NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
1610
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ............ 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 170/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 470/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 74/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 150/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z. a zákona č. 87/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „a epidemiologického vyšetrovania“.
2.V § 2 ods. 1 sa za písmeno r) vkladajú nové písmená s) až ad), ktoré znejú:
„s) nosičstvo choroboplodných mikroorganizmov je trvalá alebo dočasná prítomnosť choroboplodných mikroorganizmov na slizniciach, koži alebo v telových tekutinách bez príznakov prenosného ochorenia,
2
t) hygienicko-epidemiologický režim je komplex hygienických požiadaviek na prevádzku zariadení a komplex epidemiologických opatrení zameraných na ochranu zdravia osôb a na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení,
u) národný imunizačný program je dokument, ktorý obsahuje stratégiu ochrany zdravia obyvateľstva očkovaním detí, dospelých a vybraných skupín populácie,
v) očkovací kalendár je zoznam druhov a schém povinného pravidelného očkovania detí a dospelých,
w) upratovanie je súbor postupov, ktoré vedú k odstráneniu nečistôt a zníženiu počtu mikroorganizmov v priestore zariadenia,
x) mechanická očista je súbor postupov, pomocou ktorých sa použitím teplej vody, mydla, detergentov a mechanických postupov dosiahne odstránenie nečistôt a podstatné zníženie počtu mikroorganizmov na pomôckach a plochách,
y) dezinfekcia je zneškodňovanie choroboplodných mikroorganizmov pomocou fyzikálnych postupov, chemických postupov alebo kombinovaných postupov, ktoré prerušia prenos nákazy od prameňa pôvodcu nákazy k vnímavému jedincovi; pri dezinfekcii sa vychádza zo znalosti ciest a mechanizmu prenosu nákazy, možnosti ovplyvnenia účinnosti dezinfekcie faktormi vonkajšieho prostredia a odolnosti mikroorganizmov,
z) vyšší stupeň dezinfekcie je proces, ktorý zaručuje usmrtenie všetkých baktérií, vírusov, mikroskopických húb a niektorých bakteriálnych spór; nezaručuje usmrtenie vysokorezistentných spór a vývojových štádií zdravotne významných červov a ich vajíčok,
aa) dezinsekcia je cielené hubenie epidemiologicky závažných článkonožcov alebo obťažujúcich článkonožcov,
ab) deratizácia je cielené hubenie epidemiologicky významných alebo škodlivých myšovitých hlodavcov a iných hlodavcov a udržanie ich stavu na prahu škodlivosti,
ac) sterilizácia je postup, ktorý vedie k usmrteniu všetkých mikroorganizmov vrátane spór, inaktivácii vírusov, usmrteniu zdravotne významných červov a ich vajíčok na pomôckach a vykonáva sa fyzikálnymi metódami, chemickými metódami alebo ich kombináciou pri príprave pomôcok používaných pri invazívnych výkonoch,
ad) vysoko nebezpečná nákaza je rýchlo sa šíriaca infekčná nákaza, ktorá predstavuje významné zdravotné riziko, môže mať závažný verejno-zdravotný dosah, vyžaduje izoláciu, špeciálne preventívne opatrenia, vyšší stupeň biologickej bezpečnosti a úroveň technického zabezpečenia pri práci v ohnisku nákazy a v laboratóriu podľa stupňa virulencie a ohrozenia zdravia obyvateľstva.“.
Doterajšie písmena s) až zf) sa označujú ako písmená ae) až ar).
3.V § 4 ods. 1 písm. g) sa slová „podľa § 12 ods. 7“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 6“.
4.V § 4 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: a epidemiologického vyšetrovania“.
3
5.V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k) metodicky usmerňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, poskytovateľov sociálnych služieb a pracovníkov zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v oblasti ochrany verejného zdravia,
l) zverejňuje vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky odborné usmernenia úradu verejného zdravotníctva.“.
6.V § 5 ods. 4 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) vydáva každoročne očkovací kalendár,“.
Doterajšie písmená f) až at) sa označujú ako písmená g) až au).
7.V § 5 ods. 4 písm. l) sa za slovo „nariaďuje“ vkladajú slová „ a zrušuje“.
8.V § 5 ods. 4 písm. s) sa slová „písmena q)“ nahrádzajú slovami „písmena r)“.
9.V § 5 ods. 4 písm. t) sa slová „písmene r)“ nahrádzajú slovami „písmene s)“.
10.V § 5 ods. 4 písmeno x) znie:
„x) vykonáva štátny zdravotný dozor a epidemiologické vyšetrovanie, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru a opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 54 a 55 vo veciach, ktoré presahujú hranice územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo vo veciach, v ktorých ako orgán štátnej správy prvého stupňa vydal rozhodnutie,“.
11.V § 5 ods. 4 sa za písmeno al) vkladá nové písmeno am), ktoré znie:
„am) v rámci spolupráce s Komisiou a Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb je kontaktným miestom v Slovenskej republike zodpovedným za Systém včasného varovania a reakcie (EWRS), vyhodnocovanie, zasielanie a prijímanie informácií, ktoré sa týkajú ohrozenia verejného zdravia,“.
Doterajšie písmená am) až au) sa označujú ako písmená an) až av).
12.V § 6 ods. 3 písm. e) sa za slovo „nariaďuje“ vkladajú slová „ a zrušuje“.
13.V § 6 ods. 3 písmeno j) znie:
„j) vykonáva štátny zdravotný dozor a epidemiologické vyšetrovanie, vydáva pokyny a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru a opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 54 a 55,“.
14.V § 7 písmene e) sa slová „podľa § 13 ods. 4 písm. a) e), g) l)“ nahrádzajú slovami „podľa § 13 ods. 4 písm. a) až d), f) až k)“.
15.V § 7 písmeno j) znie:
4
„j) nariaďujú a zrušujú opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4,“.
16.V § 7 písmeno l) znie:
„l) vykonávajú štátny zdravotný dozor a epidemiologické vyšetrovanie, vydávajú pokyny a ukladajú opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru a opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 54 a 55,“.
17.V § 10 písmeno b) znie:
„b) zúčastňujú sa na riešení Národného programu podpory zdravia, Národného programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Národného imunizačného programu, Národného plánu kontroly infekčných ochorení,
Národného programu prevencie HIV/AIDS
, na uskutočňovaní Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie obyvateľov a na programoch a projektoch Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb,“.
18.V § 10 písm. d) sa slová „podľa § 12 ods. 2 písm. b) n) a ods. 3 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 2 písm. b) až s) a ods. 3 a 4“.
19.V § 11 písm. h) sa slovo „antimikróbne“ nahrádza slovom „antimikrobiálne“.
20.V § 11 písmeno l) znie:
„l) plánujú, koordinujú a kontrolujú Národný imunizačný program, kontrolujú správne postupy a manipuláciu s očkovacími látkami,“.
21.§ 11 sa dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u) zabezpečujú vzdelávanie v oblasti prevencie prenosných ochorení.“.
22.V § 12 odsek 2 znie:
„(2) Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sú
a)opatrenia na ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení,
b)hlásenie
1. prenosného ochorenia,
2. podozrenia z prenosného ochorenia,
3. podozrenia z nákazy alebo z nosičstva choroboplodných mikroorganizmov,
4. závažného alebo rýchlo sa šíriaceho prenosného ochorenia,
5. podozrenia na závažné alebo rýchlo sa šíriace prenosné ochorenie,
6. podozrenia z nákazy závažným alebo rýchlo sa šíriacim prenosným ochorením,
c)odber vzoriek biologického materiálu od ľudí, vzoriek pitnej vody, vzoriek vody z vody určenej na kúpanie, vzoriek z vody prírodného kúpaliska alebo umelého kúpaliska, vzoriek potravín alebo vzoriek hotových pokrmov, vzoriek kozmetických výrobkov, vzoriek pracovného prostredia alebo vnútorného prostredia budov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti, vzoriek na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikrobiálne látky,
d)očkovanie osôb, ktoré vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz v ohnisku nákaz, osobitné očkovanie alebo mimoriadne očkovanie, očkovanie pri
5
úrazoch, poraneniach alebo nehojacich sa ranách, očkovanie pred cestou do zahraničia, očkovanie osobitných skupín obyvateľstva,
e)podávanie antimikrobiálnych látok alebo protilátok,
f)mechanická očista, dezinfekcia, vyšší stupeň dezinfekcie alebo sterilizácia kontaminovaných pomôcok, predmetov alebo plôch,
g)izolácia osôb v domácom prostredí, v zdravotníckom zariadení alebo inom na to určenom zariadení alebo karanténne opatrenie,
h)zákaz alebo obmedzenie výkonu povolania osôb, ktoré choré na prenosné ochorenie, alebo osôb podozrivých z takého ochorenia, osôb podozrivých z nákazy alebo osôb podozrivých z nosičstva choroboplodných mikroorganizmov,
i)dezinsekcia v ohnisku nákazy alebo deratizácia v ohnisku nákazy,
j)iné opatrenie na predchádzanie šírenia ochorení prenosných z človeka na človeka,
k)opatrenie na predchádzanie šíreniu ochorení prenosných zo zvierat na ľudí,
l)zákaz používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná, alebo obmedzenie používania pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná,
m)zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody vo vode určenej na kúpanie,
n)zákaz kúpania vo vode, ktorá nespĺňa požiadavky na kvalitu vody v prírodnom kúpalisku alebo na kvalitu vody v umelom kúpalisku,
o)zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej pitnej vody,
p)opatrenie zakazujúce hromadné podujatie alebo obmedzujúce hromadné podujatie,
q)zákaz alebo obmedzenie činnosti prevádzky alebo časti prevádzky zariadenia, zákaz alebo obmedzenie používania prístrojovej techniky,
r)zákaz používania zdraviu škodlivých potravín, pokrmov alebo nápojov,
s)zvýšenie rozsahu monitorovania alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody alebo doplnenie monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody.“.
23.§ 12 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Opatrenie podľa odseku 2 písm. h) nariadené osobe, ktorá vykonáva epidemiologicky závažnú činnosť, príslušný orgán verejného zdravotníctva oznámi prevádzkovateľovi, u ktorého táto osoba epidemiologicky závažnú činnosť vykonáva.“.
24.V § 13 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak to ustanovuje tento zákon“.
25.V § 13 ods. 4 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až o) sa označujú ako písmená d) až n).
26.V § 13 odsek 5 znie:
„(5) Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydáva záväzné stanovisko podľa odseku 3 písm. b) až e) a rozhoduje o návrhoch podľa odseku 4 na základe žiadosti, ktorá obsahuje
a)obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko, bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba-podnikateľ,
b)meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovanej činnosti,
c)dokumentáciu s opisom činnosti, ktorá je predmetom návrhu na posúdenie,
d)posúdenie hlukovej záťaže, ak ide o stavbu diaľnice, rýchlostnej cesty a cesty I. triedy, stavbu dráhy, stavbu vodnej cesty a stavbu letiska s prevádzkou motorových lietadiel.“.
6
27.V § 16 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
28.V § 16 ods. 14 sa vypúšťa písmeno f).
29.V § 17 ods. 8 úvodnej vete sa slová „písm. ar)“ nahrádzajú slovami „písm. at)“.
30.V § 19 ods. 7 písmeno l) znie:
„l) zabezpečiť na prírodnom kúpalisku dostatočný počet plavčíkov na stály dohľad a na poskytovanie prvej pomoci a miestnosť na poskytovanie prvej pomoci; plavčík musí mať vek najmenej 18 rokov a absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci,25d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25d znie:
25d) § 40 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
31.V § 19 ods. 9 písmeno n) znie:
„n) zabezpečiť na stály dohľad a na poskytovanie prvej pomoci dostatočný počet plavčíkov; plavčík musí mať vek najmenej 18 rokov a absolvovať akreditovaný kurz prvej pomoci a byť k bazénu určený tak, aby na
1.najviac dva neplavecké bazény dohliadal aspoň jeden plavčík,
2. plavecký bazén s dĺžkou do 25 metrov dohliadal aspoň jeden plavčík,
3. plavecký bazén s dĺžkou viac ako 25 metrov dohliadali aspoň dvaja plavčíci,
4.vodné atrakcie dohliadal pri dopade aspoň jeden plavčík.“.
32.V § 21 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu“.
33.V § 22 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu“.
34.V § 23 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu“.
35.§ 23 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Prevádzkovateľ solária nemôže poskytovať služby zamerané na opaľovanie pokožky umelým zdrojom ultrafialového žiarenia osobám mladším ako 18 rokov.“.
36.V § 24 sa odsek 5 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g) viesť na urýchlené prijatie protiepidemických opatrení príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri zavlečení prenosného ochorenia do kolektívu zoznam osobných údajov detí v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, názov a adresa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria a s ktorým dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,30a) obchodné meno zdravotnej poisťovne dieťaťa a zoznam osobných údajov zákonného zástupcu dieťaťa v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle
7
zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a telefonický kontakt; vzor zoznamu osobných údajov potrebných na prijatie protiepidemických opatrení je uvedený v prílohe č. 6a,
h) predložiť bezodkladne na vyzvanie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva zoznam osobných údajov podľa písmena g) na prijatie protiepidemických opatrení na predchádzanie šíreniu prenosných ochorení.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:
30a) § 12 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
37.V § 24 odseky 6 a 7 znejú:
„(6) V zariadení pre deti a mládež podľa odseku 1 písm. a) c) a e), ktoré poskytuje služby výchovy a starostlivosti pre deti do šesť rokov veku (ďalej len predškolské zariadenie“), môže byť umiestnené len dieťa, ktoré
a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,
b) sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára alebo sa očkovaniu nemôže podrobiť pre trvalú kontraindikáciu alebo prekonalo ochorenie, pred ktorým toto očkovanie chrániť alebo laboratórny dôkaz o pozitivite protilátok; to sa nevzťahuje na dieťa, ktoré plní povinnú školskú dochádzku podľa osobitného predpisu,30b)
c) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
d) nemá nariadené karanténne opatrenie.
(7) Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na pobyt dieťaťa v kolektíve podľa odseku 6 písm. a) a potvrdenie o očkovaní alebo o trvalej kontraindikácii alebo o prekonaní ochorenia alebo o laboratórnom dôkaze pozitivity protilátok dieťaťa podľa odseku 6 písm. b) vydá rodičovi, poručníkovi, opatrovníkovi, fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu,
31)
(ďalej len „zástupca dieťaťa“), poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria a s ktorým dieťa uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.30a) Zástupca dieťaťa je povinný predložiť potvrdenie podľa odseku 6 písm. a) pred prvým vstupom dieťaťa do predškolského zariadenia. Potvrdenie podľa odseku 6 písm. b) je zástupca dieťaťa povinný predložiť zodpovednej osobe predškolského zariadenia, ktoré ho spracúva na posúdenie splnenia podmienok prijatia dieťaťa a uchováva v súlade s osobitným predpisom31a) na účely sprístupnenia zamestnancovi príslušného orgánu verejného zdravotníctva na prijatie opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Vzor potvrdenia je uvedený v prílohe č. 6b.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30b a 31a znejú:
30b) § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31a) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
38.V § 24 ods. 8 prvej vete sa slová „písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. c) a d)“.
8
39.V § 24 ods. 9 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a) zabezpečiť, aby do predškolského zariadenia bolo prijaté len dieťa, ktoré spĺňa požiadavky podľa odseku 6.“.
Doterajšie písmená a) až c) sa označujú ako písmená b) až d).
40.V § 25 ods. 2 písmeno a) znie:
„a) oznámiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva najmenej sedem dní pred začiatkom konania zotavovacieho podujatia údaje o zotavovacom podujatí,“.
41.V § 26 ods. 4 písm. m) sa vypúšťajú slová „na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu“.
42.V § 26 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Obmedzenie vstupu zvierat podľa odseku 4 písm. a) sa nevzťahuje na zariadenia verejného stravovania a umožňuje sa vstup spoločenských zvierat,33aa) ak vstup osoby so spoločenským zvieraťom do priestorov určených na konzumáciu stravy povolí prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania. Prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania je povinný zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky, ktoré určené na konzumáciu stravy a prijať hygienické opatrenia na ochranu hotových pokrmov a nápojov v prevádzkovom poriadku.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33aa znie:
33aa) § 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.“.
43.V § 27 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak preukáže, že nebola splnená povinnosť podľa § 27 ods. 3.“.
44.V § 27 odsek 3 znie:
„(3) Fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá umiestňuje budovu na bývanie alebo budovu, ktorá vyžaduje podľa vykonávacieho predpisu vydaného podľa § 62 písm. m) tiché prostredie, mení účel využívania existujúcej budovy na takýto účel alebo zabezpečuje podstatnú rekonštrukciu takejto budovy v území, v ktorom prekračované prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí, je povinná zabezpečiť ochranu jej vnútorného prostredia pred hlukom z vonkajšieho prostredia v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z vykonávacieho predpisu vydaného podľa § 62 písm. m) pri súčasnom splnení podmienok vyplývajúcich z § 20.“.
45.V § 27 ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „a ktoré držiteľom osvedčenia o akreditácii podľa § 16 ods. 4 písm. b)“.
46.V § 30 ods. 1 písmeno i) znie:
9
„i) vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, ak tak ustanovuje tento zákon alebo ustanovujú osobitné predpisy,
34)
“.
47.V § 30 ods. 1 písm. j) sa za siedmy bod vkladá nový ôsmy bod, ktorý znie:
„8. intenzívne pulzné svetlo,“.
Doterajšie body 8 až 15 sa označujú ako body 9 až 16.
48.V § 30 ods. 1 písmeno k) znie:
„k) oznámiť v rozsahu podľa odseku 3 v elektronickej podobe raz za päť kalendárnych rokov príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru referenčného kalendárneho roka najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka; prvým referenčným kalendárnym rokom je rok 2022,“.
49.V § 30b ods. 13 úvodnej vete sa slová „podľa § 5 ods. 4 písm. s)“ nahrádzajú slovami „podľa § 5 ods. 4 písm. t)“.
50.V § 30d ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „pri posúdení zdravotného rizika z expozície ionizujúcemu žiareniu spolupracuje s pracovnou zdravotnou službou aj expert na radiačnú ochranu,
34ha)
.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34ha sa vypúšťa.
51.V § 30e sa odsek 10 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) jeden raz za rok u zamestnanca a fyzickej osoby podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonávajú práce s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie zaradené do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie.“.
52.V § 30e ods. 11 sa slová „tri roky“ nahrádzajú slovom „rok“.
53.§ 30e sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19) Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa odseku 9 písm. e) a podľa osobitného predpisu,35c) sa uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia,35d) ak zaniklo živnostenské oprávnenie zamestnávateľa alebo zanikla obchodná spoločnosť bez nástupníckej spoločnosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35c a 35d znejú:
35c) § 13 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 110/2019 Z. z.
35d) § 2 ods. 5 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
10
54.V § 30g ods. 1 sa za slovo „požiadať“ vkladajú slová „najneskôr do 30 dní od doručenia lekárskeho posudku“.
55.V § 37 odsek 4 znie:
„(4) Ak výsledky posúdenia podľa odseku 2 písm. a) preukážu vysokú mieru zdravotného rizika podľa § 31 ods. 4 z dôvodu záťaže teplom alebo záťaže chladom z technológie, zamestnávateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok.“.
56.V § 38 odsek 2 znie:
„(2) Ak výsledky posúdenia podľa odseku 1 písm. a) preukážu vysokú mieru zdravotného rizika podľa § 31 ods. 4 a 5 z dôvodu fyzickej záťaže, zamestnávateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok.“.
57.V § 41 ods. 13 sa slová „podľa § 13 ods. 4 písm. j)“ nahrádzajú slovami „podľa § 13 ods. 4 písm. i)“.
58.V § 41 ods. 14 písm. a) sa vypúšťajú slová „podlieha schvaľovaniu podľa § 13 ods. 4 písm. b) a“.
59.V § 48 ods. 4 písmeno i) znie:
„i) očkovanie, chemoprofylaxia alebo podávanie protilátok,“.
60.V § 48 ods. 4 písmená n) a o) znejú:
„n) nútená izolácia osoby chorej na prenosné ochorenie alebo osoby podozrivej z prenosného ochorenia alebo karanténa osoby podozrivej z nákazy, ktorá odmieta nariadené opatrenie podľa § 12 ods. 2 písm. g),
o) vykonanie dezinsekcie alebo deratizácie,“.
61. V § 48 sa odsek 4 dopĺňa písmenami r) až t), ktoré znejú:
„r) transport osoby chorej na vysoko nebezpečnú nákazu alebo osoby podozrivej z ochorenia na vysoko nebezpečnú nákazu za podmienok dodržania izolácie,
s) vykonanie mechanickej očisty, dezinfekcie, vyššieho stupňa dezinfekcie kontaminovaných pomôcok, predmetov alebo plôch alebo ich sterilizáciu,
t) iné protiepidemické opatrenia.“.
62.V § 48 sa odsek 5 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) vyčlenenie objektu vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce na izoláciu osôb alebo na ich karanténu.“.
63.V § 51 ods. 1 písmeno a) znie:
11
„a) plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a), d), e), g) k), p) a r) a opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. a) d), f), h), i), l) o), s) a t) nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva; to neplatí pri povinnom očkovaní, ak sú známe kontraindikácie alebo osoby sú voči nákaze imúnne,“.
64.V § 51 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) pri výkone epidemiologicky závažnej činnosti a pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať zásady osobnej hygieny.“.
65.V § 51 odsek 2 znie:
„(2) Fyzické osoby, ktoré nakazené prenosným ochorením a vylučujú choroboplodné mikroorganizmy, a fyzické osoby, ktoré vylučujú choroboplodné mikroorganizmy bez príznakov prenosného ochorenia, povinné o akútnom prenosnom ochorení alebo o svojom nosičstve choroboplodných mikroorganizmov informovať
a)zodpovednú osobu pri prijatí do zdravotníckeho zariadenia, do zariadenia sociálnych služieb, do zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, do azylového zariadenia alebo do zariadenia pre zaistených cudzincov,
b)prevádzkovateľa, u ktorého vykonávajú epidemiologicky závažnú činnosť.“.
66.V § 52 ods. 1 písm. a) sa slová „podľa § 12 ods. 2 písm. a) c), e) a g) n) a ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 2 až 4“.
67.V § 52 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností; ustanovenie § 13 ods. 4 písm. a) sa nevzťahuje na
1.priestory, na ktoré bolo vydané rozhodnutie podľa § 13 ods. 4 písm. a), pri zmene
osoby prevádzkovateľa bez zmeny podmienok prevádzky,
2. ubytovacie zariadenia, okrem zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby,63) a zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorých sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou,
3. telovýchovno - športové zariadenia,
4. zariadenia starostlivosti o ľudské telo,
5. prevádzky verejného stravovania bez výroby hotových pokrmov, stánky s rýchlym občerstvením a na iné zariadenia
s ambulantným predajom pokrmov a nápojov a na zotavovacích podujatiach a iných
hromadných podujatiach,
6. administratívne priestory,
7. priestory, v ktorých sa vykonáva živnosť kúpy tovaru na účel jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi, okrem predaja pokrmov, nápojov alebo potravín,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 63 znie:
„63) Zákon č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
68.V § 52 ods. 1 písm. d) sa slová „podľa § 5 ods. 4 písm. f)“ nahrádzajú slovami „podľa § 5 ods. 4 písm. g)“.
12
69.V § 52 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak to ustanovuje tento zákon,“.
70.V § 52 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa slovo „schválený“.
71.V § 52 ods. 1 písm. j) sa za slovo „dezinfekciu“ vkladá čiarka a slová „a reguláciu živočíšnych škodcov“ sa nahrádzajú slovami „deratizáciu alebo dezinsekciu“.
72.V § 52 ods. 1 písm. k) sa za slovo „dezinfekcie“ vkladá čiarka a slová „alebo regulácie živočíšnych škodcov“ sa nahrádzajú slovami „deratizácie alebo dezinsekcie“.
73.V § 52 ods. 1 písmeno o) znie:
„o) poskytovať súčinnosť zamestnancom príslušného orgánu verejného zdravotníctva alebo príslušníkom týchto orgánov pri výkone štátneho zdravotného dozoru alebo pri výkone epidemiologického vyšetrovania podľa § 54 a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon štátneho zdravotného dozoru alebo epidemiologického vyšetrovania,“.
74.V § 52 ods. 1 písm. p) sa na konci pripájajú tieto slová: a opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 55 ods. 3,“.
75.V § 52 ods. 4 písmeno c) znie:
„c) oznámiť začiatok každej takejto činnosti príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci najneskôr 48 hodín pred jej začiatkom; po neodkladne vykonanom zásahu z hľadiska ochrany verejného zdravia najneskôr do 24 hodín od jeho začiatku,“.
76.V § 52 ods. 4 písm. d) sa za slovo „spôsob“ vkladá slovo „písomného“.
77.V § 52 ods. 5 písm. a) sa slová „laboratóriá klinickej mikrobiológie“ nahrádzajú slovami „laboratóriá, ktoré vykonávajú diagnostiku mikrobiálnych pôvodcov prenosných ochorení,“.
78.V § 52 ods. 5 písmeno g) znie:
g) poskytovať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva na plnenie ich úloh v súvislosti s opatreniami na predchádzanie prenosným ochoreniam informácie a údaje, ktoré majú k dispozícii alebo oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať vrátane osobných údajov fyzických osôb, ktoré majú vo svojej evidencii, v rozsahu
1. meno a priezvisko,
2. rodné číslo,
3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
4. druh a dátum očkovania alebo trvalá kontraindikácia alebo prekonanie ochorenia alebo laboratórny dôkaz o pozitivite protilátok,
5. ďalšie informácie súvisiace s prenosným ochorením alebo informácie potrebné na epidemiologické vyšetrovanie,
6. pri maloletej osobe aj osobné údaje zástupcu dieťaťa v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, telefonický kontakt.“.
13
79.V § 52 sa odsek 5 dopĺňa písmenami i) až p), ktoré znejú:
„i) vykonávať systém aktívneho dohľadu nad nozokomiálnymi nákazami a poskytovať súčinnosť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva pri prevalenčných a incidenčných sledovaniach nozokomiálnych nákaz,
j) oznamovať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva výkon stavebnej činnosti a rekonštrukčnej činnosti, ktorú bude vykonávať počas prevádzky zdravotníckeho zariadenia alebo ktorá bude viesť k dispozičným zmenám v zdravotníckom zariadení; stavebnú činnosť a rekonštrukčnú činnosť počas prevádzky zdravotníckeho zariadenia možno vykonávať len za podmienok dodržiavania zásad hygienicko-epidemiologického režimu,
k) dodržiavať postupy hygienicko-epidemiologického režimu a spĺňať požiadavky na prevádzku zdravotníckeho zariadenia z hľadiska ochrany zdravia, ktoré uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 62 písm. b),
l) zabezpečiť požiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie a funkčné členenie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného predpisu,65b)
m) vykonávať účinnú dezinfekciu rúk, mechanickú očistu a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok a plôch, sterilizáciu a vyšší stupeň dezinfekcie zdravotníckych pomôcok a účinné upratovanie priestorov zdravotníckeho zariadenia, aby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti neprišlo k ohrozeniu zdravia alebo k poškodeniu zdravia,
n) vykonať opatrenia nariadené fyzickým osobám podľa § 12 ods. 2 písm. c) e) a g) alebo § 48 na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení,
o) hlásiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každé odmietnutie povinného očkovania alebo nedostavenie sa na povinné očkovanie, ak sa osoba, ktorá byť očkovaná, nedostaví, pri maloletej osobe, ak sa zástupca dieťaťa nedostaví s dieťaťom, ktoré byť očkované ani v náhradnom termíne, na ktorý bolo pozvané preukázateľným spôsobom; pri odmietnutí povinného očkovania alebo nedostavení sa na povinné očkovanie hlásiť osobné údaje osoby v tomto rozsahu:
1. meno a priezvisko,
2. dátum narodenia,
3. adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
4. dátum, kedy a proti ktorým ochoreniam bolo očkovanie odmietnuté,
5. pri maloletej osobe aj osobné údaje zástupcu dieťaťa v rozsahu meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
6. posúdenie zdravotného stavu očkovanej osoby a zhodnotenie možných dočasných
kontraindikácií alebo trvalých kontraindikácií,
7. kópia časti zdravotnej dokumentácie, kde je uvedený dôvod, pre ktorý sa očkovanie u osoby, ktorá byť očkovaná nevykonalo, podpis tejto osoby; pri maloletej osobe podpis zástupcu dieťaťa o odmietnutí očkovania alebo záznam o odmietnutí podpísania tejto skutočnosti,
p) vydať zástupcovi dieťaťa potvrdenie podľa § 24 ods. 7.“.
14
Poznámka pod čiarou k odkazu 65b znie:
65b) § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
80.V § 52 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na zabezpečenie hygienicko-epidemiologického režimu a na prevenciu, sledovanie a analýzu nozokomiálnych nákaz, musí mať v pracovnom vzťahu lekára s profesijným titulom epidemiológ, lekár hygienik, infektológ alebo mikrobiológ a verejného zdravotníka so špecializáciou v špecializačnom odbore epidemiológia infekčných ochorení.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.
81.§ 52 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8) Fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba je povinná pred začatím prevádzky priestorov, na ktoré sa podľa odseku 1 písm. b) nevzťahuje povinnosť predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 písm. a), najneskôr v deň začatia činnosti príslušnému orgánu verejného zdravotníctva
a)oznámiť písomne
1.obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľ,
2.miesto prevádzky,
3.názov prevádzky,
4.špecifikáciu činnosti v priestoroch prevádzky,
5.dátum začatia činnosti v priestoroch prevádzky,
b) predložiť prevádzkový poriadok, ak to ustanovuje tento zákon.
(9) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na posudzovanie ich možného vplyvu na zdravie, môže túto činnosť vykonávať len vtedy, ak osvedčenie o akreditácii.
65c)
“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65c znie:
„65c) § 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z.“.
82.§ 53 vrátane nadpisu znie:
Ҥ 53
Povinnosti a oprávnenia obce
(1) Obec je povinná spolupracovať s úradom verejného zdravotníctva a regionálnym úradom verejného zdravotníctva pri plnení ich úloh a poskytovať im údaje a informácie, ktoré k dispozícii alebo je oprávnená ich zisťovať alebo vyžadovať.
(2) Obec môže všeobecne záväzným nariadením na svojom území alebo v určitých častiach svojho územia nariadiť vykonanie preventívnej dezinsekcie a deratizácie.“.
15
83.Nadpis deviatej časti znie:
„ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR A EPIDEMIOLOGICKÉ VYŠETROVANIE“.
84.V § 54 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Epidemiologickým vyšetrovaním sa zisťujú okolnosti dôležité na vymedzenie ohniska nákazy, posudzujú sa príčiny a spôsoby šírenia prenosných ochorení a vykonávajú sa potrebné opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení; epidemiologické vyšetrovanie sa vykonáva u každej osoby a na miestach, kde možno v súvislosti s prenosným ochorením alebo s podozrením z prenosného ochorenia zistiť okolnosti dôležité na prijatie protiepidemických opatrení.
(3) Štátny zdravotný dozor a epidemiologické vyšetrovanie vykonávajú zamestnanci úradu verejného zdravotníctva, zamestnanci regionálnych úradov verejného zdravotníctva a v rozsahu pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva podľa
§ 3 ods. 1 písm. d) g)
zamestnanci alebo príslušníci týchto orgánov (ďalej len „osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor alebo osoba vykonávajúca epidemiologické vyšetrovanie“), ktorí sa pri výkone štátneho zdravotného dozoru a pri výkone epidemiologického vyšetrovania preukazujú služobným preukazom.“.
85. V § 55 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „dozor“ vkladajú slová „alebo osoba vykonávajúca epidemiologické vyšetrovanie“.
86.V § 55 ods. 1 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:
„g) ukladať na mieste výkonu epidemiologického vyšetrovania opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení,
h) zisťovať v ohnisku nákazy osobné údaje osôb chorých na prenosné ochorenie, osôb podozrivých z prenosného ochorenia a osôb podozrivých z nákazy v tomto rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, kontaktná adresa, telefonický kontakt, údaje o zdravotnom stave v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania, údaje o podozrivých faktoroch, vektoroch prenosu, imunite osôb v ohnisku nákazy a ďalšie epidemiologické údaje.“.
Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno i).
87.V § 55 ods. 2 písm. g) sa vypúšťajú slová „bezprostredne“ a „vážneho“.
88.V § 55 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„ m) iné opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov.“.
89.V § 55 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa odseku 1 písm. g) sú
16
a)odber vzoriek biologického materiálu od ľudí, vzoriek pitnej vody, vzoriek vody z vody určenej na kúpanie, vzoriek z vody prírodného kúpaliska alebo umelého kúpaliska, vzoriek potravín alebo vzoriek hotových pokrmov, vzoriek kozmetických výrobkov, vzoriek pracovného prostredia alebo vnútorného prostredia budov na zisťovanie ich zdravotnej bezpečnosti, vzoriek na vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení vrátane zisťovania citlivosti na antimikróbiálne látky,
b)očkovanie osôb, ktoré vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz v ohnisku nákaz, osobitné očkovanie alebo mimoriadne očkovanie, očkovanie pri úrazoch, poraneniach alebo pri nehojacich sa ranách,
c)podávanie antimikrobiálnych látok alebo protilátok,
d)vykonanie mechanickej očisty, dezinfekcie, vyššieho stupňa dezinfekcie alebo sterilizácie kontaminovaných pomôcok, predmetov alebo plôch,
e)dezinsekcia v ohnisku nákazy alebo deratizácia v ohnisku nákazy,
f)izolácia v domácom prostredí, v zdravotníckom zariadení alebo inom na to určenom zariadení alebo karanténne opatrenia,
g)zákaz alebo obmedzenie výkonu povolania osôb chorých na prenosné ochorenie alebo osôb podozrivých z takéhoto ochorenia, podozrivých z nákazy alebo z nosičstva choroboplodných mikroorganizmov,
h)opatrenia na predchádzanie šíreniu ochorení prenosných z človeka na človeka,
i)opatrenia na predchádzanie šíreniu ochorení prenosných zo zvierat na ľudí,
j)zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej pitnej vody,
k)opatrenia zakazujúce hromadné podujatie alebo obmedzujúce hromadné podujatie,
l)zákaz alebo obmedzenie činnosti prevádzky alebo časti prevádzky zariadenia, zákaz alebo obmedzenie používania prístrojovej techniky,
m)hlásenie osôb podozrivých z nákazy, hlásenie nových prípadov ochorenia alebo podozrenia z ochorenia, ktoré súvisia s ohniskom nákazy.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
90.V § 55 odseky 4 až 6 znejú:
„(4) Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor alebo osoba vykonávajúca epidemiologické vyšetrovanie pri uložení opatrenia podľa odsekov 2 a 3 je povinná o uložení opatrenia vyhotoviť zápisnicu s poučením o možnosti podať námietky podľa odseku 5 a jedno vyhotovenie zápisnice odovzdať tomu, komu bolo opatrenie uložené.
(5) Proti uloženému opatreniu podľa odsekov 2 a 3 možno podať námietky, ktoré nemajú odkladný účinok; námietky možno podať písomne do desiatich dní od uloženia opatrenia príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ktorého zamestnanec alebo príslušník opatrenie uložil.
(6) Príslušný orgán verejného zdravotníctva je povinný o námietkach podľa odseku 5 rozhodnúť do desiatich dní od ich doručenia; proti rozhodnutiu o námietkach sa nemožno odvolať.“.
91.§ 55 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Príslušný orgán verejného zdravotníctva môže popri uložených opatreniach podľa odsekov 2 a 3 uložiť aj pokutu podľa § 56 ods. 2 a § 57 ods. 41.“.
17
92.V § 56 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „očkovaniu, vyplývajúcemu z príslušných právnych predpisov, alebo“.
93.V § 56 ods. 1 písm. b) sa slová a reguláciu živočíšnych škodcov“ nahrádzajú čiarkou a slovami „dezinsekciu alebo deratizáciu“.
94.V § 56 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) nesplní nariadené opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 12 ods. 2 písm. a), d), e), g) k), p) alebo r) alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. a) až d), f až i), l) až o), s) alebo t),“.
95.V § 56 ods. 1 písm. i) sa za slovo „protilátok“ vkladá čiarka a slová „antimikrobiálnych látok“.
96. V § 56 ods. 1 písmeno j) znie:
„j) neinformuje o svojom akútnom prenosnom ochorení alebo o svojom nosičstve choroboplodných mikroorganizmov pri prijatí do zdravotníckeho zariadenia, do zariadenia sociálnych služieb, do zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, do azylového zariadenia, do zariadenia pre zaistených cudzincov alebo do zariadenia, v ktorom sa vykonáva epidemiologicky závažná činnosť,“.
97. V § 56 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o) poruší zásady osobnej hygieny pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo pri výkone epidemiologicky závažnej činnosti.“.
98.V § 57 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo obmedzenie podľa § 23 ods. 7“.
99.V § 57 ods. 17 sa slová „podľa § 26 ods. 4“ nahrádzajú slovami „podľa § 26 ods. 4 a 6“.
100.V § 57 ods. 18 sa slová „§ 26 ods. 4 a 6“ nahrádzajú slovami „§ 26 ods. 4 a 7“.
101.V § 57 ods. 22 písmeno i) znie:
„i) neoznámi raz za päť kalendárnych rokov v elektronickej podobe údaje podľa § 30 ods. 1 písm. k) príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ktoré sa týkajú zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie k 31. decembru referenčného kalendárneho roka najneskôr do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka,“.
102.V § 57 ods. 33 písm. a) sa slová „podľa § 12 ods. 2 písm. a) c), e) a g) n) a ods. 3 až 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 12 ods. 2 až 4“.
103.V § 57 ods. 33 písm. e) sa vypúšťa slovo „schválený“.
104.V § 57 ods. 33 písm. i) sa slová alebo reguláciu živočíšnych škodcov“ nahrádzajú čiarkou a slovami „dezinsekciu alebo deratizáciu“.
105.V § 57 ods. 33 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová „ alebo ods. 8,“.
18
106.V § 57 ods. 33 písmeno m) znie:
„m) neposkytuje osobám vykonávajúcim štátny zdravotný dozor alebo epidemiologické vyšetrovanie súčinnosť pri výkone ich oprávnení podľa
§ 55 ods. 1
, marí výkon štátneho zdravotného dozoru alebo epidemiologického vyšetrovania, nesplní alebo nestrpí uložené opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov podľa
§ 55 ods. 2
alebo opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení podľa § 55 ods. 3.“.
107.V § 57 ods. 38 sa slová „§ 52 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 52 ods. 5 a 6“.
108.V § 57 ods. 39 sa slová „§ 52 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 52 ods. 7“.
109. V § 59 ods. 1 sa slová „postupujú podľa všeobecných predpisov o správnom konaní68)“ nahrádzajú slovami „postupujú podľa správneho poriadku“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 68 sa vypúšťa.
110.V § 59 ods. 2 úvodnej vete sa slová „Všeobecné predpisy o správnom konaní sa nevzťahujú“ nahrádzajú slovami „Správny poriadok sa nevzťahuje“.
111.V § 59 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) ukladanie opatrení podľa § 48 ods. 4,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
112. § 59 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Ak to vyžaduje ochrana verejného zdravia, na konanie o nariadení opatrenia podľa § 12 sa nevzťahujú ustanovenia § 3 ods. 2, § 9 13, § 18 ods. 3, § 26 ods. 2 a § 33 správneho poriadku.
(4) Ak sa na doručovanie rozhodnutia o nariadení opatrenia podľa § 12 vyžaduje doručenie verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 1 správneho poriadku, rozhodnutie o nariadení opatrenia podľa § 12 sa doručuje tak, že písomnosť sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušného orgánu verejného zdravotníctva, dňom vyhlásenia je prvý deň jeho vyvesenia na úradnej tabuli; tento spôsob vyhlásenia je podmienkou platnosti nariadenia a nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli. Nariadenie opatrenia okrem príslušného orgánu verejného zdravotníctva povinné vyvesiť na svojej úradnej tabuli aj obce, ktoré uvedené v rozhodnutí o nariadení opatrenia.“.
113.V § 60 ods. 2 sa nad slovom „predpisu.“ odkaz „69)“ nahrádza odkazom „31a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 69 sa vypúšťa.
114.Za § 63j sa vkladá § 63k, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§63k
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
19
Dieťa, ktoré bolo prijaté do zariadenia podľa § 24 ods. 1 písm. a) c) alebo e) pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, nie je povinné splniť povinnosť podľa § 24 ods. 6 písm. b) tohto zákona.“.
115.Za prílohu č. 6 sa vkladajú prílohy č. 6a a 6b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
20
„Príloha č.6a
k zákonu č. 355/2007 Z. z.
Vzor zoznamu osobných údajov potrebných pre prijatie protiepidemických opatrení
Údaje o zástupcovi dieťaťa
Údaje o dieťati
Meno a priezvisko
Trvalý pobyt
Telefonický kontakt
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Trvalý pobyt
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
Zdravotná poisťovňa
21
Príloha č. 6b
k zákonu č.355/2007 Z. z.
Vzor potvrdenia o očkovaní alebo o trvalej kontraindikácii alebo o prekonaní ochorenia alebo o laboratórnom dôkaze pozitivity protilátok dieťaťa
Meno a priezvisko dieťaťa
Dátum narodenia
Rodné číslo
Zdravotná poisťovňa
Trvalý pobyt
Prechodný pobyt
Očkovanie
Trvalá kontraindikácia
Prekonanie ochorenia alebo laboratórny dôkaz pozitivity protilátok
Základné očkovanie
neznáme
Ochorenia
1d
2d
3d
nie
áno
nie
áno
nie
DTaP+IPV+HiB+VHB
Pneumokokové invazívne ochorenia
MMR
Iné*)
*) Vyplní sa, ak dieťa bolo očkované proti iným prenosným ochoreniam, ktoré nie sú zahrnuté v pravidelnom povinnom očkovaní.
ZÁVER: Dieťa spĺňa/ nespĺňa**) podmienku vstupu do predškolského zariadenia z hľadiska pravidelného povinného očkovania detí podľa § 24 ods. 6 písm. b).
**) nehodiace sa prečiarknuť.
V .........................., dňa .................... ..............................................................................................
(meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky lekára) .“.
22
116.V prílohe č. 7 skupine C sa slovo „infekcie“ nahrádza slovami „nákazy, toxinogénne kmene Clostridium difficile, Candida auris,“.
117. Príloha č. 7 skupina D sa dopĺňa bodom VII, ktorý znie:
„VII. Kmene s klinicky a epidemiologicky významnými mechanizmami rezistencie:
enterobaktérie produkujúce karbapenemázy, bakteriálne kmene produkujúce β-laktamázy s rozšíreným spektrom účinnosti (ESBL), kmene produkujúce prenosné pôvodne chromozomálne β-laktamázy (enterobaktérie produkujúce plazmidické β-laktamázy typu AmpC), kmene Staphylococcus aureus rezistentné voči β-laktámovým liečivám (MRSA), vankomycín-rezistentné enterokoky (VRE), stafylokoky rezistentné voči glykopeptidom a kmene Streptococcus pneumoniae rezistentné voči penicilínu a iné mikroorganizmy s novými formami rezistencie.“.
Čl. II
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z. a zákona č. 83/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 55 ods. 2 sa slovo „zdravotníctva.60)“ nahrádza slovami „zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky;59j) ak ide o priestory, na ktoré sa nevzťahuje rozhodovanie o uvedení do prevádzky,59k) právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ doloží potvrdenie, že priestory spĺňajú požiadavky podľa osobitných predpisov,60) ktoré na tieto účely na základe žiadosti vydáva do 30 dní orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva v rozsahu svojej pôsobnosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 59j, 59k a 60 znejú:
59j) § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.“.
59k) § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.
23
60) Napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.“.
Čl. III
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z. a zákona č. 374/2018 Z. z. sa mení takto:
§ 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci poistencom, ktorí vykonávali práce so zdraviu škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia s neskorými následkami na zdravie,7a) ak zaniklo živnostenské oprávnenie bývalého zamestnávateľa alebo zanikla obchodná spoločnosť bez nástupníckej spoločnosti, ktorá ich zamestnávala.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
7a) § 30e ods. 1 písm. a) prvý bod a tretí bod a písm. b), ods. 10 písm. c) a ods. 19 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 13 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 110/2019 Z. z.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. 1 bodov 80, 107 a 108, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025.