1
TABUĽKA ZHODY1
právneho predpisu s právom Európskej únie
Názov smernice:
Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzania v zamestnaní a povolaní
Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation
Smernica Rady
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 281/2015 Z. z.“)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (ďalej len „novela zákona č. 281/2015 Z. z.“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
Účel
Účelom tejto smernice je ustanovenie všeobecného rámca pre boj proti diskriminácii v zamestnaní a povolaní na základe náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, s cieľom zaviesť v členských štátoch
uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania.
N
Zákon č. 281/2015 Z. z.
Zákon č. 281/2015 Z. z.
§ 2
O: 2
§ 4
O: 1
O: 2
O: 3
(2) Profesionálny vojak je fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnom pomere k Slovenskej republike. Ak sa v tomto zákone používa pojem profesionálny vojak, rozumie sa tým aj profesionálna vojačka.
(1) Služobný úrad je povinný zaobchádzať s občanom a profesionálnym vojakom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom,4) najmä ak ide o podmienky prijatia do štátnej služby, podmienky výkonu štátnej služby, odmeňovanie a iné plnenie peňažnej hodnoty a nepeňažnej hodnoty poskytované v súvislosti s výkonom štátnej služby, vzdelávanie a skončenie štátnej služby.
(2) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia občana a profesionálneho vojaka z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasového pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, povinností k rodine, farby pleti, jazyka, politického
Ú
Poznámky pod čiarou:
4)Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
1 Tabuľku zhody uložte s názvom súboru vo formáte CT_celex. číslo smernice_dátum odoslania TZ e-mailom, napr. CT_32005L0001_310114
2
Zákon č. 281/2015 Z. z.
Zákon č. 281/2015 Z. z.
+
Čl. I novely zákona č. 281/2015 Z. z.
§ 156
O: 4
§ 157
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
O: 5
O: 6
O: 7
alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.5)
(3) Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo štátnej služby musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na ujmu druhého.
(4) Služobný plat profesionálnemu vojakovi patrí odo dňa ustanovenia alebo vymenovania do funkcie.
(1) Profesionálnemu vojakovi patrí hodnostný plat, ktorý tvorí hodnostná tarifa a funkčná tarifa. Hodnostné platy profesionálnych vojakov uvedené v prílohe č. 3.
(2) Funkčná tarifa môže byť profesionálnemu vojakovi v závislosti od charakteru vykonávanej funkcie zvýšená do výšky 50 % z funkčnej tarify dosiahnutej vojenskej hodnosti alebo zapožičanej vojenskej hodnosti a profesionálnemu vojakovi vyčlenenému na plnenie úloh Vojenského spravodajstva z funkčnej tarify vojenskej hodnosti, ktorá je plánovaná na funkciu. Zvýšenie funkčnej tarify podľa prvej vety sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.
(3) Hodnostný plat podľa odseku 1 vrátane zvýšenia funkčnej tarify podľa odseku 2 patrí profesionálnemu vojakovi z dosiahnutej vojenskej hodnosti odo dňa jeho vymenovania do vojenskej hodnosti, povýšenia alebo priznania vojenskej hodnosti alebo zo zapožičanej vojenskej hodnosti odo dňa zapožičania vojenskej hodnosti.
(4) Hodnostný plat podľa odseku 1 vrátane zvýšenia funkčnej tarify podľa odseku 2 patrí profesionálnemu vojakovi vyčlenenému na plnenie úloh Vojenského spravodajstva z vojenskej hodnosti, ktorá je plánovaná na funkciu, odo dňa jeho vymenovania do funkcie alebo ustanovenia do funkcie vo Vojenskom spravodajstve.
(5) Termín účinnosti a percentuálne zvýšenie alebo iný spôsob zvýšenia hodnostných platov
5) § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3
podľa odseku 1 na príslušný rok ustanoví zákon o štátnom rozpočte. Hodnostné platy podľa odseku 1 zvýšené podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok uverejňuje ministerstvo vo svojom publikačnom orgáne.
(6 ) Hodnostné platy upravené podľa odseku 5 sa zaokrúhľujú na 50 eurocentov nahor, pričom každá zložka hodnostného platu podľa odseku 1 sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor. Ak sa určí iný spôsob zvýšenia hodnostných platov podľa odseku 5, upraví sa iba hodnostná tarifa.
(7) Funkcie a percentuálne zvýšenie funkčnej tarify podľa odseku 2 ustanoví služobný predpis.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n. a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu Rady 2000/78/ES
Por. č.
Názov predpisu
1.
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
2.
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkvi a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
3.
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
4.
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
5.
Zákon č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov
6.
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
7.
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
8.
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
9.
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
10.
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4
11.
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
12.
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
13.
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov
14.
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
16.
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečností a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
17.
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18.
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
20.
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov
21.
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
22.
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
23.
Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov