1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá ako iniciatívny materiál s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré vyplynuli z jeho aplikačnej praxe.
Vykonávaním zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2011, vyplynuli z praxe viaceré problémy s aplikáciou niektorých ustanovení, najmä v súvislosti s nakladaním s ľudskými pozostatkami. Problematickou úpravou je najmä znenie § 15 ods. 7 zákona o ochrannom pásme pohrebiska, ktoré neumožňuje stavať budovy v jeho pásme, čo mnohí majitelia pozemkov v obývaných zónach kritizujú.
Zámerom legislatívy na úseku pohrebníctva bolo vytvoriť prostredníctvom ochranných pásiem pietne miesta na pohrebiskách. Aplikácia ochranného pásma v šírke 50 metrov na všetkých pohrebiskách sa v praxi ukázala ako problematická, najmä pri existujúcich pohrebiskách situovaných v obytných zónach. Niektoré obce majú záujem uplatňovať ochranné pásmo pohrebiska, preto sa navrhuje vytvoriť obciam podmienky na individuálne určenie ochranného pásma s prihliadnutím na miestne zvyklosti, špecifické podmienky v obci a na územné plánovanie.
Obec bude mať možnosť vydať všeobecne záväzné nariadenie, v nadväznosti na kompetencie samosprávy vyplývajúce zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, kde si obec môže určiť šírku ochranného pásma, pravidlá povoľovania a umiestňovania budov a stavieb so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoviť činnosti, ktoré budú v ochrannom pásme počas pohrebu zakázané.
Návrhom zákona sa na základe požiadaviek z praxe spresňujú a dopĺňajú povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri zaobchádzaní s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom. Návrh ustanovuje postup vydávania potratených ľudských plodov a predčasne odňatých ľudských plodov pre individuálne pochovávanie rodičmi.
Na základe negatívnych ohlasov odborníkov z oblasti zdravotnej etiky na výstavy ľudských tiel s poburujúcim obsahom sa dopĺňa ustanovenie, ktoré presne vymedzuje, za akých podmienok je možné ľudské pozostatky vystavovať.
Návrhom zákona sa dopĺňa povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializovanom pracovisku nukleárnej medicíny, ktorý z dôvodu ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením nevydá na pochovanie ľudské pozostatky osoby kontaminovanej rádionuklidmi do 48 hodín, ale v čase, keď tieto kontaminované ľudské pozostatky už nebudú ohrozovať zdravie osôb, ktoré s nimi prichádzajú do kontaktu.
2
Návrh zákona ďalej spresňuje požiadavky, ktoré sa týkajú označovania rakvy, transportnej rakvy alebo transportného vaku pre fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá prevádzkuje pohrebnú službu.
Návrh zákona dopĺňa aj novú povinnosť prevádzkovateľa pohrebnej služby, ako aj fyzickej osoby podnikateľa a právnickej osoby, ktorá prevádzkuje krematórium a fyzickej osoby podnikateľa a právnickej osoby, ktorá prevádzkuje balzamovanie a konzerváciu, vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Zákon aj v súčasnosti upravuje požiadavky na obsah prevádzkových poriadkov, ale neupravuje povinnosť tieto vypracovať a predložiť ich na schválenie.
Návrh zákona navrhuje aj viacero nových priestupkov a správnych deliktov, ktoré majú zvýšiť vymáhateľnosť plnenia povinností ustanovených zákonom.
Predložený návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá sociálne vplyvy, nemá vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na služby verejnej správy pre občana vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Predpokladá sa negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi ústavného súdu, s inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.