1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ......... 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 2 a 3 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. g), i) a j)“.
2.V § 2 sa odsek 4 dopĺňa písmeno j), ktoré znie:
„j) poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej služby podľa písmen a) až i).“.
3.V § 2 ods. 5 písm. a) sa slová „mesačná mzda alebo odmena nepresiahla“ nahrádzajú slovami „jej zdaňované mesačné príjmy a mesačné príjmy zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, výsluhového príspevku, výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku a vdoveckého výsluhového dôchodku nepresiahli“.
4.V § 2 ods. 5 písm. b) druhom bode sa slovo „osobou7)“ nahrádza slovami „osobou podľa lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu7) nie staršieho ako jeden rok alebo podľa rozhodnutia o nepriznaní invalidného dôchodku, z ktorého vyplýva pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 20 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, nie staršieho ako dva roky; dlhodobé zdravotné postihnutie je také zdravotné postihnutie, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy trvať najmenej dva roky“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
7) § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z.“.
5.V § 2 ods. 6 písm. g) sa za slovom „materského15)“ vypúšťa čiarka a slová „ak nepoberá rodičovský príspevok,“ a vypúšťajú sa slová „ak je najneskôr do 6 mesiacov od skončenia poberania materského alebo rodičovského príspevku vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie,“.
2
6.V § 2 ods. 6 písm. h) sa vypúšťajú slová „ak je najneskôr do 6 mesiacov od skončenia vykonávania osobnej asistencie alebo od skončenia poberania peňažného príspevku na opatrovanie vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie,“.
7.V § 2 ods. 6 písm. k) sa za slovom „slobody“ vypúšťa čiarka a slová „z výkonu väzby“ a na konci pripájajú tieto slová: „a to 36 mesiacov od prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody alebo z výkonu ochrannej výchovy,“.
8.V § 2 ods. 7 písm. b) treťom bode sa slová „fyzická osoba podnikateľ“ nahrádzajú slovami „fyzická osoba“ a slovo „príjmov“ sa nahrádza slovami „zdaňovaných príjmov po zdanení“.
9.§ 2 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Novým podnikom na účely tohto zákona je subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý existuje alebo vykonáva aktivity v oblasti sociálnej ekonomiky najdlhšie jeden rok.“.
10.V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Podnikom so sociálnym dosahom je občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorí vykonávajú sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť, hlavným cieľom aspoň jednej ich hospodárskej činnosti je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu a spĺňajú najmenej dve z týchto podmienok:
a)k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrábajú, dodávajú, poskytujú alebo distribuujú, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania,
b)použijú viac ako 50 % zisku po zdanení z hospodárskej činnosti, ktorej hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, na dosiahnutie tohto hlavného cieľa,
c)do spravovania hospodárskej činnosti, ktorej cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, zapájajú zainteresované osoby.“.
11. V § 5 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) použité na krytie strát; ak ide o registrovaný sociálny podnik, ktorý dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv výlučne nehospodárskou činnosťou, je podmienka podľa odseku 1 písm. d) prvého bodu splnená uvedeným spôsobom najdlhšie počas piatich rokov odo dňa priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku.“.
12.V § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „až 3“ nahrádzajú slovami „až 4“.
13.V § 6 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slovo „iného“ nahrádza slovom „všeobecného“.
14.V § 6 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa siedmy bod.
15.V § 6 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) vypracovaný projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku vo vzťahu k činnosti, ktorou dosahuje merateľný pozitívny sociálny vplyv, a vo vzťahu k hospodárskej činnosti; u žiadateľa, ktorý je novým podnikom, a u žiadateľa podľa § 7 ods. 5 poslednej vety projekt činnosti obsahuje aj kalkuláciu predpokladaných príjmov a výdavkov najmenej na tri hospodárske roky,“.
3
16.V § 6 ods. 1 písmeno h) znie:
„h) ak žiada o priznanie štatútu integračného podniku, najmenej dvoch zamestnancov v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času,
1.ktorí nie spoločníkmi obchodnej spoločnosti, ak ide o žiadateľa, ktorý je obchodnou spoločnosťou, alebo
2.ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom,“.
17.V § 6 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zakladateľská listina“.
18.V § 7 ods. 1 tretia veta znie: „Žiadosť o štatút sa podáva v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnej ekonomiky.“.
19.V § 7 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace“.
20.V § 7 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „ak ide o žiadateľa, ktorý je začínajúcim podnikom, alebo o žiadateľa podľa odseku 5 poslednej vety,“.
21.V § 7 ods. 2 a § 28 ods. 3 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
22.V § 7 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Z osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku musí vyplývať, ktorú spoločensky prospešnú službu registrovaný sociálny podnik poskytuje.“.
23.V § 7 ods. 5 sa slovo „začínajúcim“ nahrádza slovom „novým“ a celom texte sa slová „písm. a),“ nahrádzajú slovami „písm. a) prvého bodu až tretieho bodu, písm.“.
24.V § 7 ods. 6 prvej vete sa za slovo „nevzťahuje“ vkladajú slová „na podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. i) a j) počas troch mesiacov odo dňa, keď sa registrovaný sociálny podnik o vzniku príslušného nedoplatku dozvedel, a“ a slová „písm. a),“ sa nahrádzajú slovami „písm. a) prvého bodu až tretieho bodu, písm.“.
25.V § 8 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ukončením jej podnikateľskej činnosti“.
26.V § 9 ods. 2 písm. b) sa za slovo „zamestnancom“ vkladajú slová „tohto integračného podniku“.
27.V § 9 ods. 9 sa slovo „dva“ nahrádza slovom „tri“.
28.V § 10 ods. 1 a 2 sa vypúšťa písmeno d).
29.V § 10 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).
30.V § 11 ods. 2 písm. c) sa slovo „iným“ nahrádza slovom „všeobecným“.
31.V § 12 odsek 2 znie:
4
„(2) Pozitívny sociálny vplyv podľa odseku 1 sa meria percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb, pričom pozitívny sociálny vplyv sa považuje za dosiahnutý, ak integračný podnik zamestnáva z celkového počtu zamestnancov najmenej 30 % znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, a ak ide o znevýhodnené osoby podľa § 2 ods. 5 písm. b), najmenej v rozsahu štvrtiny ustanoveného týždenného pracovného času.“.
32.V § 12 ods. 3 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) až d), ktoré znejú:
„b) znevýhodnenú osobu považuje aj zamestnanec, ktorý bol znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. b) prvého bodu v čase nástupu do zamestnania v integračnom podniku, a to počas dvoch rokov odo dňa začatia poberania starobného dôchodku,
c) znevýhodnenú osobu nepovažuje znevýhodnená osoba podľa § 2 ods. 5 písm. b) druhého bodu uplynutím dvoch rokov po začatí poberania starobného dôchodku,
d) zraniteľnú osobu považuje zamestnanec, ktorý bol zraniteľnou osobou podľa § 2 ods. 6 písm. b) v čase nástupu do zamestnania v integračnom podniku, a to počas dvoch rokov odo dňa skončenia nepriaznivej sociálnej situácie,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená e) a f).
33.V § 12 ods. 3 písm. e) sa slová „g) a h)“ nahrádzajú slovami „b), g), h) a k)“.
34.V § 12 odsek 4 znie:
„(4) V integračnom podniku, v ktorom počet zamestnávaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb klesne pod 30 % z dôvodu skončenia pracovného pomeru, z dôvodu uplynutia lehoty podľa odseku 3 alebo z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov v nadväznosti na investíciu, ktorá sa týka založenia novej prevádzkarne, rozšírenia výroby, diverzifikácie výroby alebo zásadnej zmeny výrobného procesu, sa podmienka podľa odseku 2 považuje za splnenú najviac počas šiestich mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru, odo dňa uplynutia lehoty podľa odseku 3 alebo odo dňa zvýšenia počtu zamestnancov, ak integračný podnik počas týchto šiestich mesiacov prijme do zamestnania taký počet znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, aby splnil podmienku podľa odseku 2.“.
35.V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v ktorom obec alebo vyšší územný celok nemá väčšinový podiel a“.
36.V § 13 ods. 4 prvej vete sa slová „rozostavaných bytov, bytov, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, alebo počtom“ nahrádzajú slovami „bytov vo výstavbe, prestavbe alebo obstaraných bytov alebo percentom“ a druhá veta sa nahrádza týmto textom: „Pozitívny sociálny vplyv sa pri výstavbe bytov alebo prestavbe bytov považuje za dosiahnutý, ak sociálny podnik bývania uskutočňuje výstavbu alebo prestavbu v súlade so stavebným povolením, najviac však počas troch rokov odo dňa vydania stavebného povolenia; ministerstvo práce môže na žiadosť sociálneho podniku bývania uvedenú lehotu predĺžiť na šesť rokov. Pozitívny sociálny vplyv sa pri výstavbe bytov alebo prestavbe bytov považuje za dosiahnutý aj počas šiestich mesiacov odo dňa vydania kolaudačného rozhodnutia, ktorým sa povoľuje užívanie bytu. Pozitívny sociálny vplyv sa pri obstaraní bytu považuje za dosiahnutý počas šiestich mesiacov odo dňa obstarania bytu. Pozitívny sociálny vplyv sa pri prenajímaní bytov považuje za dosiahnutý, ak sociálny podnik bývania prenajíma najmenej 70 % bytov, na ktoré bolo vydané
5
kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie bytu, a ktoré vlastní alebo v nájme, za nájomné zodpovedajúce nákladom na byt.“.
37.V § 13 ods. 6 celom texte sa slovo „druhej“ nahrádza slovom „piatej“ a slová „jeden rok“ sa nahrádzajú slovami „počas šiestich mesiacov“.
38.V § 15 odsek 3 znie:
„(3) Registrovaný sociálny podnik predkladá výročnú správu do 15. júla nasledujúceho kalendárneho roka ministerstvu práce, ktoré ju zverejňuje na svojom webovom sídle.“.
39.V § 16 ods. 5 sa za slovo „poskytnúť“ vkladajú slová „podporu podľa odseku 1 písm. c),“ a za slová „až c)“ sa vkladajú slová „a g)“.
40.V § 17 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a) finančného nástroja,53) pri ktorého vykonávaní poskytované finančné prostriedky návratnou formou pomoci,
b) finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní poskytované finančné prostriedky kombináciou návratnej formy pomoci a nenávratnej formy pomoci,54)“.
41.V § 17 odsek 3 znie:
„(3) Podmienkou na získanie investičnej pomoci vo forme podľa odseku 1 písm. d) a e) je schválenie
a)investičnej pomoci vo forme podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b) vo výške najmenej 20 % z celkovej výšky nákladov investičného zámeru na ten istý účel použitia investičnej pomoci alebo
b)inej formy financovania, ktorá je spojená s povinnosťou vrátiť poskytnuté finančné prostriedky vo výške najmenej 10 % z celkovej výšky nákladov investičného zámeru na ten istý účel použitia investičnej pomoci, poskytnutej právnickou osobou, ktorá najmenej počas dvoch rokov pred poskytnutím tejto formy financovania
1.disponuje finančnými prostriedkami v sume najmenej 500 000 eur,
2. na základe písomnej zmluvy úverovú linku od banky najmenej na 500 000 eur alebo
3.spravuje na základe písomnej zmluvy pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu investičný fond v sume najmenej 500 000 eur.“.
42.V § 17 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Za investičné náklady investičnej pomoci sa považujú najmä
a)náklady investície do hmotných aktív a nehmotných aktív,
b)odhadované mzdové náklady na pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným projektom,
c)iné prevádzkové náklady, režijné náklady a náklady na služby vzniknuté v priamej súvislosti s investičným projektom.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
43.V § 18 ods. 1 písm. a) sa slová „písm. a) až“ nahrádzajú slovami „písm. c) a“.
44.V § 18 odsek 2 znie:
6
„(2) Investičnú pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. d) a e) pre integračný podnik na vytvorenie pracovných miest je možné poskytnúť, len ak pracovné pomery na vytvorených pracovných miestach budú dohodnuté najmenej v rozsahu štvrtiny ustanoveného týždenného pracovného času. Investičná pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. d) a e) pre integračný podnik nesmie presiahnuť sumu, ktorou je súčet sumy 50 000 eur a sumy, ktorou je súčin počtu pracovných miest, ktoré majú byť touto podporou vytvorené, a sumy 30 000 eur. Suma 30 000 eur zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas; ak je rozsah týždenného pracovného času kratší ako je ustanovený týždenný pracovný čas, suma 30 000 eur sa pomerne zníži.“.
45.V § 19 ods. 2 písmená a) a b) znejú:
„a) finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní poskytované finančné prostriedky návratnou formou pomoci,
b) finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní poskytované finančné prostriedky kombináciou návratnej formy pomoci a nenávratnej formy pomoci,54)“.
46.V § 19 ods. 3 a 4 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
47.V § 22 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Pomoc na podporu dopytu sa realizuje formou odkúpenia servisnej poukážky od registrovaného sociálneho podniku, ktorý poskytol službu starostlivosti o domácnosť a záhradu
a)fyzickej osobe alebo
b)fyzickej osobe, ktorá právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu podľa osobitného predpisu8) (ďalej len „odkázaná osoba“).
(2) Fyzická osoba môže ako odplatu za službu starostlivosti o domácnosť a záhradu poskytnutú registrovaným sociálnym podnikom použiť servisnú poukážku. Odkázaná osoba môže ako odplatu za službu starostlivosti o domácnosť a záhradu poskytnutú registrovaným sociálnym podnikom použiť aj servisnú poukážku pre odkázanú osobu. Odkázaná osoba nárok na kúpu servisnej poukážky pre odkázanú osobu, ak je vydávaná.“.
48.V § 22 ods. 5 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „a to vo vzťahu ku konkrétnej službe podľa odseku 1,“.
49.V § 22 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).
50.V § 23 ods. 4 sa slová „štátne orgány“ nahrádzajú slovami „ministerstvo práce, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny“.
51.V § 23 ods. 5 sa slová „ktorej je určená“ nahrádzajú slovami „ktorá ju môže použiť“.
52.V § 23 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.
53.V § 23 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo ktorých pravosť sa nepodarilo overiť“.
54.V § 23 odsek 9 znie:
„(9) Všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvom práce ustanoví
a)technické parametre, grafickú úpravu a vzhľad servisných poukážok,
7
b)podrobnosti o spôsobe nakladania so servisnými poukážkami vrátane lehôt a postupov pri ich
1.distribúcií, predaji, odkúpení a spätnom výkupe vrátane ich vyplatenia,
2.výmene, ak sú poškodené.“.
55.§ 23 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10) Ministerstvo práce sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace s predajom, odkúpením a spätným výkupom servisných poukážok prostredníctvom samostatného účtu.
(11) Ministerstvo práce môže zabezpečiť plnenie úloh podľa odsekov 2, 4, 6 až 8 prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorú na tento účel vyberie podľa osobitného predpisu.64a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64a znie:
64a) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
56.V § 24 odsek 1 znie:
„(1) Registrovaný sociálny podnik, ktorému bola poskytnutá podpora podľa § 17 ods. 1 písm. c) g) alebo podľa § 19 ods. 2 písm. c) a d), ktorému bol poskytnutý príspevok podľa osobitného predpisu65) alebo ktorému bola poskytnutá iná výhoda určená registrovanému sociálnemu podniku podľa osobitných predpisov,65a) je povinný počas trvania zmluvy o poskytnutí podpory, počas jedného roka odo dňa poskytnutia podpory alebo verejných prostriedkov, ktoré sa poskytujú jednorazovo, alebo počas doby poskytovania verejných prostriedkov, ktoré sa poskytujú opakovane, počas poskytovania výhody určenej registrovanému sociálnemu podniku podľa osobitných predpisov65a) a počas jedného roka od skončenia poskytovania tejto výhody dodržiavať povinnosti a obmedzenia ustanovené v odsekoch 2 až 12.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 65 a 65a znejú:
65) § 53f a 53g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
65a) Napríklad § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, § 17 ods. 2 písm. m) a ods. 3 písm. g) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 112/2018 Z. z., § 1 ods. 12 písm. v) prvý bod a ods. 13 písm. a), § 36a, § 108 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 112/2018 Z. z.“.
57.V § 24 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 2 až 11.
58.V § 24 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c) ktoré znie:
„c) dodávanie tovaru alebo poskytovanie služby
1.poskytovateľovi sociálnej služby8) alebo
2.zahraničnej osobe, ktorá je podľa právnych predpisov domovského štátu, štátnym orgánom alebo štátom uznanou organizáciou v sektore sociálnej ekonomiky uznaná za sociálny podnik a ktorá používa 100 % svojho zisku na dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu.“.
8
59.V § 24 ods. 6 úvodnej vete sa za slovo „osobou“ vkladajú slová „a nie je registrovaným sociálnym podnikom“.
60.V § 24 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) odoberanie tovaru alebo služieb od
1.poskytovateľa sociálnej služby8) alebo
2.zahraničnej osoby, ktorá je podľa právnych predpisov domovského štátu, štátnym orgánom alebo štátom uznanou organizáciou v sektore sociálnej ekonomiky uznaná za sociálny podnik a ktorá používa 100 % svojho zisku na dosiahnutie pozitívneho sociálneho vplyvu.“.
61.§ 24 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Sociálny podnik bývania, ktorému bola poskytnutá podpora vo forme podľa § 17 ods. 1 písm. d) alebo písm. e), je povinný prenajímať najmenej 70 % obytnej plochy bytov, ktoré vlastní alebo má v nájme, za nájomné zodpovedajúce nákladom na byt.“.
62.V § 25 ods. 1 písm. h) sa odkaz „65)“ nahrádza odkazom „70a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:
70a) Napríklad § 53f a 53g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 17 ods. 2 písm. m) a ods. 3 písm. g) zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z., § 1 ods. 12 písm. v) prvý bod a ods. 13 písm. a), § 36a, § 108 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení zákona č. 112/2018 Z. z.“.
63.V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k) je správcom informačného systému sociálnej ekonomiky,
l) vypracúva a realizuje národné projekty v oblasti sociálnej ekonomiky.“.
64.§ 25 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vypracúva a realizuje národné projekty v oblasti sociálnej ekonomiky.“.
65.V § 26 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Žiadosť o priznanie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky a žiadosť o priznanie najvyššej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky sa podáva v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnej ekonomiky.“.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.
66.V § 26 ods. 7 písm. b) a c) a ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
67.V § 27 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) telefónne číslo a adresa elektronickej pošty.“.
68.V § 27 ods. 3 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.
69.V § 27 ods. 4 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „dátumu narodenia a“.
9
70.Za § 27 sa vkladajú § 27a a 27b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
§ 27a
Informačný systém sociálnej ekonomiky
(1) Informačný systém sociálnej ekonomiky je informačný systém verejnej správy73) na úseku práce, sociálnych vecí a rodiny v oblasti sociálnej ekonomiky. Ministerstvo práce spracúva osobné údaje o fyzickej osobe vedenej v informačnom systéme sociálnej ekonomiky v rozsahu uvedenom v odseku 5 a § 27 ods. 2.
(2) V informačnom systéme sociálnej ekonomiky sa vedie
a)evidencia žiadostí o štatút,
b)evidencia žiadostí o priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky,
c)register sociálnych podnikov,
d)evidencia zamestnancov integračných podnikov,
e)evidencia ekonomickej činnosti registrovaných sociálnych podnikov,
f)evidencia podpory poskytnutej registrovaným sociálnym podnikom podľa tohto zákona,
g)evidencia sankcionovania registrovaných sociálnych podnikov.
(3) Evidencia žiadostí o štatút obsahuje údaje zo žiadosti o štatút a prílohy k žiadosti o štatút.
(4) Evidencia žiadostí o priznanie postavenia organizácie sektora sociálnej ekonomiky obsahuje údaje zo žiadosti o priznanie postavenia strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky, údaje zo žiadosti o priznanie postavenia hlavnej strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky a prílohy k týmto žiadostiam.
(5) Evidencia zamestnancov integračného podniku obsahuje osobné údaje o zamestnancoch v rozsahu
a)meno, priezvisko a titul,
b)adresa trvalého pobytu alebo adresa prechodného pobytu,
c)rodné číslo, ak je pridelené, a dátum narodenia,
d)dohodnutý rozsah pracovného času,
e)dátum vzniku pracovného pomeru a dátum skončenia alebo zániku pracovného pomeru,
f)druh vykonávanej pracovnej činnosti podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní,74)
g)určenie znevýhodnenia podľa § 2 ods. 5,
h)určenie zraniteľnosti podľa § 2 ods. 6.
(6) Evidencia podpory poskytnutej registrovaným sociálnym podnikom podľa tohto zákona obsahuje
a)údaje o investičnej pomoci,
b)údaje o kompenzačnej pomoci,
c)údaje o pomoci na podporu dopytu vrátane evidencie servisných poukážok.
(7) Evidencia sankcionovania registrovaných sociálnych podnikov obsahuje údaje o uložených pokutách.
§ 27b
10
(1) V elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnej ekonomiky poskytuje ministerstvu práce
a)registrovaný sociálny podnik údaje podľa odseku 2 písm. e) a odseku 3 do desiatich dní odo dňa, keď nastala zmena týchto údajov,
b)integračný podnik údaje podľa odseku 5 do desiatich dní odo dňa, keď nastala zmena týchto údajov,
c)organizácia sektora sociálnej ekonomiky údaje podľa odseku 4 do desiatich dní odo dňa, keď nastala zmena týchto údajov,
d)iné ministerstvo, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, obec a vyšší územný celok údaje podľa odseku 6 písm. a) a b),
e)úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, obec a vyšší územný celok údaje podľa odseku 6 písm. c).
(2) Ak nastane prerušenie prevádzky informačného systému sociálnej ekonomiky, ktoré bráni poskytnúť údaje podľa odseku 1, lehota podľa odseku 1 je zachovaná, ak údaje doručené v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára zaslaného do informačného systému sociálnej ekonomiky najneskôr do piatich dní odo dňa obnovenia prevádzky informačného systému sociálnej ekonomiky.
(3) Ministerstvo práce bezplatne zabezpečí registrovaným sociálnym podnikom, organizáciám sektora sociálnej ekonomiky, iným ministerstvám, Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, obciam a vyšším územným celkom prístup do informačného systému sociálnej ekonomiky na účely poskytovania údajov podľa odseku 1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 73 a 74 znejú:
73) § 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
74) § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní.“.
71.V § 28 ods. 4 sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“.
72.Za § 30 sa dopĺňa § 31, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠31
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020
(1) U registrovaného sociálneho podniku, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku pred 1. januárom 2020 a ktorý v súlade s predpisom účinným do 31. decembra 2019 nebol povinný vypracovať projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku, sa podmienka podľa § 6 ods. 1 písm. f) v znení účinnom od 1. januára 2020 považuje za splnenú.
(2) Registrovaný sociálneho podniku, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku pred 1. januárom 2020, je povinný podmienku podľa § 6 ods. 1 písm. h) v znení účinnom od 1. januára 2020 splniť do 31. decembra 2021; u tohto registrovaného sociálneho podniku sa podmienka podľa § 6 ods. 1 písm. h) v znení účinnom od 1. januára 2020 považuje do 31. decembra 2021 za splnenú.
11
(3) V období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2023 je možné registrovanému sociálnemu podniku podľa § 16 ods. 5 a sociálnemu podniku, ktorý nie je registrovaným sociálnym podnikom, poskytnúť investičnú pomoc vo forme podľa § 17 ods. 1 písm. d); ustanovenie § 17 ods. 3 sa vzťahuje rovnako. Na sociálny podnik, ktorému bola poskytnutá investičná pomoc podľa prvej vety, sa rovnako vzťahuje § 24. Registrovaný sociálny podnik podľa § 16 ods. 5 a sociálny podnik, ktorému bola poskytnutá investičná pomoc podľa prvej vety, je povinný poskytovateľovi podpory túto investičnú pomoc vrátiť v sume zisku po zdanení, ktorý dosiahol počas piatich rokov od poskytnutia tejto investičnej pomoci a ktorý nepoužil na dosiahnutie hlavného cieľa podľa § 5 ods. 1 písm. b), najviac v sume poskytnutej investičnej pomoci. Ustanovenie § 30 ods. 2 sa od 1. januára 2020 neuplatňuje.“.
Čl. II
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z. zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z. a zákona č. 35/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Nadpis § 53f znie: „Umiestňovací príspevok integračnému podniku“.
2.V § 53f ods.1 úvodnej vete sa za slovo „mesačne“ vkladá slovo „umiestňovací“.
3.V § 53f ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a) ktorý skončí dohodou pracovný pomer najneskôr do dvoch rokov od vzniku tohto pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý bol znevýhodnenou osobou59b) a ktorému najneskôr do jedného mesiaca odo dňa skončenia pracovného pomeru v integračnom podniku vznikol pracovný pomer u zamestnávateľa, ktorý nie je integračným podnikom, závislou osobou59c) integračného podniku ani chránenou dielňou, ak pracovný pomer u tohto zamestnávateľa je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času; integračný podnik je povinný preukázať dohodnutý rozsah týždenného pracovného času,
b) ak zamestnávateľ nepoberá na pracovné miesto, na ktoré príjme do pracovného pomeru zamestnanca podľa písmena a), príspevok podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu59d) poskytovaný na mzdové náklady,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 59b, 59c a 59d znejú:
12
59b) § 2 ods. 5 a § 12 ods. 3 písm. a) c) zákona č. 112/2018 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.
59c) § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z.
59d) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.V § 53f ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „odo dňa skončenia pracovného pomeru v integračnom podniku“, v druhej vete sa za slová „pracovný pomer podľa odseku 1“ vkladajú slová „písm. a)“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak zamestnancovi vznikne ďalší pracovný pomer najneskôr do jedného mesiaca odo dňa skončenia predchádzajúceho pracovného pomeru, v poskytovaní príspevku sa pokračuje; na účely odseku 3 sa trvanie viacerých pracovných pomerov spočítava.“.
5.V § 53f odsek 3 znie:
„(3) Mesačná výška príspevku na jedného zamestnanca je
a)v prvom treťom mesiaci poskytovania príspevku 5 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b)v štvrtom šiestom mesiaci poskytovania príspevku 15 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
c)v siedmom deviatom mesiaci poskytovania príspevku 25 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
d)v desiatom dvanástom mesiaci poskytovania príspevku 35 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.“.
6.V § 53f ods. 5 písm. b) sa slovo „ani“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „ani chránenou dielňou“.
7.V § 53f ods. 5 písm. c) sa vypúšťa slovo „maximálnu“.
8.V § 53g sa slová „kompenzačný príspevok“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „vyrovnávací príspevok“ v príslušnom tvare.
9.V poznámke pod čiarou k odkazu 59e sa slová „písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. d) až f)“.
10.V § 53g ods. 3 písm. a) a c) sa vypúšťajú slová „nasledujúcim po kalendárnom mesiaci“.
11.V § 53g ods. 3 písm. b) sa slová „výške 60 %“ nahrádzajú slovami „výške 75 %“.
12.V § 53g ods. 4 úvodnej vete sa slovo „Výška“ nahrádza slovami „Ročná výška“.
13
13.V § 53g ods. 4 písm. b) sa slová „každých ďalších troch rokov“ nahrádzajú slovami „každého ďalšieho roku“.
14.V § 53g ods. 5 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „počínajúc kalendárnym mesiacom, v ktorom pracovný pomer vznikol.“.
15.V § 53g ods. 7 sa slová „najneskôr do 30 dní“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 60 dní“.
16.§ 67 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16) Ústredie poskytuje Národnému inšpektorátu práce a inšpektorátom práce elektronicky z informačného systému údaje z evidencie podľa § 12 písm. z) druhého bodu až štvrtého bodu na účely plnenia ich úloh podľa osobitných predpisov.“.
17.V § 70 ods. 6 sa za slová „§ 53d,“ vkladajú slová „§ 54,“.
18.V § 72af ods. 4 sa za slová „aj priznané postavenie chránenej“ vkladá slovo „dielne“.
19.Za § 72ai sa vkladá § 72aj, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72aj
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020
Pri poskytovaní príspevkov podľa § 53f a 53g, ktoré sa začalo pred 1. januárom 2020, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. decembra 2019.“.
Čl. III
Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 112/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 písm. b) sa slová „z finančného nástroja“ nahrádzajú slovami „pri vykonávaní finančného nástroja“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo kombináciou návratnej formy pomoci a nenávratnej formy pomoci podľa osobitného predpisu,5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
5a) Čl. 37 ods. 7 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.“.
2.V § 3 písm. d) sa vypúšťa slovo „návratnej“.
3.Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
7) § 28 a 31a zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodov 18 a 21, bodu 55 § 23 ods. 11, bodov 65, 66 a 70, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.