O P A T R E N I E
MINISTERSTVA OBRANY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ........................ 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa
výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky
zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-160-22/2015-OdL
o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 170 ods. 4 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-160-22/ 2015-OdL o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny (oznámenie č. 383/2015 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 ods. 1 sa slová „kapitán v prvom platovom stupni účinného od 1. januára kalendárneho roka, na ktorý sa platový koeficient vypočítava“ nahrádzajú slovami „kapitán účinnému od 1. januára kalendárneho roka, na ktorý sa platový koeficient vypočítava bez zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 zákona a zvýšenia hodnostného platu za čas trvania štátnej služby podľa § 157a zákona“.
2.Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:
㤠1a
Upravený spôsob výpočtu platového koeficientu sa prvýkrát použije pri výpočte platového koeficientu na kalendárny rok 2021.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. februára 2020.
Peter G A J D O Š
minister obrany
Slovenskej republiky