DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá vzhľadom na existujúce potreby praxe v mládežníckej politike na Slovensku. V súčasnosti môžeme pozorovať rýchlo sa meniace trendy v práci s mládežou, ktorá musí flexibilne reagovať na potreby mladých ľudí na Slovensku. Z dôvodu napredovania spoločnosti je potrebné novelizovať predmetnú legislatívu.
Cieľom návrhu zákona je najmä podporiť a posilniť kvalitu práce s mládežou a jej prínos pre osobný, profesionálny a sociálny rozvoj mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania, zabezpečiť efektívnejšiu medzirezortnú a medzisektorovú spoluprácu aktérov v oblasti starostlivosti o mládež na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni, kvalitne zadefinovať kompetencie jednotlivých aktérov v tejto oblasti, podporiť potenciál práce s mládežou a flexibilne reagovať na aktuálne potreby mládeže a podporiť rozvoj participácie a angažovanosti mládeže pri správe vecí verejných na všetkých úrovniach.
Návrh zákona zároveň definuje nové pojmy v oblasti práce s mládežou, ktoré dôležité pre rozvoj tejto oblasti a pre jednotné chápanie problematiky, upravuje systém akreditácie vzdelávacích programov v oblasti práce s mládežou a zavádza sa nový inštitút značky kvality „Moderné centrum mládeže“, ktorá prispieť ku kvalite práce s mládežou. Návrh zákona upravuje aj účel poskytnutia dotácií zo štátneho rozpočtu, ako aj niektoré podmienky poskytnutia takejto dotácie s cieľom uľahčiť žiadateľom možnosť sa o dotáciu v oblasti práce s mládežou uchádzať. Z toho dôvodu novela zákona napríklad znižuje mieru spolufinancovania a zároveň zavádza možnosť do spolufinancovania započítať aj hodnotu dobrovoľníckej práce.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a právom Európskej únie.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.