SPRÁVA O ÚČASTI VEREJNOSTI NA TVORBE PRÁVNYCH PREDPISOV
Verejnosť bola o príprave návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony informovaná prostredníctvom predbežnej informácie č. PI/2019/144 zverejnenej v informačnom systéme verejnej správy Slov-Lex. K materiálu bola doručená pripomienka Asociácie priemyselných zväzov, ktorá bola s predkladateľom prerokovaná 5. júna 2019.