3
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Základné pojmy sa dopĺňajú o pojem pieta a poverená pohrebná služba z dôvodu potreby spresnenia významu týchto pojmov používaných v zákone. K základným pojmom sa zároveň dopĺňa nový pojem ekologické pochovanie, ktorým sa reaguje na najnovšie trendy v oblasti pochovávania ľudských pozostatkov.
K bodu 2
Návrh definuje ustanovenia o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, ktoré je potrebné aplikovať aj pri zaobchádzaní s potratenými ľudskými plodmi a predčasne odňatými ľudskými plodmi, ak boli vydané rodičovi na pochovanie. Za predčasne odňatý alebo potratený ľudský plod sa považuje plod v akomkoľvek štádiu dokázaného tehotenstva. Ustanovenia vymenované v § 2 ods. 2 sa vzťahujú aj na potratené ľudské plody alebo predčasne odňaté ľudské plody.
K bodu 3
Na základe požiadaviek z praxe sa upravuje lehota, v ktorej je potrebné zabezpečiť pochovanie ľudských pozostatkov uložených do mraziaceho zariadenia analogicky, ako to zákon v súčasnosti ustanovuje v prípade ľudských pozostatkov uložených v chladiacom zariadení. Túto lehotu je možné v odôvodnených prípadoch predĺžiť, napríklad ak je to potrebné z dôvodu odcestovania príbuzných, prevozu mŕtveho ľudského tela do zahraničia, zdravotných problémov obstarávateľa pohrebu a podobne.
Časti ľudského tela, orgány odňaté živým darcom alebo mŕtvym darcom, ak sa nepoužijú na vedecké, liečebné, preventívne alebo výučbové účely, a ak neexistuje podozrenie z trestného činu, ako aj orgány odňaté živým darcom alebo mŕtvym darcom, ktoré sa použili na vedecké, liečebné, preventívne účely alebo výučbové účely, sa musia spáliť v spaľovni.
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, musí zabezpečiť pochovanie ľudských pozostatkov, ktoré sa použili na vedecké účely alebo výučbové účely.
Zákon o pohrebníctve umožňuje rodičom potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, aby ho pochovali. Navrhovanou úpravou sa toto ustanovenie dopĺňa o určenie lehoty, v akej je možné požiadať o vydanie potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu. Podľa možnosti je potrebné požiadať ihneď, najneskôr však do štyroch dní od vzniku tejto skutočnosti. Časové obmedzenie tohto práva zabráni vzniku sporov medzi rodičom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vznikajúcich vtedy, keď rodič o vydanie plodu požiada v čase, keď poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s ním naložil iným spôsobom. Ustanovenie zároveň bližšie špecifikuje formu, v akej byť potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod vydaný, a to bez biologického materiálu určeného na bioptické vyšetrenie a s biologickými zvyškami, ak sa nedajú od plodu oddeliť. Doplnenie ustanovenia presne vymedzuje
4
nemožnosť vydania potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ktorý bol celý použitý na bioptické vyšetrenie.
K bodu 4
Ustanovenie sa dopĺňa o povinnosť lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, vystaviť doklad dokladujúci úmrtie, teda list o prehliadke mŕtveho a štatistikom hlásení o úmrtí.
K bodu 5
V ojedinelých prípadoch sa môže stať, že zdravotný stav pacienta, ktorému bol v rámci liečby aplikovaný rádionuklid, zomrie v krátkej dobe po podaní rádionuklidu, keď zvyšková aktivita v jeho tele je ešte veľmi vysoká. Napríklad pri terapii metastáz pomocou I-131 je v Slovenskej republike podľa údajov príslušných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti obvyklá podávaná aktivita do 7,4 GBq, môže sa však podať 11 GBq. Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami, ich úprava, vykonanie pitvy, konzervácia, balzamovanie, preprava, pochovanie alebo spopolnenie, môže v takom prípade predstavovať z hľadiska ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením ohrozenie zdravia osôb, ktoré uvedené činnosti vykonávajú ako aj príbuzných pacienta. Pozdržanie vydania ľudských pozostatkov zamestnancom pohrebnej služby za cieľ ochranu zdravia dotknutých osôb a obyvateľov. Doba potrebná na zníženie zvyškovej aktivity v ľudských pozostatkoch môže v niektorých prípadoch presiahnuť aj 14 dní, preto nie je možné takéto ľudské pozostatky vydať na pochovanie do 48 hodín.
V novom ustanovení § 3 ods. 12 je ustanovený zákaz vystavovania ľudských pozostatkov v rozpore s ustanoveniami § 4 ods. 1 písm. b) a c). Cieľom je obmedziť vystavovanie mŕtvych ľudských tiel nedôstojným spôsobom.
K bodu 6
Doplnením ustanovenia sa rozširuje obmedzenie pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami, ktoré boli nakazené nebezpečnou chorobou, teda chorobou uvedenou v § 3 ods. 9 zákona, a to aj na zákaz ich vystavovania počas pohrebného obradu. Cieľom ustanovenia je predchádzať riziku nákazy pozostalých ako aj účastníkov pohrebu vysoko virulentnými prenosnými ochoreniami.
K bodu 7
Ustanovenie sa zosúlaďuje so znením príslušných ustanovení zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V záujme ochrany zdravia sa zakazuje zaobchádzať s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, ktoré kontaminované rádionuklidmi v rozpore s pokynmi, ktoré vydal príslušný orgán štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany podľa § 3 ods. 11 návrhu zákona.
K bodu 8
V návrhu zákona sa upravuje vydávanie ľudských pozostatkov výlučne len poverenej pohrebnej službe, ktorá je na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami odborne spôsobilá. Obstarávateľ pohrebu nemá dôvod prichádzať do kontaktu s ľudskými pozostatkami pred samotným pohrebným obradom (okrem identifikácie nariadenej súdom alebo políciou). Nové opatrenie prispeje k zvýšeniu úrovne poskytovaných služieb v oblasti pohrebníctva.
5
K bodu 9
Povinnosť zabezpečiť označenie ľudských pozostatkov bola doteraz v zákone uložená len poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. Návrhom zákona sa táto povinnosť ukladá aj poskytovateľom sociálnych služieb. V minulosti došlo k vzájomnej zámene ľudských pozostatkov pri poskytovaní pohrebných služieb z dôvodu nedostatočnej identifikácie mŕtveho tela, ktoré odovzdal poskytovateľ sociálnych služieb pohrebnej službe zo zariadenia sociálnych služieb.
K bodu 10
Legislatívno-technická úprava v návrhu zákona súvisiaca so zmenou uvedenou v bode 9, kde sa táto povinnosť doplnila.
K bodu 11
Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti sa ukladá povinnosť odstrániť pred odovzdaním ľudských pozostatkov pohrebnej službe z nich nielen zdravotnícky materiál, ale aj hygienické potreby. Požiadavka vyplynula z praxe prevádzkovateľov pohrebných služieb.
K bodu 12
Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti sa ukladá povinnosť vydať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod (okrem biologického materiálu určeného na bioptické vyšetrenie) bezodkladne poverenej pohrebnej službe.
K bodu 13
Z dôvodu radiačnej ochrany sa môže predĺžiť lehota na vydanie ľudských pozostatkov poverenej pohrebnej službe, preto sa dopĺňajú požiadavky na vybavenie pracoviska poskytovateľa zdravotnej starostlivosti tienením miestnosti na dočasné uloženie mŕtvych, chladiacim zariadením a mraziacim zariadením zodpovedajúcich parametrov.
K bodu 14
Návrh zákona dopĺňa povinnosť pracoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odovzdať ľudské pozostatky poverenej pohrebnej službe v takom stave, v akom ich musí odovzdávať aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľ sociálnych služieb.
K bodu 15
Návrh zákona upravuje požiadavky na vozidlo prepravujúce potratené ľudské plody a predčasne odňaté ľudské plody. Oproti požiadavkám na vozidlo, ktoré je vybavené na prepravu ľudských pozostatkov, na vozidlo, ktoré prepravuje potratené ľudské plody a predčasne odňaté ľudské plody kladené nižšie nároky stačí, ak je vybavené prenosným chladiacim zariadením. Ustanovenie zároveň definuje, za akých podmienok sa preprava ľudských plodov pohrebnou službou môže uskutočniť.
K bodu 16
Dopĺňa sa ustanovenie o prevádzkovaní pohrebnej služby aj o činnosť a to o prepravu potratených ľudských plodov a predčasne odňatých ľudských plodov.
K bodu 17
Návrh zákona ukladá poverenej pohrebnej službe povinnosť prevziať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a z pracoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v lehote najneskôr do 14 dní
6
od podania písomnej žiadosti rodiča. Z praxe totiž vyplynula potreba ustanoviť lehotu, po uplynutí ktorej môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti naložiť s takýmto plodom tak, akoby o jeho vydanie rodič nepožiadal.
K bodu 18
Ustanovenie, ktoré upravuje rozsah evidencie, sa dopĺňa v časti, ktorá definuje dátum a čas odovzdania ľudských pozostatkov ďalšiemu subjektu. Doposiaľ ustanovenie upravovalo odovzdávanie ľudských pozostatkov na pohrebisko alebo do krematória. V praxi sa vyskytli situácie, kedy pozostalý požiadal o vydanie ľudských pozostatkov inej pohrebnej službe (napríklad na prevoz do zahraničia), preto je potrebné doplniť ustanovenie, aby bolo možné zabezpečiť sledovateľnosť zaobchádzania s ľudskými pozostatkami.
K bodu 19
Navrhovaná úprava jednoznačne vymedziť dispozičné právo pohrebnej služby ku konkrétnemu chladiacemu zariadeniu a mraziacemu zariadeniu. Požiadavka na spresnenie tohto ustanovenia vyplynula z praxe prevádzkovateľov pohrebných služieb.
K bodu 20
Ustanovenie ukladá povinnosť prevádzkovateľovi pohrebnej služby označiť rakvu, transportnú rakvu alebo transportný vak podľa § 7 ods. 1 zákona. Súčasné znenie zákona definuje požiadavku uviesť na označení rakvy, transportnej rakvy alebo transportného vaku také identifikačné údaje mŕtveho, aby nemohlo dôjsť k zámene ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, nemá však určený subjekt, ktorý má povinnosť toto označenie zabezpečiť.
V návrhu zákona sa ďalej navrhuje doplniť povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok pohrebnej služby podľa § 9 a predložiť ho, ako aj každú jeho zmenu, príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V platnom zákone je upravený obsah prevádzkového poriadku, nie je však určená povinnosť tento prevádzkový poriadok vypracovať. Návrh zákona zároveň ukladá povinnosť prevádzkový poriadok dodržiavať. Prevádzkový poriadok je často jediným dokumentom, ktorý presne vymedzuje rozsah činnosti pohrebnej služby a následne aj rozsah povinného vybavenia vo vzťahu k tejto činnosti. Činnosť prevádzkovateľov pohrebiska nadväzuje na činnosť pohrebnej služby a ich vzájomná koordinácia je zárukou dôstojného priebehu pohrebu.
Na základe skúseností z praxe ustanovenie ukladá povinnosť vykonávať činnosti, ktoré súvisia s poskytovaním pohrebných služieb, výhradne len zamestnancami pohrebných služieb.
K bodu 21
Prevádzkový poriadok pohrebnej služby musí obsahovať aj postup pri prijímaní potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodom.
K bodu 22
Dopĺňa sa ustanovenie upravujúce označovanie rakvy pred jej vložením do žiaroviska kremačnej pece aj pre rakvu s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom.
K bodu 23
Platné znenie zákona o pohrebníctve upravuje monitorovanie kremácie, ale forma monitorovania nie je v ňom jednoznačne uvedená. V praxi to často vedie k zabezpečeniu len
7
fotodokumentácie, čo nie je postačujúce. Navrhovaná úprava dopĺňa ustanovenie o povinnosť vyhotoviť videozáznam, čím sa tento nedostatok odstráni.
K bodu 24
Doplnením ustanovenia sa definuje splnomocnenie na prevzatie urny z krematória aj o poverenú osobu. Doteraz takáto možnosť nebola daná a prax ukázala potrebu takúto možnosť ustanoviť.
K bodu 25
V návrhu zákona sa dopĺňa povinnosť prevádzkovateľa krematória vypracovať prevádzkový poriadok krematória podľa § 12 a predložiť ho, ako aj každú jeho zmenu, príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V zákone je aj v súčasnosti upravený obsah prevádzkového poriadku, nie je však určená povinnosť tento prevádzkový poriadok vypracovať, predložiť ho príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a dodržiavať ho.
K bodu 26
V návrhu zákona sa dopĺňa povinnosť pre prevádzkovateľa balzamovania a konzervácie vypracovať prevádzkový poriadok balzamovania a konzervácie podľa § 14 a predložiť ho, ako aj každú jeho zmenu, príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V zákone je aj v súčasnosti upravený obsah prevádzkového poriadku, nie je však určená povinnosť tento prevádzkový poriadok vypracovať, predložiť ho príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a dodržiavať ho.
K bodu 27
Dopĺňa sa kritérium, ktoré určuje ako obec ako zriaďovateľ pohrebiska postupovať pri umiestnení nového pohrebiska. Účelom tohto ustanovenia je zabezpečiť, aby zbytočne nedochádzalo k vzájomnému približovaniu obytnej zóny a pohrebiska v snahe predchádzať rušivému vplyvu hlučných činností na pietny charakter pohrebiska.
K bodu 28
Zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovil povinnosť zriadiť ochranné pásmo okolo pohrebísk v šírke najmenej 50 m, v ktorom sa nemohli povoľovať ani umiestňovať budovy.
Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve účinný od 1. januára 2011 upravil ochranné pásmo pohrebiska v šírke 50 m a v tomto ochrannom pásme povolil umiestňovať budovy schválené územným rozhodnutím alebo podľa v tom čase platného územného plánu a budovy, ktoré súvisia s prevádzkou pohrebiska, ako je dom smútku a budovy, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom, kamenárstvo, kvetinárstvo a podobne. Takéto využitie ochranného pásma je logické, účelové a nepribližuje obytnú zónu k pohrebisku a napĺňa snahu legislatívy na úseku pohrebníctva vytvoriť prostredníctvom ochranných pásiem pietne miesta na pohrebiskách.
Aplikácia presne ustanoveného ochranného pásma v šírke 50 metrov na všetkých pohrebiskách sa v praxi ukázala ako problematická, najmä pri existujúcich pohrebiskách situovaných v obytných zónach. Obce majú záujem, ak si to situácia vyžaduje, alebo to územie obce umožňuje, individuálne si určovať podmienky uplatňovania ochranného pásma pohrebiska.
8
Navrhuje sa vytvoriť obciam podmienky umožňujúce individuálne určenie šírky ochranného pásma s prihliadnutím na miestne zvyklosti a špecifické podmienky v obci, alebo s ohľadom na možné budúce rozšírenie pohrebiska, a to prostredníctvom možnosti vydať všeobecne záväzné nariadenie obce v nadväznosti na všeobecné kompetencie samosprávy vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Obec si všeobecne záväzným nariadením sama určí šírku ochranného pásma, pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb umiestňovaných v ochrannom pásme so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoví činnosti, vykonávanie ktorých v ochrannom pásme nie je možné počas pohrebov.
Súčasné ochranné pásmo v šírke 50 m zanikne. Účinnosť nového ustanovenia § 15 ods. 7 zákona sa odkladá o tri mesiace z dôvodu potreby vytvorenia časového priestoru pre obce na prijatie všeobecne záväzného nariadenia z dôvodu zachovania kontinuity ochranného pásma tam, kde si ich obce budú chcieť zachovať.
K bodu 29
Nové ustanovenie ukladá prevádzkovateľovi pohrebiska dve nové povinnosti. Umožniť pochovať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod (v súvislosti s novelizačným bodom 3) a povinnosť vyhotoviť fotodokumentáciu vykopaného hrobu, čo zamedziť pochybnostiam o splnení požiadavky zákona ohľadom hĺbky uloženia rakvy do zeme. Preverovanie hĺbky po zasypaní hrobu je v praxi problematické. Fotodokumentácia by mala splnenie požiadaviek preukázať napríklad prostredníctvom priloženého meradla s čitateľným údajom o hĺbke hrobu viditeľným na fotografii alebo sérii fotografií.
K bodu 30
Ustanovenie vymedzuje pohrebisko výlučne na účely pochovania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov. Zakazuje sa pochovať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky, napríklad pozostatky zvierat.
K bodu 31
V reakcii na nové trendy v pochovávaní sa do prevádzkového poriadku pohrebiska navrhuje doplniť ustanovenie, ktorým si prevádzkovateľ pohrebiska ustanoví podmienky ekologického pochovávania na pohrebisku, ak takéto pochovávanie umožňuje.
K bodu 32
Z dôvodu podstatne menších rozmerov rakvy pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod, na uloženie takejto rakvy sa navrhuje hĺbka hrobu najmenej 0,7 m.
K bodu 33
Úprava ustanovenia o zasypaní hrobu zeminou v nadväznosti na legislatívnu úpravu obsiahnutú v § 19 ods. 1 písm. a).
K bodu 34
Návrh zákona ustanovuje pre prevádzkovateľa pohrebiska nový postup, ktorým sa predísť sporom v súvislosti s prednostným právom na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto po úmrtí nájomcu hrobového miesta. V praxi vznikli situácie, keď bol problém rozhodnúť, ktorá osoba sa prihlásila ako prvá.
9
K bodu 35
Návrhom zákona sa z § 22 vypúšťa odsek 1 z dôvodu zbytočného poskytovania predčasnej informácie a s tým spojenej administratívnej záťaže podnikateľského prostredia.
K bodu 36
Ustanovenie dáva možnosť elektronickej komunikácie medzi prevádzkovateľom pohrebiska a nájomcom hrobového miesta. Komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo krátkej textovej správy SMS zníži administratívnu záťaž podnikateľského prostredia a to znížením nákladov na doručenie písomnej korešpondencie (poštovné, cena papiera).
K bodu 37
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vypustením odseku 1 v § 22 zákona.
K bodu 38
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vypustením odseku 1 v § 22 zákona.
K bodu 39
Ustanovenie definuje rozsah údajov zverejnených na mieste obvyklom na pohrebisku, keď prevádzkovateľovi pohrebiska nie je známa adresa alebo sídlo nájomcu hrobového miesta a nemá inú možnosť ako doručiť výpoveď nájomnej zmluvy.
K bodu 40
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vypustením odseku 1 v § 22 zákona.
K bodu 41
Návrhom zákona sa dopĺňa povinnosť nájomcu hrobového miesta zabezpečiť, aby príslušenstvo hrobu neohrozovalo bezpečnosť návštevníkov. Toto ustanovenie prispeje k bezpečnosti návštevníkov pohrebiska. Táto povinnosť sa dopĺňa z toho dôvodu, že na pohrebiskách dochádzalo k vážnym úrazom v dôsledku zvalenia sa náhrobných kameňov na návštevníkov.
K bodu 42
Spresňuje sa ustanovenie, ktoré sa týka požiadavky na odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie pohrebnej služby, prevádzkovanie pohrebiska a prevádzkovanie krematória v nadväznosti na podmienky, ktoré upravené v § 15 ods. 3 písm. d) a § 16 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K bodu 43
Návrh zákona dopĺňa medzi orgány dozoru aj obce. Cieľom ustanovenia nie je vymedzenie nových kompetencií pre obce, doplnením § 27 sa len zdôrazní, že obce orgánmi dozoru na úseku pohrebníctva na prevádzkovanie pohrebiska, prejednávajú priestupky podľa § 32, čím sa dosiahne súlad § 27 so znením § 30.
K bodu 44
Návrhom zákona sa dopĺňajú kompetencie regionálneho úradu verejného zdravotníctva na úseku pohrebníctva o vydávanie pokynov na nakladanie s ľudskými pozostatkami kontaminovanými rádionuklidmi, ak plnia aj úlohy orgánov štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany.
10
K bodu 45
Doplnenie ustanovenia, ktoré upravuje problematiku úhrady nákladov spojených s výkonom dozoru na úseku pohrebníctva obcami, v nadväznosti na úpravu súvisiacu s doplnením obce ako orgánu dozoru na úseku pohrebníctva.
K bodu 46
Navrhované doplnenie ustanovenia jednoznačne určiť subjekt, ktorý je zodpovedný za náklady spojené s uložením ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení a mraziacom zariadení v pohrebnej službe, a to najmä v súvislosti s možnosťou predĺžiť lehotu ich uloženia v tomto zariadení.
K bodu 47
Priestupky na úseku pohrebníctva sa dopĺňajú o nový priestupok, ktorého sa dopustí nájomca hrobového miesta, ak nezabezpečí, aby príslušenstvo hrobu neohrozovalo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska v nadväznosti na zmenu uvedenú v bode 41. Zodpovednosť za bezpečnosť príslušenstva hrobu doteraz nebola zákonom jednoznačne ustanovená. Zvalenie náhrobných kameňov spôsobilo úrazy návštevníkov na pohrebisku.
K bodu 48
Priestupky na úseku pohrebníctva sa dopĺňajú o ďalší nový priestupok, ktorého sa dopustí osoba, ktorá nezaobchádza s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami dôstojne. Dôvodom na zakotvenie tohto priestupku je nárast sťažností súvisiacich s nedôstojným nakladaním s mŕtvym. Nedôstojným zaobchádzaním sa rozumie najmä také správanie, ktoré poburuje pozostalých i verejnosť. Ide o nedôstojné nakladanie s mŕtvym pri prevoze, uložení mŕtveho do chladiaceho zariadenia a pri pochovávaní do hrobu alebo do hrobky, pri pohrebnom obrade alebo pri exhumácii. Dôstojné správanie sa týka zaobchádzania s mŕtvym, pričom pieta je taký spôsob zaobchádzania, ktorý by nebol ujmou ani pre živú osobu. Pieta sa týka nielen ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, ale aj pietneho miesta. Poškodenie príslušenstva hrobu a hrobky môže byť klasifikované ako trestný čin hanobenia miesta posledného odpočinku podľa § 365 Trestného zákona.
Dopĺňa sa aj nový priestupok, ktorého sa dopustí ten, kto uloží na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky a priestupok, ktorého sa dopustí ten, kto vystaví ľudské pozostatky spôsobom, akým to zákon nepovoľuje.
K bodu 49
Ustanovenie upravuje orgán dozoru oprávnený prejednávať priestupky v nadväznosti na úpravu uvedenú v bode 48.
K bodu 50
Znenie správneho deliktu uvedeného v § 33 ods. 1 písm. b) sa upravuje v nadväznosti na zmenu uvedenú v bode 6. Zavedenie tejto úpravy je potrebné z dôvodu vymáhateľnosti povinností, ktorých cieľom je predchádzať riziku nákazy pozostalých ako aj ďalších účastníkov pohrebu vysoko virulentnými prenosnými ochoreniami.
K bodu 51
Znenie správneho deliktu uvedeného v § 33 ods. 1 písm. d) sa upravuje v nadväznosti na zmenu uvedenú v bode 5. Zavedenie tejto úpravy je potrebné z dôvodu vymáhateľnosti
11
povinností, ktorých cieľom je predchádzať riziku z ožiarenia osôb, ktoré nakladajú s ľudskými pozostatkami, pozostalých osôb ako aj účastníkov pohrebu.
K bodu 52
Iné správne delikty sa dopĺňajú o delikt, ktorý vyplýva zo zákazu pochovávania iných ako ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pohrebisku.
K bodu 53
Znenie správneho deliktu uvedeného v § 33 ods. 3 písm. c) sa upravuje v nadväznosti na zmenu uvedenú v bode 8.
K bodu 54
Správne delikty sa dopĺňajú o správny delikt, ktorý sa týka nedodržania povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľov sociálnych služieb v nadväznosti na zmeny uvedené v bode 9. Cieľom je predchádzať možnosti vzájomnej zámeny ľudských pozostatkov pri pochovávaní z dôvodu nedostatočnej identifikácie mŕtveho tela odovzdaného pohrebnej službe od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľa sociálnych služieb.
K bodu 55, 56 a 57
Legislatívno-technická úprava v návrhu zákona súvisiaca so zmenou uvedenou v bode 10.
K bodu 58
Správny delikt sa dopĺňa v súvislosti s úpravou uvedenou v bode 15.
K bodu 59
Dopĺňajú sa nové správne delikty, ktoré sa týkajú povinností prevádzkovateľa pohrebných služieb, ktoré upravené v bode 20. Zavedenie týchto správnych deliktov je potrebné na zvýšenie vymáhateľnosti plnenia povinností upravených týmto zákonom.
K bodu 60
Dopĺňajú sa nové správne delikty, ktoré sa týkajú povinností prevádzkovateľa krematória upravených zmenami v bode 25. Zavedenie týchto správnych deliktov je potrebné na zvýšenie vymáhateľnosti plnenia povinností upravených týmto zákonom.
K bodu 61
Dopĺňajú sa nové správne delikty, ktoré sa týkajú povinností prevádzkovateľa balzamovania a konzervácie upravených v bode 26. Zavedenie týchto správnych deliktov je potrebné zvýšenie vymáhateľnosti plnenia povinností upravených týmto zákonom.
K bodu 62
Dopĺňajú sa nové správne delikty, ktoré sa týkajú nedodržania povinností prevádzkovateľa pohrebiska súvisiacich s výkonom exhumácie ľudských ostatkov, s nerešpektovaním ustanovenia o evidencii pohrebiska a správny delikt súvisiaci s úpravou v bode 29. Zavedenie týchto správnych deliktov je potrebné na zvýšenie vymáhateľnosti plnenia povinností, ktoré sú ustanovené týmto zákonom.
12
K bodu 63
Dopĺňa sa nový správny delikt súvisiaci s úpravou v bode 5.
K bodu 64
Príslušný orgán štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany pri vydávaní pokynov nepostupuje podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a pokyny nevydáva formou rozhodnutia ale formou odborného stanoviska.
K bodu 65
Dopĺňajú sa nové prechodné ustanovenia na účel poskytnutia dostatočného času na splnenie nových povinností. Ustanovenia sa vzťahujú na vypracovanie a predloženie prevádzkových poriadkov prevádzkovateľa pohrebnej služby, prevádzkovateľa krematória a prevádzkovateľa balzamovania a konzervácie príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva; na povinnosť prevádzkovateľa pohrebnej služby mať k dispozícii chladiace zariadenie a mraziace zariadenie na ukladanie ľudských pozostatkov a mať vlastných zamestnancov na plnenie ich povinností a na povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý pri liečbe aplikuje rádionuklid, zabezpečiť mraziace zariadenie na ukladanie ľudských pozostatkov.
Ďalej sa dopĺňa nové prechodné ustanovenie na poskytnutie dostatočného času pre obce na vydanie všeobecne záväzného opatrenia, ak bude mať obec záujem o zachovanie ochranného pásma pohrebiska. Pretože návrhom zákona sa ochranné pásmo nebude ustanovené zákonom, ale obec možnosť zachovať ho tým, že vydá všeobecne záväzné opatrenie, ktorým si sama, vzhľadom na miestne podmienky, môže určiť šírku ochranného pásam a činnosti, ktoré sa nebudú môcť vykonávať počas pochovávania.
K bodu 66
Dopĺňa sa nová príloha, ktorá upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pri vydávaní potratených ľudských plodov a predčasne odňatých ľudských pozostatkov na žiadosť rodiča na pochovanie a vzor takejto žiadosti.
K bodu 67
V požiadavkách na vybavenie miestnosti na dočasné uloženie mŕtvych sa znižuje požadovaná maximálna teplota vzduchu v miestnosti z 15o C na 10o C, čím sa zabezpečia podmienky na zachovanie ľudských pozostatkov na ich následnú manipuláciu.
K čl. II
K bodu 1
Doplnené a upravené znenie § 6 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súvisí s úpravou uvedenou v čl. I v bode 3. Cieľom tejto právnej úpravy je zabezpečiť informovanosť a zvýšiť povedomie rodičov o možnostiach nakladania s potrateným a predčasne odňatým ľudským plodom, s cieľom zvýšiť záujem verejnosti o pochovanie ľudského plodu namiesto jeho likvidácie v spaľovni odpadu.
13
K bodu 2
Návrhom sa do zákona dopĺňa nový § 42, ktorý definuje pôrod živého dieťaťa a pôrod mŕtveho dieťaťa.
Do zákona sa dopĺňajú nové ustanovenia upravujúce hlásenia súvisiace s ukončením tehotenstva, ktoré súvisia s právnou úpravou nakladania s potratenými ľudskými plodmi obsiahnutou v návrhu zákona.
Zákon sa dopĺňa o § 42a, ktorý definuje potratený ľudský plod, predčasne odňatý ľudský plod a potrat. Nový § 42b upravuje hlásenie ukončenia tehotenstva pôrodom živého dieťaťa, mŕtveho dieťaťa alebo potratom, hlásenie o úmrtí matky, hlásenie o patologickom novorodencovi a perinatálne zomretom dieťati, hlásenie o zistenej vývojovej chybe, hlásenie o ukončení tehotenstva potratením ľudského plodu alebo predčasným odňatím ľudského plodu. Nový § 42c určuje adresátov hlásení uvedených v § 42b.
K bodu 3
Ustanovenia bodu 2 v súčasnosti upravuje obsolentná vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky
č. 22/1988 Zb.
o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva, povinnom hlásení živo a mŕtvo narodeného plodu, úmrtia dieťaťa do siedmich dní po pôrode a úmrtia matky, sa týmto zrušuje.
K čl. III
K bodu 1
Doplnenie novej povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v § 79 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o povinnosť informovať Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou súvisí s úpravou v čl. I bode 3.
K bodu 2
Doplnenie sankcie v zákone č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov za porušenie povinnosti ustanovenej v čl. I v bode 3.
K čl. IV
K bodu 1
Zákaz propagácie pohrebných služieb prehliadajúcim lekárom sa rozširuje aj na akékoľvek osoby, ktoré prítomné pri prehliadke mŕtveho tela, z dôvodu ponúkania pohrebných služieb sprevádzajúcou osobou.
K bodu 2
Dopĺňa sa chýbajúca sankcia za propagáciu pohrebných služieb pri prehliadke mŕtveho tela nielen na prehliadajúceho lekára, ale aj iné osoby, ktoré ho sprevádzajú.
K bodu 3
Úprava nadväzujúca na novú sankciu za priestupok podľa novelizačného bodu č. 2.
14
K čl. V
Navrhuje sa dátum nadobudnutia účinnosti zákona dňom 1. januára 2020.
Schválené na rokovaní vlády Slovenskej republiky 21. augusta 2019.
Peter Pellegrini v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Andrea Kalavská v. r.
ministerka zdravotníctva
Slovenskej republiky