1
TABUĽKA ZHODY1
právneho predpisu s právom Európskej únie
Názov smernice:
Smernica Rady 91/533/EHS zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovnoprávny vzťah
Council Directive 91/533/EEC of 14 October 1991 on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship
Smernica Rady
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 281/2015 Z. z.)
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (ďalej len „novela zákona č. 281/2015 Z. z.“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 2
O: 1
O: 2
P: a
P: b
P: c
P: d
P: e
P: f
P: g
P: h
P: i
P: j
O: 3
Povinnosť poskytnúť informácie
1. Zamestnávateľ je povinný informovať zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje táto smernica (ďalej len „zamestnanec“), o hlavných aspektoch zmluvy alebo pracovného vzťahu.
2. Informácie uvedené v odseku 1 musia obsahovať aspoň tieto údaje:
a) označenie strán;
b) miesto výkonu práce; v prípade, že stále alebo hlavné miesto výkonu práce neexistuje, zásadu, že zamestnanec je zamestnaný na niekoľkých miestach, s uvedením zaregistrovaného sídla podniku alebo, ak je to vhodné, bydliska zamestnávateľa;
c)i) názov, funkciu, povahu alebo druh práce, na ktorú bol zamestnanec prijatý; alebo
ii) krátku špecifikáciu alebo popis práce;
d) dátum začiatku zmluvy alebo pracovno-právneho vzťahu;
N
Zákon č. 281/2015 Z. z.
Zákon č. 281/2015 Z. z. +
Čl. I novely zákona č.
§ 39
O: 1
O: 2
§ 91
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
(1) Služobný pomer vzniká odo dňa určeného v personálnom rozkaze o prijatí občana do štátnej služby, ak občan v tento deň nastúpi do štátnej služby a zloží vojenskú prísahu. 46)
(2) Služobný úrad odovzdá v deň nástupu do štátnej služby profesionálnemu vojakovi personálny rozkaz o prijatí do štátnej služby, opis činností vyplývajúcich z funkcie, do ktorej je ustanovený a písomné oznámenie o
a) výške a zložení platu,
b) týždennom služobnom čase,
c) dĺžke dovolenky,
d) dni výplaty platu,
e) lehotách na skončenie služobného pomeru.
(1)Personálny rozkaz sa vydáva
a) pri prijatí občana do štátnej služby podľa § 22 ods. 2, § 27 ods. 2, § 28 ods. 1 písm. b), § 29 ods. 7, § 30 ods. 1 písm. b) a ods. 2, § 43 ods. 1, § 50 a § 63 ods. 1,
Ú
Poznámka pod čiarou:
46) § 3 ods. 1 a § 18 ods. 3 zákona č. 321/2002 Z. z.
1 Tabuľku zhody uložte s názvom súboru vo formáte CT_celex. číslo smernice_dátum odoslania TZ e-mailom, napr. CT_32005L0001_310114
2
e)v prípade dočasnej zmluvy alebo pracovno-právneho vzťahu ich predpokladanú dobu trvania;
f)dĺžku platenej dovolenky, na ktorú má zamestnanec nárok, alebo, ak ju v čase poskytovania informácie nemožno stanoviť, postupy na udeľovanie a určovanie takejto dovolenky;
g)dĺžku výpovedných dôb, ktoré zamestnávateľ a zamestnanec musia dodržiavať v prípade skončenia zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu, alebo, ak ich v čase poskytovania informácie nemožno stanoviť, metódu určovania týchto výpovedných dôb;
h)začiatočnú základnú čiastku, ďalšie zložky a výplatné termíny odmeny za prácu, na ktorú má zamestnanec nárok;
i)dĺžku normálneho pracovného dňa alebo týždňa zamestnanca;
j) tam, kde je to vhodné;
i) kolektívne zmluvy upravujúce pracovné podmienky zamestnanca, alebo
ii) v prípade kolektívnych zmlúv, uzavretých mimo podniku osobitnými spoločnými orgánmi alebo inštitúciami, názov príslušného orgánu alebo spoločnej inštitúcie, v rámci ktorej boli zmluvy uzavreté.
3. Ak je to vhodné, informácie uvedené v odseku 2 f), g), h) a i) možno poskytnúť v podobe odkazov na zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia alebo ustanovenia štatútov, alebo na kolektívne zmluvy upravujúce tieto jednotlivé body.
281/2015 Z. z.
O: 5
O: 6
O: 7
b)v právnych vzťahoch profesionálneho vojaka súvisiacich so zmenami v štátnej službe podľa § 24, § 27 ods. 1, § 28 ods. 1 písm. a) a ods. 2, § 29 ods. 1 5, § 30 ods. 1 písm. a) a ods. 3, § 32 ods. 2 5, § 36 ods. 2, § 37 ods. 4, § 43 ods. 2, § 45, 46, 47, 48, § 51 ods. 1, § 63 ods. 2, § 64, § 65 ods. 1 a 2, § 65a, § 67, § 68 ods. 1, § 70 ods. 1 a 4, § 71, § 73 ods. 1 4, § 74, § 75 ods. 1, § 76 ods. 1 3 a 6 11, § 77 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2, § 80 ods. 1 a 2, § 81, § 115 ods. 1 a § 227 ods. 3,
c) pri skončení štátnej služby prepustením podľa § 83 ods. 1, 2 a ods. 4 až 6, § 84 a § 98 ods. 4,
d) v prípadoch podľa § 193 a 194.
(2) Personálny rozkaz vydáva služobný úrad a musí byť v súlade s právnymi predpismi a musí vychádzať zo skutočného stavu veci. Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b) vydáva aj minister.
(3) Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. a) obsahuje
a) označenie služobného úradu,
b) výrok o prijatí do štátnej služby s uvedením ustanovení právnych predpisov, podľa ktorých sa personálny rozkaz vydal,
c) titul, meno a priezvisko občana,
d) dátum a miesto narodenia občana,
e) deň prijatia do štátnej služby,
f) druh štátnej služby,
g) čas trvania štátnej služby,
h) vojenskú hodnosť, do ktorej je vymenovaný pri prijatí do prípravnej štátnej služby, alebo ktorá mu je priznaná pri prijatí do dočasnej štátnej služby, stálej štátnej služby alebo krátkodobej štátnej služby,
i) funkciu, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný, vrátane vojenskej odbornosti a jej špecializácie,
j) miesto výkonu štátnej služby,
k) evidenčné a štatistické údaje,
l) odôvodnenie, v ktorom sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre personálny rozkaz, akými úvahami bol vedený služobný úrad, ktorý personálny rozkaz vydal pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých
3
rozhodoval,
m) poučenie o tom, či je personálny rozkaz konečný, či a v akej lehote sa možno proti nemu odvolať, komu a kde možno odvolanie podať a či je personálny rozkaz preskúmateľný súdom,
n) dátum vydania personálneho rozkazu a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom,
o) meno, priezvisko, funkcia a podpis vedúceho služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal; ak ide o profesionálneho vojaka aj vojenskú hodnosť.
(4) Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b) až d) obsahuje
a) označenie služobného úradu,
b) výrok vo veci s uvedením ustanovení právnych predpisov, podľa ktorých sa personálny rozkaz vydal,
c) vojenskú hodnosť, titul, meno a priezvisko profesionálneho vojaka,
d) dátum a miesto narodenia profesionálneho vojaka,
e) funkciu a miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka,
f) evidenčné a štatistické údaje,
g) odôvodnenie, v ktorom sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre personálny rozkaz, akými úvahami bol vedený služobný úrad, ktorý personálny rozkaz vydal pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval,
h) poučenie o tom, či je personálny rozkaz konečný, či a v akej lehote sa možno proti nemu odvolať, komu a kde možno odvolanie podať a či je personálny rozkaz preskúmateľný súdom,
i) dátum vydania personálneho rozkazu a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom,
j) meno, priezvisko, funkcia a podpis vedúceho služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal; ak ide o profesionálneho vojaka aj vojenskú hodnosť.
(5) Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b), ak ide o profesionálneho vojaka vyslaného na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, okrem údajov podľa odseku 4 obsahuje aj
4
a) dobu vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
b) menu, v ktorej sa bude vyplácať zahraničný príspevok alebo zahraničný plat, prípadne ich časť,
c) ďalšie plnenia spojené s plnením úloh mimo územia Slovenskej republiky v peniazoch alebo naturáliách,
d) prípadné podmienky návratu profesionálneho vojaka z územia mimo Slovenskej republiky.
(6) Personálny rozkaz podľa odseku 1 môže obsahovať aj iné údaje súvisiace s výkonom štátnej služby.
(7) S dôvodmi na vydanie personálneho rozkazu podľa odseku 1 písm. b) d) musí byť profesionálny vojak vopred preukázateľne oboznámený.
Č: 4
O: 1
O: 2
O: 3
Zamestnanci vyslaní do cudziny
1. V prípade, že zamestnanec má pracovať v inej krajine alebo v iných krajinách, ako je členský štát, ktorého právo a/alebo prax upravuje jeho zmluvu alebo pracovno-právny vzťah, musí ešte pred odchodom dostať dokument/y uvedený/é v článku 3, ktorý/é
musí/ia obsahovať aspoň tieto dodatočné informácie:
a)dobu zamestnania v cudzine;
b)menu, v ktorej má byť vyplácaná odmena za prácu;
c)ak je to vhodné, peňažné alebo vecné dávky spojené so zamestnaním v cudzine;
d)ak je to vhodné, podmienky návratu zamestnanca.
2. Informácie uvedené v odseku 1 písm. b) a c) možno, ak je to vhodné, poskytnúť odkazom na zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia alebo ustanovenia štatútov, alebo na kolektívne zmluvy upravujúce tieto konkrétne body.
3. Odseky 1 a 2 sa nebudú uplatňovať v prípade, ak doba zamestnania mimo krajiny, ktorej právo a/alebo prax upravuje zmluvu alebo pracovno-právny vzťah, nepresiahne jeden mesiac.
N
Zákon č. 281/2015 Z. z.
Zákon č. 281/2015 Z. z.
§ 39
O: 1
O: 2
§ 77
O: 1
P: a)
P: b)
O: 2
(1) Služobný pomer vzniká odo dňa určeného v personálnom rozkaze o prijatí občana do štátnej služby, ak občan v tento deň nastúpi do štátnej služby a zloží vojenskú prísahu. 46)
(2) Služobný úrad odovzdá v deň nástupu do štátnej služby profesionálnemu vojakovi personálny rozkaz o prijatí do štátnej služby, opis činností vyplývajúcich z funkcie, do ktorej je ustanovený a písomné oznámenie o
a) výške a zložení platu,
b) týždennom služobnom čase,
c) dĺžke dovolenky,
d) dni výplaty platu,
e) lehotách na skončenie služobného pomeru.
(1) Profesionálneho vojaka na základe rozhodnutia príslušného ústavného orgánu57) vysiela mimo územia Slovenskej republiky služobný úrad
a) na účely humanitárnej pomoci, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie alebo na účely plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu,
b) na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v medzinárodnej organizácii alebo medzinárodného vojenského veliteľstva58),
U
Poznámka pod čiarou:
46) § 3 ods. 1 a § 18 ods. 3 zákona č. 321/2002 Z. z.
Poznámky pod čiarou
57) Čl. 86 písm. k) a čl. 119 písm. o) a p) Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 12 zákona č. 321/2002 Z. z.
58)Severoatlantická zmluva (oznámenie č. 301/2004 Z. z.).
5
Zákon č. 281/2015 Z. z.
§ 80
O: 1
O: 2
(2) Profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Vojenského spravodajstva môže minister vyslať mimo územia Slovenskej republiky
a) v súlade s osobitným predpisom,19)
b) ak to vyplýva z medzinárodnej zmluvy alebo
c) po dohode ministerstva s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky k zastupiteľským úradom Slovenskej republiky alebo k medzinárodným organizáciám.
(1) Skončenie vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo podľa § 77 ods. 2 sa vykonáva z dôvodu
a) uplynutia doby, na ktorú bolo vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky určené,
b) rotácie jednotky vyslanej na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
c) porušenia medzinárodných dohôd upravujúcich pôsobenie jednotky mimo územia Slovenskej republiky,
d) zdravotného stavu profesionálneho vojaka, ktorý mu neumožňuje ďalej plniť úlohy mimo územia Slovenskej republiky,
e) konania profesionálneho vojaka, ktoré je v rozpore s plnením úloh mimo územia Slovenskej republiky,
f) vznesenia obvinenia,23) na základe ktorého sa stal dôvodne podozrivým, že v súvislosti s výkonom štátnej služby spáchal trestný čin,
g) porušenia
1. základnej povinnosti profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 1 písm. n) a s),
2. obmedzenia alebo zákazu podľa § 12, 13 a § 134 ods. 2 alebo ods. 3.
(2) Skončiť vyslanie profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo podľa § 77 ods. 2 možno
a) v záujme služobného úradu,
b) na žiadosť profesionálneho vojaka zo
Protokol o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy (oznámenie č. 551/2004 Z. z.).
19) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Poznámka pod čiarou
23) § 206 Trestného poriadku.
6
Zákon č. 281/2015 Z. z.
Zákon č. 281/2015 Z. z
+
Čl. I novely zákona č. 281/2015 Z. z.
Zákon č. 281/2015 Z. z.
§ 81
§ 91
O: 1
P: b
§ 91
O: 4
O: 5
O: 6
O: 7
O: 8
závažných osobných alebo rodinných dôvodov,
c) z dôvodu porušenia základnej povinnosti profesionálneho vojaka podľa § 134 ods. 1 písm. a) i), k), l) prvého bodu alebo druhého bodu alebo písm. p).
Služobný úrad môže profesionálneho vojaka s jeho písomným súhlasom vyslať do medzinárodnej organizácie na plnenie jej úloh.
(1) Personálny rozkaz sa vydáva
b)v právnych vzťahoch profesionálneho vojaka súvisiacich so zmenami v štátnej službe podľa § 24, § 27 ods. 1, § 28 ods. 1 písm. a) a ods. 2, § 29 ods. 1 5, § 30 ods. 1 písm. a) a ods. 3, § 32 ods. 2 5, § 36 ods. 2, § 37 ods. 4, § 43 ods. 2, § 45, 46, 47, 48, § 51 ods. 1, § 63 ods. 2, § 64, § 65 ods. 1 a 2, § 65a, § 67, § 68 ods. 1, § 70 ods. 1 a 4, § 71, § 73 ods. 1 4, § 74, § 75 ods. 1, § 76 ods. 1 3 a 6 11, § 77 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2, § 80 ods. 1 a 2, § 81, § 115 ods. 1 a § 227 ods. 3,
(4) Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b) d) obsahuje
a) označenie služobného úradu,
b) výrok vo veci s uvedením ustanovení právnych predpisov, podľa ktorých sa personálny rozkaz vydal,
c) vojenskú hodnosť, titul, meno a priezvisko profesionálneho vojaka,
d) dátum a miesto narodenia profesionálneho vojaka,
e) funkciu a miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka,
f) evidenčné a štatistické údaje,
g) odôvodnenie, v ktorom sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre personálny rozkaz, akými úvahami bol vedený služobný úrad, ktorý personálny rozkaz vydal pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval,
h) poučenie o tom, či je personálny rozkaz konečný, či a v akej lehote sa možno proti nemu odvolať,
7
komu a kde možno odvolanie podať a či je personálny rozkaz preskúmateľný súdom,
i) dátum vydania personálneho rozkazu a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom,
j) meno, priezvisko, funkcia a podpis vedúceho služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal; ak ide o profesionálneho vojaka aj vojenskú hodnosť.
(5) Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b), ak ide o profesionálneho vojaka vyslaného na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, okrem údajov podľa odseku 4 obsahuje aj
a) dobu vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
b) menu, v ktorej sa bude vyplácať zahraničný príspevok alebo zahraničný plat, prípadne ich časť,
c) ďalšie plnenia spojené s plnením úloh mimo územia Slovenskej republiky v peniazoch alebo naturáliách,
d) prípadné podmienky návratu profesionálneho vojaka z územia mimo Slovenskej republiky.
(6) Personálny rozkaz podľa odseku 1 môže obsahovať aj iné údaje súvisiace s výkonom štátnej služby.
(7) S dôvodmi na vydanie personálneho rozkazu podľa odseku 1 písm. b) d) musí byť profesionálny vojak vopred preukázateľne oboznámený.
(8) Personálny rozkaz musí byť profesionálnemu vojakovi doručený. Personálny rozkaz o ustanovení do funkcie, personálny rozkaz o zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov a personálny rozkaz o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby musí byť profesionálnemu vojakovi doručený najneskôr deň pred jeho vykonateľnosťou. Profesionálnemu vojakovi, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení právoplatne zrušený, musí byť personálny rozkaz o ustanovení do funkcie podľa § 88 ods.2 alebo personálny rozkaz o zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov z dôvodov uvedených v § 73 ods. 3 a 4 doručený najneskôr do troch
8
Zákon č. 281/2015 Z. z. +
Čl. I novely zákona č. 281/2015 Z. z.
Zákon č. 281/2015 Z. z.
+
Čl. I novely zákona č. 281/2015 Z. z.
§ 156
O: 1
O: 2
§ 167
O: 1
O: 2
O: 3
O: 4
O: 5
O: 6
O: 7
O: 8
služobných dní odo dňa nástupu na výkon štátnej služby.
(1) Profesionálnemu vojakovi za podmienok ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorý tvorí
a)hodnostný plat,
b)zvýšenie hodnostného platu za čas trvania štátnej služby,
c)platová kompenzácia za sťažené vykonávanie štátnej služby,
d)príplatok výkonným letcom,
e)príplatok výsadkárom,
f)príplatok za ohrozenie života alebo zdravia,
g)príplatok príslušníkom Vojenskej polície,
h)príplatok zdravotníckym pracovníkom,
i)príplatok vrcholovým športovcom,
j)príplatok za výkon špecializovanej činnosti,
k)príplatok za zastupovanie alebo za výkon voľnej veliteľskej funkcie,
l)odmena,
m)zahraničný príspevok.
(2) Služobný plat na účely tohto zákona tvorí súčet zložiek platu určených mesačnou sumou podľa odseku 1 písm. a) k). Služobný plat je aj doplatok k služobnému platu podľa § 232 a vyrovnanie podľa § 235b.
(1) Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. a) patrí okrem služobného platu aj zahraničný príspevok mesačne do výšky osemnásobku hodnostného platu vojaka 2. stupňa bez zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a bez zvýšenia hodnostného platu podľa § 157a.
(2) Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 a ktorý plní úlohy v inom mieste podľa § 78, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom, nepretržite po dobu dlhšiu ako tri mesiace, patrí okrem zahraničného platu podľa § 168 aj zahraničný príspevok mesačne do výšky štvornásobku
9
hodnostného platu vojaka 2. stupňa bez zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a bez zvýšenia hodnostného platu podľa § 157a.
(3) Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. c) nepretržite po dobu dlhšiu ako jeden mesiac, patrí okrem služobného platu aj zahraničný príspevok mesačne do výšky osemnásobku hodnostného platu vojaka 2. stupňa bez zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a bez zvýšenia hodnostného platu podľa § 157a.
(4) Zahraničný príspevok podľa odseku 1 alebo odseku 3 patrí profesionálnemu vojakovi odo dňa ustanovenia do funkcie, najskôr však odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, do dňa odvolania z funkcie, najdlhšie však do dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky po skončení jeho pôsobenia mimo územia Slovenskej republiky.
(5) Zahraničný príspevok podľa odseku 2 patrí profesionálnemu vojakovi odo dňa plnenia úloh v mieste podľa § 78, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom, najskôr však odo dňa prekročenia štátnej hranice krajiny, do ktorej bol vyslaný podľa § 77 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2, do prekročenia štátnej hranice krajiny, z ktorej bol vyslaný na plnenie úloh do miesta podľa § 78, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom.
(6) Zahraničný príspevok nepatrí profesionálnemu vojakovi za čas, za ktorý mu nepatrí služobný plat a za dni dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz strávené na území Slovenskej republiky alebo na území krajiny vyslania, z ktorej bol vyslaný na plnenie úloh do miesta podľa § 78, ktoré je ohrozené alebo postihnuté ozbrojeným konfliktom.
(7) Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa poskytuje zahraničný príspevok podľa odseku 1, sa poskytne preddavok na zahraničný príspevok do výšky sumy mesačného zahraničného príspevku. Poskytnutý preddavok sa zúčtuje najneskôr do troch mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom mu bol poskytnutý. Pri skončení vyslania mimo územia
10
Zákon č. 281/2015 Z. z.
+
Čl. I novely zákona č. 281/2015 Z. z.
§ 168
O: 1
O:2
O:3
O:4
O:5
O:6
Slovenskej republiky profesionálny vojak vráti poskytnutý preddavok alebo jeho časť, na ktorý mu nevznikol nárok, najneskôr do 14 dní po skončení vyslania.
(8) Služobný úrad na písomnú žiadosť profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na plnenie úloh do krajiny, ktorá nie je členským štátom eurozóny, vyplatí profesionálnemu vojakovi časť priznaného zahraničného príspevku v hotovosti v cudzej mene, obvyklej na platenie v mieste vyslania. Na prepočet sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,104) ktorý je platný k prvému dňu mesiaca, za ktorý patrí profesionálnemu vojakovi zahraničný príspevok.
(1) Profesionálnemu vojakovi, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2, sa poskytuje zahraničný plat, ktorým je služobný plat podľa § 156 ods. 2 vynásobený platovým koeficientom príslušnej krajiny. Zahraničný plat sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.
(2) Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1, ktorému patrí služobný plat podľa § 175 ods. 1, § 176 ods. 1 a § 182, sa poskytuje zahraničný plat. Rovnako sa postupuje pri určení a poskytovaní náhrady služobného platu podľa osobitného predpisu.11) Služobný plat podľa § 177 sa poskytuje bez prepočtu platovým koeficientom.
(3) Zahraničný plat podľa odsekov 1 a 2 sa profesionálnemu vojakovi poskytuje odo dňa ustanovenia do funkcie, najskôr však odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, do dňa skončenia vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky.
(4) Zahraničný plat podľa odsekov 1 a 2 sa poskytuje profesionálnemu vojakovi aj počas evakuácie najdlhšie však po dobu piatich mesiacov v rozsahu a za podmienok ako pred evakuáciou, a to bez ohľadu na to, do akého štátu je evakuovaný.
(5) Zahraničný plat podľa odseku 1 a 2 sa
Poznámky pod čiarou
104) Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 326, 26.10. 2012).).§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
11) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11
neposkytuje profesionálnemu vojakovi, ktorého predpokladané vykonávanie štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky nepresiahne 30 dní.
(6) Služobný úrad na písomnú žiadosť profesionálneho vojaka, ktorý je vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 do krajiny, ktorá nie je členským štátom eurozóny, po vykonaní zrážok z platu vyplatí zahraničný plat alebo jeho časť, zložky platu podľa § 156 ods. 1 písm. k) a l), § 158 ods. 3 a § 177, plnenia poskytované profesionálnemu vojakovi podľa osobitných predpisov105) alebo ich časť v cudzej mene. Na prepočet sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,104) ktorý je platný k prvému dňu mesiaca, za ktorý patrí profesionálnemu vojakovi zahraničný plat. Zahraničný plat a plnenia alebo ich časť podľa prvej vety v inej mene sa zaokrúhli na najbližšiu čiastkovú menovú jednotku bežne prijímanú alebo vydávanú bankami alebo pobočkami zahraničných bánk nahor.
105) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Č: 5
O: 1
O: 2
Úprava aspektov zmluvy alebo pracovno-právneho vzťahu
1. Akákoľvek úprava náležitostí uvedených v článkoch 2 odseku 2 a 4 odseku 1 sa musí uskutočniť v podobe písomného dokumentu, ktorý musí zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pri najbližšej príležitosti, najneskôr však jeden mesiac po tom, ako príslušná zmena nadobudne účinnosť.
2. Písomný dokument uvedený v odseku 1 sa nevyžaduje v prípade zmeny zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení alebo ustanovení štatútov alebo kolektívnych zmlúv citovaných v dokumentoch uvedených v článku 3, ku ktorým sa tam, kde je to vhodné, pripájajú dokumenty podľa článku 4 odseku 1.
N
Zákon č. 281/2015 Z. z.
Zákon č. 281/2015 Z. z.
+
Čl. I novely zákona č. 281/2015 Z. z.
§ 39
O: 2
§ 82
O: 1
O: 2
(2) Služobný úrad odovzdá v deň nástupu do štátnej služby profesionálnemu vojakovi personálny rozkaz o prijatí do štátnej služby, opis činností vyplývajúcich z funkcie, do ktorej je ustanovený a písomné oznámenie o
a) výške a zložení platu,
b) týždennom služobnom čase,
c) dĺžke dovolenky,
d) dni výplaty platu,
e) lehotách na skončenie služobného pomeru.
(1) Služobný úrad odovzdá alebo doručí profesionálnemu vojakovi písomné oznámenie podľa § 39 ods. 2
a) do 15 dní odo dňa
1. ustanovenia do funkcie alebo vymenovania do funkcie podľa osobitných predpisov,37)
2. vymenovania do vojenskej hodnosti alebo povýšenia,
3. poverenia výkonom voľnej veliteľskej funkcie,
Poznámka pod čiarou:
37) Napríklad § 4 ods. 2 zákona č. 124/1992 Zb. v znení zákona č. 240/2005 Z. z., § 3 ods. 1 zákona Národnej rady
12
Zákon č. 281/2015 Z. z.
+
Čl. I novely zákona č. 281/2015 Z. z.
Zákon č. 281/2015 Z. z.
§ 91
O: 1
P: b
§ 91
O: 4
O: 5
O: 6
O: 7
O: 8
4. zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov,
5. dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby,
6. zapožičania vojenskej hodnosti,
7. zmeny výšky a zloženia služobného platu,
8. vymenovania do stálej štátnej služby,
b) do 45 dní odo dňa poverenia zastupovaním, ak poverenie zastupovaním trvá viac ako 30 dní.
(2) Služobný úrad odovzdá alebo doručí profesionálnemu vojakovi opis činností vyplývajúcich z funkcie pri zmene v služobnom pomere podľa odseku 1 písm. a) prvého a tretieho bodu a písm. b) alebo ak počas trvania služobného pomeru došlo k zmene opisu činností vyplývajúcich z funkcie; opis činností vyplývajúcich z funkcie sa profesionálnemu vojakovi odovzdá alebo doručí spravidla v deň zmeny.
(1) Personálny rozkaz sa vydáva
b)v právnych vzťahoch profesionálneho vojaka súvisiacich so zmenami v štátnej službe podľa § 24, § 27 ods. 1, § 28 ods. 1 písm. a) a ods. 2, § 29 ods. 1 5, § 30 ods. 1 písm. a) a ods. 3, § 32 ods. 2 5, § 36 ods. 2, § 37 ods. 4, § 43 ods. 2, § 45, 46, 47, 48, § 51 ods. 1, § 63 ods. 2, § 64, § 65 ods. 1 a 2, § 65a, § 67, § 68 ods. 1, § 70 ods. 1 a 4, § 71, § 73 ods. 1 4, § 74, § 75 ods. 1, § 76 ods. 1 3 a 6 11, § 77 ods. 1 písm. a), b) a ods. 2, § 80 ods. 1 a 2, § 81, § 115 ods. 1 a § 227 ods. 3,
(4) Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b) d) obsahuje
a) označenie služobného úradu,
b) výrok vo veci s uvedením ustanovení právnych predpisov, podľa ktorých sa personálny rozkaz vydal,
c) vojenskú hodnosť, titul, meno a priezvisko profesionálneho vojaka,
d) dátum a miesto narodenia profesionálneho vojaka,
e) funkciu a miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka,
f) evidenčné a štatistické údaje,
g) odôvodnenie, v ktorom sa uvedie, ktoré
Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení zákona č. 319/2012 Z. z., § 43 ods. 5 písm. a) a d) zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 písm. f) a ods. 5 zákona č. 321/2002 Z. z.
13
skutočnosti boli podkladom pre personálny rozkaz, akými úvahami bol vedený vedúci služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na ktorých základe rozhodoval,
h) poučenie o tom, či je personálny rozkaz konečný, či a v akej lehote sa možno proti nemu odvolať, komu a kde možno odvolanie podať a či je personálny rozkaz preskúmateľný súdom,
i) dátum vydania personálneho rozkazu a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom,
j) meno, priezvisko, funkcia a podpis vedúceho služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal; ak ide o profesionálneho vojaka aj vojenskú hodnosť.
(5) Personálny rozkaz podľa odseku 1 písm. b), ak ide o profesionálneho vojaka vyslaného na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky, okrem údajov podľa odseku 4 obsahuje aj
a) dobu vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
b) menu, v ktorej sa bude vyplácať zahraničný príspevok alebo zahraničný plat, prípadne ich časť,
c) ďalšie plnenia spojené s plnením úloh mimo územia Slovenskej republiky v peniazoch alebo naturáliách,
d) prípadné podmienky návratu profesionálneho vojaka z územia mimo Slovenskej republiky.
(6) Personálny rozkaz podľa odseku 1 môže obsahovať aj iné údaje súvisiace s výkonom štátnej služby.
(7) S dôvodmi na vydanie personálneho rozkazu podľa odseku 1 písm. b) d) musí byť profesionálny vojak vopred preukázateľne oboznámený.
(8) Personálny rozkaz musí byť profesionálnemu vojakovi doručený. Personálny rozkaz o ustanovení do funkcie, personálny rozkaz o zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov a personálny rozkaz o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby musí byť profesionálnemu vojakovi doručený najneskôr deň pred jeho vykonateľnosťou. Profesionálnemu vojakovi, ktorému bol personálny rozkaz o prepustení právoplatne zrušený, musí byť
14
personálny rozkaz o ustanovení do funkcie podľa § 88 ods.2 alebo personálny rozkaz o zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov z dôvodov uvedených v § 73 ods. 3 a 4 doručený najneskôr do troch služobných dní odo dňa nástupu na výkon štátnej služby.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n. a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu Rady 91/533/EHS
Por. č.
Názov predpisu
1.
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
2.
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
3.
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
4.
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5.
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov