NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2019,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 209
/2019
Z. z.
, sa dopĺňa takto:
1. V § 39 ods. 3 sa za písmenom a) vypúšťa spojka „a“ , nahrádza sa čiarkou, za písmenom b) sa vypúšťa bodka a nahrádza sa spojkou „a“ a dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
c) predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa § 9 ods.1 písm. b) až d).“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
365/2004 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
564/2004 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
5/2005 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
475/2005
Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
279/2006 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
689/2006 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
245/2008 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
462/2008 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
179/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
179/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
184/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
214/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
38/2011 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
325/2012 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
345/2012 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
312/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
464/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
464/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
61/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
61/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
188/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
422/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
91/2016 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177
/2017 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182
/2017 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182
/2017 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54
/2018 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177
/2018 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 209
/2018 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365
/2018 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365
/2018 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 138
/2019 Z.
z
.zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 209
/2019 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221
/2019 Z. z
.sa dopĺňa takto:
1. Poznámka pod čiarou 8) uvedená v § 3 ods. 5 sa ruší a nahrádza sa novou poznámkou, ktorá znie:
§ 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. “.
2. § 3 ods. 7 písm. a) sa nahrádza novým ustanovením, ktoré znie:
a) ak bol právoplatne odsúdený za obzvlášť závažný zločin, úmyselný trestný čin 8a), trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo pri výkone pracovnej činnosti a ak bolo odsúdenie za obzvlášť závažný zločin a trestné činy uvedené v osobitnom predpise 8b) zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený, “.
Poznámky 8a) a 8b) znejú:
„ 8a)§ 15 ods.1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8b)§ 15 ods. 2 písm. zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. VII bod 1 zákona č. 209/2019 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).“
3. V § 3 sa vkladá nový ods. 18), ktorý znie:
18) Zriaďovateľ pozastaví výkon činnosti riaditeľa školy do právoplatného rozhodnutia súdu riaditeľovi školy, ktorý oznámil podanie obžaloby na jeho osobu alebo sa zriaďovateľ inak dozvedel o podaní obžaloby na riaditeľa školy vo veci spáchania obzvlášť závažného zločinu, úmyselného trestného činu 8a) alebo trestného činu spáchaného z nedbanlivosti priamo pri výkone pracovnej činnosti. Zriaďovateľ počas pozastavenia výkonu činnosti riaditeľa školy postupuje voči jeho osobe podľa osobitného predpisu 87).“
Poznámka 87) znie:
„87)§15 ods. 9 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
4. V § 37a ods. 6 sa za písm. d) sa ruší bodka a dopĺňa sa písm. e), ktoré znie:
e) po uplynutí zákonnej prechodnej lehoty bude naďalej zamestnávať zamestnancov, ktorí nespĺňajú kritérium bezúhonnosti podľa osobitného predpisu 88)“.
Poznámka 88) znie:
88) §15 ods. 2 a ods. 10, § 90a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení čl. VII bod 1 zákona č. 209/2019 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
5. V § 37a ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie:
Pokutu možno uložiť aj opakovane, ak dotknutý subjekt aj napriek výzvam nespolupracuje alebo v stanovenej lehote neodstráni zistené nedostatky, najviac však do celkovej sumárnej výšky 20 000 eur.“
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2019.