VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
Číslo: UV-20089/2019
1597
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ............2019
o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava august 2019