1
TABUĽKA ZHODY
s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. L 255, 30.9.2005) v platnom znení
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/1992Zb.o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 3
O: 1
P: g)
Č: 3
O: 1
P: j)
g) „adaptačné obdobie“: výkon regulovaného povolania v hostitel'skom členskom štáte pod dohl'adom kvalifikovaného príslušníka daného povolania, takéto obdobie praxe pod dohl'adom môže byt' doplnené ďalšou odbornou prípravou. Toto obdobie praxe pod dohl'adom podlieha hodnoteniu. Podrobné pravidlá, ktoré upravujú adaptačné obdobie a jeho hodnotenie, ako aj postavenie migranta pod dohl'adom stanovuje príslušný orgán v hostitel'skom členskom štáte.
Postavenie osoby v adaptačnom období pod dohl'adom v hostitel'skom členskom štáte, najmä pokial' ide o právo na pobyt a povinnosti, sociálne práva a požitky, dávky a odmeny, stanovujú príslušné orgány v tomto členskom štáte v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva;
j) „odborná stáž“: bez toho, aby bol dotknutý článok 46 ods. 4, obdobie odbornej praxe vykonanej pod dohľadom za predpokladu, že predstavuje podmienku na prístup k regulovanému povolaniu, a ktorá sa môže
N
N
Zákon č. 422/2015 Z. z. a návrh zákona
Zákon č. 422/2015 Z. z. a návrh zákona
§ 27
O: 2
§ 3
P: f)
(2) Postavenie žiadateľa v adaptačnom období upravujú osobitné predpisy.3aa)
3aa) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú.v. L 166, 30.4.2004) v platnom znení.
f) odbornou stážou vykonávanie odbornej praxe pod dohľadom počas regulovaného vzdelávania alebo po skončení regulovaného vzdelávania, ak absolvovanie odbornej stáže je podmienkou prístupu k regulovanému povolaniu,
U
U
2
Č: 4a
O: 5
Č: 4c
O: 1
uskutočniť počas alebo po skončení vzdelávania, na záver ktorého sa vydáva diplom;
5. Keď držiteľ odbornej kvalifikácie v úmysle usadiť sa v inom členskom štáte podľa hlavy III kapitol I IIIa alebo poskytovať služby podľa článku 7 ods. 4, príslušný orgán domovského členského štátu dokončí všetky prípravné kroky v súvislosti s individuálnym spisom žiadateľa vytvoreným v rámci informačného systému na vnútornom trhu (IMI) (súbor IMI) v súlade s článkami 4b a 4d. Príslušný orgán hostiteľského členského štátu vydáva európsky profesijný preukaz v súlade s článkami 4b a 4d.
Na účely usadenia sa vydanie európskeho profesijného preukazu neposkytuje automatické právo na výkon konkrétneho povolania, ak sa realizujú registračné požiadavky alebo iné kontrolné postupy v hostiteľskom členskom štáte skôr, ako sa vydá európsky profesijný preukaz na toto povolanie.
1. Príslušný orgán domovského členského štátu overí žiadosť a sprievodnú dokumentáciu v súbore IMI a vydá európsky profesijný preukaz na dočasné a príležitostné poskytovanie služieb, na ktoré sa nevzťahuje článok 7 ods. 4, a to do troch týždňov. Uvedená lehota začína plynúť prijatím chýbajúcej dokumentácie uvedenej v článku 4b ods. 3 prvom pododseku alebo, ak sa nepožadovali ďalšie dokumenty, uplynutím týždňového obdobia uvedeného v uvedenom pododseku. Následne bezodkladne pošle európsky profesijný preukaz príslušnému orgánu každého príslušného hostiteľského členského štátu a informuje o tom žiadateľa. Hostiteľský členský štát
N
N
Zákon č. 422/2015 Z. z. a návrh zákona
Zákon č. 422/2015 Z. z. a návrh zákona
Zákon č. 422/2015 Z. z. a návrh zákona
§ 15
O: 6
§ 44
O: 3
§ 45
O: 2
(6) Príslušný orgán uzná odbornú stáž absolvovanú v inom členskom štáte alebo zohľadní odbornú stáž absolvovanú v treťom štáte, ak absolvovanie odbornej stáže je podmienkou prístupu k regulovanému povolaniu.
Konanie o vydaní európskeho profesijného preukazu nahrádza konanie o uznaní odbornej kvalifikácie podľa § 31 a 32 alebo konanie na účely dočasného a príležitostného poskytovania služieb podľa § 41 a 42. Európsky profesijný preukaz vydaný na účely usadenia sa v Slovenskej republike nezakladá automaticky právo na výkon príslušného regulovaného povolania v Slovenskej republike, ak sa pred vydaním európskeho profesijného preukazu na výkon príslušného regulovaného povolania vyžaduje zápis do príslušného registra podľa osobitného predpisu5) alebo splnenie požiadaviek podľa osobitných predpisov.7aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7aa znie:
„7aa) Napríklad § 11a a 12 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, § 33 34a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
„(2) Príslušný orgán potvrdí prijatie žiadosti do siedmich dní od jej doručenia. Ak žiadosť neobsahuje požadované náležitostí, príslušný orgán vyzve žiadateľa na jej doplnenie v určenej lehote.
„(2) Príslušný orgán do siedmich dní od doručenia žiadosti o európsky profesijný preukaz potvrdí jej prijatie. Ak žiadosť o európsky profesijný preukaz neobsahuje požadované náležitosti, príslušný orgán vyzve žiadateľa na jej doplnenie do siedmich dní od jej doručenia.
U
U
U
3
Č: 4d
O: 5
nesmie vyžadovať nijaké ďalšie vyhlásenie podľa článku 7 počas nasledujúcich 18 mesiacov.
5. Keď hostiteľský členský štát neprijme rozhodnutie v lehote stanovenej v odsekoch 2 a 3 tohto článku, alebo nezorganizuje skúšku spôsobilosti v súlade s článkom 7 ods. 4, európsky profesijný preukaz sa považuje za vydaný a zasiela sa automaticky prostredníctvom systému IMI držiteľovi odbornej kvalifikácie.
Hostiteľský členský štát možnosť predĺžiť o dva týždne termíny stanovené v odsekoch 2 a 3 na automatické vydanie európskeho profesijného preukazu. Vysvetlí dôvody predĺženia a informuje o tom žiadateľa. Toto predĺženie sa môže opakovať raz a iba vtedy, keď je to naozaj nevyhnutné, najmä z dôvodov súvisiacich s verejným zdravím alebo bezpečnosťou príjemcov služieb.
N
Zákon č. 422/2015 Z. z. a návrh zákona
Návrh zákona
a zákon č. 422/2015 Z. z.
§ 47
O: 2
§ 48
O: 3, 4 a 6
„(2) Lehota podľa odseku 1 začína plynúť
a) po uplynutí siedmeho dňa odo dňa doručenia úplnej žiadosti alebo
b) dňom doručenia doplnenia žiadosti, ak podaná žiadosť bola neúplná.“.
Doterajšie odseky 2 5 sa označujú ako odseky 3 6.
(3) Ak ide o povolanie, na ktoré sa vzťahuje automatické uznávanie, príslušný orgán do jedného mesiaca od prijatia žiadosti zaslanej podľa odseku 1 rozhodne, či vydá európsky profesijný preukaz. Ak nejde o povolanie, na ktoré sa vzťahuje automatické uznávanie, príslušný orgán do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti podľa odseku 1 rozhodne, či vydá európsky profesijný preukaz alebo uloží žiadateľovi kompenzačné opatrenia. Lehotu na rozhodnutie o
vydaní európskeho profesijného preukazu môže
príslušný orgán predĺžiť najviac o 14 dní. O predlžení
lehoty a o dôvodoch predĺženia príslušný orgán
informuje žiadateľa.
„(4) Lehotu na vydanie európskeho profesijného preukazu podľa odseku 3 môže príslušný orgán predĺžiť najviac o 14 dní; predĺženie lehoty možno opakovať jedenkrát najviac o ďalších 14 dní, ak je to nevyhnutné, najmä z dôvodov súvisiacich s verejným zdravím alebo s bezpečnosťou príjemcov služieb. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia príslušný orgán informuje žiadateľa.“.
(5) Ak príslušný orgán nerozhodne o vydaní európskeho profesijného preukazu alebo o uložení kompenzačného opatrenia v príslušnej lehote podľa odseku 3 alebo nezamietne žiadosť o európsky profesijný preukaz podľa odseku 4, európsky profesijný preukaz sa považuje za vydaný a zasiela sa žiadateľovi automaticky prostredníctvom systému IMI.
„(6) Európsky profesijný preukaz sa považuje za vydaný a zasiela sa žiadateľovi automaticky prostredníctvom systému IMI, ak príslušný orgán
U
U
Doplnený nový odsek
V § 48 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
4
Č: 4e
O: 5
Č: 4f
O: 6
5. Osobné údaje obsiahnuté v súbore IMI sa môžu spracúvať tak dlho, ako treba, na účely postupu uznávania ako takého a ako dôkaz uznania alebo odoslania vyhlásenia požadovaného podľa článku 7. Členské štáty zabezpečia, aby držiteľ európskeho profesijného preukazu mal právo kedykoľvek a bezplatne požiadať o opravu nesprávnych či neúplných údajov alebo vymazanie alebo zablokovanie príslušného súboru IMI. Držiteľ dostane informácie o tomto práve v čase vydania európskeho profesijného preukazu a potom pripomenutie tohto práva každé dva roky. Pripomienka sa posiela automaticky prostredníctvom systému IMI, kde sa podala online pôvodná žiadosť o európsky profesijný preukaz.
V prípade žiadosti o vymazanie súboru IMI súvisiaceho s európskym profesijným preukazom vydaným na účel usadenia alebo dočasného alebo príležitostného poskytovania služieb podľa článku 7 ods. 4 príslušné orgány dotknutého hostiteľského členského štátu vydajú držiteľovi odbornej kvalifikácie potvrdenie o uznaní jeho odborných kvalifikácií.
6. Tento článok sa nevzťahuje na odborníkov, ktorým sa automaticky uznali ich odborné kvalifikácie podľa hlavy III kapitol II, III a IIIa.
N
N
Zákon č. 422/2015 Z. z. a návrh zákona
Zákon č. 422/2015 Z. z. a návrh zákona
§ 46
O: 5
§ 17
O: 3
a)nerozhodne o vydaní európskeho profesijného preukazu alebo o uložení kompenzačného opatrenia v lehote podľa odseku 3 alebo odseku 4,
b)nezamietne žiadosť o európsky profesijný preukaz podľa odseku 5, alebo
c)nezabezpečí vykonanie skúšky spôsobilosti podľa § 28.
(5) Ak držiteľ európskeho profesijného preukazu požiada o odstránenie súboru IMI, príslušný orgán rozhodne o uznaní odbornej kvalifikácie.
(5) Ak držiteľ európskeho profesijného preukazu požiada o odstránenie súboru IMI, príslušný orgán vydá rozhodnutie o uznaní jeho odbornej kvalifikácie; na vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie sa neuplatňuje postup podľa § 31 a 32.
(3) Uznanie čiastočnej odbornej kvalifikácie je vylúčené, ak ide o odborné činnosti, ktoré súčasťou regulovaného povolania, na ktoré sa vzťahuje systém automatického uznávania odborných kvalifikácií.
(3) Uznanie čiastočnej odbornej kvalifikácie sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorému sa odborná kvalifikácia uznáva automaticky.
U
U
5
Č: 5
O: 1
Č: 7
O: 4
1. Bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia práva Spoločenstva, ako aj články 6 a 7 tejto smernice, členské štáty neobmedzujú z nijakého dôvodu súvisiaceho s odbornou kvalifikáciou, vol'né poskytovanie služieb v inom členskom štáte:
a) ak je poskytovatel' služieb v súlade so zákonom usadený v členskom štáte na účely výkonu rovnakého povolania v tomto štáte (ďalej len „členský štát usadenia“) a
b) ak sa poskytovateľ služieb presťahuje, ak vykonával toto povolanie v jednom alebo niekoľkých členských štátoch najmenej jeden rok počas posledných desiatich rokov predchádzajúcich poskytovaniu služieb, ak toto povolanie nie je v členskom štáte usadenia regulované. Podmienka ročného výkonu povolania sa nevyužíva vtedy, keď je regulované buď povolanie, alebo vzdelanie a odborná príprava, ktorá k tomuto povolaniu vedie.
4. Pre prvé poskytovanie služieb v prípade regulovaných povolaní, ktoré majú dôsledky na verejné zdravie alebo bezpečnosť, na ktoré sa nevzťahuje automatické uznávanie podľa hlavy III kapitoly II, III alebo IIIa, príslušný orgán hostiteľského členského štátu môže pred prvým poskytnutím služieb skontrolovať odbornú kvalifikáciu poskytovateľa služieb. Táto predchádzajúca kontrola je možná len vtedy, keď je jej účelom zabrániť závažnému poškodeniu zdravia alebo bezpečnosti príjemcu týchto služieb v dôsledku nedostatočnej odbornej kvalifikácie poskytovateľa služieb a ak nepresahuje rámec toho, čo je potrebné na tento účel.
Najneskôr do jedného mesiaca od prijatia vyhlásenia a sprievodných dokladov, uvedených v odsekoch 1 a 2, sa príslušný orgán snaží informovať poskytovateľa služieb o svojom rozhodnutí:
N
N
Zákon č. 422/2015 Z. z. a návrh zákona
Zákon č. 422/2015 Z. z. a návrh zákona
§ 40
O: 1
P: b)
§ 42
O: 1
V: prvá
b) vykonával toto povolanie najmenej jeden rok počas predchádzajúcich desiatich rokov v členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch, v ktorých sa toto povolanie nereguluje.
Na účely zabezpečenia ochrany zdravia alebo bezpečnosti príjemcu služieb z dôvodu nedostatočnej odbornej kvalifikácie poskytovateľa služieb môže príslušný orgán preskúmať odbornú kvalifikáciu poskytovateľa služieb pred prvým poskytnutím služby v Slovenskej republike.
U
6
a) neoverovať jeho odborné kvalifikácie;
b) potom, ako overil jeho odborné kvalifikácie:
i) požadovať od poskytovateľa služieb, aby absolvoval skúšku spôsobilosti, alebo
ii) umožniť poskytovanie služieb.
V prípade problému, ktorý by mal za následok oneskorenie pri prijatí rozhodnutia podľa druhého pododseku, príslušný orgán v tej istej lehote informuje poskytovateľa služieb o dôvode oneskorenia. Problém sa vyriešiť do jedného mesiaca po uvedenom oznámení a rozhodnutie sa dokončí v priebehu dvoch mesiacov od vyriešenia problému.
Ak existuje podstatný rozdiel medzi odbornou kvalifikáciou poskytovateľa služieb a odbornou prípravou, ktorú vyžaduje hostiteľský členský štát, a tento rozdiel je taký, že by to mohlo byť škodlivé pre verejné zdravie alebo bezpečnosť, a keď tento rozdiel nemôže kompenzovať odborná prax alebo vedomosti, zručnosti a spôsobilosti poskytovateľa služieb získané v rámci celoživotného vzdelávania, oficiálne osvedčené na tento účel príslušným orgánom, hostiteľský členský štát umožní poskytovateľovi služieb preukázať formou skúšky spôsobilosti ako je to uvedené v písm. b) druhom pododseku, že si doplnil vedomosti, zručnosti alebo spôsobilosť, ktoré mu chýbali. Hostiteľský členský štát prijme na uvedenom základe rozhodnutie, či povolí poskytovanie služieb. V každom prípade musí byť možné poskytovať služby do jedného mesiaca po prijatí rozhodnutia podľa druhého odseku.
Ak príslušný orgán nezareaguje v lehotách stanovených v druhom a treťom pododseku, služby sa môžu poskytovať.
V prípade, keď sa odborná kvalifikácia overila podľa tohto pododseku, služby sa poskytujú na základe profesijného titulu hostiteľského členského štátu.
7
Č: 8
O: 1 a 2
Č: 14
O: 1
P: b)
1. Príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu v prípade odôvodnených pochybností požiadať príslušné orgány členského štátu usadenia o poskytnutie všetkých informácií týkajúcich sa zákonnosti usadenia poskytovateľa služieb a bezúhonnosti, ako aj neexistencie disciplinárnych alebo trestnoprávnych sankcií súvisiacich s povolaním. V prípade, keď sa príslušné orgány hostiteľského členského štátu rozhodnú o kontrole odborných kvalifikácií poskytovateľa služieb, môžu požiadať príslušné orgány členského štátu usadenia o informácie o odbornej príprave poskytovateľa služieb, keď potrebné na posúdenie podstatných rozdielov, ktoré by mohli byť škodlivé pre verejné zdravie alebo bezpečnosť. Príslušné orgány členského štátu usadenia poskytnú tieto informácie v súlade s článkom 56. V prípade neregulovaných povolaní v domovskom členskom štáte môžu tieto informácie poskytovať aj asistenčné centrá uvedené v článku 57b.
2. Príslušné orgány zabezpečia výmenu všetkých informácií potrebných na správne vybavenie prípadnej reklamácie príjemcu služieb. Príjemcovia služieb o výsledku vybavenia reklamácie informovaní.
1. Článok 13 nebráni hostiteľskému členskému štátu, aby za nasledujúcich podmienok požadoval od žiadateľa, aby dokončil lehotu na prispôsobenie, trvajúcu tri roky, alebo aby zložil skúšku odbornej spôsobilosti, ak:
a) odborná príprava, ktorou žiadateľ prešiel, pokrýva podstatne iné veci než veci, pokryté dokladom o formálnych kvalifikáciách, ktorý vyžaduje hostiteľský členský štát;
b) regulované povolanie v hostiteľskom členskom štáte pokrýva jednu alebo viac regulovaných profesionálnych činností, ktoré v zodpovedajúcom povolaní v žiadateľovom domovskom členskom štáte neexistujú, a odborná príprava požadovaná v hostiteľskom členskom štáte pokrýva podstatne iné
N
N
N
Zákon č. 422/2015 Z. z. a návrh zákona
.
Zákon č. 422/2015 Z. z. a návrh zákona
Zákon č. 422/2015 Z. z. a návrh zákona
§ 43
§ 26
O: 1
P: b)
§ 26
O: 2 a 4
Príslušný orgán je oprávnený v odôvodnených pochybnostiach preskúmať odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť poskytovateľa služieb, jeho bezúhonnosť, zákonnosť oprávnenia poskytovať služby v členskom štáte alebo treťom štáte a neexistenciu disciplinárnych a trestnoprávnych sankcií súvisiacich s poskytovanými službami. Na tento účel si príslušný orgán môže vyžiadať potrebné informácie od príslušného orgánu iného členského štátu. Príslušné orgány zabezpečia výmenu všetkých informácií vo vzťahu k reklamácii na službu poskytnutú poskytovateľom služieb a zabezpečia informovanie príjemcu služby o výsledku reklamácie.
b) na výkon príslušného jednej odbornej činnosti
alebo viacerých odborných činností v rámci regulovaného povolania v Slovenskej republike sa vyžaduje osobitná odborná príprava, ktorá sa v štáte, v
ktorom bol doklad vydaný, na výkon tohto povolania nevyžaduje a z uvedeného tohto dôvodu nie je zahrnutá
v absolvovanej odbornej príprave žiadateľa, a
(2) Podstatnými rozdielmi na účely rozhodovania o uložení kompenzačného opatrenia sa rozumejú taký obsah vzdelania alebo odbornej prípravy, v ktorom chýbajú vedomosti alebo zručnosti potrebné na výkon príslušného regulovaného povolania. alebo značné
rozdiely, pokiaľ ide o trvanie vzdelávania alebo
odbornej prípravy.
U
U
U
8
Č: 33
veci než veci, zahrnuté do žiadateľovho potvrdenia o odbornej spôsobilosti alebo dokladu o formálnych kvalifikáciách.
4. Na účely uplatňovania odsekov 1 a 5 „podstatne odlišné záležitosti“ záležitosti, ktorých znalosť, získané zručnosti a spôsobilosť podstatné pre výkon povolania a v prípade ktorých odborná príprava, ktorú migrant absolvoval, vzhľadom na jej obsah vykazuje značné rozdiely oproti odbornej príprave, ktorú vyžaduje hostiteľský členský štát.
5. Odsek 1 sa uplatňuje s náležitým zohľadnením zásady proporcionality. Najmä ak hostiteľský členský štát v úmysle vyžadovať od žiadateľa absolvovanie adaptačného obdobia alebo zloženie skúšky spôsobilosti, musí sa najprv uistiť, či znalosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré žiadateľ získal počas svojej odbornej praxe alebo celoživotného vzdelávania a ktoré na tento účel potvrdil príslušný orgán v každom členskom štáte alebo v tretej krajine, takej povahy, aby úplne alebo čiastočne pokryli podstatne odlišné záležitosti definované v odseku 4.
Článok 33
Nadobudnuté osobitné práva sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivost'
1. Ak sa na sestry zodpovedné za všeobecnú starostlivost' uplatňujú všeobecné pravidlá o nadobudnutých právach, činnosti uvedené v článku 23 musia zahrňovat' plnú zodpovednost' za plánovanie, organizáciu a správu ošetrovatel'skej starostlivosti poskytovanej pacientovi.
3. Členské štáty uznávajú doklad o formálnej kvalifikácii sestry:
a) vydaný v Poľsku sestrám, ktoré ukončili odbornú prípravu pred 1. májom 2004, ktoré nespĺňajú minimálne požiadavky na odbornú prípravu uvedené v článku 31, a
N
Zákon č. 422/2015 Z. z. a návrh zákona
§ 21
O: 1
P: a)
B: 7
(4) Pri uložení kompenzačného opatrenia príslušný orgán zohľadňuje odbornú prax žiadateľa a posudzuje, či vedomosti alebo zručnosti, ktoré získal v priebehu svojej odbornej praxe alebo v priebehu celoživotného vzdelávania, úplne alebo čiastočne preukazujú odstránenie podstatných rozdielov. Odbornú prax žiadateľ preukazuje predložením potvrdenia vydaného v štáte, v ktorom vykonával príslušné regulované povolanie. Získanie vedomostí a zručností v rámci celoživotného vzdelávania žiadateľ preukazuje dokladom o odbornej kvalifikácii, ktorý potvrdil príslušný orgán.
7. Českej republike, Estónskej republike, Cyperskej republike, Litovskej republike, Lotyšskej republike, Maďarsku, Maltskej republike, Poľskej republike alebo v Slovinskej republike pred 1. májom 2004,
U
9
Č: 37
O: 1 a 2
b) potvrdený bakalárskym diplomom získaným na základe osobitného rozširujúceho programu uvedeného v:
i) článku 11 zákona z 20. apríla 2004 o zmene zákona o povolaní sestry a pôrodnej asistentky a niektorých ďalších právnych aktov (Úradný vestník Poľskej republiky z roku 2004, č. 92, položka 885 a z roku 2007, č. 176, položka 1237) a nariadení ministra zdravotníctva z 11. mája 2004 o podrobných podmienkach poskytovania štúdia sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré majú maturitné vysvedčenie zo strednej školy a skončili zdravotné lýceum a strednú zdravotnícku školu v odbore sestra a pôrodná asistentka (Úradný vestník Poľskej republiky z roku 2004, č. 110, položka 1170 a z roku 2010, č. 65, položka 420), alebo
ii) článku 52.3 ods. 2 zákona z 15. júla 2011 o povolaní sestry a pôrodnej asistentky (Úradný vestník Poľskej republiky z roku 2011, č. 174, položka 1039) a nariadení ministra zdravotníctva zo 14. júna 2012 o podrobných podmienkach poskytovania kurzov vysokoškolského štúdia sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré majú maturitné vysvedčenie zo strednej školy a ukončili zdravotnícke stredné školy alebo vyššie odborné vzdelávanie v odbore sestra a pôrodná asistentka (Úradný vestník Poľskej republiky z roku 2012, položka 770),
na účely overenia, že príslušná zdravotná sestra znalosti a kvalifikáciu na úrovni porovnateľnej so sestrami s kvalifikáciou, ktorá je pre Poľsko uvedená v prílohe V bode 5.2.2.
1. Každý členský štát uznáva na účely výkonu odborných činností zubných lekárov na základe kvalifikácie uvedenej v prílohe V bod 5.3.2. doklad o formálnej kvalifikácii lekára, vydaný v Taliansku, Španielsku, Rakúsku, v Českej republike, na Slovensku a v Rumunsku, osôb, ktoré začali lekársku odbornú prípravu v alebo pred referenčným dátumom uvedeným pre príslušný členský štát v prílohe,
N
Zákon č. 422/2015 Z. z. a návrh zákona
§ 22
O: 5
P: a) B: 1
a b)
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania zubný lekár na základe štúdia, ktoré sa začalo v
1. Talianskej republike pred 29. januárom 1980,
b) k dokladu podľa písmena a) je priložené
U
10
doplnený osvedčením, ktoré vydali príslušné orgány tohto členského štátu.
V osvedčení musí byt' uvedené, že boli splnené tieto dve podmienky:
a) príslušné osoby účinne, zákonne a zásadne vykonávali v tomto členskom štáte činnosti uvedené v článku 36 najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia;
b) že táto osoba právo vykonávat' tieto činnosti za tých istých podmienok ako držitelia dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného pre tento členský štát v prílohe V bod 5.3.2.
Na osoby, ktoré úspešne ukončili aspoň tri roky štúdia, ktoré príslušné orgány členského štátu potvrdili ako rovnocenné odbornej príprave uvedenej v článku 34, sa nevzt'ahuje podmienka troch rokov praktických skúseností uvedená v písm. a) druhého pododseku.
Pokial' ide o Českú republiku a Slovensko, dokladu o formálnej kvalifikácii získaný v bývalom Československu sa prizná istá úroveň uznania ako českému a slovenskému dokladu o formálnej kvalifikácii, a to za tých istých podmienok, ako je to stanovené v predchádzajúcich pododsekoch.
2. Každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii ako lekár, vydaný v Taliansku osobám, ktoré začali svoju univerzitnú lekársku odbornú prípravu po 28. januári 1980, a nie neskôr než 31. decembra 1984, doplnený osvedčením, ktoré vydali príslušné talianske orgány.
V osvedčení musí byt' uvedené, že boli splnené tieto tri podmienky:
a) príslušná osoba zložila príslušnú skúšku odbornej spôsobilosti, ktorú organizovali príslušné talianske orgány na účely potvrdenia, že táto osoba znalosti a zručnosti porovnatel'né s držitel'mi dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného pre Taliansko v prílohe V bod 5.3.2;
b) príslušná osoba účinne, zákonne a zásadne vykonáva v Taliansku činnosti uvedené v článku 36 najmenej tri
N
Zákon č. 422/2015 Z. z.
Zákon č. 422/2015 Z. z. a návrh zákona
.
§ 22
O: 6
P: a)
§ 22
O: 7 a 8
1. osvedčenie potvrdzujúce, že jeho držiteľ vykonával povolanie zubný lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia alebo
2. potvrdenie príslušného členského štátu vydané držiteľovi dokladu, ktorý absolvoval aspoň tri roky štúdia, že toto štúdium je rovnocenné odbornej príprave zubného lekára, a
a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania zubný lekár na základe štúdia, ktoré začalo v 1. Talianskej republike od 28. Januára
1980 do 31. Decembra 1984 alebo 2. Španielskom
kráľovstve od 1. januára 1986 do 31. decembra 1997
„(7) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania zubný lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, ak je žiadateľ držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania zubný lekár na základe štúdia, ktoré sa začalo v Talianskej republike od 29. januára 1980 do 30. decembra 1994 a k dokladu o vzdelaní je vydané osvedčenie, ktoré potvrdzuje, že držiteľ dokladu o vzdelaní
a) vykonal skúšku odbornej spôsobilosti ustanovenú príslušnými orgánmi členského štátu,
b) vykonával povolanie zubný lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich rokov počas piatich rokov predchádzajúcich dňu vydania tohto osvedčenia a
c) právo vykonávať povolanie zubný lekár za tých istých podmienok ako držitelia dokladu o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania uvedeného v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania.
(8) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania zubný lekár sa uznáva na základe nadobudnutých práv, aj ak príslušný orgán v Talianskej republike potvrdí držiteľovi dokladu o
U
U
11
Č: 38
O: 3
P: b), c) a e)
po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov pred vydaním tohto osvedčenia;
c) príslušná osoba právo vykonávat' alebo účinne, zákonne a zásadne vykonáva činnosti uvedené v článku 36, za tých istých podmienok ako držitelia dokladu o formálnej kvalifikácii uvedeného pre Taliansko v prílohe V bod 5.3.2.
Na osoby, ktoré úspešne ukončili aspoň tri roky štúdia, o ktorom príslušné orgány príslušného členského štátu potvrdili, že je rovnocenné odbornej príprave uvedenej v článku 34, sa nevzt'ahuje podmienka troch rokov praktických skúseností uvedená v písm. a) druhého pododseku .
S osobami, ktoré začali univerzitnú odbornú prípravu po 31. decembri 1984, sa zaobchádza rovnako ako s vyššie uvedenými osobami, za predpokladu, že vyššie uvedené tri roky štúdia začali pred 31. decembrom 1994.
b) primerané znalosti štruktúry, fungovania, správania a fyziologických potrieb zvierat, ako aj zručnosti a spôsobilosti potrebné na ich chov, kŕmenie, zdravie, reprodukciu a hygienu všeobecne;
c) klinické, epidemiologické a analytické zručnosti a spôsobilosti požadované na prevenciu, diagnostiku a liečenie ochorení zvierat, vrátane anestézie, sterilných operácií a bezbolestnej smrti, či uvažované individuálne alebo skupinovo, vrátane špecifických znalostí chorôb prenosných na človeka;
e) primerané znalosti hygieny a technológie použitej pri produkcii, výrobe a dávania do obehu krmív zvierat a potravín živočíšneho pôvodu, určených na ľudskú spotrebu, vrátane zručností a spôsobilostí potrebných na pochopenie a vysvetlenie osvedčených postupov v tejto oblasti;
N
N
Zákon č. 442/2004 Z. z. a návrh zákona
Zákon č. 442/2004 Z. z. a návrh zákona
§2
O: 5
V: 2
§ 4
O: 4
P: b)
vzdelaní na výkon regulovaného povolania zubný lekár, ktorý absolvoval aspoň tri roky štúdia, ktoré sa začalo v Talianskej republike od 29. januára 1980 do 30. decembra 1994, že toto štúdium je rovnocenné odbornej príprave zubného lekára po predložení osvedčenia vydaného k dokladu o vzdelaní potvrdzujúceho, že držiteľ dokladu o vzdelaní
a) vykonal skúšku odbornej spôsobilosti ustanovenú príslušnými orgánmi členského štátu a
b) právo vykonávať povolanie zubný lekár za tých istých podmienok ako držitelia dokladu o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania uvedeného v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania.
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom, nie starším ako tri mesiace, vydaným príslušným orgánom v štáte, ktorého je veterinárny lekár občanom, v ktorom trvalý pobyt, alebo v ktorom sa obvykle zdržiava.
b) doklady preukazujúce údaje, ktoré potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa osobitného predpisu,4aa) ak ide o veterinárneho lekára, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo iného členského štátu; komora tieto údaje bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov
Poznámka pod čiarou k odkazu 4aa) znie:
U
U
12
N
N
N
Zákon č. 442/2004 Z. z. a návrh zákona
Zákon č. 442/2004 Z. z. a návrh zákona
Zákon č. 442/2004 Z. z.
§ 23
O: 8 a 9
V: 1
Príloha: 1
Časť: B
P: b)
Príloha: 1
Časť: B
„4aa) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
8. Ak veterinárny lekár iného členského štátu alebo veterinárny lekár z tretej krajiny vykonáva alebo hodlá vykonávať na území Slovenskej republiky súkromnú veterinárnu činnosť po prvýkrát, je povinný pred začatím výkonu súkromnej veterinárnej činnosti predložiť komore vyhlásenie o poistení zodpovednosti za škodu 13) spôsobenú v súvislosti s výkonom súkromnej veterinárnej činnosti.
(9) K vyhláseniu podľa odseku 8 veterinárny lekár pri prvom poskytnutí údajov alebo pri ich podstatnej zmene prikladá doklady
a)o štátnom občianstve,
b)o trvalom pobyte alebo prechodnom pobyte,14)
c)o vykonávaní súkromnej veterinárnej činnosti v inom členskom štáte alebo v tretej krajine podľa právnych predpisov tohto členského štátu alebo právnych predpisov tretej krajiny a o tom, že v čase vyhlásenia jej výkon nemá ani dočasne zakázaný,
d)o odbornej kvalifikácií,
e)o výkone súkromnej veterinárnej činnosti najmenej dva roky za predchádzajúcich desať rokov, ak táto činnosť nie je v členskom štáte alebo tretej krajine, odkiaľ prichádza, regulovaná,
f)podľa § 4 ods. 4 písm. b) alebo písm. c).“.
b) o stavbe, funkciách, správaní a fyziologických potrebách zvierat, ako aj zručnosti a spôsobilosť na ich chov, kŕmenie, dobré životné podmienky, rozmnožovanie a hygienu ako celku,
c) a zručnosti v klinike, epidemiológii a analýze prevencie, diagnostikovaní a liečení chorôb zvierat,
U
U
U
13
Č: 43
O: 1
Č: 46
O: 4
1. Každý členský štát v prípade štátneho príslušníka členského štátu, ktorého doklad o formálnej kvalifikácii ako pôrodná asistentka spĺňa minimálne požiadavky na odbornú prípravu, stanovené v článku 40, ale nie je na základe článku 41 uznaný, ak nie je doplnený osvedčením o odbornej praxi uvedeným v článku 41 ods. 2, uznáva za dostatočný dôkaz doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý vydal tento členský štát pred referenčným dňom uvedeným v prílohe V bod 5.5.2, doplnený osvedčením uvádzajúcim, že tento štátny príslušník účinne a zákonne vykonával príslušnú činnost' najmenej počas dvoch po sebe nasledujúcich rokoch počas piatich rokov predchádzajúcich vydaniu tohto osvedčenia.
1a. Pokiaľ ide o doklad o formálnej kvalifikácii pôrodných asistentiek, členské štáty automaticky uznajú tie kvalifikácie, kde žiadateľka začala odbornú prípravu pred 18. januárom 2016 a na prijatie na túto odbornú prípravu sa vyžadovalo desať rokov všeobecného vzdelania alebo rovnocennej úrovne pre smer I, alebo ukončenie odbornej prípravy sestier v oblasti všeobecnej starostlivosti potvrdené dokladom o formálnej kvalifikácii uvedenom v prílohe V bode 5.2.2 pred začatím odbornej prípravy pre smer II.
4. Odborná stáž uvedená v odseku 1 písm. b) sa uskutoční po dokončení prvých troch rokov štúdia.
N
N
N
a návrh zákona
Zákon č. 442/2004 Z. z. a návrh zákona
Zákon č. 422/2015 Z. z. a návrh zákona
Zákon č. 422/2015 Z. z
Zákon č. 138/1992 Zb.
P: c)
Príloha: 1
Časť: B
P: e)
§ 23
O: 1
P: a)
B: 1
§23
O: 1
P: a)
B: 2
§ 16
O: 7
vrátane anestézie, sterilných operácií a bezbolestnej smrti, či sa posudzujú individuálne alebo v skupinách, vrátane špeciálnych znalostí o chorobách, ktoré sa môžu preniesť na ľudí,
e) o hygiene a technológii výroby, spracovania, distribúcie a uvádzania na trh krmív a potravín živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu vrátane zručností a spôsobilostí potrebných na pochopenie a vysvetlenie osvedčených postupov v tejto oblasti,
1. Belgickom kráľovstve, Dánskom kráľovstve, Nemeckej spolkovej republike, Francúzskej republike, Gréckej republike, Írsku, Talianskej republike, Luxemburskom veľkovojvodstve, Holandskom kráľovstve alebo v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska pred 23. januárom 1983,
2. Gréckej republike pred 1. januárom 1981,
(7) Odborná stáž sa môže uskutočniť najskôr po dokončení prvých troch rokov štúdia. Najmenej jeden
U
U
U
U
Doterajší tretí bod deviaty bod sa označujú ako druhý bod ôsmy bod.
14
Č: 49
O: 1
Č: 50
O: 1
Najmenej jeden rok odbornej stáže sa zakladá na vedomostiach, zručnostiach a kompetenciách získaných v priebehu štúdia a uvedených v odseku 2. Na tento účel sa odborná stáž vykonáva pod dohľadom osoby alebo orgánu, ktoré schválil príslušný orgán domovského členského štátu. Takáto stáž pod dohľadom sa môže uskutočniť v ktorejkoľvek krajine. Odbornú stáž vyhodnotí príslušný orgán domovského členského štátu.
1. Každý členský štát uznáva doklad o formálnej kvalifikácii ako architekt uvedený v prílohe VI , vydaný inými členskými štátmi, a ktorým sa potvrdzuje kurz odbornej prípravy, ktorý začal najneskôr v referenčný akademický rok uvedený v tejto prílohe, a to aj vtedy, ak tento kurz nespĺňa minimálne požiadavky uvedené v článku 46, a na účely prístupu k odbornej činnosti architekta a výkonu tejto činnosti prizná na svojom území tomuto dokladu taký účinok ako dokladu o formálnej kvalifikácii ako architekt, ktorý vydáva sám.
Za týchto okolností sa uznáva osvedčenie, ktoré vydali príslušné orgány Spolkovej republiky Nemecko, potvrdzujúce, že doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý vydali 8. mája 1945 alebo neskôr príslušné orgány Nemeckej demokratickej republiky, je rovnocenný takémuto dokladu uvedenému v tejto prílohe.
1a. Odsek 1 sa uplatní aj na doklad o formálnej kvalifikácii architekta uvedený v prílohe V, keď sa odborná príprava začala pred 18. januárom 2016.
1. Ak príslušné orgány hostitel'ského členského štátu rozhodujú na základe tohto oddielu o žiadosti o povolenie výkonu príslušného regulovaného povolania, môžu požadovat' doklady a osvedčenia uvedené v prílohe VII.
N
N
a návrh zákona
.
Zákon č. 138/1992 Zb. a návrh zákona
Zákon č. 422/2015 Z. z.
§ 16
O: 1
P: b)
§ 31
O: 2
P: f)
rok odbornej stáže sa zakladá na vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach získaných v priebehu štúdia uvedených v odseku 6. Odborná stáž sa vykonáva pod dohľadom architekta alebo v rámci jeho ateliéru alebo kancelárie, ktoré schválila Slovenská komora architektov. Odbornú stáž pod dohľadom architekta možno vykonať v členskom štáte alebo v inom štáte. Vykonanie odbornej stáže vyhodnotí príslušný orgán domovského členského štátu.
b) v prílohe č. 3, ak vzdelávanie, ktoré predchádzalo jeho vydaniu, začalo najneskôr v akademickom referenčnom roku uvedenom v prílohe č. 3, a to aj vtedy, ak toto vzdelávanie nespĺňa minimálne požiadavky na architektonické vzdelanie podľa odseku 6, a je doplnené osvedčením regulačného orgánu domovského členského štátu, ktoré osvedčuje, že držiteľ dokladu o vzdelaní aktívne vykonával činnosti uvedené v § 4 najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas piatich rokov, ktoré predchádzajú roku vydania osvedčenia; to sa vzťahuje aj na doklady o vzdelaní uvedené v prílohe č. 2, ak odborná príprava začala pred 18. januárom 2016pričom za týchto okolností sa uznáva osvedčenie, ktoré vydal príslušný orgán Spolkovej republiky Nemecko, potvrdzujúce, že doklad o formálnej kvalifikácii, ktorý vydal po 7. máji 1945 príslušný orgán Nemeckej demokratickej republiky, je rovnocenný takému dokladu uvedenému v prílohe č. 2.
f) doklady preukazujúce splnenie ďalších podmienok,
ktoré sa podľa právnych predpisov upravujúcich výkon
príslušného regulovaného povolania v Slovenskej
republike vyžadujú,
U
U
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
15
Č: 50
O: 2, 3
a 3a
Doklady uvedené v prílohe VII bod 1 písmená d), e)