa svojho vyhlásenia nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby.“.
3.V § 26 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
,,(5) Ak v tom istom čase súčasne trvajú dôvody podľa odseku 3 alebo odseku 4 písm. a) c), pre ktoré by sa povinné poistenie prerušilo, povinné poistenie sa prerušuje z dôvodu, pre ktorý sa prerušuje najneskôr.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
4.V § 39 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) ošetruje chorého príbuzného v priamom rade, choré dieťa, ktoré nie je príbuzný v priamom rade, chorého súrodenca, chorého manžela, chorú manželku alebo chorého rodiča manžela alebo manželky, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára
1.nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo
2.vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou z dôvodu potreby poskytovania osobnej starostlivosti v prirodzenom prostredí osoby,50b) ak neprejavil písomný nesúhlas s vykonávaním ošetrovania poistencom, alebo“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50b znie:
50b) § 12b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
5.§ 39 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak v tom istom prípade dôjde k opätovnému prevzatiu ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 písm. a) druhom bode tým istým poistencom, podmienky nároku na ošetrovné podľa
9
odseku 1 písm. a) druhého bodu sa posudzujú ku dňu prvého prevzatia. Poistenec môže prevziať ošetrovanie fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 písm. a) druhom bode v tom istom prípade od iného poistenca najskôr po uplynutí 30 dní od predchádzajúceho prevzatia; to neplatí, ak poistenec nemôže pokračovať v ošetrovaní fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 písm. a) druhom bode z dôvodu, že mu to podľa lekárskeho posudku neumožňuje jeho nepriaznivý zdravotný stav.“.
6.V § 42 sa vypúšťajú slová ,,a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti, najneskôr uplynutím desiateho dňa“ a na konci sa pripája táto veta: „Nárok na ošetrovné zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b), najneskôr uplynutím
a)14 dní od vzniku potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo potreby osobnej a celodennej starostlivosti, ak nárok na ošetrovné vznikol podľa § 39 ods. 1 písm. a) prvého bodu alebo § 39 ods. 1 písm. b), alebo
b)90 dní trvania nároku na výplatu ošetrovného v úhrne všetkým poistencom, ak nárok na ošetrovné vznikol podľa § 39 ods. 1 písm. a) druhého bodu.“.
7.V § 43 ods. 2 sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová ,,prvom bode“ a na konci sa pripájajú tieto vety: ,,Ošetrovné sa vyplatí za to isté obdobie osobného a celodenného ošetrovania jednej fyzickej osoby alebo viac fyzických osôb uvedených v § 39 ods. 1 písm. a) druhom bode len raz a len jednému poistencovi. Ošetrovné, na ktoré vznikol nárok z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania tej istej fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) druhom bode, sa za obdobie 12 mesiacov od vzniku prvého nároku na výplatu tohto ošetrovného v tomto období vyplatí v úhrne všetkým poistencom najviac za 90 dní. Poistenec nemá nárok na výplatu ošetrovného podľa § 39 ods. 1 písm. a) druhého bodu za dni, počas ktorých nárok na výplatu ošetrovného podľa § 39 ods. 1 písm. a) prvého bodu.“.
8. V § 54 ods. 9 a § 57 ods. 1 písm. c) sa slová ,,ods. 5“ nahrádzajú slovami ,,ods. 6“.
9.V § 54 ods. 10 písm. a) štvrtý bod znie:
„4. trvá
4a. potreba osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) prvom bode alebo potreba osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) zamestnancom, do skončenia potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti, najdlhšie do 14. dňa potreby tohto ošetrovania alebo tejto starostlivosti,
4b. osobné a celodenné ošetrovanie fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) druhom bode zamestnancom do skončenia tohto ošetrovania, najdlhšie do 90. dňa tohto ošetrovania alebo“.
10.V § 140 ods. 1 písm. b) sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „prvom bode“ a slovo „desiateho“ sa nahrádza slovom „14.“.
11.V § 140 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) druhom bode do skončenia tohto ošetrovania, najdlhšie do 90. dňa tohto ošetrovania.“.
12.V § 140 ods. 1 písm. c) sa za slová „písm. a)“ vkladajú slová „prvom bode“ a slovo „desiateho“ sa nahrádza slovom „14.“.
10
13.V § 140 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) od prvého dňa osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) druhom bode do skončenia tohto ošetrovania, najdlhšie do 90. dňa tohto ošetrovania.“.
14. Za § 293ej sa vkladá § 293ek, ktorý vrátane nadpisu znie :
,,§ 293ek
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2020
Ak potreba osobného a celodenného ošetrovania fyzickej osoby uvedenej v § 39 ods. 1 písm. a) podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2020 alebo potreba osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa uvedené v § 39 ods. 1 písm. b) vznikla pred 1. májom 2020 a trvá aj po 30. apríli 2020, prerušenie povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti zamestnanca alebo povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu potreby tohto ošetrovania alebo potreby tejto starostlivosti, a vylúčenie povinnosti platiť poistné z dôvodu potreby tohto ošetrovania alebo potreby tejto starostlivosti sa posudzuje podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. apríla 2020.“.
Čl. IV
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30a
Dočasná odborná stáž
11
(1)Dočasnou odbornou stážou (ďalej len „stáž“) sa rozumie výkon odborných pracovných činností stážistom v rozsahu ustanovenom pre lekára podľa § 28 ods. 2; stážistom je občan členského štátu alebo občan tretieho štátu, ktorý uznaný doklad o vzdelaní na účely výkonu zdravotníckeho povolania lekár podľa osobitného predpisu24da) a vykonáva odborné pracovné činnosti
a)v pracovnoprávnom vzťahu s poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti a
b)pod odborným dohľadom lekára odborne spôsobilého na výkon špecializovaných pracovných činností, ktorý je v pracovnom pomere u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti na ustanovený týždenný pracovný čas (ďalej len „dohliadajúci lekár“); ak nie je prítomný dohliadajúci lekár, stážista musí byť pod odborným dohľadom náhradného dohliadajúceho lekára, ktorý musí spĺňať rovnaké podmienky ako dohliadajúci lekár.
(2) Ministerstvo zdravotníctva vydáva súhlas na výkon stáže na základe písomnej žiadosti poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorá musí obsahovať
a) názov, sídlo a právnu formu poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,
b)názov a miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa bude stáž vykonávať,
c)meno a priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu alebo prechodného pobytu osoby, ktorá bude stáž vykonávať,
d)meno a priezvisko dohliadajúceho lekára.
(3) K žiadosti podľa odseku 2 je poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti povinný priložiť
a)doklady stážistu, ktorými sú
1.kópia dokladu totožnosti,
2.úradne osvedčená kópia rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu24da) na účely výkonu zdravotníckeho povolania lekár,
3.doklad, ktorým sa preukazuje zdravotná spôsobilosť podľa § 32 ods. 1 a 7,
4.doklad, ktorým sa preukazuje bezúhonnosť podľa § 38 ods. 2 druhej vety,
5. doklad o absolvovaní skúšky zo štátneho jazyka; absolvovanie skúšky zo štátneho jazyka sa nevzťahuje na občanov Českej republiky,
b)úradne osvedčená kópia dokladu o odbornej spôsobilosti dohliadajúceho lekára a náhradného dohliadajúceho lekára podľa § 33 ods. 4 alebo ods. 9,
c)potvrdenie o pracovnom pomere dohliadajúceho lekára a náhradného dohliadajúceho lekára na ustanovený týždenný pracovný čas,
d)súhlas dohliadajúceho lekára a náhradného dohliadajúceho lekára s výkonom odborného dohľadu nad stážistom počas stáže.
(4) Ministerstvo zdravotníctva vydá súhlas na výkon stáže do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti podľa odseku 2 s prílohami podľa odseku 3.
(5) Stážista môže stáž vykonať len raz, len u jedného poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti a stáž môže trvať najviac 12 mesiacov odo dňa vydania súhlasu podľa odseku 2.
(6) Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý získal súhlas podľa odseku 4, je povinný
a)bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu zdravotníctva zmenu dohliadajúceho lekára a náhradného dohliadajúceho lekára, v čase neprítomnosti dohliadajúceho lekára a náhradného dohliadajúceho lekára; oznámenie musí obsahovať údaje podľa odseku 2 písm. d) a doklady podľa odseku 3 písm. b) a c),
12
b)zabezpečiť, aby dohliadajúci lekár vykonával odborný dohľad len nad jedným stážistom a bol osobne prítomný pri výkone stáže; v čase neprítomnosti dohliadajúceho lekára musí byť fyzicky prítomný pri výkone stáže náhradný dohliadajúci lekár.
(7) Stážista je povinný
a) poskytovať bez meškania prvú pomoc každej osobe, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený jej život alebo bolo ohrozené jej zdravie,
b) vykonávať stáž v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom,
c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom stáže.
(8) Povinnosti mlčanlivosti môže stážistu zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov; ak nemožno určiť orgán príslušný na vydanie povolenia, povinnosti mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa stážista dozvedel v súvislosti s výkonom stáže, môže stážistu na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov zbaviť ministerstvo zdravotníctva.
(9) Ministerstvo zdravotníctva vedie a aktualizuje zoznam vydaných súhlasov na výkon stáže v rozsahu
a)dátum vydania súhlasu ministerstva zdravotníctva na výkon stáže,
b)meno a priezvisko stážistu,
c)údaje podľa odseku 2 písm. a), b) a d).
(10) Ministerstvo zdravotníctva uverejňuje zoznam podľa odseku 9 na svojom webovom sídle.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24da znie:
24da) § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 422/2015 Z. z.“.
2.V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom bd), ktoré znie:
„bd) plniť povinnosti v súvislosti s dočasnou pracovnou neschopnosťou alebo osobnou starostlivosťou v prirodzenom prostredí osoby podľa osobitného predpisu,55jawf)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55jawf znie:
55jawf) § 233 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 12a a 12b zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č...../2019 Z. z.“.
3.§ 79 sa dopĺňa odsekmi 16 a 17, ktoré znejú:
„(16) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný dodržiavať požiadavky na reklamu a predaj počiatočnej dojčenskej výživy a následnej dojčenskej výživy podľa osobitných predpisov.55o)
(17) Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie nemocnice, ktorý získal súhlas ministerstva zdravotníctva na výkon stáže podľa § 30a ods. 4, je povinný
a)plniť oznamovaciu povinnosť podľa § 30a ods. 6 písm. a),
b)zabezpečiť výkon odborného dohľadu pri výkone stáže podľa § 30a ods. 6 písm. b).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55o znie:
55o) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o
13
celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013) v platnom znení.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/127 z 25.septembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie a informácie platné pre počiatočnú dojčenskú výživu a následnú dojčenskú výživu a pokiaľ ide o požiadavky na informácie týkajúce sa výživy dojčiat a malých detí(Ú. v. EÚ L 25, 2.2.2016) v platnom znení.
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č..../2019 Z. z.“.
4.V § 80 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane absolvovania vzdelávania v akreditovanom študijnom programe sústavného vzdelávania v oblasti neodkladnej podpory životných funkcií podľa § 40 ods. 2 tretej vety,“.
5.V § 80 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) sociálneho pracovníka, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu s poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti v rozsahu stanovenom ošetrujúcim lekárom na účely následnej ústavnej zdravotnej starostlivosti.“.
6.V § 81 ods. 1 písm. a) sa slová „až bc)“ nahrádzajú slovami „až bd)“ a slová „písmene f)“ sa nahrádzajú slovami „písmenách f) a i)“.
7.V § 81 odsek 5 znie:
„(5) Orgány dozoru podľa odseku 1 pri výkone dozornej činnosti postupujú primerane podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených osobitným predpisom.60c) Úrad pre dohľad pri výkone dozornej činnosti postupuje primerane podľa ustanovení osobitného predpisu.60caa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60caa znie:
60caa) § 43 až 49 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.V § 82 ods. 1 písm. b) sa slová „ag) a ai)“ nahrádzajú slovami „ag), ai) a bd)“.
9.§ 82 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:
„(20) Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý získal súhlas ministerstva zdravotníctva na výkon stáže, až do výšky
a) 5 000 eur za porušenie povinnosti plniť oznamovaciu povinnosť podľa § 30a ods. 6 písm. a),
b) 15 000 eur za porušenie povinnosti zabezpečiť výkon odborného dohľadu pri výkone stáže podľa § 30a ods. 6 písm. b).“.
10.V prílohe č. 1a bode 64 sa vypúšťajú slová „v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,“.
Čl. V
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z.
14
z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení takto:
1.§ 9g vrátane nadpisu znie:
㤠9g
Úhrada nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poberateľovi dôchodku, ktorý má bydlisko v inom členskom štáte
Poistenec, ktorý je verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike, poberá starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok alebo výsluhový dôchodok a dovŕšil dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, zo Slovenskej republiky a bydlisko v inom členskom štáte, právo na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej v Slovenskej republike v plnom rozsahu.“.
2.V § 11 ods. 7 písmeno m) znie:
„m) fyzickú osobu,
1. ktorá poberá náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu,41)
2. ktorej zanikol nárok na nemocenské po uplynutí podporného obdobia podľa osobitného predpisu42) a ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť,
3. ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí 14. dňa ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu43) a ktorá vykonáva ošetrovanie alebo starostlivosť aj po tomto dni,
4.ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí 90. dňa osobnej starostlivosti podľa osobitného predpisu44) a ktorá vykonáva domácu starostlivosť aj po tomto dni,
5. ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť podľa osobitného predpisu,44a) potreba ošetrovania alebo starostlivosti podľa osobitného predpisu,41) ktorá je tehotná alebo sa stará o narodené dieťa, a ktorej nevznikol nárok na nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitného predpisu41) z dôvodu, že ku dňu vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre vznik nároku na túto dávku bola zamestnancom, za ktorého je platiteľom poistného štát podľa písmena v) alebo sa na ňu vzťahuje osobitný predpis44b) alebo
15
6. ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť, vystavené potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti a bola vyradená z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa osobitného predpisu,44c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41až 44c znejú:
41) Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 462/2003Z.z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
42) § 34 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
43) § 42 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z.v znení neskorších predpisov.
44) § 42 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z.. v znení neskorších predpisov.
§ 12a alebo § 12b zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. ..../2019 Z. z.
44a) § 12a alebo § 12b zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. ..../2019 Z. z.
44b) § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
44c) § 36 ods. 1 písm. u) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 376/2018 Z. z.“.
3.V § 29b ods. 12 sa slovo „piateho“ nahrádza slovom „šiesteho“.
4.V § 29b ods. 13 sa slovo „tretieho“ nahrádza slovom „štvrtého“.
Čl. VI
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z, zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 345/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 231/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Poznámka pod čiarou k odkazu 24c znie:
24c) § 10a ods. 3 a 5 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2. V § 7a ods. 1 písm. c) sa slová „sestra, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu24d)“ nahrádzajú slovami „sestra alebo praktická sestra, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu24d)“.
16
Poznámka pod čiarou k odkazu 24d znie:
24d) § 10a ods. 4 a 5 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.“.
3.V § 15 ods. 1 písm. a) sa slovo „stomatológia“ nahrádza slovami „zubné lekárstvo“.
4.V § 18 ods. 1 písm. c) sa za slovo pomoci“ vkladá čiarka a slová „ktoré majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti, a v zariadeniach sociálnej pomoci, ktoré nemajú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,“.
5.V § 18 ods. 1 sa za písmeno t) vkladá nové písmeno u), ktoré znie:
„u) výnimočne určuje odchýlku z uplatniteľných právnych predpisov v oblasti verejného zdravotného poistenia v prípade nezaopatrených rodinných príslušníkov podľa osobitného predpisu,41aac)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41aac znie:
41aac) Čl. 32 nariadenia (ES) č. 883/2004 v platnom znení.“.
Doterajšie písmená u) až w) sa označujú ako písmená v) až x).
6.V § 20 ods. 1 písm. e) piatom bode sa za slovo „narodenia,“ vkladá čiarka a slová „adresu trvalého pobytu alebo adresu prechodného pobytu, ak zdravotnícky pracovník nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt,“.
7.V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s) sprístupňuje komorám, vyšším územným celkom, Sociálnej poisťovni, Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a ministerstvu zdravotníctva za účelom aktualizácie nimi vedených registrov údaje z
1. registra zdravotníckych pracovníkov v rozsahu meno, priezvisko, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, dátum pridelenia kódu, dátum ukončenia platnosti kódu,
2. registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rozsahu identifikačné číslo, názov, adresu sídla, adresu odborného útvaru, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu,
3. registra zariadení sociálnej pomoci poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť v rozsahu identifikačné číslo, názov, adresu sídla, číselný kód zariadenia sociálnej pomoci, dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu.“.
8.Nadpis § 43 sa umiestňuje nad § 43.
9.Za § 43 sa vkladá § 43a, ktorý znie:
㤠43a
(1)Dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa vykoná na základe poznatkov získaných z vlastnej činnosti úradu alebo na podnet podávateľa podnetu, ktorým je
a) osoba, ktorá sa domnieva, že boli porušené jej práva alebo právom chránené záujmy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia,
b) manžel alebo manželka, dieťa alebo rodič alebo ich zákonný zástupca, osoba plnoletá, ktorá s osobou, ktorej práva alebo právom chránené záujmy mali byť porušené žije v spoločnej
17
domácnosti alebo žila v spoločnej domácnosti v čase smrti tejto osoby, blízka osoba alebo ich zákonný zástupca, ak osoba, ktorej