Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Vláda Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
-
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
jún 2019
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2019
2.Definícia problému
Novelizácia zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v súvislosti s plnením povinností Slovenskej republiky vykonávať ochranu finančných záujmov Európskej únie prostredníctvom Úradu vlády SR, ako aj v súvislosti s požiadavkami orgánov štátnej správy zapracovať do súčasnej právnej úpravy vykonávania kontroly v štátnej správe poznatky a skúsenosti orgánov štátnej správy získané z praktickej aplikácie citovaného zákona.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom novelizácie právneho predpisu je dať do súladu skúsenosti a potreby vyplývajúce z aplikačnej praxe orgánov štátnej správy vykonávajúcich kontrolu podľa uvedeného zákona, ako aj zosúladenie terminológie s inými všeobecne záväznými právnymi aktmi upravujúcich oblasť kontroly.
4.Dotknuté subjekty
Vybrané ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli posudzované.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
Nevykonáva sa transpozícia práva EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
11.Kontakt na spracovateľa
JUDr. Eva Škvareninová
Odbor kontroly
Sekcia kontroly
Úrad vlády SR
(e-mail:
eva.skvareninova@vlada.gov.sk
, tel.: 02/209 25 568)
12.Zdroje
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov je výstupom spolupráce a konzultácie s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK