NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. VOLEBNÉ OBDOBIE
Návrh
Zákon
z ......... 2019,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 462/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2009 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/2009 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 37/2011 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 390/2011 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 390/2011 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/2012 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/2012 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/2012 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/2013 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 464/2013 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 464/2013 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 464/2013 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 464/2013 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/2014 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 377/2014 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/2015 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/2015 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/2015 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/2015 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/2015 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/2015 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/2016 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/2016 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2017 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 178/2017 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/2017 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/2017 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/2017 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 62/2018 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 62/2018 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2018 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 210/2018 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/2018 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 375/2018 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 209
/2019 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221
/2019 Z. z
. sa dopĺňa takto:
1. § 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Učebnice, učebné texty a pracovné zošity
(1) Na vzdelávanie na školách podľa tohto zákona sa používajú:
a)učebnice, učebné texty a pracovné zošity obsahujúce schvaľovaciu doložku pre naplnenie štátneho vzdelávacieho programu,
b)iné učebnice, učebné texty a pracovné zošity, ktoré v súlade s cieľmi a princípmi tohto zákona a svojím obsahom a štruktúrou zodpovedajú pedagogickým a didaktickým zásadám vzdelávania pre naplnenie školského vzdelávacieho programu,
c)učebnice, učebné texty a pracovné zošity vydávané v jazyku národnostných menšín a etnických skupín v súlade s § 12 ods. 3 tohto zákona obsahujúce schvaľovaciu doložku pre naplnenie štátneho vzdelávacieho programu, kde geografické názvy, ktoré vžité a zaužívané v jazyku národnostnej menšiny, sa uvádzajú dvojjazyčne, a to najprv v jazyku príslušnej národnostnej menšiny a následne v zátvorke alebo za lomkou v štátnom jazyku, a to spôsobom, ktorý bol používaný v učebniciach schválených v rokoch 2002 2006, kartografické diela sa uvádzajú v štátnom jazyku, na konci učebnice sa uvedie súhrnný prehľad geografických názvov vo forme slovníka v jazyku národnostnej menšiny a v štátnom jazyku,
d)učebnice, učebné texty, pracovné zošity a špeciálne učebné pomôcky v prepise do Braillovho písma, s implementáciou posunkovej reči nepočujúcich alebo v inej vhodnej forme pre žiakov so zdravotným znevýhodnením obsahujúce schvaľovaciu doložku,
e)učebnice, učebné texty a pracovné zošity svojím obsahom a štruktúrou zodpovedajúce pedagogickým a didaktickým zásadám vzdelávania na vyučovanie predmetu náboženská výchova schválené štátom uznanou cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou.
(2) Učebnice, učebné texty, pracovné zošity podľa písmena a), c), d) a špeciálne učebné pomôcky podľa písmena d) musia obsahovať schvaľovaciu doložku, ktorou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a pre špeciálne zdravotnícke odbory Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo“) potvrdzuje súlad učebnice, učebného textu alebo pracovného zošita s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona a so štátnym vzdelávacím programom. Schvaľovacia doložka dáva oprávnenie vydavateľovi (ďalej len „predkladateľ“) uviesť učebnicu na trh. Predkladateľ je zároveň zodpovedný i za distribúciu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov.
(3)Predkladateľ k žiadosti o schvaľovaciu doložku doloží učebnicu, učebný text alebo pracovný zošit v elektronickej forme s presnou špecifikáciou printového variantu a dva recenzné posudky recenzentov vedených v registri recenzentov, ako aj výsledky overovania učebnice v podobe záverečnej správy overovateľov.
(4) Všetky náklady spojené s konaním o schvaľovaciu doložku nesie predkladateľ, okrem prípadu, kedy by ministerstvo žiadalo ďalší posudok recenzenta, či iné úkony s tým spojené. Pokiaľ sa po udelení schvaľovacej doložky dodatočne zistí, že učebnica obsahuje vecnú alebo formálnu chybu, je predkladateľ povinný na vlastné náklady chybu odstrániť. Rovnako ak došlo k zmenám geografických názvov, či iným vecným zmenám, je predkladateľ povinný tieto bezodkladne v učebnici opraviť. V prípade, že predkladateľ dostatočne a včas neodstráni vecné, či formálne chyby v učebnici, učebnom texte alebo pracovnom zošite, t. j. do 90 dní, keď sa predkladateľ o zmene, či chybe preukázateľne dozvedel, ministerstvo písomne upozorní predkladateľa na nesplnenie si uvedenej povinnosti. Ak predkladateľ do 90 dní od písomného upozornenia neurobí požadované zmeny, tak ministerstvo schvaľovaciu doložku rozhodnutím zruší.
(5) Schvaľovaciu doložku vydáva ministerstvo do 21 dní od rozhodnutia schvaľovacej komisie na dobu neurčitú; pokiaľ predkladateľ námietky voči rozhodnutiu ministerstva, môže podať rozklad, kde o ňom rozhodne rozkladová komisia.
(6) Schvaľovacia komisia je menovaná ministrom, je zložená z 11 členov, z toho 4 stálych členov - generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva predseda komisie, zodpovedný referent pre edičnú činnosť podpredseda komisie a dvoch tajomníkov, zástupcu Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ), zástupcu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania (ŠIOV) a piatich zástupcov odbornej verejnosti z radov vedeckých a pedagogických pracovníkov z praxe. Z členstva v schvaľovacej komisii vylúčení autori a recenzenti predkladaných učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, ako aj autori a recenzenti učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre daný predmet a ročník školy. Ministerstvo oznámi na svojom portáli vždy najneskôr 14 dní pred zasadnutím
komisie termín zasadnutia, jeho program ako aj zloženie schvaľovacej komisie. Schvaľovacia komisia sa schádza minimálne raz mesačne.
(7) Ministerstvo je povinné viesť na svojom portáli aktualizovaný register akreditovaných recenzentov, ako aj zoznam učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, ktorým udelilo schvaľovaciu doložku s kontaktom na predkladateľa.
(8) Ministerstvo je povinné vždy na začiatku kalendárneho roka, najneskôr do 31. januára, zverejniť normatív na učebnice, učebné texty a pracovné zošity na žiaka, ktoré poskytne všetkým školám zaradeným do siete škôl a školských zariadení so špecifikáciou pre vzdelávacie stupne, prípadne osobitnou špecifikáciou, a finančné prostriedky poukázať školám najneskôr do 30. apríla daného kalendárneho roka.
(9) Školy zaradené do siete škôl a školských zariadení povinné zriadiť a viesť osobitný finančný účelovo viazaný fond na učebnice, učebné texty a pracovné zošity, prípadne na špecifické učebné pomôcky (ďalej len „učebnicový fond“). Učebnicový fond okrem finančných príspevkov od štátu môže obsahovať finančné prostriedky od donorov, a to fyzických i právnických osôb, poplatky za zničenie alebo stratu zapožičaných učebníc, finančné prostriedky zo zisku z podnikateľskej činnosti. Finančné prostriedky učebnicového fondu môžu byť poskytnuté na úhradu špecifických vzdelávacích pomôcok, učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo so špecifickými potrebami alebo pre naplnenie školského vzdelávacieho programu. Za zriadenie fondu a jeho riadne vedenie zodpovedá riaditeľ školy.
2. § 161gd vrátane nadpisu znie:
㤠161gd
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1) Ministerstvo bude učebnice, učebné texty a pracovné zošity distribuovať do konca kalendárneho roku 2020 obvyklým spôsobom v prípade dobiehajúcich učebníc, učebných textov a pracovných zošitov so schvaľovacími i odporúčacími doložkami, od 1. januára 2021 ich budú distribuovať len samotní predkladatelia. Učebnice, učebné texty a pracovné zošity so schvaľovacími doložkami udelenými od 1. januára 2020 budú distribuovať samotní predkladatelia, kontakt na ktorých spolu so zoznamom učebníc, učebných textov a pracovných zošitov je povinné ministerstvo na svojom webovom sídle zverejniť.
(2) Nové rozpočtové pravidlá podľa §13 ods. 8 nadobúdajú platnosť dňom 1. januára 2021.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/2004 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 689/2006 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 462/2008 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/2009 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 179/2009 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/2009 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/2011 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 390/2011 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/2012 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/2012 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 345/2012 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 81/2013 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 464/2013 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 307/2014 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 377/2014 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/2015 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/2015 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/2015 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/2016 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/2017 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/2017 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/2017 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 209/2018 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 367/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) na úhradu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, prípadne špecifických učebných pomôcok so schvaľovacou doložkou,20a) podľa plánu zabezpečenia učebníc zostaveného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a na tvorbu a vydávanie metodických pomôcok,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
20a) § 13 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20b) sa vypúšťa.
2. V § 4 ods. 6 sa za poslednou bodkou vkladá nová veta, ktorá znie:
Osobitnou položkou tohto normatívu je normatív na učebnice, učebné texty a pracovné zošity, ktoré ministerstvo poskytuje školám zaradeným do siete škôl a školských zariadení.20a)“.
3. § 4ad vrátane nadpisu znie:
㤠4ad
Príspevok na učebnice
„Ministerstvo môže v prípadoch osobitného zreteľa na základe odôvodnenej žiadosti zriaďovateľa poskytnúť osobitný finančný príspevok na učebnice, učebné texty a pracovné zošity, prípadne špecifické učebné pomôcky.20a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22da) sa vypúšťa.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
365/2004 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
564/2004 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
5/2005 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
475/2005
Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
279/2006 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
689/2006 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
245/2008 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
462/2008 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
179/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
179/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
184/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
214/2009 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
38/2011 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
325/2012 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
345/2012 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
312/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
464/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
464/2013 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
61/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
61/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
188/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
422/2015 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
91/2016 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177
/2017 Z. z.
, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182
/2017 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182
/2017 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54
/2018 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 209
/2018 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365
/2018 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365
/2018 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 138
/2019 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 209
/2019 Z. z
., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221
/2019 Z. z
. sa dopĺňa takto:
1. V § 5 sa ods. 2 sa za písm. h) ruší bodka a nahrádza čiarkou a dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:
„i) zriadenie a riadne vedenie finančného učebnicového fondu,15a)
j) zabezpečenie a riadne hospodárenie s fondom obsahujúcim učebnice, učebné texty a pracovné zošity.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a) znie:
15a) § 13 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.