N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
1617
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z .................... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 107/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z. a zákona č. 35/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 odsek 6 znie:
„(6) Doba na vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie do vojenskej hodnosti (ďalej len „doba povýšenia“) je časový úsek, počas ktorého môže byť profesionálny vojak vymenovaný alebo povýšený do vojenskej hodnosti. Doba povýšenia začína plynúť odo dňa nasledujúceho po uplynutí minimálnej doby štátnej služby vo vojenskej hodnosti. Plynutie doby povýšenia sa preruší 12 mesiacov pred uplynutím maximálnej doby štátnej služby alebo 12 mesiacov pred dosiahnutím vekovej hranice. Doba povýšenia začne opäť plynúť odo dňa nasledujúceho po rozhodnutí o vymenovaní do stálej štátnej služby alebo po rozhodnutí o povolení výnimky na zotrvanie v služobnom pomere po dosiahnutí vekovej hranice profesionálneho vojaka.“.
2.V § 16 ods. 9 písm. a) piaty bod znie:
„5. údaje o zdravotnej klasifikácii, krvnej skupine a o zdravotnom poistení,“.
3.V § 46 sa za slovami „inžinierska letecká služba“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „na úseku leteckej prevádzky“ sa vkladajú slová „a do funkcie podľa § 65a“.
4.Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý znie:
㤠65a
(1) Profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti slobodník, desiatnik, čatár, rotný, rotmajster, poručík, nadporučík, kapitán, major a podplukovník môže služobný úrad
2
výnimočne ustanoviť, ak v § 65 nie je ustanovené inak, do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou o jeden stupeň vyššou, než akú profesionálny vojak dosiahol, ak
a)spĺňa vzdelanie na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený,
b)spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť ustanovený,
c)spĺňa úroveň znalosti cudzieho jazyka, ak sa na výkon funkcie vyžaduje a
d)podľa priemeru bodových hodnotení v služobnom hodnotení za obdobie výkonu štátnej služby v dosiahnutej vojenskej hodnosti dosahuje mimoriadne dobré výsledky alebo dobré výsledky.
(2) Profesionálneho vojaka možno ustanoviť za podmienok podľa odseku 1 do funkcie v inej vojenskej odbornosti alebo jej špecializácii len so súhlasom príslušných garantov vojenskej odbornosti.“.
5.V § 82 ods. 1 písm. a) siedmy bod znie:
„7. zmeny výšky a zloženia služobného platu,“.
6.V § 91 ods. 1 písm. b) sa za slová „§ 65 ods. 1 a 2,“ vkladajú slová „§ 65a,“, slová „§ 73 ods. 1 a 2“ sa nahrádzajú slovami „§ 73 ods. 1 4“, spojka „a“ za slovami „§ 81“ sa nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a § 227 ods. 3“ .
7.V § 91 ods. 12 sa slová „podľa odseku 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. a) a b)“.
8.V § 156 ods.1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) zvýšenie hodnostného platu za čas trvania štátnej služby,“.
Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená c) až m).
9.V § 156 ods. 2 sa slová „písm. a) j)“ nahrádzajú slovami „písm. a) k)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a vyrovnanie podľa § 235b“.
10.§ 157 vrátane nadpisu znie:
㤠157
Hodnostný plat
(1) Profesionálnemu vojakovi patrí hodnostný plat, ktorý tvorí hodnostná tarifa a funkčná tarifa. Hodnostné platy profesionálnych vojakov sú uvedené v prílohe č. 3.
(2) Funkčná tarifa môže byť profesionálnemu vojakovi v závislosti od charakteru vykonávanej funkcie zvýšená do výšky 50 % z funkčnej tarify dosiahnutej vojenskej hodnosti alebo zapožičanej vojenskej hodnosti a profesionálnemu vojakovi vyčlenenému na plnenie úloh Vojenského spravodajstva z funkčnej tarify vojenskej hodnosti, ktorá je plánovaná na funkciu. Zvýšenie funkčnej tarify podľa prvej vety sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.
(3) Hodnostný plat podľa odseku 1 vrátane zvýšenia funkčnej tarify podľa odseku 2 patrí profesionálnemu vojakovi z dosiahnutej vojenskej hodnosti odo dňa jeho vymenovania do vojenskej hodnosti, povýšenia alebo priznania vojenskej hodnosti alebo zo zapožičanej vojenskej hodnosti odo dňa zapožičania vojenskej hodnosti.
(4) Hodnostný plat podľa odseku 1 vrátane zvýšenia funkčnej tarify podľa odseku 2 patrí profesionálnemu vojakovi vyčlenenému na plnenie úloh Vojenského spravodajstva z vojenskej hodnosti, ktorá je plánovaná na funkciu, odo dňa jeho vymenovania do funkcie alebo ustanovenia do funkcie vo Vojenskom spravodajstve.
3
(5) Termín účinnosti a percentuálne zvýšenie alebo iný spôsob zvýšenia hodnostných platov podľa odseku 1 na príslušný rok ustanoví zákon o štátnom rozpočte. Hodnostné platy podľa odseku 1 zvýšené podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok uverejňuje ministerstvo vo svojom publikačnom orgáne.
(6 ) Hodnostné platy upravené podľa odseku 5 sa zaokrúhľujú na 50 eurocentov nahor, pričom každá zložka hodnostného platu podľa odseku 1 sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor. Ak sa určí iný spôsob zvýšenia hodnostných platov podľa odseku 5, upraví sa iba hodnostná tarifa.
(7) Funkcie a percentuálne zvýšenie funkčnej tarify podľa odseku 2 ustanoví služobný predpis.“.
11.Za § 157 sa vkladá § 157a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠157a
Zvýšenie hodnostného platu za čas trvania štátnej služby
(1) Profesionálnemu vojakovi patrí za každý rok trvania štátnej služby zvýšenie hodnostného platu o 1 % z hodnostného platu podľa § 157 ods. 1 vrátane zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2.
(2) Zvýšenie hodnostného platu za čas trvania štátnej služby patrí profesionálnemu vojakovi od prvého dňa mesiaca, v ktorom profesionálny vojak dosiahol ďalší rok trvania štátnej služby.
(3) Zvýšenie hodnostného platu podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na 50 eurocentov nahor.
(4) Do času trvania štátnej služby sa na účely zvýšenia hodnostného platu započítava čas trvania služobného pomeru podľa § 15 ods. 3 5 a čas trvania služobného pomeru podľa § 31 ods. 1 písm. a), c) až j).
(5) Do času trvania štátnej služby podľa odseku 4 sa nezapočítava čas podľa § 31 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a čas prerušenia výkonu profesionálnej služby podľa osobitného predpisu platného v čase prerušenia výkonu profesionálnej služby. Do času trvania štátnej služby podľa odseku 4 sa nezapočítava ani čas trvania služobného pomeru v ozbrojených silách vykonávaný v prípravnej štátnej službe.“.
12.V § 158 ods. 3, 5 a 6, § 167 ods. 1 3 a 9, § 170 ods. 1 písm. a), § 171 a § 193 ods. 3 sa slová „v prvom platovom stupni“ nahrádzajú slovami „bez zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a bez zvýšenia hodnostného platu podľa § 157a“.
13.V § 159 ods. 1, § 160 ods. 1, § 162 ods. 1, § 163 ods. 1, § 164 ods. 1, § 164a ods. 1 sa slová „jeho hodnostného platu“ nahrádzajú slovami „zo súčtu jeho hodnostného platu podľa § 157 ods. 1, zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a zvýšenia jeho hodnostného platu podľa § 157a“.
14.V § 161 ods. 1 a § 166 ods. 1 úvodnej vete sa slová „jeho hodnostného platu“ nahrádzajú slovami „súčtu jeho hodnostného platu podľa § 157 ods. 1, zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a zvýšenia jeho hodnostného platu podľa § 157a“.
15.V § 165 ods. 1 sa slová „v prvom platovom stupni vojenskej hodnosti,“ nahrádzajú slovami „ustanoveného pre vojenskú hodnosť,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „vrátane zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a bez zvýšenia hodnostného platu podľa § 157a“.
4
16.V § 168 ods. 6 sa slová „písm. i) a j)“ nahrádzajú slovami „písm. k) a l)“.
17.§ 172 a 173 vrátane nadpisov znejú:
㤠172
Plat počas prerušenia výkonu funkcie
Profesionálnej vojačke počas prerušenia výkonu funkcie patrí služobný plat, ktorý by jej patril, ak by jej výkon funkcie nebol prerušený.
§ 173
Plat počas zaradenia do personálnej zálohy
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov alebo do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby, patrí služobný plat, ktorý by mu patril, ak by nebol zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov alebo do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie požiadaviek na výkon štátnej služby.“.
18.§ 181 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
19.V § 183 ods. 1 sa slová „hodnostného platu“ nahrádzajú slovami „zo súčtu hodnostného platu podľa § 157 ods. 1, zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a zvýšenia hodnostného platu podľa § 157a“.
20.V § 183 ods. 2 sa slová „výšku hodnostného platu“ nahrádzajú slovami „súčet hodnostného platu podľa § 157 ods. 1, zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a zvýšenia hodnostného platu podľa § 157a“.
21.V § 190 odsek 2 znie:
„(2) Stabilizačný príspevok patrí profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1 mesačne vo výške 30 % hodnostného platu profesionálneho vojaka 2. stupňa bez zvýšenia funkčnej tarify podľa § 157 ods. 2 a bez zvýšenia hodnostného platu podľa § 157a, pričom sa táto suma vynásobí koeficientom 1,20 pre Bratislavu.“.
22.V § 193 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonával štátnu službu vo funkcii v špecializácii pilot po dobu piatich rokov, sa poskytne osobitný stabilizačný príspevok vo výške 2 200 eur.
(2) Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1 sa za každý ďalší rok výkonu štátnej služby vo funkcii v špecializácii pilot zvyšuje osobitný stabilizačný príspevok o 5 % zo sumy 2 200 eur.“.
23.V § 206 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Na vojenskej rovnošate a jej súčastiach nosí profesionálny vojak, ak si to vyžaduje charakter plnenia služobných úloh, údaj o krvnej skupine.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
5
24.Za § 235a sa vkladajú § 235b až 235e, ktoré vrátane nadpisu nad § 235b znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2020
§ 235b
(1) Profesionálnemu vojakovi patrí vyrovnanie do výšky služobného platu, ktorý mu patril k 31. januáru 2020, ak služobný plat, ktorý mu patril k 31. januáru 2020, je vyšší ako služobný plat, ktorý mu patrí od 1. februára 2020; to neplatí, ak k 1. februáru 2020 dôjde u profesionálneho vojaka k zníženiu alebo k zániku dôvodu na priznanie platovej náležitosti podľa § 156 ods. 1 písm. c) až k).
(2) Profesionálnemu vojakovi, ktorému patril služobný plat k 31. januáru 2020 zo zapožičanej vojenskej hodnosti, patrí vyrovnanie do výšky služobného platu, ktorý mu patril k 31. januáru 2020, ak služobný plat, ktorý profesionálnemu vojakovi patril k 31. januáru 2020, je vyšší ako služobný plat, ktorý mu patrí od 1. februára 2020. Vyrovnanie podľa prvej vety sa poskytuje počas trvania zapožičania vojenskej hodnosti.
(3) Výška vyrovnania podľa odseku 1 sa počas trvania služobného pomeru nemení.
(4) Profesionálnemu vojakovi vyčlenenému na plnenie úloh Vojenského spravodajstva sa vyrovnanie podľa odseku 1 poskytuje do času, kým sa rozdiel podľa odseku 1 neodstráni, najdlhšie však do ustanovenia do inej funkcie podľa tohto zákona s vyššou alebo nižšou plánovanou vojenskou hodnosťou.
(5) Profesionálnemu vojakovi podľa odseku 4 po skončení vyčlenenia na plnenie úloh Vojenského spravodajstva vyrovnanie podľa odseku 1 nepatrí.
§ 235c
(1) Profesionálnemu vojakovi vyslanému na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2, patrí od 1. februára 2020 do 31. decembra 2020 zahraničný plat, ktorým je služobný plat podľa § 156 ods. 2 vynásobený platovým koeficientom príslušnej krajiny určeným na kalendárny rok 2020.
(2) Profesionálnemu vojakovi, ktorý bude vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 v čase od 1. februára 2020 do 31. decembra 2020, patrí odo dňa ustanovenia do funkcie, najskôr však odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky, do 31. decembra 2020 zahraničný plat, ktorým je služobný plat podľa § 156 ods. 2 vynásobený platovým koeficientom príslušnej krajiny určeným na kalendárny rok 2020.
§ 235d
Profesionálnemu vojakovi, ktorý k 1. februáru 2020 splnil podmienky na poskytnutie osobitného stabilizačného príspevku podľa § 193 ods. 1 alebo ods. 2 tým, že vykonával štátnu službu vo funkcii v špecializácii pilot po dobu najmenej päť rokov, sa prvýkrát vyplatí osobitný stabilizačný príspevok podľa § 193 ods. 4 v znení účinnom do 31. januára 2020.
§ 235e
(1) Profesionálnej vojačke, ktorej bol prerušený výkon funkcie pred 1. februárom 2020, patrí od 1. februára 2020 služobný plat podľa § 172 v znení účinnom od 1. februára 2020.
6
(2) Profesionálnemu vojakovi, ktorý bol pred 1. februárom 2020 zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov alebo do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie predpokladov na výkon funkcie a na vojenskú hodnosť, patrí od 1. februára 2020 služobný plat podľa § 173 v znení účinnom od 1. februára 2020.“.
25.Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
Príloha č. 3
k zákonu č. 281/2015 Z. z.
HODNOSTNÉ PLATY PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV
(v eurách mesačne)
.“.
Hodnostný plat
Vojenská hodnosť
Hodnostná tarifa
Funkčná tarifa
Spolu
vojak 2. stupňa
320
730
1 050
slobodník
350
790
1 140
desiatnik
380
860
1 240
čatár
410
930
1 340
rotný
440
1 010
1 450
rotmajster
480
1 090
1 570
nadrotmajster
510
1 190
1 700
štábny nadrotmajster
560
1 280
1 840
poručík
480
1 095
1 575
nadporučík
520
1 200
1 720
kapitán
570
1 310
1 880
major
620
1 430
2 050
podplukovník
680
1 560
2 240
plukovník
740
1 710
2 450
brigádny generál
810
1 870
2 680
generálmajor
880
2 050
2 930
generálporučík
960
2 240
3 200
generál
1 050
2 440
3 490
7
Čl. II
Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 452/2008 Z. z., zákona č. 473/2009 Z. z., zákona č. 106/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z. a zákona č. 107/2018 Z. z. sa mení takto:
1.V § 8 ods. 4 písm. d) sa slová „platu vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni podľa zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov,26)“ nahrádzajú slovami „hodnostného platu,26) ktorý je ustanovený pre profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, bez zvýšenia funkčnej tarify26a) a bez zvýšenia hodnostného platu za čas trvania štátnej služby,26b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 26a a 26b znejú:
26a) § 157 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. ...../2019 Z. z.
26b) § 157a zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. ......./2019 Z. z.“.
2.V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa citácia
§ 139 zákona č. 346/2005 Z. z.
v znení zákona č. 253/2007 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 157 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ....../2019 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č.
570/2005 Z. z.
o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
330/2007 Z. z.
, zákona č.
333/2007 Z. z.
, zákona č.
518/2007 Z. z.
, zákona č.
452/2008 Z. z.
, zákona č.
59/2009 Z. z.
, zákona č.
473/2009 Z. z.
, zákona č.
106/2011
Z. z.
, zákona č.
220/2011 Z. z.
, zákona č.
345/2012 Z. z.
, zákona č.
176/2015 Z. z.
, zákona č.
281/2015 Z. z.
, zákona č.
378/2015 Z. z.
, zákona č. 107/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 35/2019 Z. z. sa mení takto:
1.V § 14c ods. 1 písmeno b) znie:
„b) pomerná časť hodnostného platu24) patriaceho za čas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl ustanoveného pre vojenskú hodnosť, ktorú dosiahol a ak vojak v aktívnej zálohe dosiahol vojenskú hodnosť vojak 1. stupňa z hodnostného platu ustanoveného pre vojenskú hodnosť vojak 2. stupňa, bez zvýšenia funkčnej tarify24a) a bez zvýšenia hodnostného platu za čas trvania štátnej služby;24b) pomerná časť hodnostného platu sa nevyplatí za dni neprítomnosti vojaka v aktívnej zálohe počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:
24a) § 157 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. ...../2019 Z. z.
24b) § 157a zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. ......./2019 Z. z.“.
2.§ 15k vrátane nadpisu znie:
㤠15k
Hodnostný plat
(1) Vojakovi mimoriadnej služby uvedenému v § 2 ods. 1 písm. e) prvom bode patrí počas výkonu mimoriadnej služby hodnostný plat vrátane zvýšenia hodnostného platu
8
za čas trvania štátnej služby,29ga) ktorý by mu ako profesionálnemu vojakovi patril, ak by mu nebol nariadený výkon mimoriadnej služby.
(2) Vojakovi mimoriadnej služby uvedenému v § 2 ods. 1 písm. e) prvom bode, ktorého čas trvania štátnej služby na účely zvýšenia hodnostného platu29gb) bol kratší ako osem rokov, patrí počas výkonu mimoriadnej služby hodnostný plat, ktorý by mu ako profesionálnemu vojakovi patril, ak by mu nebol nariadený výkon mimoriadnej služby, zvýšený o 1 % za každý rok času trvania štátnej služby na účely zvýšenia hodnostného platu chýbajúci do ôsmeho roku času trvania štátnej služby na účely zvýšenia hodnostného platu.
(3) Vojakovi mimoriadnej služby uvedenému v § 2 ods. 1 písm. e) druhom štvrtom bode patrí počas výkonu mimoriadnej služby hodnostný plat, ktorý je ustanovený pre profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti, ktorú dosiahol, bez zvýšenia funkčnej tarify a bez zvýšenia hodnostného platu za čas trvania štátnej služby, zvýšený o 8 % .
(4) Vojakovi mimoriadnej služby ustanovenému do hodnosti vojaka 1. stupňa patrí hodnostný plat, ktorý je ustanovený pre profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, bez zvýšenia funkčnej tarify a bez zvýšenia hodnostného platu za čas trvania štátnej služby, zvýšený o 8 %.
(5) Vojakovi mimoriadnej služby patrí hodnostný plat za výkon mimoriadnej služby odo dňa nariadenia výkonu mimoriadnej služby alebo odo dňa prezentácie vo vojenskom útvare.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29ga a 29gb znejú:
29ga) § 157 a 157a zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. ...../2019 Z. z.
29gb) § 157a zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. ...../2019 Z. z.“.
3.V § 15l ods. 1 sa slová „prvého platového stupňa hodnostného platu profesionálneho vojaka v hodnosti kapitán.24)“ nahrádzajú slovami „hodnostného platu, ktorý je ustanovený pre profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti kapitán, bez zvýšenia funkčnej tarify a bez zvýšenia hodnostného platu za čas trvania štátnej služby.“ .
4.V § 19b odsek 2 znie:
„(2) Príspevok podľa odseku 1 je za každý kalendárny deň výkonu mimoriadnej služby
a)3,5 % hodnostného platu, ktorý je ustanovený pre profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, bez zvýšenia funkčnej tarify a bez zvýšenia hodnostného platu za čas trvania štátnej služby, ak vykonával mimoriadnu službu v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu, alebo
b)7 % hodnostného platu, ktorý je ustanovený pre profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, bez zvýšenia funkčnej tarify a bez zvýšenia hodnostného platu za čas trvania štátnej služby, ak vykonával mimoriadnu službu v čase vojny alebo vojnového stavu.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2020.