VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanieČíslo: UV-20353/2019
Národnej rady Slovenskej republiky
1617
VLÁDNY NÁVRH
Zákonz ... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava . augusta 2019
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony