Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
-
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*
2.Definovanie problému
Materiál sa primárne zameriava na subjekty sociálnej ekonomiky, rieši potrebu úpravy presnejšieho definovania preukazovania znevýhodnenia osôb so zdravotným postihnutím, ktoré neboli uznané za invalidné; zameriava sa tiež na rozšírenie a zosúladenie doby zraniteľnosti pre jednotlivé typy osôb. Navrhuje sa spresnenie definície pozitívneho sociálneho vplyvu pre sociálny podnik bývania. Taktiež sa navrhuje vytvorenie právnych podmienok na zber údajov v súvislosti so zavedením informačného systému sociálnej ekonomiky.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zlepšenie prístupu k informáciám o sociálnych podnikoch. Vytvára sa tiež právny rámec, ktorý definuje exaktný spôsob, na základe ktorého budú osoby so zdravotným postihnutím, ktoré nie uznané za invalidné, uznané za osoby so zdravotným postihnutím podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu zákona č. 112/2018 Z. z., na základe čoho týmto osobám bude umožnené zamestnať sa v sociálnom podniku.
4.Dotknuté subjekty
MPSVR SR
subjekty sociálnej ekonomiky
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli zvažované. Nulovým variantom by bolo neprijatie predmetnej právnej úpravy a ponechanie aktuálneho právneho stavu a aplikačnej praxe, ktorá z neho vyplýva.
6.Vykonávacie predpisy
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravujúce servisné poukážky
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
-
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne“
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne“
10.Poznámky
Pozitívny sociálny vplyv návrhu zákona sa očakáva v súvislosti so spresnením definície preukazovania osôb so zdravotným postihnutím, ktoré neboli uznané za invalidné a zabezpečením stability pri posudzovaní nároku na príspevok, čím dôjde k zvýšenému zamestnávaniu osôb v tejto skupine.
Pozitívny vplyv možno predpokladať aj v súvislosti s rozšírením okruhu zraniteľných osôb o matky, ktoré poberajú rodičovský príspevok. Zvýšený počet zamestnaných osôb v integračných podnikoch sa očakáva aj v súvislosti s uvoľnením podmienky pre matky po materskej a rodičovskej dovolenke a fyzické osoby navracajúce sa trh práce po skončení osobnej asistencie alebo po skončení opatrovateľskej činnosti, ktoré nemusia plniť podmienku vedenia 6 mesiacov v evidencii uchádzačov o zamestnanie, čím sa umožní okamžité zamestnávanie týchto osôb do registrovaných integračných podnikov.
Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie možno predpokladať v súvislosti s rozšírením a spresnením podmienok pre poskytovanie investičnej pomoci. Návrhom sa zvýši strop pre poskytnutie investičnej pomoci vo výške
-50 000 € na udržanie pracovných miest a
-30 000 € na každé pracovné miesto, ktoré sa investíciou vytvorí.
Zároveň sa zvyšuje suma vyrovnávacieho príspevku pre integračné podniky, a to znížením obdobia na ktoré sa poskytuje z 3 rokov na 1 rok.
Pozitívny vplyv pre integračné podniky vzniká rozšírením dôvodu, pre ktorý bude podnik spĺňať percentuálny pomer zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb aj počas 6 mesiacov po skončení pracovného pomeru.
Pozitívny vplyv pre sociálne podniky možno očakávať aj v súvislosti so znížením administratívnej záťaže a obmedzením papierovej evidencie požadovaných údajov, ktoré budú zbierané centrálne na jednom mieste v informačnom systéme sociálnej ekonomiky.
Pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti vzniká v súvislosti so zavedením centrálneho informačného systému v oblasti sociálnej ekonomiky s predpokladanou úrovňou elektronizácie služby 4.
Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy súvisí predovšetkým so zavedením informačného systému sociálnej ekonomiky, so zvýšením stropu investičnej pomoci pre integračné podniky, zvýšením výšky poskytovania
vyrovnávacieho príspevku na dodatočné náklady. Rozpočtové vplyvy návrhu zákona budú plánované pri príprave návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2023.
11.Kontakt na spracovateľa
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania