1
TABUĽKA ZHODY
právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011, o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a boji proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2011)
1.Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
2.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 10
1. S cieľom vyhnúť sa riziku možného opakovania trestných činov členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa fyzickej osobe, ktorá bola odsúdená za spáchanie niektorého z trestných činov uvedených v článkoch 3 7, mohlo dočasne alebo trvale zabrániť vo vykonávaní prinajmenšom profesionálnych aktivít zahŕňajúcich priamy a pravidelný kontakt s deťmi.
2. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli zamestnávatelia pri nábore osoby na profesijné alebo organizované dobrovoľnícke aktivity, pri ktorých dochádza k priamemu a pravidelnému kontaktu s deťmi, oprávnení v súlade s vnútroštátnym právom akýmkoľvek vhodným spôsobom ako napríklad prostredníctvom dotknutej osoby požiadať o informácie o existencii odsúdení za trestné činy uvedené v článkoch 3 7, ktoré zaznamenané v trestnom registri, alebo o existencii akýchkoľvek zákazov vykonávania aktivít, pri
N
Zákon č. 282/2008 Z. z.
§ 2
P: c) až j)
Na účely tohto zákona
c) mladý vedúci je osoba, ktorá dovŕšila vek najmenej 15 rokov a najviac 17 rokov, je bezúhonná a aktívne sa podieľa na organizovaní mládežníckych podujatí pod vedením mládežníckeho vedúceho alebo pracovníka s mládežou,
d) mládežnícky vedúci je osoba, ktorá dovŕšila vek najmenej 18 rokov, je bezúhonná a riadi, organizuje mládežnícke podujatia a zodpovedá za ich uskutočnenie,
e) pracovník s mládežou je osoba, ktorá
1. pripravuje a organizuje podujatia alebo programy v oblasti práce s mládežou,
2. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,1)
3. je v pracovno-právnom vzťahu2) so zamestnávateľmi uvedenými v § 15 ods. 2,
4. je bezúhonná,
Ú
2
ktorých dochádza k priamemu a pravidelnému kontaktu s deťmi, vyplývajúcich z týchto odsúdení.
Návrh zákona
§ 2
P: c) až j)
f) práca s mládežou je najmä výchovno-vzdelávacia činnosť, spoločenská činnosť, informačná činnosť a poradenská činnosť pre mládež, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou,
g) neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou organizované vzdelávacími zariadeniami s cieľom získania nových vedomostí, praktických skúseností a zručností potrebných pre prácu s mládežou, ktoré umožňuje jeho účastníkom doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie,
h) mobilita mládeže je najmä výchovno-vzdelávacia činnosť, spoločenská činnosť, informačná činnosť a poradenská činnosť, ktoré sa organizujú v zahraničí alebo v Slovenskej republike so zahraničnou účasťou s cieľom získania vedomostí a odborných zručností, zlepšenia jazykových znalostí a poznávania dejín a kultúry Slovenskej republiky a iných štátov,
i) spoluúčasť mládeže je aktívne zapojenie mládeže v procese plánovania, rozhodovania a uskutočnenia podujatí a projektov v oblasti spoločenského a hospodárskeho života,
j) špecializovaná činnosť v oblasti práce s mládežou je činnosť, ktorú vykonávajú v oblasti práce s mládežou mladý vedúci, mládežnícky vedúci, mládežnícky dobrovoľník, pracovník s mládežou a iný odborník.
Na účely tohto zákona
c) mladý vedúci je osoba, ktorá dovŕšila vek
3
najmenej 14 rokov a najviac 17 rokov, je bezúhonná a aktívne sa podieľa na organizovaní mládežníckych podujatí pod vedením pracovníka s mládežou,
d) mládežnícky vedúci je osoba, ktorá dovŕšila vek najmenej 18 rokov, je bezúhonná a pod vedením pracovníka s mládežou riadi, organizuje mládežnícke podujatia a zodpovedá za ich uskutočnenie,
e) pracovník s mládežou je osoba, ktorá
1. podporuje mladých ľudí v ich osobnom rozvoji a rozvoji ich kompetencií,
2. pripravuje a organizuje podujatia alebo programy v oblasti práce s mládežou,
3. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
4. je v pracovno-právnom vzťahu so zamestnávateľmi uvedenými v § 15 ods. 2,
5. je bezúhonná,
f) koordinátor práce s mládežou je osoba, ktorá je bezúhonná a plánuje, usmerňuje a koordinuje prácu s mládežou vo vzťahu k pôsobnostiam obce alebo vyššieho územného celku v oblasti práce s mládežou,
g) lektor v oblasti práce s mládežou je osoba, ktorá je bezúhonná a prostredníctvom vzdelávacích aktivít rozvíja kompetencie pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich, mladých vedúcich a ďalších osôb pôsobiacich v oblasti práce s mládežou
h) práca s mládežou je najmä činnosť výchovného charakteru, vzdelávacieho charakteru alebo charakteru spoluúčasti mládeže vykonávaná mládežou a pre mládež, s
4
Zákon č. 282/2008 Z. z.
§2a
cieľom zabezpečiť jej osobný rozvoj, profesionálny rozvoj a sociálny rozvoj prostredníctvom neformálneho vzdelávania,
i) neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich, pracovníkov s mládežou a koordinátorov práce s mládežou s cieľom získania nových vedomostí, praktických skúseností, kompetencií a zručností potrebných pre prácu s mládežou,
j) spoluúčasť mládeže je aktívne zapojenie mládeže v procese plánovania, rozhodovania a uskutočnenia podujatí a projektov v oblasti spoločenského a hospodárskeho života.
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak sa na neho nehľadí, ako keby nebol odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje zamestnávateľovi pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu výpisom z registra3) trestov. Ak príslušné orgány členských štátov Európskej únie alebo príslušné orgány štátov, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretí štát“), taký doklad nevydávajú, výpis z registra trestov sa nahrádza obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace. Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu špecializovanej činnosti v oblasti práce s mládežou. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa druhej vety poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.3) Údaje podľa piatej vety zamestnávateľ bezodkladne zašle v elektronickej podobe
5
Návrh zákona
§ 2a
prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
„(1) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak sa na neho nehľadí, ako keby nebol odsúdený. Podmienka bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas výkonu činnosti v oblasti práce s mládežou.
(2) Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3) Ak ide o osobu v pracovnoprávnom vzťahu, bezúhonnosť sa preukazuje zamestnávateľovi pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu.
(4) Ak ide o osobu, ktorá vykonáva dobrovoľnícku činnosť, bezúhonnosť sa preukazuje osobe, v ktorej prospech má byť vykonávaná dobrovoľnícka činnosť, pred začiatkom dobrovoľníckej činnosti.
(5) Ak ide o osobu, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia v oblasti práce s mládežou, bezúhonnosť sa preukazuje postupom podľa osobitného predpisu.3)
(6) Zamestnávateľovi podľa osobitného predpisu,4) predkladá fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.4a) Údaje podľa prvej vety zamestnávateľ podľa osobitného predpisu4) bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky
6
na vydanie výpisu z registra trestov. Ak nejde o zamestnávateľa podľa osobitného predpisu,4) o výpis z registra trestov žiada fyzická osoba.
(7) Ak ide o osobu, ktorá sa za posledných desať rokov nepretržite zdržiavala viac ako šesť mesiacov mimo územia Slovenskej republiky, predloží aj doklad obdobný výpisu z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, zo štátu, v ktorom sa viac ako šesť mesiacov nepretržite zdržiavala, a jeho preklad do štátneho jazyka Slovenskej republiky vyhotovený prekladateľom alebo tlmočníkom podľa osobitného predpisu;4b) ak nemôže takýto doklad predložiť, pretože jej ho štát nevydá, predloží čestné vyhlásenie, že nebola v cudzine uznaná vinnou z trestného činu, pre ktorý nemôže byť považovaná za bezúhonnú.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 4b znejú:
„3) § 45a ods. 1, § 46 a 66f zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
4) § 1 ods. 2 písm. a) zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4a) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
4b) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n. a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)