VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-20246/2019
Národnej rady Slovenskej republiky
1616
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava august 2019