Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Oto Žarnay.
Cieľom predkladanej novely zákona je:
definovaním osoby externého administrátora a stanovením podmienok výkonu externej administrácie výrazne zaručiť objektivitu výkonu a hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a aj ostatných externých celoslovenských testovaní.
Potrebu zisťovania a overovania vedomostí a zručností žiakov v celoslovenskom meradle nie je potrebné zdôrazňovať. Okrem reálne zistených dát toto testovanie nastaví skutočný obraz regionálnemu školstvu, prispeje k vyššej flexibilite a inovatívnosti obsahu vyučovacieho procesu a vnesie i šancu vyššej úspešnosti nielen v nadnárodnom meradle školstva ako celku, ale neskôr aj absolventov pri uplatnení na medzinárodnom trhu práce. Dôležitou súčasťou ukončenia stredoškolského štúdia je zas maturitná skúška, zložená z externej časti s celoslovenskou pôsobnosťou a internej časti, ktorú realizujú podľa akreditovaných študijných programov školy samotné. Kvalita organizácie a celkového zabezpečenia realizácie externej časti maturitnej skúšky sa od jednej vzniku v podstate ustálila. Aplikačná prax však prináša stále nové podnety na zmeny, ktoré by zvýšili predovšetkým objektivitu priebehu a hodnotenia externej časti maturitnej skúšky i iných externých celoslovenských testovaní. Najviac problémov sa vyskytuje s vykonávaním dozoru na externom testovaní, kde okrem toho, že dozor vykonávajú pedagógovia s rovnakou aprobáciou ako je obsah samotného testovania, v rámci internej pozície často nápomocní rôznym spôsobom žiakom, ktorí daný test absolvujú a tým sa snažia vylepšiť skóre svojej škole a aj sebe. Takýto jav nie je dobrý príklad pre žiakov samotných, no zároveň aj významne skresľuje výsledky testovania a znemožňuje lepšie nastavenie školského kurikula ako aj obsahu testov pre budúcnosť. V snahe zamedziť nežiadúcim javom navrhujeme externú administráciu, čiže externý dozor pri výkone externej časti maturitnej skúšky a pri externom celoslovenskom testovaní. Externú administráciu budú môcť vykonávať kvalifikovaní externí pedagógovia, čiže pedagóg nebude zamestnancom školy, kde bude administráciu vykonávať a bude spĺňať kritériá pedagogického zamestnanca. Zároveň pedagóg nesmie mať aprobáciu pre predmet, ktorý je obsahom testovania alebo maturitnej skúšky. Rovnako na jednej škole môže vykonávať externý dozor len raz za päť rokov, aby sa vyhlo akýmkoľvek pochybnostiam o objektivite výkonu externej administrácie. Kompetentné na vymenovanie externých administrátorov v stanovenom termíne budú okresné úrady v sídle kraja na návrh riaditeľov škôl, a to nielen pre externú časť maturitných skúšok, ale aj pre všetky externé celoslovenské testovania.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie a ani na podnikateľské prostredie. Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na služby verejnej správy pre občana, ako aj sociálne vplyvy a vplyvy na manželstvo rodičovstvo a rodinu.
B. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Zákon ustanovuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako určovateľa termínu výkonu a spôsobu organizácie externej časti maturitnej skúšky na celoštátnej úrovni. Zákon definuje pozíciu externého administrátora ako vymenovaného pedagogického zamestnanca, ktorý nie je zamestnancom školy, kde externý dozor vykonáva a nemá rovnakú aprobáciu aká je obsahom externej maturitnej skúšky. Externý dozor vykonáva externý administrátor na rovnakej škole len raz za päť rokov pre zaistenie čo najvyššej objektivity.
K bodu 2 a 3
Zákon ukladá príslušnému orgánu miestnej štátnej správy v školstve, ktorým je okresný úrad v sídle kraja, k 1. marcu daného kalendárneho roka vymenovať okrem predsedov maturitných komisií a predsedov predmetových komisií aj externých administrátorov pre externú časť maturitnej skúšky s platnosťou na jeden rok odo dňa vymenovania. Rovnako zákon ukladá príslušnému orgánu miestnej štátnej správy v školstve na základe žiadosti Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania vymenovať aj predsedov predmetovej maturitnej komisie pre účely hodnotenia externej časti maturitnej skúšky vykonávaných centrálne. Zároveň sa ruší poznámka pod čiarou 50), ktorá je obsolétna.
K bodu 4
Zákon definuje kritériá, ktoré musí spĺňať pedagóg na pozícii externého administrátora. Ten musí spĺňať kvalifikačné predpoklady pre výkon práce stredoškolského pedagóga, nemôže mať aprobáciu v testovanom predmete a nemôže byť zamestnancom školy, kde externý dozor pri externej časti maturitnej skúšky vykonáva.
K bodu 5
Zákon rozširuje kompetenciu hodnotenia odpovedí na úlohy s krátkou odpoveďou v externej časti maturitnej skúšky aj pre Národný ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, čiže vyhodnocovanie testov externej časti maturitnej skúšky nemusia vykonávať len školy samotné.
Čl. II
Upravuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
K bodu 1
Zákon určuje kompetenciu okresnému úradu v sídle kraja vymenovať externých administrátorov pre externé maturitné skúšky. Rovnako mu určuje kompetenciu vymenovať externých administrátorov pre ostatné externé celoslovenské testovania, pričom interných administrátorov si vymenuje škola sama za zachovania podmienky, že interným administrátorom nesmie byť pedagóg s rovnakou aprobáciou, ako je testovaný predmet.