1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
..
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ........... 2019
o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Tento zákon upravuje finančnú podporu, ktorú poskytuje štát na podporu činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností1) (ďalej len „cirkev“).
§ 2
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)príspevkom štátu suma finančných prostriedkov každoročne poskytovaná cirkvi z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“),
b)počtom veriacich údaje o náboženskom vyznaní získané z posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov2) (ďalej len „sčítanie obyvateľov“) zistené Štatistickým úradom Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“), alebo údaje o počte členov cirkvi zistené z iného zdroja3) ministerstva kultúry alebo štatistického úradu.
1) § 4 ods. 4 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
2) Zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 11 zákona č. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
2
§ 3
(1)Štát podporuje cirkvi poskytovaním
a)príspevku štátu,
b)účelovej dotácie podľa osobitných predpisov.4)
(2)Štát podporuje cirkvi aj poskytovaním oslobodení a úľav na daniach a poplatkoch podľa osobitných predpisov.5)
§ 4
(1)Príspevok štátu na každý rok sa určuje zo sumy príspevku štátu na predchádzajúci rok zvýšenej o sumu, ktorá zohľadní jednou pätinou priemernú mieru medziročného rastu inflácie v hospodárstve Slovenskej republiky zistenú štatistickým úradom za rok, ktorý dva roky predchádza roku, na ktorý sa príspevok štátu určuje, a štyrmi pätinami mieru zvýšenia základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu6) schválenej na rok, na ktorý sa príspevok štátu určuje. Vzorec na výpočet príspevku štátu je uvedený v prílohe č. 1.
(2)Ak počet veriacich cirkví, ktorým sa poskytuje príspevok štátu klesne alebo vzrastie o viac ako 10 % v porovnaní s posledným zisťovaním, príspevok štátu na nasledujúci rok podľa podmienok uvedených v odseku 1 ministerstvo kultúry zníži alebo zvýši o jednu tretinu percentuálneho poklesu počtu veriacich alebo nárastu počtu veriacich.
§ 5
(1)Príspevok štátu sa poskytuje cirkvi na základe žiadosti predloženej ministerstvu kultúry najneskôr šesť mesiacov pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý byť príspevok štátu poskytnutý.
(2)Príspevok štátu sa poskytne takto:
a)suma vo výške súčtu príspevkov štátu poskytnutých v roku 2019 podľa prílohy č. 2 sa rozdelí medzi jednotlivé cirkvi, ktorým bol poskytnutý príspevok štátu v roku 2019, na základe pomeru poskytnutého príspevku štátu v roku 2019 podľa prílohy č. 2,
4) Napríklad zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
5) Napríklad § 13 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 zákona č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam.
6) Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
b) suma príspevku štátu podľa § 4 po odpočítaní sumy príspevku štátu podľa písmena a) sa rozdelí medzi jednotlivé cirkvi, ktoré požiadali o príspevok štátu, pomerne podľa počtu ich veriacich.
(3)Sumu príspevku štátu pripadajúcu konkrétnym cirkvám na príslušný rok ministerstvo kultúry oznámi do 31. decembra predchádzajúceho roka a zverejní na svojom webovom sídle. Ministerstvo kultúry poskytuje cirkvám príspevok štátu vo výške jednej dvanástiny zo sumy schváleného rozpočtu spravidla prvý pracovný deň v kalendárnom mesiaci.
(4)Príspevok štátu cirkvi, ktorej bol poskytnutý príspevok štátu v roku 2019, sa poskytuje priamo bez podania žiadosti podľa odseku 1.
§ 6
(1)Príspevok štátu je určený na podporu financovania činnosti cirkvi, na bohoslužobné aktivity, výchovné aktivity, kultúrne aktivity a charitatívne aktivity cirkvi, na náklady cirkvi súvisiace s výkonom jej činnosti v postavení zamestnávateľa a na prevádzkové náklady cirkvi.
(2)Príspevok štátu cirkev nemôže použiť na
a)poskytnutie pôžičiek a úverov fyzickým osobám alebo právnickým osobám,
b)vklad na základe zmluvy o tichom spoločenstve,
c)podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú cirkev alebo jej organizačná zložka založila alebo sa stala jej spoločníkom,
d)založenie inej právnickej osoby,
e)podporu činnosti politických strán,
f)ručenie za záväzky fyzických osôb alebo právnických osôb,
g)darovanie fyzickým osobám alebo právnickým osobám,
h)úhradu pokút a iných peňažných sankcií.
§ 7
(1)Cirkev je povinná predložiť ministerstvu kultúry správu o hospodárení s príspevkom štátu za predchádzajúci rok každoročne najneskôr do 30. apríla v listinnej podobe a v elektronickej podobe. Ministerstvo kultúry správu o hospodárení s príspevkom štátu zverejňuje na svojom webovom sídle.
(2)Štát je oprávnený vykonávať kontrolu hospodárenia s príspevkom štátu podľa osobitných predpisov.7) V prípade porušenia finančnej disciplíny pri nakladaní s príspevkom štátu sa postupuje podľa osobitného predpisu.8)
7) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8) § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4
§ 8
Zrušujú sa:
1.zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 88/1950 Zb., zákona č. 16/1990 Zb., zákona č. 522/1992 Zb., zákona č. 467/2005 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z. a zákona č. 318/2018 Z. z.,
2.nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných pôžitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 611/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 566/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 508/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 420/2014 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2016 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2016 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 360/2017 Z. z.
§ 9
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
5
Príloha č. 1 k zákonu č. /2019 Z. z.
Vzorec na výpočet sumy príspevku štátu
Pt = Pt-1 * 0,2 * (1 + CPIt-2) + Pt-1 * 0,8 * (1 + Vt), pričom
CPIt-2 ≥ 0
Ak hodnota CPIt-2 < 0, dosadí sa do vzorca hodnota CPIt-2 = 0, kde
Pt je príspevok štátu na príslušný rozpočtovaný rok (t), na ktorý sa príspevok štátu určuje,
Pt-1 je príspevok štátu na rok predchádzajúci príslušnému rozpočtovanému roku,
CPIt-2 je priemerná miera medziročného rastu inflácie v hospodárstve Slovenskej republiky zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky vyjadrená indexom CPI za rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému rozpočtovanému roku, na ktorý sa príspevok štátu určuje, vyjadrená v percentách, pričom do vzorca sa vkladá percento v tvare desatinného čísla zaokrúhleného na tri desatinné miesta (napríklad 1 % = 0,010),
Vt je miera zvýšenia základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme schválenej na rok, na ktorý sa príspevok štátu určuje, vyjadrená v percentách, pričom do vzorca sa vkladá percento v tvare desatinného čísla zaokrúhleného na tri desatinné miesta (napríklad 1 % = 0,010).
6
Príloha č. 2 k zákonu č. /2019 Z. z.
Príspevok štátu poskytnutý jednotlivým cirkvám v roku 2019
názov cirkvi
suma (eur)
pomer (%)
1.
Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike
31 191 337
65,463
2.
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku
4 858 489
10,197
3.
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku
4 900 043
10,284
4.
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku
2 653 763
5,569
5.
Pravoslávna cirkev na Slovensku
2 029 714
4,260
6.
Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike
0
0,000
7.
Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť
329 920
0,692
8.
Kresťanské zbory na Slovensku
0
0,000
9.
Apoštolská cirkev na Slovensku
493 290
1,035
10.
Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike
363 336
0,763
11.
Cirkev bratská v Slovenskej republike
398 454
0,836
12.
Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie
40 526
0,085
13.
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike
137 892
0,289
14.
Cirkev československá husitská na Slovensku
115 384
0,242
15.
Starokatolícka cirkev na Slovensku
127 093
0,267
16.
Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike
0
0,000
17.
Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike
0
0,000
18.
Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike
8 382
0,018
spolu
47 647 623
100