1
Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Dopĺňa sa predmet úpravy návrhu zákona o vykonávanie epidemiologického vyšetrovania, ktoré sa v praxi vykonáva, ale tento pojem chýbal v platnom znení. Epidemiologické vyšetrovanie sa musí vykonávať u každej osoby a na všetkých miestach, kde možno v súvislosti s prenosným ochorením alebo s podozrením na prenosné ochorenie zistiť dôležité okolnosti na ich objasnenie. Ide o súbor činností, ktorými sa vymedzuje ohnisko nákazy, posudzujú sa príčiny a spôsoby šírenia prenosného ochorenia a vykonávajú sa príslušné protiepidemické opatrenia.
K bodu 2
Do návrhu zákona sa dopĺňajú viaceré epidemiologické pojmy potrebné pre aplikáciu preventívnych a represívnych opatrení, ktoré sa v praxi bežne používajú, ale ich vymedzenie v súčasnej legislatíve chýba. Ide najmä o nosičstvo choroboplodných mikroorganizmov, hygienicko-epidemiologický režim, národný imunizačný program, očkovací kalendár, činnosti týkajúce sa dezinfekcie a sterilizácie a vysoko nebezpečnú nákazu. Pri dezinsekcii a deratizácii bolo potrebné vymedziť tieto pojmy z dôvodu jednoznačnosti vykonávania činností súvisiacich s výskytom článkonožcov a myšovitých hlodavcov a iných hlodavcov, teda ich výskyt regulovať výlučne s ohľadom na epidemiologickú závažnosť a s ohľadom na udržanie ich stavu na prahu škodlivosti.
K bodu 3
Zákon č. 355/2007 Z. z. nemá ustanovenie § 12 ods. 7, preto je potrebné upraviť vnútorný odkaz na správne ustanovenie.
K bodu 4
Navrhovaným znením sa dopĺňa pôsobnosť Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „ministerstvo“) o metodické usmerňovanie vykonávania epidemiologického vyšetrovania. Uvedená činnosť sa vykonáva v ohnisku nákazy na objasnenie okolnosti vzniku a šírenia prenosného ochorenia s cieľom prijať adekvátne opatrenia.
K bodu 5
Navrhovaným znením sa dopĺňa pôsobnosť ministerstva o metodické usmerňovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov sociálnych služieb v oblasti ochrany verejného zdravia a pracovníkov zariadení sociálnoprávnej právnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy pre zdravotnú starostlivosť a ochranu zdravia. Navrhovaná pôsobnosť, ktorá sa týka metodického usmerňovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá doteraz nebola v zákone č. 355/2007 Z. z. upravená. Kompetencia sa dopĺňa o zverejňovanie odborných usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR vo Vestníku ministerstva.
K bodu 6
Upravuje sa kompetencia Úradu verejného zdravotníctva SR vydávať každoročne „očkovací kalendár“. Ide o dokument, ktorý obsahuje schémy pravidelného povinného očkovania pre deti
2
a dospelých v súlade s platnou legislatívou. V prehľadnej a praktickej forme je každoročne aktuálne vydávaný pre odbornú a laickú verejnosť, jeho zadefinovanie v zákone č. 355/2007 Z. z. však chýba.
K bodu 7
Navrhovaným znením sa na základe poznatkov z praxe ustanovuje Úradu verejného zdravotníctva SR kompetencia zrušiť rozhodnutím nariadené opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48, ak dôvody na ich plnenie už pominuli.
K bodu 8
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novelizačným bodom 6.
K bodu 9
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novelizačným bodom 6.
K bodu 10
Vzhľadom na zadefinovanie v praxi používaného pojmu pre súbor činností vykonávaných epidemiológmi v ohnisku nákazy na posúdenie a objasnenie príčin vzniku nákazy a prijatie potrebných protiepidemických opatrení - epidemiologické vyšetrovanie, dopĺňa sa uvedená kompetencia do pôsobnosti Úradu verejného zdravotníctva SR vo veciach, ktoré presahujú hranice územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
K bodu 11
Navrhovanou úpravou sa definuje kontaktné miesto pre komunikáciu v rámci európskeho Systému včasného varovania a reakcie (EWRS), ktoré je vytvorené Európskou komisiou v spolupráci s členskými štátmi s cieľom umožniť Európskej komisii a príslušným vnútroštátnym orgánom stálu komunikáciu na účely varovania, hodnotenia rizík pre ľudské zdravie a určovania opatrení, ktoré môžu byť potrebné na ochranu verejného zdravia. Kontaktným miestom pre komunikáciu v rámci EWRS je Úrad verejného zdravotníctva SR. Cieľom je účinnejšia spolupráca a koordinácia medzi členskými štátmi v záujme zlepšenia prevencie a kontroly šírenia závažných ochorení ľudí cez hranice členských štátov.
K bodu 12
Navrhovaným znením sa na základe poznatkov z praxe dáva regionálnym úradom verejného zdravotníctva kompetencia zrušiť rozhodnutím nariadené opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48, ak dôvody na ich plnenie už pominuli.
K bodu 13
Zadefinovaním v praxi používaného pojmu pre súbor činností vykonávaných epidemiológmi v ohnisku nákazy na posúdenie a objasnenie príčin vzniku nákazy a prijatie potrebných protiepidemických opatrení - epidemiologické vyšetrovanie, sa dopĺňa uvedená kompetencia do pôsobnosti regionálnych úradov verejného zdravotníctva.
K bodu 14
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s úpravou v § 13 ods. 4.
3
K bodu 15
Orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, ktoré pôsobia mimo rezortu zdravotníctva, dostávajú kompetenciu nariaďovať a zrušovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a § 48.
K bodu 16
Rozširuje sa pôsobnosť orgánov verejného zdravotníctva mimo rezortu zdravotníctva o vykonávanie epidemiologického vyšetrovania v ohnisku nákazy. Táto činnosť sa v praxi vykonáva, ale nie je definovaná v platnom zákone.
K bodu 17
Navrhovaným znením sa dopĺňajú národné programy, na riešení ktorých sa podieľajú Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva a ktoré strategickými dokumentmi na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia.
K bodu 18
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s novelizačným bodom 21 s úpravou v § 12 ods. 2. Zároveň sa vypúšťa odkaz na § 12 ods. 5 z dôvodu obsolentnosti.
K bodu 19
Zjednocuje sa odborná terminológia v súlade s návrhom zákona.
K bodu 20
Zjednocuje sa terminológia používaná pri uvádzaní Národného imunizačného programu.
K bodu 21
Uvedeným ustanovením sa dopĺňajú kompetencie Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci špecializovaných úloh na úseku verejného zdravotníctva, keďže vzdelávanie v oblasti prevencie prenosných ochorení je jedným z kľúčových preventívnych opatrení ochrany verejného zdravia.
K bodu 22
Navrhovaným znením sa upravujú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a dopĺňajú sa o opatrenia v praxi bežne používané, ktoré ale neboli definované v zákone. Očkovanie osôb, ktoré vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz v ohnisku nákaz, sa bežne v praxi vykonáva, patrí k najúčinnejším nástrojom opatrení v ohnisku nákazy a doteraz nebolo zadefinované. Jedným z opatrení na kontrolu a prevenciu prenosných ochorení je aj podávanie protilátok a antimikróbnych látok. Opatrenia sa rozširujú o vykonávanie sterilizácie, ktorá sa používa najmä v zdravotníctve. V rámci lokálnej epidémie chrípky nemusí byť napríklad v zariadení sociálnych služieb nariadený zákaz prevádzky zariadenia, ale bude nariadený zákaz návštev alebo prijímanie nových klientov do zariadenia.
Vzhľadom na špecifikáciu opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sa určilo vykonávanie dezinsekcie a deratizácie iba v ohnisku nákazy z dôvodu vymedzenia územia (oblasti, priestoru) určeného na výkon tejto činnosti.
Zároveň v praxi sa môžu vyskytnúť situácie, kedy nie je možné použiť niektoré z uvedených ustanovení, preto je potrebné prijať iné opatrenie na zabránenie šírenia prenosných ochorení.
K bodu 23
Týmto ustanovením sa príslušnému orgánu verejného zdravotníctva ukladá povinnosť oznámiť prevádzkovateľovi zariadenia, že osobe, ktorá u neho vykonáva epidemiologicky závažnú
4
činnosť, bolo nariadené opatrenie podľa § 12 ods. 2 písm. h), teda zákaz alebo obmedzenie výkonu povolania, a to z dôvodu predchádzania šírenia prenosných ochorení.
K bodu 24
Ustanovenie upravuje kompetenciu príslušnému orgánu verejného zdravotníctva schvaľovať prevádzkové poriadky len v tých prevádzkach, v ktorých to ukladá tento zákon.
K bodu 25
Navrhovaným znením sa z posudkovej činnosti príslušných orgánov verejného zdravotníctva vypúšťa schvaľovanie zotavovacieho podujatia a nahrádza sa oznamovacou povinnosťou organizátora zotavovacieho podujatia. Uvedenou zmenou však nedôjde k zníženiu ochrany verejného zdravia, keďže organizátor zotavovacieho podujatia bude naďalej povinný dodržiavať povinnosti ustanovené zákonom č. 355/2007 Z. z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie v oblasti verejného zdravia a ich dodržiavanie bude naďalej kontrolované príslušným orgánom verejného zdravotníctva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, ktorý bude zároveň možné zefektívniť a zintenzívniť vzhľadom na uvoľnenie kapacít doteraz využitých pri posudkovej činnosti.
K bodu 26
Navrhovaným znením sa upravujú náležitosti žiadosti, na základe ktorej vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva záväzné stanovisko alebo rozhodnutie v rámci výkonu posudkovej činnosti. Cieľom právnej úpravy je optimalizovať posudkovú činnosť orgánov verejného zdravotníctva, resp. zníženie administratívnej záťaže právnických osôb. Z povinných príloh boli vypustené doklad o oprávnení na podnikanie a doklad stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel. Úlohou orgánov verejného zdravotníctva je prevencia ochorení a iných porúch zdravia a posudzovanie a vyhodnocovanie opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie a nie vykonávať kontrolu dodržiavania predpisov, ktoré v kompetencii iných orgánov štátnej správy alebo súdov a tým predchádzať duplicite a neprimeranej administratívnej záťaži podnikateľského prostredia. Ustanovenie definujúce potrebu priložiť k žiadosti o vydanie záväzného stanoviska posúdenie hlukovej záťaže (tzv. hlukovú štúdiu) sa dopĺňa o ďalšie druhy stavieb, pri ktorých je takéto posúdenie vzhľadom na ich charakter žiaduce. Zároveň sa zosúlaďuje terminológia v prípade cesty pre motorové vozidlá, ktorá sa podľa platného znenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách označuje pojmom „rýchlostná cesta“.
K bodu 27
Upravujú sa podmienky preukazovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie. V rámci zlepšenia podnikateľského prostredia sa v navrhovanom zákone zrušuje povinnosť predkladať osvedčenie o akreditácii v procese získania odbornej spôsobilosti.
K bodu 28
Navrhovaným znením sa upravujú náležitosti žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti. V rámci zlepšenia podnikateľského prostredia sa zrušuje povinnosť predkladať kópiu osvedčenia o akreditácii.
K bodu 29
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s bodom 11.
5
K bodu 30
Z dôvodu ochrany zdravia verejnosti sa upravujú povinnosti prevádzkovateľov prírodných kúpalísk zabezpečiť plavčíka, ktorý musí mať najmenej 18 rokov a absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci.
K bodu 31
Z dôvodu ochrany zdravia verejnosti sa upravujú povinnosti prevádzkovateľov umelých kúpalísk zabezpečiť plavčíka, ktorý musí spĺňať požiadavku na dosiahnutý vek najmenej 18 rokov, ako aj požiadavku absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci.
K bodu 32
Cieľom úpravy je zlepšiť podnikateľské prostredie. Navrhovanou úpravou sa zrušuje povinnosť prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb, predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu. Povinnosť prevádzkovateľa predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok zostáva zachovaná.
K bodu 33
Cieľom úpravy je zlepšiť podnikateľské prostredie. Navrhovanou úpravou sa zrušuje povinnosť prevádzkovateľov telovýchovno-športových zariadení predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok na schválenie ako aj návrh na jeho zmenu. Povinnosť prevádzkovateľa predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok zostáva zachovaná.
K bodu 34
Cieľom úpravy je zlepšiť podnikateľské prostredie. Navrhovanou úpravou sa zrušuje povinnosť prevádzkovateľov zariadení starostlivosti o ľudské telo predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok na schválenie ako aj návrh na jeho zmenu. Povinnosť prevádzkovateľa predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok zostáva zachovaná.
K bodu 35
Ustanovuje sa vek osôb, minimálne 18 rokov, ktorým sa môžu poskytovať služby v soláriách, resp. opaľovanie kože umelými zdrojmi ultrafialovým žiarením. Navrhovaným opatrením sa zabrániť zvyšovaniu rizika vzniku rakoviny kože vzhľadom na škodlivé účinky ultrafialového žiarenia. Rizikovou skupinou sú práve osoby mladšie ako 18 rokov.
K bodu 36
Zavádza sa povinnosť pre prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež viesť zoznam osobných údajov potrebných na prijatie protiepidemických opatrení. Súčasne sa zavádza povinnosť uvedený zoznam bezodkladne predložiť na požiadanie zamestnancovi príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva vykonávajúcemu epidemiologické vyšetrovanie. Navrhovanou právnou úpravou je snaha dosiahnuť rýchle prijímanie potrebných protiepidemických opatrení pri zavlečení prenosného ochorenia z dôvodu ochrany verejného zdravia.
K bodu 37
Upravujú sa podmienky, za akých môže byť dieťa umiestnené v predškolskom zariadení. Navrhovanou legislatívnou úpravou sa ustanovuje, že do predškolského zariadenia môže byť prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu
6
veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára, alebo potvrdenie od zmluvného lekára dieťaťa, že je proti nákaze imúnne alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu. Dôvodom je skutočnosť, že kolektívne zariadenie vytvára podmienky uľahčujúce zavlečenie a šírenie nákazy. V Slovenskej republike v posledných rokoch stúpol počet neočkovaných detí. Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si ochranu. Uvedené obmedzenie sa však nevzťahuje na plnenie povinnej školskej dochádzky vykonávanej podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov. Definujú sa požiadavky na predkladanie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na pobyt dieťaťa v kolektíve a potvrdenia o stave imunity dieťaťa. Vzor potvrdenia o stave imunity dieťaťa je uvedený v prílohe č. 6b návrhu zákona.
Zároveň bolo z predmetného ustanovenia vypustené dočasné zverenie dieťaťa do starostlivosti budúcich pestúnov na základe rozhodnutia orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, keďže to bolo vypustené zo zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 2006, č. k. PL. ÚS 14/05-48.
K bodu 38
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s bodom 36 so zmenou v § 24 ods. 5.
K bodu 39
Upravuje sa povinnosť prevádzkovateľa predškolského zariadenia zabezpečiť prijatie len takého dieťaťa, ktoré okrem doteraz platných požiadaviek spĺňa aj podmienku, že sa podrobilo pravidelnému povinnému očkovaniu zodpovedajúcemu jeho veku podľa očkovacieho kalendára alebo je proti nákaze imúnne alebo sa očkovaniu nemôže podrobiť pre trvalú kontraindikáciu. Uvedené obmedzenie sa však nevzťahuje na plnenie povinnej školskej dochádzky vykonávanej podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K bodu 40
Povinnosť organizátora zotavovacieho podujatia požiadať príslušný orgán verejného zdravotníctva o posúdenie zotavovacieho podujatia sa nahrádza povinnosťou oznámiť najneskôr sedem dní pred začiatkom zotavovacieho podujatia údaje, ktoré uvedené v § 3 vyhlášky MZ SR č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia.
K bodu 41
Navrhovanou úpravou sa zrušuje povinnosť prevádzkovateľov zariadení spoločného stravovania predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok na schválenie, ako aj predkladať návrh na jeho zmenu. Navrhované opatrenie zlepší podnikateľské prostredie.
K bodu 42
Po prehodnotení hygienických požiadaviek sa umožňuje vstup osoby so spoločenským zvieraťom do priestorov určených na konzumáciu stravy zariadenia verejného stravovania, ak vstup povolí prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania. Prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania musí zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky určených na konzumáciu stravy a prijať hygienické opatrenia na ochranu hotových pokrmov a nápojov v prevádzkovom poriadku.
7
K bodu 43
V nadväznosti na spresnenie legislatívnej úpravy § 27 ods. 3 zákona doplnením formulácie § 27 ods. 1 umožňuje subjektom zodpovedným za prevádzku zdrojov hluku zbaviť sa zodpovednosti za realizáciu opatrení na ochranu užívateľov v objektoch vyžadujúcich ochranu pred hlukom v prípadoch, ak preukážu (napríklad meraním hluku vykonaným v čase realizácie stavby podľa § 27 ods. 3), že povinnosť uvedená v § 27 ods. 3 mala byť zo strany investora v čase realizácie stavby splnená.
K bodu 44
Spresňuje sa ustanovenie § 27 ods. 3 vyžadujúce zabezpečenie ochrany vnútorného prostredia pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri súčasnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z § 20 zákona pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii obytných budov, alebo iných budov s miestnosťami vyžadujúcimi ochranu pred hlukom, a to jednoznačným zadefinovaním zodpovednosti investora (fyzickej osoby, fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby) realizujúceho predmetnú stavbu. Zároveň sa táto požiadavka rozširuje aj na zmeny účelu využitia existujúcej budovy na tento účel.
K bodu 45
Upravujú sa podmienky pre osoby, ktoré vykonávajú činnosti na objektivizáciu expozície obyvateľov a ich prostredia hluku, infrazvuku a vibráciám. Zrušuje sa povinnosť, že túto činnosť môžu vykonávať len osoby, ktoré držiteľom osvedčenia o akreditácii. Cieľom navrhovaného opatrenia je zlepšiť podnikateľské prostredie.
K bodu 46
V rámci zlepšenia podnikateľského prostredia sa týmto ustanovuje povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia len u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie. Zrušuje sa tým povinnosť zamestnávateľov vypracovať prevádzkové poriadky pre tie prevádzky, v ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v prvej kategórii.
K bodu 47
Dopĺňa sa § 30 o nový bod intenzívne pulzné svetlo. Tento faktor doteraz nebol v Slovenskej republike osobitne hodnotený ako faktor pracovného prostredia. Dostupné informácie o možných biologických účinkoch intenzívneho pulzného svetla, ako aj vzostup jeho používania v SR oprávňujú k zaradeniu tohto faktora medzi významné faktory práce a pracovného prostredia a k jeho osobitnej evidencii.
Na toto zaradenie nadväzuje pripravovaná kategorizácia prác s intenzívnym pulzným svetlom v návrhu novej vyhlášky o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov.
K bodu 48
Navrhovanou úpravou sa povinnosť zamestnávateľov každoročne oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva vybrané údaje týkajúce sa zamestnancov v kategórii 2 nahrádza povinnosťou oznamovať vybrané údaje raz za päť rokov. Uvedená právna úprava sa zavádza z dôvodu zlepšenia podnikateľského prostredia.
K bodu 49
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s bodom 6 s vydávaním očkovacieho kalendára.
8
K bodu 50
Zrušuje sa povinnosť držiteľa oprávnenia na pracovnú zdravotnú službu spolupracovať pri posúdení zdravotného rizika z expozície ionizujúcemu žiareniu s expertom na radiačnú ochranu. Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane neustanovuje explicitne povinnú spoluprácu fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu s expertom na radiačnú ochranu. Podľa § 51 ods. 13 a 14 citovaného zákona expert na radiačnú ochranu poskytuje odborné poradenstvo v radiačnej ochrane a v súlade s § 51 ods. 15 fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba môže zabezpečiť plnenie konkrétnych úloh súvisiacich s radiačnou ochranou aj prostredníctvom experta na radiačnú ochranu. Ani vykonávacie predpisy k zákonu č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane, vyhláška MZ SR č. 99/2018 Z. z. a vyhláška MZ SR č. 101/2018 Z. z., v súvislosti s expertom na radiačnú ochranu neustanovujú fyzickým osobám podnikateľom alebo právnickým osobám, ktoré prevádzkujú pracoviská so zdrojmi žiarenia, spolupracovať s expertom na radiačnú ochranu, ale len dávajú subjektom možnosť v prípade potreby spolupracovať pri riešení konkrétnych problémov s expertom na radiačnú ochranu.
K bodom 51 a 52
V Slovenskej republike je ročne exponovaných nadlimitným hodnotám karcinogénov a mutagénov pri práci približne 6 tisíc zamestnancov. K 31.12.2018 bolo v centrálnom registri rizikových prác Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky evidovaných 5700 zamestnancov exponovaných chemickým karcinogénom a mutagénom, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 3 a 4 (rizikovú prácu); z tohto počtu 5254 zamestnancov vykonáva prácu zaradenú do kategórie 3 a 446 zamestnancov vykonáva prácu zaradenú do kategórie 4. Celoslovenské údaje o počte zamestnancov exponovaných karcinogénom a mutagénom vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 nie k dispozícii. Údaje o počte zamestnancov exponovaných karcinogénom a mutagénom vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 k dispozícii u jednotlivých zamestnávateľov.
Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci jedným z najúčinnejších preventívnych opatrení zameraných na zlepšenie ochrany zdravia konkrétnych zamestnancov. cielene zamerané na sledovanie zmien zdravotného stavu a na vyšetrenie tých orgánov alebo systémov ľudského tela, ktoré môžu byť poškodené konkrétnym škodlivým faktorom práce alebo pracovného prostredia. Prostredníctvom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci je možné včas odhaliť počiatočné zmeny zdravotného stavu zamestnancov súvisiace s prácou a zabrániť vzniku chorôb z povolania alebo ochorení súvisiacich s prácou.
Následné lekárske preventívne prehliadky po ukončení práce (po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu) cielene zamerané na odhalenie včasných príznakov choroby vznikajúcej následkom minulej expozície karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci.
Skrátenie časového intervalu výkonu periodických lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci u zamestnancov exponovaných karcinogénnym a mutagénnym faktorom vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 3 z dvoch rokov na jeden rok a skrátenie časového intervalu výkonu následných lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci u zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4 z troch rokov na jeden rok je odôvodnené preukázaným významným negatívnym účinkom karcinogénov a mutagénov na zdravie zamestnancov. Odborné odhady súčasnej a budúcej záťaže chorobami z povolania naznačujú, že rakovina spôsobená zamestnaním predstavuje problém a problémom zostane aj v budúcnosti v dôsledku vystavovania zamestnancov účinkom karcinogénov. Rakovina je v Európskej únii najčastejšou príčinou úmrtí spôsobených zamestnaním; ročne sa rakovine prisudzuje 53 % úmrtí v dôsledku pracovných podmienok, v porovnaní s chorobami obehovej sústavy (28 %) a chorobami dýchacej sústavy (6 %). Podľa posledných vedeckých analýz
9
predstavuje priznateľné riziko zhubných nádorov z pracovných podmienok 2 8 % všetkých zhubných nádorov. Pre Slovenskú republiku to znamená odhadom 270 - 1080 úmrtí ročne na nádorovú chorobu súvisiacu s prácou. Podstatou problému je vystavenie ľudí pri práci pôsobeniu karcinogénov a nutnosť postupne odstraňovať takéto expozície, alebo ich aspoň znižovať na najnižšiu možnú mieru vrátane zabezpečenia účinnej prevencie výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci u zamestnancov exponovaných karcinogénom a mutagénom pri práci.
K bodu 53
V súčasnej legislatíve nie je vyriešená otázka úhrady nákladov v súvislosti s výkonom následných lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci u zamestnancov, ktorí vykonávali práce s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie a ktorých zamestnávateľ „zanikol“ (zaniklo živnostenské oprávnenie bývalého zamestnávateľa alebo zanikla obchodná spoločnosť bez nástupníckej spoločnosti, ktorá zamestnancov zamestnávala). Ustanovuje sa, že tieto náklady súvisiace s následnými lekárskymi preventívnymi prehliadkami vo vzťahu k práci sa budú uhrádzať z verejného zdravotného poistenia. Rozsah následných lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci je určený odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré nadobudlo účinnosť v roku 2016 a je uverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
K bodu 54
Ak zamestnanec, fyzická osoba-podnikateľ, ktorý nezamestnáva iné osoby, alebo fyzická osoba, ktorá sa uchádza o zamestnanie, nie je spokojná s jej posúdením zdravotnej spôsobilosti na prácu, môže do 30 dní požiadať o preskúmanie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Vzhľadom na to, že nebolo doteraz dané do akého času zamestnanec môže požiadať o opätovné posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu, v praxi sa stretávame s prípadmi, že zamestnanec požiadal o opätovné prehodnotenie zdravotnej spôsobilosti na prácu a vydaného lekárskeho posudku o niekoľko mesiacov, ba dokonca aj po dvoch rokoch. Vzhľadom k tomu, že v uvedenom období môže dôjsť k výrazným zmenám v zdravotnom stave zamestnanca, nie je možné zdravotnú spôsobilosť spätne s takým časovým odstupom potvrdiť.
K bodu 55
Navrhovaným ustanovením sa ruší povinnosť zamestnávateľov vypracovať prevádzkový poriadok pre prevádzky, v ktorých zamestnanci vystavení záťaži teplom alebo chladom, s výnimkou prevádzky, v ktorej zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu. Cieľom navrhovaného opatrenia je zlepšiť podnikateľské prostredie.
K bodu 56
Navrhovaným ustanovením sa ruší povinnosť zamestnávateľov vypracovať prevádzkový poriadok pre prevádzky, v ktorých zamestnanci vystavení fyzickej záťaži, s výnimkou prevádzok, v ktorých zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu. Cieľom navrhovaného opatrenia je zlepšenie podnikateľského prostredia.
K bodu 57
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou v § 13 ods. 4.
10
K bodu 58
Zrušuje sa povinnosť držiteľov oprávnenia na odstraňovanie azbestu zo stavieb predkladať na schválenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok. Navrhovaná úprava má prispieť k zlepšeniu podnikateľského prostredia.
K bodu 59
Dopĺňajú sa opatrenia nariaďované pri ohrození verejného zdravia, medzi ktoré patri očkovanie, chemoprofylaxia a podávanie protilátok.
K bodu 60
Uvedené ustanovenie upravuje opatrenia, ktoré nevyhnutné na nariadenie opatrení Úradom verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva pri ohrození verejného zdravia. Dôvodom je nevyhnutnosť oddeliť osoby choré na prenosné ochorenie alebo osoby podozrivé z prenosného ochorenia počas ich infekčnosti od zdravých osôb s cieľom zabrániť, aby sa vnímavé osoby nakazili prenosným ochorením. Navrhovaným znením sa upravuje terminológia používaná pri regulácii živočíšnych škodcov z dôvodu špecifikácie činnosti.
K bodu 61
Dopĺňajú sa ďalšie opatrenia, ktoré v praxi nevyhnuté pri zabezpečovaní protiepidemických opatrení pri ohrození verejného zdravia, a ktoré v doterajšej právnej úprave chýbali. Ide najmä o nariadenie transportu do určeného pracoviska osoby chorej na vysoko nebezpečnú nákazu alebo osoby podozrivej z ochorenia, ktorého nevyhnutnou podmienkou je bezpečný a izolovaný transport takejto osoby. Ďalej je to súbor opatrení smerujúcich k zneškodňovaniu a usmrteniu choroboplodných mikroorganizmov (baktérií, vírusov, mikroskopických húb a niektorých bakteriálnych spór), vykonávaných pri vzniku a šírení prenosných ochorení v ohnisku nákazy.
K bodu 62
Dopĺňa sa kompetencia Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva pri vykonávaní opatrení pri ohrození verejného zdravia II. stupňa, ktorá spočíva v podaní návrhu na vyčlenenie objektu vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce. Dôvodom je nevyhnutnosť vyčleniť a zabezpečiť priestor, ktorý bude slúžiť na izoláciu osôb alebo ich karanténu pri vyhlásení ohrozenia zdravia II. stupňa. Všeobecným, základným a prvotným princípom ochrany verejného zdravia je izolácia.
K bodu 63
V súvislosti s rozšírením opatrení na predchádzanie prenosných ochorení sa upravujú povinnosti fyzických osôb.
K bodu 64
Navrhovaným ustanovením sa rozširujú povinnosti fyzických osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť a činnosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti o dodržiavanie zásad osobnej hygieny, čo patrí medzi základné preventívne opatrenia na zabránenie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.
K bodu 65
Dopĺňa sa povinnosť fyzických osôb hlásiť pri prijatí do zdravotníckeho zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, alebo pri vykonávaní epidemiologicky závažnej činnosti informácie o akútnom prenosnom ochorení alebo o nosičstve choroboplodných mikroorganizmov
11
prevádzkovateľovi zariadenia. Dôvodom je predchádzanie riziku zbytočného vystavenia zdravotníckych pracovníkov, pacientov, alebo iných osôb zvýšenému riziku nákazy.
K bodu 66
V nadväznosti na nové znenie § 12 ods. 2 sa dopĺňajú aj povinnosti fyzických osôb -podnikateľov a právnických osôb.
K bodu 67
Posudková činnosť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. je chápaná ako proces posudzovania a vyhodnocovania opatrení a návrhov z hľadiska ich možného negatívneho vplyvu na verejné zdravie, ktorého výsledkom je vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia. Vypustením posudkovej činnosti pri vybraných typoch prevádzok, ako aj prevádzok, ktoré boli orgánom verejného zdravotníctva schválené a ak dochádza len k zmene fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá priestory prevádzkovala a súčasne nedošlo k žiadnej zmene v prevádzkovaní a jej nahradením oznamovacou povinnosťou, sa zníži nielen administratívna záťaž pre podnikateľov, ale aj ich priame a nepriame náklady spojené s touto procesno-posudkovou činnosťou orgánov verejného zdravotníctva. Uvedenou zmenou však nedôjde k zníženiu ochrany verejného zdravia, keďže tieto prevádzky budú naďalej povinné dodržiavať povinnosti ustanovené zákonom č. 355/2007 Z. z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie v oblasti verejného zdravia a ich dodržiavanie bude naďalej kontrolované príslušným orgánom verejného zdravotníctva v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, ktorý bude zároveň možné zefektívniť a zintenzívniť vzhľadom na uvoľnenie kapacít dosiaľ využitých pri posudkovej činnosti. Cieľom navrhovaného opatrenia je zlepšenie podnikateľského prostredia.
K bodu 68
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s § 5 ods. 4 v novelizačnom bode 6.
K bodu 69
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s § 13 ods. 4 písm. a) v novelizačnom bode 24.
K bodu 70
Návrhom zákona sa upravuje povinnosť fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb dodržiavať prevádzkový poriadok.
K bodu 71
Úpravou povinností fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb sa jednoznačne ustanovuje, aké činnosti je potrebné vykonávať na zamedzenie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení.
K bodu 72
Navrhovaným znením sa upravuje terminológia z dôvodu presnejšej špecifikácie činnosti.
K bodu 73
Návrhom zákona sa dopĺňa povinnosť fyzických osôb poskytovať súčinnosť osobám, ktoré vykonávajú epidemiologické vyšetrovanie. Uvedená povinnosť doteraz v zákone chýbala. Pre účinné vykonanie protiepidemických opatrení v ohnisku nákazy je súčinnosť fyzických osôb nevyhnutná.
12
K bodu 74
Dopĺňa sa povinnosť fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb plniť alebo strpieť uložené opatrenia na zabránenie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 55 ods. 3.
K bodu 75
Racionalizuje sa ohlasovacia povinnosť subjektov vykonávajúcich dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov z dôvodu, že niektoré činnosti bolo potrebné vykonať bezodkladne po prijatí požiadavky na dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov. Určil sa spôsob a forma nahlasovania, písomne alebo elektronicky, oznámiť začiatok každej takejto činnosti príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a tiež čas do 48 hodín a v prípade represívneho zásahu je možné tieto činnosti vykonať skôr a nahlásiť na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva najneskôr do 24 hodín od jej začiatku.
K bodu 76
Z dôvodu jednotného spôsobu informovania verejnosti sa určil spôsob písomného informovania, napríklad oznamy, letáky, plagáty a podobne.
K bodu 77
Upravuje sa terminológia používaná na označenie laboratórií, ktoré vykonávajú diagnostiku prenosných ochorení.
K bodu 78
Definuje sa rozsah osobných údajov fyzických osôb, ktoré povinné poskytovať poskytovatelia zdravotnej starostlivosti Úradu verejného zdravotníctva SR a príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Navrhovaná právna úprava je potrebná v záujme rýchleho prijímania opatrení na predchádzanie prenosných ochorení v zdravotníckom zariadení.
K bodu 79
Rozširuje sa povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby v zdravotníckom zariadení aktívne vykonávali dohľad nad nozokomiálnymi nákazami vrátane povinnosti poskytovať súčinnosť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.
V súčasnosti nozokomiálne nákazy považované za jeden z najčastejších sprievodných javov spojených s hospitalizáciou. Predstavujú vysokú záťaž z hľadiska úmrtnosti, z hľadiska zvyšovania počtu predlžovania hospitalizácií, zvyšovania nákladov na zdravotnú starostlivosť a taktiež so zvýšenou spotrebou antibiotík. S tým súvisí povinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k nemocničnej hygiene a epidemiológii. Ďalej sa dopĺňa povinnosť oznamovať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva výkon stavebnej a rekonštrukčnej činnosti. Dôvodom negatívne skúsenosti s vykonávaním stavebných prác v týchto zariadeniach s nedodržaním hygienicko-epidemiologického režimu a dispozičné zmeny realizované nevhodným spôsobom bez vedomia príslušného orgánu verejného zdravotníctva . Oznamovacia povinnosť zabezpečí vedomosť príslušného orgánu verejného zdravotníctva o investičnej činnosti a umožní zamestnancovi príslušného orgánu verejného zdravotníctva zvážiť potrebu výkonu štátneho zdravotného dozoru. V záujme prevencie vzniku a šírenia prenosných ochorení v zdravotníckom zariadení sa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti rozširujú povinnosti dodržiavať postupy hygienicko-epidemiologického režimu, vykonávať účinnú dezinfekciu rúk, mechanickú očistu a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok a plôch, sterilizáciu a vyšší stupeň dezinfekcie. Ďalej sa ukladá povinnosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti hlásiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva údaje o výkone
13
očkovania, každé odmietnutie povinného očkovania alebo nedostavenie sa na povinné očkovanie v rozsahu osobných údajov tak, ako sa presne určuje v prílohe návrhu zákona. Tieto údaje vzhľadom na pokles úrovne zaočkovanosti detskej populácie dôležité na poznanie rizikových skupín populácie, v ktorých môže v prípade zavlečenia prenosného ochorenia dochádzať k šíreniu ochorení a vzniku epidémií.
K bodu 80
S účinnosťou od 1. januára 2025 musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na účely zabezpečenia hygienicko epidemiologického režimu a na prevenciu, sledovanie a analýzu nozokomiálnych nákaz, mať v pracovnom vzťahu lekára s profesijným titulom epidemiológ, lekár hygienik, infektológ alebo mikrobiológ a verejného zdravotníka so špecializáciou v špecializačnom odbore epidemiológia infekčných ochorení. Uvedená povinnosť sa dopĺňa v nadväznosti na Koncepciu odbornej činnosti na prevenciu a kontrolu nozokomiálnych nákaz (Vestník MZ SR, čiastka 4-8/2019, z 15.2.2019).
K bodu 81
Posudková činnosť orgánov verejného zdravotníctva (povinnosť požiadať príslušný orgán verejného zdravotníctva o schválenie prevádzky a do času kladného posúdenia zdržať sa v nej vykonávania činnosti) pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa táto povinnosť nevzťahuje, sa táto nahrádza oznamovacou povinnosťou, v zmysle ktorej je prevádzkovateľ takéhoto zariadenia povinný príslušnému orgánu verejného zdravotníctva oznámiť zákonom ustanovené údaje týkajúce sa prevádzky a predložiť prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon. Navrhovanou právnou úpravou sa zníži nielen administratívna záťaž pre podnikateľov, ale aj ich priame a nepriame náklady spojené s touto posudkovou činnosťou orgánov verejného zdravotníctva.
Zároveň sa do ustanovenia § 52, ktoré reguluje povinnosti fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb, dopĺňa povinnosť fyzickej osoby podnikateľa a právnickej osoby, ktorá vykonáva kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na posudzovanie ich možného vplyvu na zdravie, mať osvedčenie o akreditácii. Táto povinnosť bola podľa platného zákona ustanovená v § 16 ods. 4 písm. b) a § 16 ods. 14 písm. f) a z dôvodu logického umiestnenia sa týmto návrhom zákona vkladá do § 52 ods. 9.
K bodu 82
Doplnením ustanovenia sa opätovne zavádza kompetencia obce vydávať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým nariadi vykonanie preventívnej dezinsekcie alebo deratizácie.
K bodu 83
Vzhľadom na doplnenie návrhu zákona o epidemiologické vyšetrovanie sa upravuje aj názov deviatej časti zákona.
K bodu 84
Uvedené ustanovenia odsekov 2 a 3 návrhu zákona upravujú novo upravenú činnosť orgánov verejného zdravotníctva - epidemiologické vyšetrovanie. Epidemiologické vyšetrovanie predstavuje súbor činnosti s cieľom zistiť dôležité okolnosti na vymedzenie ohniska nákazy, posúdenie príčin a spôsobov šírenia prenosného ochorenia a na vykonanie potrebných opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia. Epidemiologické vyšetrovanie je v praxi bežne vykonávané v ohnisku nákazy, ale chýba jeho právna úprava. Navrhovaným znením sa sleduje potreba koordinovaného a účinného postupu orgánov verejného zdravotníctva a iných dotknutých orgánov štátnej správy pri zavlečení a šírení prenosných ochorení.
14
K bodu 85
Zosúlaďuje sa terminológia s navrhovaným znením zákona.
K bodu 86
Navrhovaná právna úprava zavádza oprávnenie osobám, ktoré vykonávajú epidemiologické vyšetrovania ukladať opatrenia priamo na mieste počas výkonu epidemiologického vyšetrovania. Potreba tohto ustanovenia vychádza z epidemiologickej praxe vzhľadom na vykonávanie opatrení na zabránenie šíreniu nákazy. V záujme rýchleho prijímania protiepidemických opatrení sa vymedzuje rozsah osobných údajov chorých, podozrivých z prenosného ochorenia a podozrivých z nákazy, ktoré môžu osoby vykonávajúce epidemiologické vyšetrovanie zisťovať v ohnisku nákazy.
K bodu 87
Opatrenie uzatvorenia prevádzky alebo časti prevádzky na potrebné obdobie je nevyhnuté prijať nielen pri bezprostrednom a vážnom ohrození verejného zdravia, ale aj pri porušení povinnosti prevádzkovateľa, ktoré môže mať za následok riziko poškodenia zdravia človeka.
K bodu 88
Dopĺňajú sa opatrenia na odstránenia zistených nedostatkov, ktorými môžu byť aj iné opatrenia, teda aj opatrenia, ktoré nie sú taxatívne vymenované v § 52 ods. 2 zákona.
K bodu 89
Uvedená právna úprava definuje opatrenia v záujme predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, ktoré môže osoba vykonávajúca epidemiologické vyšetrovanie ukladať na mieste výkonu.
K bodu 90
Ide o legislatívno-technickú úpravu uvedeného ustanovenia, ktorá sa vzťahuje na doplnenie osoby vykonávajúcej epidemiologické vyšetrovanie. Ďalej sa upravujú podmienky, za akých možno podať námietky proti uloženým opatreniam, upravuje sa lehota podania námietok vzhľadom na potrebu rýchleho prijímania príslušných opatrení z dôvodu predchádzania prenosnému ochoreniu. Vzhľadom na rýchle rozhodovanie príslušného orgánu verejného zdravotníctva sa upravuje lehota na vydanie rozhodnutia o podaných námietkach proti uloženému opatreniu.
K bodu 91
Z dôvodu jednoznačnosti sa do § 55 dopĺňa ustanovenie, na základe ktorého môžu orgány verejného zdravotníctva popri opatreniach uložených podľa § 55 odsekov 2 a 3 uložiť aj pokutu, ak prevádzkovateľ porušením povinnosti naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu.
K bodu 92
Navrhovanou právnou úpravou sa zo zákona vypúšťa skutková podstata priestupku za nepodrobenie sa povinnému pravidelnému očkovaniu, keďže sa ustanovuje povinnosť zabezpečiť, aby do predškolského zariadenia bolo prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu.
K bodu 93
Ide o zosúladenie terminológie vzhľadom na presnejšiu špecifikáciu činnosti.
15
K bodu 94
Dopĺňajú sa skutkové podstaty priestupkov, ktoré súvisia s rozšírením povinnosti fyzických osôb plniť opatrenia nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva na predchádzanie prenosných ochorení.
K bodu 95
Navrhovaným znením sa zosúlaďuje terminológia zadefinovaná v § 12 ods. 2 písm. e), v novelizačnom bode 22.
K bodu 96
Spresňuje sa skutková podstata priestupku, ktorého sa dopustí fyzická osoba neinformujúca o svojom akútnom prenosnom ochorení alebo o svojom nosičstve pri prijatí do zdravotníckeho zariadenia, do zariadenia sociálnych služieb, do zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo pri prijatí do zariadenia, v ktorom sa vykonáva epidemiologicky závažná činnosť.
K bodu 97
Dopĺňa sa nová skutková podstata priestupku na úseku verejného zdravotníctva. Vzťahuje sa na dodržiavanie zásad osobnej hygieny pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a vykonávaní epidemiologicky závažnej činnosti. Ide o činnosti, pri ktorých nedodržiavaním príslušných opatrení môže dôjsť k poškodeniu zdravia a šíreniu prenosných ochorení.
K bodu 98
Správne delikty na úseku verejného zdravotníctva sa rozširujú o porušenie nového ustanovenia obsiahnutého v § 23 ods. 7.
K bodu 99
Vzhľadom na povinnosť uloženú prevádzkovateľovi zariadenia verejného stravovania doplniť hygienicko-sanitačný režim v prevádzkovom poriadku, sa dopĺňajú správne delikty z dôvodu, ak si prevádzkovateľ túto povinnosť nesplní. Uvedené sa bude uplatňovať, ak sa prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania rozhodne povoliť vstup osoby so spoločenským zvieraťom.
K bodu 100
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novelizačným bodom 42
K bodu 101
Ide o zosúladenie znenia správneho deliktu s navrhovanou úpravou v návrhu zákona, ktorou sa ukladá povinnosť zamestnávateľov oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva vybrané údaje týkajúce sa zamestnancov v kategórii 2 raz za päť rokov.
K bodu 102
Upravuje sa skutková podstata správneho deliktu, ktorá súvisí s rozšírením povinnosti fyzických osôb podnikateľov alebo právnických osôb plniť opatrenia nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva na predchádzanie prenosným ochoreniam.
K bodu 103
16
Ide o zosúladenie znenia správneho deliktu s navrhovanou legislatívnou úpravou v návrhu zákona, ktorou sa zrušuje schvaľovanie prevádzkových poriadkov v presne definovaných prípadoch.
K bodu 104
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zmenou v § 52 ods. 1 písm. j) a k).
K bodu 105
Dopĺňa sa skutková podstata správneho deliktu, ktorého sa dopustí fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ak poruší povinnosť písomne najneskoršie v deň začatia činnosti oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva začatie vykonávania činnosti a údaje, ktoré zákon vyžaduje.
K bodu 106
Dopĺňa sa skutková podstata správneho deliktu, ktorého sa dopustí fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ak neposkytne súčinnosť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva pri výkone štátneho zdravotného dozoru alebo pri výkone epidemiologického vyšetrovania.
K bodu 107
V nadväznosti na novú povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v § 52 ods. 6, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2025 sa dopĺňa skutková podstata správneho deliktu.
K bodu 108
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s doplnením nového odseku 6 do § 52.
K bodu 109
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodmi 8 a 22.9 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR.
K bodu 110
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s bodmi 8 a 22.9 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR.
K bodu 111
Uvedeným ustanovením sa na nariadenie opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 vylučuje režim správneho konania.
K bodu 112
Osobitná úprava správneho konania, v ktorom bude vydané rozhodnutie o nariadení opatrenia podľa § 12, a to len v prípade, ak si to vyžaduje ochrana verejného zdravia. Táto úprava umožní pružnejšie ukladanie opatrení podľa § 12 na účel zabránenia vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a porúch zdravia. Skúsenosti vychádzajúce z epidemiologickej praxe ukázali pri vzniku epidémií prenosných ochorení, ktoré majú tendenciu postihnúť veľký počet vnímavých osôb a rýchlo sa šíriť v populácii, potrebu prijímať urýchlene príslušné protiepidemické opatrenia. Nariaďovanie opatrení si v takýchto prípadoch vyžaduje aj doručovanie rozhodnutí o nariadení opatrenia verejnou vyhláškou. Uvedená právna úprava definuje podmienky nariaďovania opatrení týmto spôsobom a podmienky pre platnosť a účinnosť nariadených opatrení.
K bodu 113
17
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s doplnením poznámky pod čiarou č. 31a k odkazu na zákon č. 18/2018 Z. z. v novelizačnom bode 37
K bodu 114
Z dôvodu právnej istoty a zákazu retroaktivity sa zákon č. 355/2007 Z. z. dopĺňa o prechodné ustanovenia v zmysle ktorého sa na dieťa, ktoré bolo prijaté do predškolského zariadenia pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona nevzťahuje povinnosť podľa § 24 ods. 6 písm. b) zákona, to znamená, že dieťa, ktoré bolo prijaté do predškolského zariadenia a nespĺňa podmienku podľa § 24 ods. 6 písm. b), nesmie byť z predškolského zariadenia vylúčené.
K bodu 115
Definujú sa nové prílohy v návrhu zákona, ktoré sa týkajú zoznamu osobných údajov potrebných na prijatie protiepidemických opatrení a vzoru potvrdenia o stave imunity dieťaťa.
K bodu 116
Navrhovanou právnou úpravou sa dopĺňa príloha zákona, ktorá uvádza zoznam povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na ochorenia a nosičstiev choroboplodných mikroorganizmov. Skupina ochorení hlásených do 48 hodín sa dopĺňa o povinnosť hlásiť toxinogénne kmene Clostridium difficile, Candida auris. C. difficile a Candida auris je významný patogén, najčastejší vyvolávateľ nozokomiálnej hnačky u mnohých pacientov. Závažný priebeh môže mať najmä u starších a polymorbidných pacientov, u ktorých môže mať dehydratácia a rozvrat vnútorného prostredia ťažké následky.
K bodu 117
Navrhovanou právnou úpravou sa dopĺňa príloha č. 7 zákona, ktorá obsahuje zoznam povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na ochorenia a nosičstvá choroboplodných mikroorganizmov. Skupina ochorení hlásených pozitívnym laboratórnym výsledkom sa rozširuje o kmene s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami rezistencie. Táto úprava vychádza z odborných poznatkov a z praxe, keďže narastá počet ochorení spôsobených kmeňmi s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami rezistencie. Multirezistentné mikroorganizmy sa stávajú v súčasnosti špecifickým a veľmi závažným problémom.
K čl. II
V nadväznosti na optimalizáciu posudkovej činnosti orgánov verejného zdravotníctva bolo potrebné upraviť ustanovenie § 55 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z.
K čl. III
V súčasných legislatívnych úpravách nie je vyriešená otázka úhrady nákladov v súvislosti s výkonom následných lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci u zamestnancov, ktorí vykonávali práce s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie a ktorých zamestnávateľ „zanikol“ (zaniklo živnostenské oprávnenie bývalého zamestnávateľa alebo zanikla obchodná spoločnosť bez nástupníckej spoločnosti, ktorá zamestnancov zamestnávala). Ustanovuje sa, že tieto náklady súvisiace s následnými lekárskymi preventívnymi prehliadkami vo vzťahu k práci sa budú uhrádzať z verejného zdravotného poistenia. Rozsah následných lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci je určený odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré nadobudlo účinnosť v r. 2016 a je uverejnené vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
18
K čl. IV
Navrhuje sa dátum nadobudnutia účinnosti zákona dňom 1. januára 2020. Zákon navrhuje aj delenú účinnosť pre povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti mať v pracovnom vzťahu lekára s profesijným titulom epidemiológ, lekár hygienik, infektológ alebo mikrobiológ a verejného zdravotníka so špecializáciou v špecializačnom odbore epidemiológia infekčných ochorení až na 1. januára 2025.
Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky 21. augusta 2019.
Peter Pellegrini v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Andrea Kalavská v. r.
ministerka zdravotníctva
Slovenskej republiky