SPRÁVA O ÚČASTI VEREJNOSTI NA TVORBE PRÁVNYCH PREDPISOV
Verejnosť bola o príprave materiálu informovaná prostredníctvom predbežnej informácie č. PI/2019/133, zverejnenej na portáli Slov-Lex. K predbežnej informácii bola doručená jedna pripomienka od Rady mládeže Slovenska, ktorá bola následne so zástupcami tejto organizácie konzultovaná na stretnutí dňa 29. 5. 2019.
Na príprave návrhu novely zákona sa podieľali aj aktéri práce s mládežou v rámci niekoľkých konzultácií uskutočnených on-line, ale aj osobnými stretnutiami v období druhého polroka roku 2018 a prvého polroka roku 2019. Verejná on-line konzultácia prebiehala v dňoch 15. 06. 10. 07. 2018, kedy mohli subjekty aktívne v práci s mládežou zasielať požiadavky súvisiace s právnou úpravou práce s mládežou, financovania práce s mládežou, akreditácie vzdelávacích zariadení v oblasti práce s mládežou a dobrovoľníckej služby v rámci práce s mládežou. Po vyhodnotení tejto konzultácie prebiehali stretnutia, na ktoré boli prizývaní aktéri práce s mládežou na Slovensku, a to: Združenie miest a obcí Slovenska, zástupcovia VÚC, IUVENTA Slovenský inštitút mládeže, Rada mládeže Slovenska, Asociácia centier voľného času, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Združenie informačných a poradenských centier mládeže, Národný mládežnícky parlament, Asociácia krajských rád mládeže a aj mnohé ďalšie mládežnícke organizácie. Osobné stretnutia s uvedenými subjektami prebehli v dňoch 18. 12. 2018, 21. 01. 2019, 06. 02. 2019, 29. 05. 2019 a 12. 06. 2019 formou ich aktívnej participácie, počas ktorej mali možnosť aktuálne znenie návrhu novely pripomienkovať a následne prebehla k daným návrhom diskusia. Okrem toho o návrhu novej právnej úpravy pre oblasť práce s mládežou rokovala aj Medzirezortná pracovná skupina pre štátnu politiku v oblasti mládeže na svojom zasadaní dňa 21. 11. 2018.
Pripomienky boli pri príprave novely zákona zohľadnené a zapracované do predkladaného návrhu.