Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo zdravotníctva SR
Materiál nelegislatívnej povahy
x
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Máj 2019
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
August 2019
2.Definovanie problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Aktuálne znenie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je v súčasnosti postačujúce vo viacerých oblastiach týkajúcich sa realizácie opatrení na zabránenie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Vychádzajúc zo skúseností z epidemiologickej praxe je nutné legislatívne upraviť niektoré ustanovenia zákona tak, aby právna úprava poskytovala komplexné požiadavky na prevenciu, epidemiologickú bdelosť a kontrolu prenosných ochorení z pohľadu národných i medzinárodných problémov v oblasti výskytu prenosných ochorení a z dôvodu ochrany obyvateľstva SR.
Podľa § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby povinné predkladať opatrenia a návrhy uvedené v § 13 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností.
Z citovaných ustanovení zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyplýva, že každý priestor, ktorý fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba prevádzkuje musí byť schválený príslušným orgánom verejného zdravotníctva, a to bez ohľadu na skutočnosť, či tieto priestory boli raz posúdené z hľadiska ich možného vplyvu na verejné zdravie (pre iného prevádzkovateľa), čím dochádza k duplicitnému konaniu.
Návrh zákona predkladá problematiku povolenia vstupu osôb so spoločenskými zvieratami, napr. psy, mačky do priestorov určených na konzumáciu stravy, ak to povolí prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania, ako napr. reštaurácie, kaviarne, cukrárne. Prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania zároveň zabezpečí označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky určených na konzumáciu stravy a prijme hygienické opatrenia za účelom ochrany hotových pokrmov a nápojov v prevádzkovom poriadku.
3.Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
2
Cieľom návrhu zákona je úprava príslušných ustanovení zameraných na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení v Slovenskej republike vzhľadom na odborné poznatky a skúsenosti vychádzajúce z epidemiologickej praxe za účelom posilnenia akcieschopnosti SR na úseku ochrany zdravia obyvateľstva pred prenosnými ochoreniami.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je aj reforma posudkovej činnosti orgánov verejného zdravotníctva, ktorá vychádza z Národného projektu „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“. Niektoré reformné opatrenia boli premietnuté do materiálu „Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III“, ktorý dňa 6. februára 2019 schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 51/2019.
Cieľom novely zákona je zníženie regulácie fyzických a právnických osôb – prevádzkovateľov zariadení verejného stravovania pri zachovaní hygienických kritérií na priestory určené na konzumáciu stravy prevádzky a bezpečnosť podávaných hotových pokrmov a nápojov.
Návrhom zákona sa mení frekvencia lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci u zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce v kategórii 3 exponovaných karcinogénom a mutagénom pri práci z frekvencie raz za dva roky na navrhovanú frekvenciu raz za rok.
4.Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby ktoré prevádzkujú administratívne priestory, ubytovacie zariadenia, maloobchodné prevádzky, v ktorých sa nepredávajú pokrmy, nápoje alebo potraviny, zariadenia pre deti a mládež, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zariadenia verejného stravovania, ako sú napr. reštaurácie, kaviarne, cukrárne , ďalej poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci a fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov, rodičia detí navštevujúcich predškolské zariadenia a deti pred začiatkom povinnej školskej dochádzky.
5.Alternatívne riešenia
Nulový variant alternatívneho riešenia, ak bude naďalej platiť súčasná právna úprava:
Náklady, ktoré vzniknú rodičom z dôvodu OČR (napr. priemerná mzda znížená o náhrady počas OČR v trvaní napr. 2-3 týždne/jedno ochorenie), ktoré by vzniklo, ak by naďalej platila súčasná právna úprava zákona č. 355/2007 Z. z. a deti vnímavé na prenosné ochorenia zaradené do povinného očkovania (deti s trvalými kontraindikáciami a deti neschopné tvorby protilátok) by neboli chránené kolektívnou ochranou. Potenciálne zníženie výdavkov na lieky a liečbu. Veľkosť skupiny detí, ktoré by ochoreli, nie je možné vopred určiť.
Potenciálna úspora nákladov na jeden prípad zabráneného ochorenia:
Ušlá mzda za 1 deň OČR je 53,45 -19,32= 34,13 EUR; za 10 dní OČR je ušlá mzda 341,3 EUR; Pri neplatenom voľne ušlá mzda 53,45 EUR za 1 deň;
za 10 dní neplateného voľna je ušlá mzda – 534,50 EUR
Pri ošetrovaní dieťaťa počas 20 dní je ušlá mzda 875,8 EUR.
Ušlá mzda rodiny pri čerpaní OČR, resp. neplateného voľna – prepočet pri priemernej mzde 1069 EUR (rok 2019). OČR je možné čerpať len na 10 kalendárnych dní, nad 10 dní - len neplatené voľno.
1069 x 12 mesiacov = 12828:365=35,1452 EUR (vymeriavací základ mzdy na 1 deň)
10 dní kalendárnych x 35,1452 x 0,55=193,2 Eur; za1 deň OČR dostane 19,32 EUR.
Pri počte pracovných dní priemerne 20 za mesiac je vymeriavací základ mzdy na 1 deň 53,45 Eur
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
x Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7.Transpozícia práva EÚ
Nie
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
3
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
x
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
x
Áno
Nie
Nie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
x
Pozitívne
Žiadne
x
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
x
Pozitívne
Žiadne
x
Negatívne
Sociálne vplyvy
x
Pozitívne
Žiadne
x
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
x
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Návrhom zákona sa dopĺňajú nové skutkové podstaty priestupkov a správnych deliktov, pričom kvantifikácia ich vplyvu nie je možná z dôvodu že predkladateľ nevie odhadnúť počet subjektov, ktorý sa správneho deliktu, resp. priestupku dopustia.
Výdavky spojené so zavádzaním nových úloh budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých subjektov verejnej správy.
Návrh zákona nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
11.Kontakt na spracovateľa
JUDr. Roman Soska
Úrad verejného zdravotníctva SR
12.Zdroje
Kalkulačka vyčíslenia nákladov MH SR
Sprievodné dokumenty k materiálu Návrh opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia III“, (uznesenie vlády SR č. 51/2019.)
Štatistický úrad SR
Správa o stave podnikateľského prostredia v SR
Vlastné prepočty ministerstiev a úradov
Sprievodné materiály k nelegislatívnym materiálom
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
4
K doložke vybraných vplyvov
Komisia odporúča predkladateľovi vypracovať časť 5. Alternatívne riešenia a časť 12. Zdroje podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.
Akceptovaná, časť 5 a 15 upravená.
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
V doložke vybraných vplyvov je označený negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy je kvantifikovaný úbytok príjmov v rokoch 2021 a 2022 v sume 516 746 eur v obidvoch rokoch z dôvodu vypustenia správnych poplatkov za podanie žiadosti pri vybraných prevádzkach (454 166 eur), podanie žiadostí do opätovného schvaľovacieho procesu (28 350 eur) a za zrušenie priestupkovej zodpovednosti za očkovanie (34 230 eur). V časti 2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie je uvedený len súhrnný vplyv 482 516 eur. Do uvedenej časti Komisia žiada doplniť aj vplyv za zrušenie priestupkovej zodpovednosti za očkovanie. Ďalej Komisia upozorňuje, že tabuľka príjmov nie je vyplnená. Predmetnú tabuľku Komisia žiada vyplniť a zosúladiť s tabuľkou č.1.
Akceptovaná.
V nadväznosti na vyššie uvedené Komisia žiada dopracovať analýzu vplyvov o návrh na úhradu úbytku príjmov (zapracovať aj do časti 2.1.1. analýzy vplyvov) v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov a § 33 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Akceptovaná.
V návrhu zákona sa v bode 47. dopĺňa § 30e odsekom 19, ktorý hovorí, že „Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa odseku 9 písm. e) a podľa osobitného predpisu,35c) sa uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia,35d) ak zaniklo živnostenské oprávnenie zamestnávateľa alebo zanikla obchodná spoločnosť bez nástupnickej spoločnosti.“ Podľa nášho názoru uvedený odsek negatívny vplyv na verejné zdravotné poistenie, avšak v analýze vplyvov nie je tento vplyv uvedený. Komisia žiada kvantifikáciu predmetného vplyvu.
Návrh zákona zavádza aj nové úlohy a kompetencie pre Úrad verejného zdravotníctva, regionálne úrady, Ministerstvo zdravotníctva SR,... Komisia upozorňuje, že prípadné výdavky spojené so zavádzaním nových úloh je potrebné kvantifikovať v analýze vplyvov. Taktiež je potrebná kvantifikácia nových správnych deliktov a sankcií. V prípade, ak kvantifikácia nie je v súčasnej fáze legislatívneho procesu možná, Komisia žiada uviesť dôvod v bode 10. Poznámky doložky vybraných vplyvov.
Čiastočne akceptovaná.
V nadväznosti na vyššie uvedené Komisia žiada všetky negatívne vplyvy vyplývajúce z návrhu zákona zabezpečiť v rámci schválených limitov dotknutých subjektov verejnej správy.
Akceptovaná.
K vplyvom na podnikateľské prostredie
Predkladateľ uvádza iný výpočet dotknutých subjektov v časti Doložky vybraných vplyvov a v časti 3.1. Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie Komisia žiada o zosúladenie vymenovaných dotknutých subjektov doplnením v časti 3.1. Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie.
5
Akceptovaná.
Opatrenie, ktorým sa ruší zákonná povinnosť vypracovať a predkladať na schválenie orgánom verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok Komisia navrhuje uvádzať len v časti 3.3.3. Administratívne náklady a nie aj v časti 3.3.1. Priame finančné náklady, nakoľko žiaden správny poplatok, daň či clo v dôsledku zrušenia danej povinnosti neodpadá. To isté sa týka aj nákladov na čistiace prostriedky a náradie do prevádzok v dôsledku týchto povinností vznikne nepriamy a nie priamy finančný náklad.
Akceptovaná.
V časti 3.3.4. Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie Komisia odporúča predkladateľovi uviesť výpočet pod tabuľku, nakoľko množstvo čísel v predchádzajúcich častiach kvantifikáciu zneprehľadňuje a pri kontrole čísla nesedia (napr. predkladateľ uvádza pravdepodobne úsporu -- v priamych finančných nákladoch vo výške 516 696 eur, ale táto suma nezodpovedá súčtu súm z časti 3.3.1. Priame finančné náklady /454 166,3+28 350/ a rovnako aj nepriame finančné náklady /63 201+3950/. Rovnako Komisia odporúča uviesť pred výsledné číslo „+“ ako symbol úspor, a zároveň pri každom riadku nákladov uviesť cez doplnenie stĺpca alebo cez poznámku „-„ odhadované náklady (napr. v prípade Administratívnych nákladov doplniť „- 10 800 - 16 200 eur“, resp. v prípade Priamych finančných nákladov doplniť „- náklady na častejšiu frekvenciu lekárskych prehliadok zamestnancov 3. kategórie, ktoré však nie je možné kvantifikovať“).
Akceptovaná.
K sociálnym vplyvom
K bodu 4.1 analýzy sociálnych vplyvov, sekcii „pozitívny vplyv na hospodárenie domácností“: Predkladateľ
deklaruje, že materiál vplyv na zníženie výdavkov na liečbu a lieky a zníženie strát na mzdách rodičov z dôvodu ošetrovania členov rodiny. Takýto vplyv predmetného materiálu však nie je priamy, nakoľko neznižuje existujúce výdavky osôb a rodinných príslušníkov osôb, ktoré trpia na predmetné prenosné ochorenia. Vplyv tohto materiálu však spočíva v eliminácii budúcich potenciálnych nákladov, ktoré by mohli vznikať, pokiaľ by rodičia napriek prijatiu tejto právnej úpravy v budúcnosti odmietli nechať svoje deti proti týmto chorobám zaočkovať. Je preto potrebné tento vplyv špecifikovať týmto spôsobom.
Akceptovaná.
K bodu 4.1 analýzy sociálnych vplyvov, sekcii „negatívny vplyv na hospodárenie domácností“ a sekcii
„negatívne ovplyvnené skupiny“: Komisia odporúča navrhovateľovi opätovne zhodnotiť, či materiál reálne
zakladá negatívny sociálny vplyv tak, ako ho popisuje. Platí totiž, že rodičia majú možnosť svoje deti nechať proti prenosným chorobám zaočkovať a teda môžu byť potenciálne negatívne ovplyvnení len v prípade, že sa proaktívne rozhodnú tento typ očkovania odmietnuť. Ide teda o istý typ sankcie za správanie, ktoré prispieva k šíreniu prenosných ochorení v rámci populácie, čo sa všeobecne chápe ako negatívny jav, ktorý byť aj prijatím tejto právnej úpravy eliminovaný.
K bodu 4.1 analýzy sociálnych vplyvov, sekcii „ovplyvnená skupina č. 1“: Komisia odporúčame doplniť
kvantifikáciu tejto skupiny, tzn. vyčísliť počty detí navštevujúcich predškolské zariadenia, resp. počet domácností, do ktorých tieto deti spadajú. Keďže nie je možné kvantifikovať počet domácností, kde sa predmetné prenosné ochorenia môžu vyskytovať, je vhodné orientačne určiť aspoň veľkosť skupiny, ktorá je potenciálne ovplyvnenou.
Akceptovaná.
K bodu 4.1 analýzy sociálnych vplyvov, sekcii „ovplyvnená skupina č. 2“: Komisia odporúča predkladateľovi
prepracovať túto časť tak, aby bola kvantifikácia rastu výdavkov a poklesu príjmov tejto skupiny jednoznačnejšia. Predkladateľ napríklad uvádza náklady na pobyt v škôlke, avšak spája ich s poklesom príjmov, ktoré má tento materiál spôsobiť. V tomto prípade však nejde o príjem domácností, ale ich výdavky. Uvádza tiež napríklad, že
6
pokles príjmov sa násobí počtom neočkovaných detí v domácnosti, čo nemusí byť pravdou. Pokiaľ jeden rodič nie je zamestnaný z dôvodu starostlivosti o dieťa, ktoré nemôže navštevovať škôlku z dôvodu odmietnutia povinného očkovania, jeho ušlá mzda môže zostávať rovnaká bez ohľadu na počet nezaočkovaných detí v domácnosti.
Akceptovaná.
K bodu 4.1 analýzy sociálnych vplyvov, sekcii „dôvod chýbajúcej kvantifikácie“: Text v tejto časti je irelevantný
a nepredstavuje dôvody chýbajúcej kvantifikácie, ale, naopak, ďalšiu kvantifikáciu prináša. Je preto potrebné tento text uvádzať práve v časti, ktorá je pre kvantifikáciu určená.
Akceptovaná.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje nesúhlasné stanovisko
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.
7
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2019
2020
2021
2022
Príjmy verejnej správy celkom
0
-516 746
-516 746
--516 746
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
-516 746
-516 746
-516 746
Rozpočtové prostriedky
0
-516 746
-516 746
-516 746
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
8
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Všetky negatívne vplyvy vyplývajúce z realizácie návrhu zákona budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutých subjektov verejnej správy, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. Úbytok na strane správnych poplatkov neovplyvní limit príjmov UVZ SR a RUVZ nakoľko modul správnych poplatkov odvádza správne poplatky priamo MF SR a výpadok na strane priestupkov nie je taký kritický, takže je možné deklarovať, že „úbytok príjmov bude vykrytý nárastom príjmov z ostatnej činnosti uvz, ruvz“.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
9
V roku 2017 bolo vydaných 26 631 rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky.
Predpokladaný odhad počtu prevádzok, ktoré nebudú predmetom posudkovej činnosti je 10 900.
Pri vybraných prevádzkach, bude podnikateľ uvádzať priestor do prevádzky oznámením. Za tento úkon podnikateľ neplatí správny poplatok, čím ušetrí 50 eur pri písomnom podaní a 25 eur v prípade kompletne podanej elektronickej žiadosti.
Odhadovaný počet žiadostí o uvedenie priestorov do prevádzky podaných v papierovej podobe je 2/3 z celkového počtu žiadostí (celkový počet žiadostí podaných papierovo 7267 x 50 eur kolok je 363 333,3 eur) a 1/3 žiadostí podaných elektronicky (celkový počet žiadostí podaných elektronicky 3633,3 x 25 eur je 90 833,3 eur).
Celkové ušetrené náklady na správnom poplatku sú 454 166,3 eur.
S podaním žiadosti o uvedenie do prevádzky spojené aj cestovné náklady. Ušetrené cestovné náklady pri písomnom podaní činia 63 201 eur, ktoré podnikatelia ušetria pri vybraných prevádzkach.
Realizáciou opatrenia sa znížia aj administratívne náklady na podnikateľské prostredie. Pri vybraných prevádzkach sa pri uvádzaní tohto druhu priestoru do prevádzky ušetria podnikateľom aj mzdové náklady na zamestnancov. Pri priemernej hodinovej celkovej cene práce 8,47 eur na zamestnanca, podnikateľ pri písomnom podaní ušetrí 592,90 eur (odhad 70 hodín pracovného času x 8,47 eur). Pri elektronickom podaní podnikateľ ušetrí 423,56 eur na zamestnanca (odhad 50 hodín pracovného času x 8,47 eur).
Pri vybraných prevádzkach podnikatelia nebudú podávať žiadosti, priestory uvádzané do prevádzky sa budú len oznamovať, tzn., že podnikateľ bude odbremenený od predkladania žiadosti a značného množstva príloh napr. doklad o oprávnení na podnikania, doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel atď.). Priemerný náklad na predloženie dokumentu je 5 eur, ak sa dokument predkladá v papierovej podobe a 3 eurá, ak sa dokument predkladá v elektronickej podobe. Podnikateľ, ktorý predkladá žiadosť v papierovej podobe takto ušetrí 35 eur. Podnikateľ podávajúci žiadosť v elektronickej podobe ušetrí 21 eur.
Celkové administratívne náklady opatrenia sú 5 773 347 eur.
Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 454 166,3 eur z dôvodu vypustenia povinnosti platiť správny poplatok za podanie žiadosti pri vybraných prevádzkach.
Pri prevádzkach, v ktorej sa nemení podnikateľská činnosť, ale nastáva iba zmena osoby podnikateľa, bude podnikateľ uvádzať priestor do prevádzky oznámením. Za tento úkon podnikateľ neplatí správny poplatok, čím ušetrí 50 eur pri písomnom podaní a 25 eur v prípade kompletne podanej elektronickej žiadosti.
Predpokladaný odhad počtu prevádzok, v ktorej sa nemení podnikateľská činnosť, ale nastáva iba zmena osoby podnikateľa je 680.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vo výške 417 838 eur.
Ušetrené náklady na jedného podnikateľa sú 686,6 eur.
10
Odhadovaný počet žiadostí o uvedenie priestorov do prevádzky podaných v papierovej podobe je 2/3 z celkového počtu žiadostí (celkový počet žiadostí podaných papierovo 454 x 50 eur kolok je 22 700 eur) a 1/3 žiadostí podaných elektronicky (celkový počet žiadostí podaných elektronicky 226 x 25 eur je 5 650).
Celkové ušetrené náklady na správnom poplatku sú 28 350 eur.
S podaním žiadosti o uvedenie do prevádzky spojené aj cestovné náklady. Ušetrené cestovné náklady pri písomnom podaní predstavujú 3 950 eur, ktoré podnikatelia ušetria.
Realizáciou opatrenia sa znížia aj administratívne náklady na podnikateľské prostredie. Pri prevádzkach sa pri uvádzaní tohto druhu priestorov do prevádzky ušetria podnikateľom aj mzdové náklady na zamestnancov. Pri priemernej hodinovej mzde 8,47 eur na zamestnanca, podnikateľ pri písomnom podaní ušetrí 592,90 eur (odhad 70 hodín pracovného času x 8,47 eur). Pri elektronickom podaní podnikateľ ušetrí 423,56 eur na zamestnanca (odhad 50 hodín pracovného času x 8,47 eur). V súhrnne všetkých prevádzok otvorených za príslušný kalendárny rok, podnikateľské subjekty celkovo ušetria 364 902 eur. Pri raz schválených priestoroch v prevádzke, podnikatelia nebudú podávať žiadosti, priestory sa budú len oznamovať, tzn., že podnikateľ bude odbremenený od predkladania žiadosti a príloh– napr. doklad o oprávnení na podnikanie, doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel atď.). Priemerný náklad na predloženie dokumentu je 5 eur, ak sa dokument predkladá v papierovej podobe a 3 eurá, ak sa dokument predkladá v elektronickej podobe. Podnikateľ, ktorý predkladá žiadosť v papierovej podobe takto ušetrí na 1 žiadosti 35 eur. Podnikateľ podávajúci žiadosť v elektronickej podobe ušetrí na 1 žiadosti 21 eur. Navrhovaným opatrením sa znížia náklady na podanie žiadostí o 20 636 eur.
Celkovo sa navrhovaným opatrením znížia administratívne náklady na podnikateľské prostredie o 385 538 eur.
Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 28 350 eur z dôvodu vypustenia povinnosti platiť správny poplatok za podanie žiadosti pri prevádzkach, ktoré nebudú podliehať opätovnému schvaľovaciemu procesu.
Opatrenie bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie v celkovej výške 6 843 865,96 eur.
Ušetrené náklady na jedného podnikateľa sú 591 eur.
Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 34 230 eur /priemerná výška pokút za ostatných 5 rokov uložená za nezabezpečenie povinného pravidelného očkovania/ a to z dôvodu zrušenia priestupkovej zodpovednosti za nezabezpečenie povinného pravidelného očkovania.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
11
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Odhadované objemy
Objem aktivít
2019
2020
2021
2022
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Vytvoriť kategorizáciu prevádzok na základe analýzy a predložiť na rokovanie vlády SR novelu ustanovenia § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia tak, že na prevádzky s minimálnym rizikom sa bude vzťahovať oznamovací režim, ktorý nahradí súčasnú žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky.
Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 454 166,3 EUR z dôvodu vypustenia povinnosti platiť správny poplatok za podanie žiadosti pri vybraných prevádzkach.
Predložiť na rokovanie vlády SR na základe analýzy novelu ustanovenia § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia tak, že prevádzkareň, v ktorej sa nemení podnikateľská činnosť, sa bude uvádzať do prevádzky oznámením bez správneho poplatku.
12
Opatrenie bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy vo výške 28 350 EUR z dôvodu vypustenia povinnosti platiť správny poplatok za podanie žiadosti pri prevádzkach, ktoré nebudú podliehať opätovnému schvaľovaciemu procesu. Tento vplyv bude vyvážený nižšou mierou pracovného zaťaženia na zamestnancov RÚVZ.
Zrušenie priestupkovej zodpovednosti za odmietnutie povinného očkovania bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy približne vo výške 34 230 EUR.
13
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Daňové príjmy (100)1
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (220)1
0
-482 516
-482 516
-482 516
Nedaňové príjmy (222003)1
0
-34 230
-34 230
-34 230
Granty a transfery (300)1
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
-516 746
-516 746
-516 746
14
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2019
2020
2021
2022
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
15
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2019
2020
2021
2022
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
16
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby ktoré prevádzkujú administratívne priestory, ubytovacie zariadenia, maloobchodné prevádzky,v ktorých sa nepredávajú pokrmy, nápoje alebo potraviny, zariadenia pre deti a mládež, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zariadenia verejného stravovania, ako napr. reštaurácie, kaviarne, cukrárne , ďalej poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a zdravotnícki pracovníci a fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby, ktoré vykonávajú dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Úrad verejného zdravotníctva SR prediskutoval Materiál v časti týkajúcej sa povolenia vstupu zvierat do zariadení verejného stravovania so zástupcami Združenia mladých podnikateľov Slovenska a generálnym manažérom Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska dňa 25. 1. 2019 na Úrade verejného zdravotníctva SR. V časti týkajúcej sa DDD bol materiál prediskutovaný so zástupcami Cechu DDD a to dňa 18.2.2019 na Úrade verejného zdravotníctva SR.
Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo dňa 19.03.2019 na portály slov lex predbežnú informáciu. Zo strany podnikateľského prostredia nebola k materiálu vznesená žiadna pripomienka.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Realizáciou opatrenia, podľa ktorej sa na vybrané prevádzky bude vzťahovať oznamovací režim, ktorý nahradí súčasnú žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky.“ znížia priame finančné náklady podnikateľom. V roku 2017 bolo vydaných 26 631 rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky. Predpokladaný odhad počtu prevádzok, ktoré nebudú predmetom schvaľovanie je 10 900. Pri vybraných prevádzkach, bude podnikateľ uvádzať priestor do prevádzky oznámením. Za tento úkon podnikateľ neplatí správny poplatok, čím ušetrí 50 eur pri písomnom podaní a 25 eur v prípade kompletne podanej elektronickej žiadosti. Odhadovaný počet žiadostí o uvedenie priestorov do prevádzky podaných v papierovej podobe je 2/3 z celkového počtu žiadostí (celkový počet žiadostí podaných papierovo 7267 x 50 eur kolok je 363 333,3 eur) a 1/3 žiadostí podaných
17
elektronicky (celkový počet žiadostí podaných elektronicky 3633,3 x 25 eur je 90 833,3 eur).Celkové ušetrené priame finančné náklady na správnych poplatkoch sú 454 166,3 eur.
Realizáciou opatrenia, v zmysle ktorej prevádzkareň, v ktorej sa nemení podnikateľská činnosť, sa bude uvádzať do prevádzky oznámením bez správneho poplatku bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie vo forme zrušenia poplatku za podanie žiadosti. V roku 2017 bolo vydaných 26 631 rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky. Predpokladaný odhad počtu prevádzok, v ktorej sa nemení podnikateľská činnosť, ale nastáva iba zmena osoby podnikateľa je 680. Pri prevádzkach, v ktorých sa nemení podnikateľská činnosť, ale nastáva iba zmena osoby podnikateľa, bude podnikateľ uvádzať priestor do prevádzky oznámením. Za tento úkon podnikateľ neplatí správny poplatok, čím ušetrí 50 eur pri písomnom podaní a 25 eur v prípade kompletne podanej elektronickej žiadosti. Odhadovaný počet žiadostí o uvedenie priestorov do prevádzky podaných v papierovej podobe je 2/3 z celkového počtu žiadostí (celkový počet žiadostí podaných papierovo 454 x 50 eur kolok je 22 700 eur) a 1/3 žiadostí podaných elektronicky (celkový počet žiadostí podaných elektronicky 226 x 25 eur je 5 650). Celkové ušetrené priame finančné náklady na správnych poplatkoch sú 28 350 eur.
K 31.12.2018 bolo v centrálnom registri rizikových prác ÚVZ SR evidovaných 5700 zamestnancov exponovaných chemickým karcinogénom a mutagénom, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 3 a 4 (rizikovú prácu).
Nie je možné predpokladať počet zamestnávateľov vyššie uvedených zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce, ktorí v priebehu nasledujúcich rokov zaniknú, t. j. zanikne ich živnostenské oprávnenie alebo zanikne obchodná spoločnosť bez nástupníckej spoločnosti, ktorá zamestnancov zamestnávala.
Náklady na výkon lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci u bývalého zamestnanca exponovaného karcinogénom alebo mutagénom sa pohybujú v rozpätí cca 60 – 90 eur.
Rozsah následných lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci je určený odborným usmernením MZ SR o rozsahu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré je uverejnené vo Vestníku MZ SR.
Z vyššie uvedených dôvodov nie je možné kvantifikovať vplyv na verejné zdravotné poistenie.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Realizáciou opatrenia, podľa ktorej sa na vybrané prevádzky bude vzťahovať oznamovací režim, ktorý nahradí súčasnú žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky.“ zníži dopravné náklady na osobné podanie žiadosti o uvedenie do prevádzky. V roku 2017 bolo vydaných 26 631 rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky. Predpokladaný odhad počtu prevádzok, ktoré nebudú schvaľované je 10 900. Opatrenie ušetrí nepriame finančné náklady podnikateľom súvisiace s podaním žiadosti o uvedenie do prevádzky pri písomnom podaní vo výške 63 201 eur (priemerné dopravné náklady na jedného podnikateľa sú 5,8 eur).
18
Realizáciou opatrenia, v zmysle ktorej prevádzkareň, v ktorej sa nemení podnikateľská činnosť, sa bude uvádzať do prevádzky oznámením bez správneho poplatku sa znížia cestovné náklady súvisiace s podaním žiadosti. V roku 2017 bolo vydaných 26 631 rozhodnutí k návrhom na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a k návrhom na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky. Predpokladaný odhad počtu prevádzok, v ktorej sa nemení podnikateľská činnosť, ale nastáva iba zmena osoby podnikateľa je 680. Pri prevádzkach, v ktorých sa nemení podnikateľská činnosť, ale nastáva iba zmena osoby podnikateľa, bude podnikateľ uvádzať priestor do prevádzky oznámením. Nepriame finančné náklady podnikateľského prostredia sa znížia o 3 950 eur (priemerné dopravné náklady na jedného podnikateľa sú 5,8 eur).
Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie sa predpokladá z toho dôvodu, že sa umožní vstup osôb so spoločenskými zvieratami, napr. psy, mačky do priestorov určených na konzumáciu stravy, ak sa takúto službu pre spotrebiteľa rozhodne poskytovať prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania. Z dôvodu, aby sa predišlo riziku pre verejné zdravie bude potrebné doplniť hygienicko sanitačný režim v prevádzkovom poriadku zariadenia verejného stravovania, t.j požiadavky na priebežné čistenie a vyčlenené samostatné čistiace náradie. Tiež bude potrebné zabezpečiť jednorazové nádoby na napájanie pre zvieratá, ak bude zvieratám podávaná napr. voda (finančné náklady na jednorazové nádoby na vodu cca 2 eur na 1 misku). Tieto náklady si však môže prevádzkovateľ započítať ako poskytnutú službu, preto nie je potrebné ich vyhodnocovať.
Nepriame finančné náklady súvisia, napr. s doplnením vhodných čistiacich prostriedkov a náradia na čistenie priestorov určených na konzumáciu stravy, do ktorých bude mať povolený vstup spoločenské zviera (cca 15 eur na 1 prevádzku mesačne). V SR je podľa informačného systému v hygiene výživy regionálnych úradov verejného zdravotníctva registrovaných cca 18 tis. zariadení verejného stravovania ako sú, napr. reštaurácie, kaviarne a podobné zariadenia verejného stravovania. ÚVZ SR na základe obdržaného stanoviska Stálej pracovnej komisie legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov, požiadal o stanovisko Asociáciu hotelov a reštaurácii Slovenska a Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Podľa kvantifikovaného odhadu, vykonaného na základe konzultácie so zástupcami podnikateľského prostredia (stanovisko zo dňa 1.3.2019), z uvedeného počtu registrovaných prevádzok verejného stravovania o povolenie bude mať záujem cca 20 - 30% prevádzok (napr. kaviarne, čajovne, letné terasy a iné sezónne zariadenia, pohostinstvá a v menšej miere štandardné reštaurácie), čo predstavuje spolu približne 54 000 81 000 eur pre tieto prevádzky.
3.3.3 Administratívne náklady
Realizáciou opatrenia, podľa ktorej sa na vybrané prevádzky bude vzťahovať oznamovací režim, ktorý nahradí súčasnú žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky.“ sa ušetria aj mzdové náklady na zamestnancov. Pri priemernej celkovej hodinovej cene práce 8,47 eur na zamestnanca, podnikateľ pri písomnom podaní ušetrí 592,90 eur (odhad 70 hodín pracovného času x 8,47 eur). Pri elektronickom podaní podnikateľ ušetrí 423,56 eur na zamestnanca (odhad 50 hodín pracovného času x 8,47 eur). Realizáciou opatrenia sa znížia aj administratívne náklady na podnikateľské prostredie. Pri vybraných prevádzkach podnikatelia nebudú podávať žiadosti, priestory uvádzané do prevádzky sa budú len oznamovať, tzn., že podnikateľ bude odbremenený od predkladania žiadosti a značného množstva príloh– napr. doklad o oprávnení na podnikania, doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel atď.). Priemerný náklad na predloženie dokumentu je 5 eur, ak sa dokument predkladá v papierovej podobe a 3 eur, ak sa dokument predkladá v elektronickej podobe. Podnikateľ, ktorý predkladá žiadosť v papierovej podobe takto ušetrí 35 eur. Podnikateľ podávajúci žiadosť v elektronickej podobe ušetrí 21 eur. Celkovo sa navrhovaným opatrením znížia náklady na predloženie dokumentov na podnikateľské prostredie o 82 658,03 eur.
19
V súhrnne všetkých vybraných prevádzok otvorených za príslušný kalendárny rok, podnikateľské subjekty celkovo ušetria 5 773 347 eur.
Realizáciou opatrenia, v zmysle ktorej prevádzkareň, v ktorej sa nemení podnikateľská činnosť, sa bude uvádzať do prevádzky oznámením bez správneho poplatku.“ sa znížia aj administratívne náklady na podnikateľské prostredie. Pri raz schválených priestoroch v prevádzke, podnikatelia nebudú podávať žiadosti, priestory sa budú len oznamovať, tzn., že podnikateľ bude odbremenený od predkladania žiadosti a značného množstva príloh– napr. doklad o oprávnení na podnikania, doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel atď.). Priemerný náklad na predloženie dokumentu je 5 eur, ak sa dokument predkladá v papierovej podobe a 3 eur, ak sa dokument predkladá v elektronickej podobe. Podnikateľ, ktorý predkladá žiadosť v papierovej podobe takto ušetrí na 1 žiadosti 35 eur. Podnikateľ podávajúci žiadosť v elektronickej podobe ušetrí na 1 žiadosti 21 eur. Zrušením podávania žiadosti a jej nahradením len oznamovacou povinnosťou podnikateľské subjekty ušetria20 636