Príloha č. 2
1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo zdravotníctva SR
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
November 2018
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
December 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
August 2019
2.Definovanie problému
Po prijatí zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve sa v praxi vyskytli viaceré problémy s aplikáciou niektorých ustanovení, a to pri zriaďovaní ochranných pásiem v okolí pohrebísk, najmä ich situovania v obytných zónach. Ďalšie problémy sa vyskytujú pri nakladaní s potrateným alebo predčasne odňatým ľudským plodom, pri obhliadke mŕtvych zo strany obhliadajúcich lekárov a osoby, ktorá ich sprevádza. Potrebné je tiež spresniť ustanovenie obmedzujúce nakladanie s ľudskými pozostatkami osoby nakazenej nebezpečnou chorobou. Z dôvodu nedostatočne zadefinovaného označenia ľudských pozostatkov zo strany zariadení sociálnych služieb a označenia rakiev prevádzkovateľmi pohrebných služieb, došlo v praxi k vzájomnej zámene mŕtvych tiel pri poskytovaní pohrebných služieb. Rozsah ponúkanej činnosti pohrebných služieb je rôzny a jeho nepresné určenie bolo predmetom sťažností a následne problémom pri kontrole zo strany regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Ďalším problémom je vydávanie mŕtvych tiel osôb liečených rádionuklidmi na pracoviskách nukleárnej medicíny.
3.Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu zákona je dať zriaďovanie ochranných pásiem pohrebísk do kompetencii obcí, pričom budú brané na zreteľ miestne zvyklosti a špecifické podmienky v obci.
Cieľom je upresniť nakladanie s ľudskými pozostatkami pri potrate, pri nakazení nebezpečnou chorobou, pri kontaminácii rádionuklidmi, pri ich uložení v zariadeniach sociálnych služieb a pri dočasnom uložení v chladiacich zariadeniach, pri obhliadke lekárom.
Upresnenie lehoty, v ktorej môže rodič požiadať o vydanie potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu na pochovanie, eliminuje vznik prípadných sporov medzi rodičom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
Rozšírením zákazu v prípade mŕtvych tiel nakazených nebezpečnou chorobou aj na ich vystavovanie počas obradu sa upresní ustanovenie zákona, ktoré aj v súčasnosti predpokladalo obmedzovanie akejkoľvek manipulácie s nimi.
Ponuka pohrebných služieb zo strany obhliadajúceho lekára a sprevádzajúcej osoby by mala byť taktiež zakázaná obdobne, ako je v súčasnosti vylúčená v priestoroch zdravotníckych zariadení, čím sa predíde nekalým praktikám pri ovplyvňovaní pozostalých pri výbere pohrebnej služby.
Lepším označovaním ľudských pozostatkov zo strany zariadení sociálnych služieb a rakiev zo strany prevádzkovateľov pohrebných služieb sa predíde riziku prípadnej zámeny mŕtvych tiel.
Príloha č. 2
2
Nepresnosti v rozsahu a podmienkach činností poskytovaných pohrebnou službou budú odstránené zavedením povinnosti vypracovania prevádzkového poriadku pohrebnej služby.
Návrhom predĺženia uloženia ľudských pozostatkov na pracovisku nukleárnej medicíny a umožnením pochovávania v neskoršom termíne sa zabezpečí ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením verejnosti ako aj pracovníkov pohrebných služieb a pozostalých.
4.Dotknuté subjekty
-Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
ooznačovanie ľudských pozostatkov zo strany prevádzkovateľov sociálnych služieb
-Ministerstvo zdravotníctva SR
obezodkladné písomné informovanie rodiča o možnosti pochovať potratený ľudský plod a požiadať o jeho vydanie do štyroch dní zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
opracoviská nukleárnej medicíny - nevydanie ľudských pozostatkov v čase ich kontaminácie rádionuklidmi
-Ministerstvo vnútra SR
opodnikatelia - prevádzkovatelia pohrebných služieb, krematórií a balzamovania a konzervácie povinnosť vypracovať prevádzkové poriadky; označovanie rakiev, transportných rakiev a transportných vakov identifikačnými údajmi mŕtveho, zákaz vystavovania nakazených ľudských pozostatkov
-Združenie miest a obcí Slovenska
okompetencie týkajúce sa ochranného pásma pohrebiska,
oobce ako orgány dozoru na úseku pohrebníctva
5.Alternatívne riešenia
Predkladateľ sa alternatívnymi riešeniami zaoberal na pracovných rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy uskutočnenými počas legislatívneho procesu prípravy návrhu zákona.
Ak by sa novelizácia zákona nepripravila, v praxi by naďalej vznikali problémy, a to predovšetkým pri využívaní pozemkov v ochranných pásmach pohrebísk.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Zrušenie vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky
č. 22/1988 Zb.
o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva, povinnom hlásení živo a mŕtvo narodeného plodu, úmrtia dieťaťa do siedmich dní po pôrode a úmrtia matky, ktorá je v súčasnosti obsolentnou – problematika upravená touto vyhláškou je obsiahnutá v legislatívnej úprave zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (článok III predkladaného návrhu zákona).
7.Transpozícia práva EÚ
Predkladaným materiálom sa nezabezpečuje transpozícia práva EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
Príloha č. 2
3
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Po prijatí zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011, z praxe vyplynuli viaceré problémy s aplikáciou niektorých ustanovení, a to najmä v súvislosti s nakladaním s ľudskými pozostatkami. Problematickou úpravou je aj platné znenie ustanovenia § 15 ods. 7 zákona o ochrannom pásme, ktoré neumožňuje stavať bytové budovy v blízkosti pohrebiska, čo mnohí majitelia pozemkov kritizujú najmä v obývaných zónach.
Snahou legislatívy na úseku pohrebníctva bolo vytvoriť prostredníctvom ochranných pásiem pietne miesta na pohrebiskách. Aplikácia exaktne definovaného ochranného pásma v šírke 50 metrov paušálne na všetkých pohrebiskách sa v praxi ukázala ako značne problematická, a to najmä v prípade existujúcich pohrebísk situovaných v obytných zónach. Nakoľko niektoré obce majú i napriek uvedenému záujem uplatňovať ochranné pásmo pohrebiska, a to aj pri existujúcich pohrebiskách, navrhuje sa novým znením ustanovenia o ochrannom pásme pohrebiska vytvoriť obciam podmienky pre individuálnu aplikáciu ochranného pásma s prihliadnutím na miestne zvyklosti a špecifické podmienky v obci, územné plánovanie v obci a pod., a to prostredníctvom možnosti vydať všeobecne záväzné nariadenie obce v nadväznosti na všeobecné kompetencie samosprávy vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Návrhom zákona sa tiež upresňujú a dopĺňajú povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri nakladaní s potrateným alebo predčasne odňatým ľudským plodom. Rozširuje sa tiež zákaz ponúkať, propagovať a informovať o pohrebných službách, ktorý sa podľa návrhu zákona vzťahuje aj na osoby, ktoré vykonávajú prehliadku mŕtvych tiel a osoby, ktoré ich pri tejto činnosti sprevádzajú.
Na základe skúseností z praxe bolo tiež potrebné rozšíriť povinnosť zabezpečiť označenie ľudských pozostatkov aj na poskytovateľa sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom.
Doposiaľ bližšie nešpecifikovanú zákonnú požiadavku týkajúcu sa označovania rakvy, transportnej rakvy alebo transportného vaku návrh zákona definuje ako povinnosť fyzickej osoby podnikateľa a právnickej osoby, ktorá prevádzkuje pohrebnú službu.
Návrh zákona dopĺňa aj novú povinnosť prevádzkovateľa pohrebnej služby, ako aj fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktorá prevádzkuje krematórium a fyzickej osoby – podnikateľa a právnickej osoby, ktorá prevádzkuje balzamovanie a konzerváciu vypracovať prevádzkový poriadok. Zákon aj v súčasnosti definuje požiadavky na rozsah týchto prevádzkových poriadkov, neupravuje však povinnosť ich vypracovať.
V návrhu zákona sa tiež dopĺňajú nové správne delikty, z ktorých vyplývajú sankcie. Príjem z uložených sankcií bude predstavovať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je však nemožné kvantifikovať, keďže je súčinom dvoch premenných hodnôt (počet sankcií, jednotlivé výšky sankcií).
Príloha č. 2
4
11.Kontakt na spracovateľa
Úrad verejného zdravotníctva SR, Odbor hygieny životného prostredia
Mgr. Michal Jajcaj, Mgr. Roman Urban (02 / 4928 4375, 02 / 4928 4376)
12.Zdroje
skúsenosti ÚVZ SR a RÚVZ v SR z posudkovej činnosti a výkonu štátneho zdravotného dozoru, riešení sťažností verejnosti a zainteresovaných subjektov, informácie z médií, rokovania so Slovenskou asociáciou pohrebných a kremačných služieb, pripomienky uplatnené v rámci MPK
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie s materiálom, ktorý bol predložený na záverečné posúdenie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok.
Vyhodnotenie pripomienok:
1. Komisia odporúča predkladateľovi použiť doložku vybraných vplyvov účinnú od 01. apríla 2016, kedy bol zavedený nový vplyv, a to vplyv na služby verejnej správy pre občana a zároveň navrhuje vyznačiť žiadny vplyv ako na služby verejnej správy na občana, tak aj na procesy služieb vo verejnej správe. Akceptovaná, doložka bola upravená v zmysle pripomienky
2. Z tabuľky č. 1 v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy vyplýva negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy. Uvedenú skutočnosť Komisia žiada uviesť aj v časti 2.1.1. Financovanie návrhu. Akceptovaná, doložka bola upravená v zmysle pripomienky
3. V návrhu zákona sa tiež dopĺňajú nové správne delikty, z ktorých vyplývajú sankcie. Z tohto dôvodu je potrebné doplniť kvantifikáciu predmetného vplyvu a upraviť doložku vybraných vplyvov a analýzu vplyvov. V prípade, ak kvantifikácia nie je možná, Komisia žiada uviesť zdôvodnenie v bode 10. Poznámky v doložke vybraných vplyvov. Akceptovaná, doložka bola upravená v zmysle pripomienky
Príloha č. 2
5
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2019
2020
2021
2022
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
12 000
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
12 000
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
12 000
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
12 000
0
0
v tom:
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (chladiace a mraziace zariadenia)
0
12 000
0
0
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
Príloha č. 2
6
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Negatívny, rozpočtovo zabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Návrh zákona predpokladá finančnú záťaž na štátny rozpočet nad rámec nákladov súvisiacich s uplatňovaním požiadaviek podľa doterajších predpisov v nasledovnom rozsahu:
Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, u ktorých pri liečbe v zariadení implantované uzavreté rádioaktívne žiariče alebo aplikované rádionuklidy: jednorazové investície do kombinovaného chladiaceho/mraziaceho zariadenia na uchovávanie ľudských pozostatkov kontaminovaných rádionuklidmi.
Návrh zákona predpokladá zabezpečenie kombinovaného chladiaceho a mraziaceho zariadenia pre 2 zosnulých v cene cca 6 000 EUR/1 zariadenie v dvoch zariadeniach zdravotnej starostlivosti, ktoré financované zo štátneho rozpočtu.
Hoci sa predkladaným návrhom zákona definuje pôsobnosť obce ako orgánu dozoru na úseku pohrebníctva, návrh nepredpokladá žiadny vplyv na rozpočty obcí, a to z dôvodu, že obce ako orgány dozoru pôsobia v súčasnosti (prejednávanie priestupkov na úseku pohrebníctva podľa § 32 platného znenia predmetného zákona). Legislatívna úprava obsiahnutá v predkladanom návrhu len vzájomne zosúlaďuje § 27 a § 30 tohto zákona.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
Príloha č. 2
7
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Návrh zákona predpokladá zabezpečenie kombinovaného chladiaceho a mraziaceho zariadenia pre 2 zosnulých v cene cca 6 000 EUR/1 zariadenie v dvoch zariadeniach zdravotnej starostlivosti, ktoré financované zo štátneho rozpočtu.
6000 EUR x 2 = 12000 EUR
Príloha č. 2
8
Tabuľka č. 3
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
Príloha č. 2
9
Tabuľka č. 4
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
0
0
0
Príloha č. 2
10
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
Príloha č. 1
1
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
-prevádzkovatelia zariadení poskytujúcich pohrebné služby
-prevádzkovatelia sociálnych služieb
-prevádzkovatelia poskytujúci zdravotnícke služby (nukleárna medicína)
- obhliadajúci lekári
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Predkladateľ materiálu v procese prípravy vykonal konzultácie so Slovenskou asociáciou pohrebných a kremačných služieb v snahe nájsť riešenia, ktoré nepredpokladajú negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie a pozitívne ovplyvnia podmienky pre dosiahnutie súladu prevádzok s platnou legislatívou.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
- kombinované chladiace a mraziace zariadenie pre 2 zosnulých = 6 000 EUR/zariadenie
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Administratívne náklady pre poskytovateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s celoročným pobytom súvisiace s povinnosťou označovať ľudské pozostatky = 1 eur/ zosnulá osoba. Presný počet osôb zomierajúcich ročne v týchto zariadeniach nemožno určiť.
Príloha č. 1
2
Administratívne náklady pre prevádzkovateľov pohrebných služieb, krematórií, balzamovania a konzervácie = 70 eur/1 prevádzkový poriadok
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
6 000
6 000
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
70
28 000
Celkové náklady regulácie
6000 / 70
34 000
Ide o jediný podnikateľský subjekt v SR, ktorého sa navrhované ustanovenie o povinnosti zaobstarania chladiaceho/mraziaceho zariadenia na uchovávanie ľudských pozostatkov osoby, ktorej boli pri liečbe v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti implantované uzavreté rádioaktívne žiariče alebo aplikované rádionuklidy alebo pri závažnom podozrení, že ľudské pozostatky kontaminované rádionuklidmi, bude týkať (Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.).
Pre výpočet administratívnych nákladov boli použité údaje o počte pohrebných služieb a krematórií v SR (stav v r. 2017: 386 pohrebných služieb, 7 krematórií, 1 prevádzkovateľ balzamovania a konzervácie) a stály medziročný trend zvyšovania počtu pohrebných služieb.
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Nie
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Návrh zákona reflektuje nové trendy v oblasti pohrebníctva, pričom definuje tzv. ekopochovávanie (ekologické pochovávanie biologicky rozložiteľných urien).