Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
💧 Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
júl 2019
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
august 2019
2. Definícia problému
Návrh zákona v nadväznosti na formálnu výzvu č. 2018/2304 C(2019) 420 final z 25.01.2019 a odôvodnené stanovisko č. 2018/2183 C(2019) 1208 final z 08. 03. 2019 a na aplikačnú prax reaguje na potrebu spresnenia niektorých aspektov uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií v Slovenskej republike, vzhľadom na širokú platformu zmien vykonaných prijatím zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Ciele a výsledný stav
Procesné spresnenia konania o uznaní dokladu o vzdelaní a konania o uznaní odbornej kvalifikácie, úprava možnosti uloženia kompenzačných opatrení pri uznávaní odbornej kvalifikácie, doplnenie kompetencií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní a uznávania odborných kvalifikácií, spresnenie podmienok dočasného a príležitostného poskytovania služieb, ktoré zabezpečia úplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií v platnom znení a vykonanie jazykových a legislatívno-technických úprav.
4. Dotknuté subjekty
Žiadatelia o uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie, subjekty príslušné na uznávanie dokladov o vzdelaní a uznávanie odborných kvalifikácii
5. Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t. j. neprijatie právneho predpisu, čo by znamenalo, že právne predpisy by boli v rozpore s so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií v platnom znení.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Áno - smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií v platnom znení. Nejde o právnu úpravu nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ, práve naopak, návrhom zákona sa upravuje neúplná transpozícia práva EÚ. Goldplating nebol identifikovaný v žiadnych ustanoveniach.
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Vzhľadom na úpravu pravidiel pre preukazovanie bezúhonnosti vo vzťahu k veterinárnym lekárom pochádzajúcich z tretích krajín, materiál by mohol mať potencionálne marginálne vplyvy na podnikateľské prostredie pozitívne vo vzťahu k upusteniu od predkladania výpisu z registra trestov pri jednej skupine osôb, ktorými občania Slovenskej republiky, členského štátu Európskej únie štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a negatívne vo vzťahu k požadovaniu výpisu z registra trestov pre inú skupinu osôb, ktorými občania z tretích krajín. Podľa vnútornej evidencie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nebol doposiaľ evidovaný žiaden prípad uznávania dokladov o vzdelaní pre veterinárnych lekárov z tretích krajín; navrhovaná úprava sa teda vzťahuje na veľmi úzku skupinu žiadateľov.
11. Kontakt na spracovateľa
Alena Fodorová, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, alena.fodorova@minedu.sk,
Andrea Strmenská, odbor legislatívy,
andrea.strmenska@minedu.sk
12. Zdroje
Vnútorná evidencia MŠVVaŠ SR.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK