Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
júl 2019
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Predkladaný návrh novely zákona reaguje na potrebu jeho modernizácie z dôvodu rýchleho vývoja a zmien v mládežníckom sektore, na ktoré je potrebné reagovať. Niektoré ustanovenia zastaralé a nereflektujú súčasné potreby. V praxi zároveň využívané pojmy, ktoré súčasný zákon neupravuje, taktiež súčasná úprava účelu poskytovania dotácií a oprávnených žiadateľov, ako aj miera spoluúčasti, ktorá niektorým subjektom zamedzuje možnosti žiadať o štátnu podporu. Ako komplikácia je tiež vnímaná súčasná povinnosť dobrovoľníkov a mládežníckych vedúcich/mladých vedúcich dosahovať odbornú spôsobilosť na to, aby sa mohli podieľať na práci s mládežou. Súčasné činnosti, ktoré by vo vzťahu k práci s mládežou mali vykonávať VÚC a obce často nie realizované alebo nereagujú na reálne potreby a preto je potrebné ich upraviť. Problémom je tiež súčasné nastavenie akreditácie vzdelávacích zariadení, nakoľko zámerom je akreditovať konkrétne vzdelávacie programy.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je najmä podporiť a posilniť kvalitu práce s mládežou a jej prínos pre osobný, profesionálny a sociálny rozvoj mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania, zabezpečiť efektívnejšiu medzirezortnú a medzisektorovú spoluprácu aktérov v oblasti starostlivosti o mládež na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni, kvalitne zadefinovať kompetencie jednotlivých aktérov v tejto oblasti, podporiť potenciál práce s mládežou a flexibilne reagovať na aktuálne potreby mladých ľudí a podporiť rozvoj participácie a angažovanosti mladých ľudí pri správe vecí verejných na všetkých úrovniach.
4. Dotknuté subjekty
Mládežník, mládež, mladí vedúci, mládežnícki vedúci, mládežnícki dobrovoľníci, pracovníci s mládežou, koordinátor práce s mládežou, lektor v oblasti práce s mládežou, VÚC, obec a mesto, mládežnícky parlament, akreditačná komisia, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, centrá voľného času, fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti práce s mládežou
5. Alternatívne riešenia
Alternatívnym riešením je nulový variant, t.j. neprijatie návrhu, čo by znamenalo, že by nedošlo k predpokladanému zefektívneniu práce s mládežou.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
bezpredmetné
8. Preskúmanie účelnosti**
bezpredmetné
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
Veronika Bumberová, odbor legislatívy, sekcia legislatívno-právna,
veronika.bumberova@minedu.sk
Miroslava Dujičová, odbor mládeže,
miroslava.dujicova@minedu.sk
12. Zdroje
Podnety z praxe od dotknutých subjektov.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK