NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2019,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 462/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2009 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/2009 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2011 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 390/2011 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 390/2011 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/2012 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/2012 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/2012 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/2013 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 464/2013 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 464/2013 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 464/2013 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 464/2013 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/2014 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 377/2014 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/2015 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/2015 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/2015 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/2015 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/2015 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/2015 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/2016 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/2016 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2017 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 178/2017 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/2017 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/2017 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/2017 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 62/2018 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 62/2018 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2018 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 210/2018 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/2018 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 375/2018 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 209
/2019 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221
/2019 Z. z
. sa dopĺňa takto:
1. V § 76 ods. 1 sa text za prvou vetou ruší a nahrádza sa novým ustanovením, ktoré znie:
Termíny a organizáciu externej časti maturitnej skúšky určí ministerstvo. Dozor pri vykonávaní externej časti maturitnej skúšky vykonáva externý administrátor, ktorým je vymenovaný pedagogický zamestnanec, ktorý nie je zamestnancom školy a nemá rovnakú aprobáciu, ako je vykonávaná externá maturitná skúška (ďalej len „externý administrátor“). Externý administrátor je vymenovaný na danú pozíciu na rovnakej škole raz za päť rokov.“
2. V § 80 ods. 9 v prvej vete sa za slovným spojením „školskej maturitnej komisie“ ruší spojka „a“ a nahrádza sa čiarkou, za slovné spojenie „predmetovej maturitnej komisie“ sa vkladá nové slovné spojenie, ktoré znie:
„ a externých administrátorov“.
3. V § 80 ods. 9 sa ruší poznámka pod čiarou 50) a za poslednú vetu sa vkladá nová veta, ktorá znie:
Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve na základe žiadosti Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania vymenuje aj predsedov predmetovej maturitnej komisie pre účely hodnotenia externej časti maturitnej skúšky vykonávaných centrálne.“
4. V § 81 sa vkladá nový ods. 9, ktorý znie:
„Externým administrátorom môže byť len pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre výkon práce pedagóga na strednej škole, ktorý nemá aprobáciu na testovaný predmet a nie je zamestnancom školy, na ktorej dozor pri externej časti maturitnej skúšky vykonáva.“
5. V § 82 sa vkladá nový ods. 6, ktorý znie:
Hodnotenie odpovedí na úlohy s krátkou odpoveďou v externej časti maturitnej skúšky môže zabezpečovať aj Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania.“
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
365/2004 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
564/2004 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
5/2005 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
475/2005
Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
279/2006 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
689/2006 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
245/2008 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
462/2008 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
179/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
179/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
184/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
214/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
38/2011 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
325/2012 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
345/2012 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
312/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
464/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
464/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
61/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
61/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
188/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
422/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
91/2016 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177
/2017 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182
/2017 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182
/2017 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54
/2018 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177
/2018 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 209
/2018 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365
/2018 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365
/2018 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 138
/2019 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 209
/2019 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221
/2019 Z. z
. sa dopĺňa takto:
1. V § 10 ods. 9 sa za poslednú vetu vkladá nová veta, ktorá znie:
„Rovnako vymenúva aj externých administrátorov pre externé maturitné skúšky a externých administrátorov pre ostatné externé celoslovenské testovania.“
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2019.