1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
_______________________________________________________________________
1616
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z .....................2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z., zákona č. 461/2002 Z. z., zákona č. 164/2008 Z. z. a zákona č. 275/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Slová „Európskeho spoločenstva“ sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
2. V § 2 ods.1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ďalších úloh u subjektov podľa § 3 písm.a), b) a d),“.
3. Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:
2) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.“.
4. V § 2 odsek 2 znie:
„(2) Úrad vlády na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky alebo predsedu vlády Slovenskej republiky vykonáva podľa tohto zákona kontrolu využívania a efektívnosti prostriedkov štátneho rozpočtu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b sa vypúšťa.
5. V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Úrad vlády v rozsahu svojej pôsobnosti vymedzenej osobitnými predpismi3a) vykonáva podľa tohto zákona kontrolu na účely ochrany finančných záujmov Európskej únie vrátane kontroly procesu poskytovania a využívania finančných prostriedkov Európskej únie.“.
2
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
3a) Napríklad § 24 ods. 4 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, § 5 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
6. V § 2 ods. 4 druhej vete sa slová „právnickými osobami, ako aj fyzickými osobami,“ nahrádzajú slovami „ako aj s osobami“.
7. V § 2 sa vypúšťa odsek 5 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 1c až 1h.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
8. § 2 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Úrad vlády je pri plnení úloh podľa odseku 4 oprávnený písomne požiadať príslušný útvar Policajného zboru o poskytnutie ochrany zamestnancom úradu vlády alebo zamestnancom orgánov Európskej únie a nimi povereným osobám pri kontrolách alebo inšpekciách na mieste vykonávaných podľa osobitných predpisov,3b) ak existuje dôvodná obava, že môže dôjsť k ohrozeniu ich života alebo zdravia; písomná forma žiadosti nie je potrebná, ak vec neznesie odklad.
(7) Pri plnení úloh podľa odseku 4 je úrad vlády oprávnený vyžiadať si od Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní a súdov informácie z trestného konania a tie použiť na účely podľa tohto zákona. Tým nie dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.3c) Orgány činné v trestnom konaní a súdy oprávnené neposkytnúť tie informácie, ktorých poskytnutím by mohol byť zmarený účel trestného konania.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3b a 3c znejú:
3b) Napríklad nariadenie (EURATOM, ES) č. 2185/96, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. L 248, 18.9.2013) v platnom znení.“.
3c) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
9. V § 3 písm. a) sa za slovo „zriadené“ vkladajú slová „ministerstvami alebo ostatnými“.
10. § 3 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) štátne účelové fondy, verejnoprávne inštitúcie zriadené zákonom, právnické osoby, v ktorých majú majetkovú účasť verejnoprávne inštitúcie, právnické osoby s majetkovou účasťou štátu alebo so zvereným majetkom štátu.“.
11. V § 7 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) vybavovanie petícií a vybavovanie sťažností,“.
12. V § 8 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
3
13. V § 9 ods. 3 sa za slovo „vykonávajú“ vkladajú slová „aspoň dvaja“.
14. V § 9 ods. 3 sa za slová „alebo ním splnomocneného zástupcu“ vkladajú slová (ďalej len „vedúci orgánu kontroly“)“.
15. V § 9 ods. 4 sa slová „spravidla obsahuje “ nahrádzajú slovami „obsahuje najmä“.
16. V § 9 ods. 4 písmeno c) znie:
„c) mená a priezviská pracovníkov kontroly poverených vykonaním kontroly,“.
17. V § 9 ods. 4 písm. g) sa vypúšťajú slová „alebo ním splnomocneného zástupcu“
18. V § 9 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
"(5) Ak počas výkonu kontroly nastanú skutočnosti, v dôsledku ktorých je potrebné zmeniť alebo doplniť písomné poverenie na vykonanie kontroly, vypracuje sa k písomnému povereniu na vykonanie kontroly dodatok, ktorý podpisuje vedúci orgánu kontroly. Dodatok k písomnému povereniu na vykonanie kontroly tvorí neoddeliteľnú súčasť písomného poverenia na vykonanie kontroly.".
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
19. V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vykonávajúceho kontrolu alebo ním splnomocnenému zástupcovi.“.
20. V § 10 ods. 2 sa za slová „vedúci kontrolovaného subjektu“ vkladajú slová „alebo ním splnomocnený zástupca (ďalej len „vedúci kontrolovaného subjektu“)“.
21. V § 10 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ alebo ním splnomocnenému zástupcovi“.
22. V § 10 ods. 4 sa vypúšťajú slová „ alebo ním splnomocnený zástupca“.
23. V § 11 ods. 1 písm. b) a d) sa slovo „prvopisy“ nahrádza slovom „originály“.
24. V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f) vyžadovať od kontrolovaného subjektu prepracovanie prijatých a predložených opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, ak odôvodnene predpokladajú, že prijaté opatrenia vzhľadom na závažnosť zistených nedostatkov nedostatočné, neúčinné alebo neodstraňujú všetky kontrolou zistené nedostatky, a predloženie prepracovaných opatrení v nimi určenej lehote,
g) vyžadovať od kontrolovaného subjektu vykonanie kontroly podľa osobitného predpisu16a) a prizvať pracovníkov kontroly na jej výkon, ak ide o kontrolu podľa § 2 ods. 3.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
16a) Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
25. V § 11 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) vopred oznámiť kontrolovanému subjektu predmet, účel, dátum začatia kontroly a predpokladanú dobu trvania kontroly a preukázať sa písomným poverením na vykonanie kontroly spolu s dokladom totožnosti alebo služobným preukazom zamestnanca, ak osobitný predpis neustanovuje inak;9) ak by oznámenie pred začatím kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly, treba tak urobiť najneskôr pri začatí kontroly,“.
4
26. V § 11 ods. 2 písm. b) sa slovo „prvopisov“ nahrádza slovom „originálov“.
27. V § 11 ods. 2 písm. c) sa slovo „bol“ nahrádza slovami „mohol byť“.
28. V § 12 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) na požiadanie vykonať kontrolu podľa osobitného predpisu16a) a prizvať pracovníkov kontroly na jej výkon, ak ide o kontrolu podľa § 2 ods. 3.“.
29. V § 12 ods. 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) prepracovať a predložiť orgánu kontroly opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, ak orgán kontroly vyžaduje podľa § 11 ods. 1 písm. f) ich prepracovanie a predloženie,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
30. V § 13 ods. 1 písm. d) sa slovo „čas“ nahrádza slovom „termín“.
31. V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno n) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18a.
32. V § 13 ods. 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „priebežný protokol obsahuje opis dôležitých skutočností a zistení o skutkovom stave predmetu kontroly počas výkonu kontroly alebo o priebehu výkonu kontroly, ktoré nemožno doložiť písomnými dokladmi ani inými písomnosťami a ktoré majú význam pre vykonávanú kontrolu, vrátane vlastnoručných podpisov prítomných zamestnancov, ktorí za príslušný úsek zodpovední, alebo aj ďalších prítomných zamestnancov,“.
33. V § 13 ods. 3 sa slová „rovnako ako pri vypracovaní protokolu o výsledku vykonanej kontroly“ nahrádzajú slovami „primerane podľa odseku 1“.
34. V § 13 ods. 6 písmeno c) znie:
„c) predložiť orgánu kontroly písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky.“.
35. V § 13 ods. 6 písm. d) sa vypúšťa slovo „právnu“.
36. V § 13 ods. 8 štvrtej vete sa slovo „odovzdaním“ nahrádza slovom „doručením“.
37. V § 14 ods. 3 sa za slová „s výkonom štátnej správy“ vkladajú slová „a ďalších úloh u subjektov podľa § 3“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.