Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Oto Žarnay.
Cieľom predkladanej novely zákona je:
a)presné a jednoznačné vyjadrenie všetkých predpokladov pre výkon činnosti vedúceho zamestnanca,
b)explicitné vyjadrenie povinnosti odvolať riaditeľa školy alebo školského zariadenia, ak nespĺňa požiadavku bezúhonnosti alebo pozastaviť výkon činnosti riaditeľa školy do právoplatného rozhodnutia súdu, ak voči jeho osobe bola podaná obžaloba,
c)upresnenie a doplnenie sankčných opatrení pri neplnení si povinností v súvislosti s preukazovaním bezúhonnosti zamestnancov a vedúcich zamestnancov.
Základnými predpokladmi výkonu práce pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca splnená kvalifikácia, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a ovládanie štátneho jazyka. V prípade vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov kvalifikačné predpoklady rozšírené o atestačnú skúšku a pri výkone činnosti riaditeľa školy či školského zariadenia aj o minimálne päťročnú pedagogickú alebo odbornú prax. Otázka definovania bezúhonnosti bola dlhodobo nedostatočne zodpovedaná, čo sa v poslednom období zmenilo prijatím prísnejších pravidiel pre preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných pracovníkov. Problémom však zostávajú stále zriaďovatelia, ktorí si neplnia povinnosti voči žiakom, rodičom a ostatným občanom a prostredníctvom opomínania alebo obchádzania zákona naďalej držia na pozícii riaditeľa školy, ktorý sa dopustil trestného činu a do právoplatného odsúdenia mu nie pozastavená činnosť alebo ho z funkcie jednoducho neodvolajú, aj keď im to zákon ukladá. Rovnako to platí i v prípade pedagogických a odborných zamestnancov. Vo všetkých prípadoch sa jedná o zjavné prejavy klientelizmu či rodinkárstva a nečinnosťou alebo nízkou efektivitou konania štátnych orgánov tak tento stav nadobúda nežiadúce rozmery.
Navrhované znenie zákona jednoznačne špecifikuje podmienky pre výkon pracovnej činnosti na pozícii vedúceho pedagogického a odborného pracovníka, ktorým je aj riaditeľ školy, podľa novoprijatej legislatívy. Rovnako spresňuje a zosúlaďuje podmienky pre odvolanie riaditeľa školy na základe právoplatného odsúdenia za obzvlášť závažný zločin, taxatívne vymedzené trestné činy a nedbanlivostné trestné činy spáchané priamo pri výkone pracovnej činnosti, podmienky na odvolanie riaditeľa školy, ak nespĺňa kritérium bezúhonnosti na základe odpisu z registra trestov a na pozastavenie činnosti riaditeľa školy po vznesení obžaloby voči jeho osobe. Návrh obsahuje aj rozšírenie sankčných opatrení ukladaných školám a školským zariadeniam, ktoré po uplynutí zákonnej lehoty budú i naďalej zamestnávať zamestnancov, ktorí nespĺňajú kritérium bezúhonnosti, tiež rozširuje spôsob a výšku ukladania finančných sankcii vôbec.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na verejné financie. Návrh zákona nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na služby verejnej správy pre občana, vplyv na rodinu a rodičovstvo a sociálny vplyv.
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Zákon jednoznačne definuje predpoklady pre výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, kde okrem rozšírených kvalifikačných predpokladov kladie osobitný dôraz aj na naplnenie ostatných zákonných požiadaviek a to bezúhonnosť, zdravotnú spôsobilosť a znalosť štátneho jazyka.
Čl. II
K bodu 1
Technická poznámka, zosúladenie odkazu s novoprijatou legislatívou.
K bodu 2
Zákon jednoznačne a presne uvádza podmienky, kedy zriaďovateľ je povinný odvolať riaditeľa školy a to v prípadoch, ak bol právoplatne odsúdený za obzvlášť závažný zločin, úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin proti majetku, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach, úmyselný trestný čin proti iným právam a slobodám, úmyselný trestný čin proti mieru a ľudskosti, úmyselný trestný čin terorizmu a extrémizmu, úmyselný trestný čin vojnový a trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo pri výkone pracovnej činnosti.
Rovnako je uvedená povinnosť zriaďovateľa odvolať riaditeľa školy, ak bolo odsúdenie za obzvlášť závažný zločin a trestné činy nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho zneužívania, trestný čin súlože medzi príbuznými, trestný čin opustenia dieťaťa, trestný čin zanedbania povinnej výživy, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže, trestné činy korupcie, trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie, trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení a trestný čin ohrozovania mravnosti zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený.
K bodu 3
Zákon ukladá zriaďovateľovi pozastaviť výkon činnosti riaditeľa školy do právoplatného rozhodnutia súdu riaditeľovi školy, ktorý oznámil podanie obžaloby na jeho osobu alebo sa zriaďovateľ inak dozvedel o podaní obžaloby na riaditeľa školy vo veci spáchania obzvlášť závažného zločinu, úmyselného trestného činu podľa § 15 ods.1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch alebo trestného činu spáchaného z nedbanlivosti priamo pri výkone pracovnej činnosti. Zriaďovateľ počas pozastavenia výkonu činnosti riaditeľa školy postupuje voči jeho osobe podľa §15 ods. 9 zákona č. 138/2019 Z. z..
K bodu 4
Zákon ukladá ministerstvu uložiť pokutu do 3 000 eur škole alebo školskému zariadeniu, ak po prechodnej zákonnej lehote 31. máj 2020 budú zamestnávať zamestnancov nespĺňajúcich kritérium bezúhonnosti.
K bodu 5
Zákon rozširuje možnosť ukladania pokút za správne delikty uvedené v zákone č. 596/2003 Z. z. opakovane za podmienky, ak dotknutý subjekt nespolupracuje alebo v stanovenej lehote neodstráni zistené nedostatky a zároveň určuje celkovej výšku sumárnej pokuty 20 000 eur.