1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
1611
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z ............ 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 2 sa dopĺňa písmenami ai) až ak), ktoré znejú:
„ai) pieta je spôsob dôstojného zaobchádzania s ľudskými pozostatkami pred ich pochovaním, počas pohrebného sprievodu, pohrebného obradu a pri ich pochovávaní a s ľudskými ostatkami počas exhumácie až do ich opätovného pochovania,
aj) poverená pohrebná služba je pohrebná služba poverená obstarávateľom pohrebu zabezpečiť činnosti podľa § 8 ods. 2,
ak) ekologické pochovanie je uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na pohrebisku v biologicky rozložiteľnej urne.“.
2.Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ustanovenie § 2 ods. 1 písm. b), d) a e), k) z), aa) a ab), ad) af), ai) ak), § 3, § 4 ods. 1 písm. f), § 5 ods. 2 písm. a), § 8 ods. 2 písm. c) a d), § 8 ods. 4 písm. g), i) a j), § 11 ods. 2, § 11 ods. 3 písm. d) až g), i) a k), § 32 ods. 1 písm. j) a l) a § 33 ods. 17 písm. c) sa vzťahuje aj na potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod,1a) ak rodič požiadal o jeho vydanie na pochovanie.“.
2
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„§ 42a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z.“.
3.V § 3 odseky 4 až 8 znejú:
„(4) Ľudské pozostatky, ktoré uložené v chladiacom zariadení, sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia. Ľudské pozostatky, ktoré uložené v mraziacom zariadení, sa musia pochovať do 30 dní od uloženia; pohrebná služba môže v odôvodnených prípadoch umožniť predĺženie tejto lehoty.
(5) Časti ľudského tela, orgány odňaté živým darcom alebo mŕtvym darcom, ak sa nepoužijú na vedecké, liečebné, preventívne alebo výučbové účely, a ak neexistuje podozrenie z trestného činu, ako aj orgány odňaté živým darcom alebo mŕtvym darcom, ktoré sa použili na vedecké, liečebné, preventívne účely alebo výučbové účely, sa musia spopolniť v spaľovni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.4)
(6) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť5) (ďalej len "poskytovateľ zdravotnej starostlivosti"), musí zabezpečiť pochovanie ľudských pozostatkov, ktoré sa použili na vedecké účely alebo výučbové účely.
(7) Rodič potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu môže najneskôr do štyroch dní od vzniku tejto skutočnosti písomne požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o jeho vydanie poverenej pohrebnej službe na pochovanie. Na pochovanie bude potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod vydaný bez biologického materiálu určeného na bioptické vyšetrenie vrátane biologických zvyškov po potrate, ak sa nedajú od ľudského plodu oddeliť; ľudský plod nebude môcť byť vydaný, ak bol bez zvyšku použitý na bioptické vyšetrenie. Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je upravený v prílohe č. 1a.
(8) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého došlo k potrateniu ľudského plodu alebo k predčasnému odňatiu ľudského plodu, ak rodič nepožiadal o jeho vydanie na pochovanie podľa odseku 7 a nepoužil sa na vedecké účely alebo výučbové účely, a ak neexistuje podozrenie z trestného činu, je povinný zabezpečiť jeho spopolnenie v spaľovni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.4)“.
4.V § 3 ods. 10 sa slová „lekár,6) ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela“ nahrádzajú slovami „lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela6) a vystavil list o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
6) § 47b zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z.“.
5.V § 3 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:
„(11) Pri úmrtí osoby, ktorej boli pri liečbe implantované uzavreté rádioaktívne žiariče alebo aplikované rádionuklidy alebo pri závažnom podozrení, že ľudské pozostatky kontaminované rádionuklidmi, lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť orgánu štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany,7a) ktorý bezodkladne vydá pokyny na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami.
3
(12) Ľudské pozostatky sa môžu vystavovať len v súlade s § 4 ods. 1 písm. b) a c). Inak vystavovať a upravovať ľudské pozostatky je zakázané, okrem
a) historických zbierok v múzeách a múzejných zariadeniach,
b) archeologických nálezov,7b) krýpt, kostníc,
c) náboženských relikvií,
d) iných miest s ľudskými pozostatkami sprístupnenými verejnosti podľa osobitného predpisu.7c)“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 13.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a až 7c znejú:
„7a) § 4 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7b) § 2 ods. 5 a § 41 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
7c) Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.“.
6.V § 4 ods. 1 písm. a) sa slová „konzervovať alebo balzamovať“ nahrádzajú slovami „konzervovať, balzamovať alebo vystaviť počas obradu“.
7.V § 4 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) zaobchádzať s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami, ktoré kontaminované rádionuklidmi alebo pri ktorých je podozrenie na kontamináciu rádionuklidmi v rozpore s pokynmi vydanými podľa § 3 ods. 11; do vydania týchto pokynov je zakázané vydať ľudské pozostatky poverenej pohrebnej službe na pochovanie,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťa.
8.V § 5 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „obstarávateľovi pohrebu alebo ním“.
9.V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) zabezpečiť označenie ľudských pozostatkov pred ich odovzdaním poverenej pohrebnej službe; označenie musí zodpovedať listu o prehliadke mŕtveho a štatistickému hláseniu o úmrtí a musí byť také, aby nedošlo k zámene ľudských pozostatkov s inými ľudskými pozostatkami.“.
10.V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).
11. V § 5 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a hygienické potreby,“.
12. V § 5 ods. 2 písmeno e) znie:
„e) vydať bezodkladne potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod okrem biologického materiálu určeného na bioptické vyšetrenie
4
1.poverenej pohrebnej službe na pochovanie, ak rodič o jeho vydanie písomne požiadal alebo
2.na vykonanie pitvy,14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a) § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
13. V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri úmrtí osoby, ktorej sa pri liečbe aplikoval rádionuklid,14b) je povinný v súlade s pokynmi vydanými podľa § 3 ods. 11 ľudské pozostatky uložiť do
a) miestnosti vyčlenenej na dočasné uloženie mŕtvych; ak sa v priestoroch susediacich s miestnosťou vyčlenenou na dočasné uloženie mŕtvych kontaminovaných rádionuklidmi môžu zdržiavať osoby, miestnosť sa musí zabezpečiť tienením, aby pre dotknuté osoby bol dodržaný limit ožiarenia pre obyvateľa podľa osobitného predpisu,14c)
b) chladiaceho zariadenia s trvalým udržaním teploty v rozmedzí od 0 °C do 5 °C,
c) mraziaceho zariadenia s trvalým udržaním teploty nižšej ako -10 °C, ak od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, do času umožňujúceho vydať ľudské pozostatky poverenej pohrebnej službe na pochovanie, uplynie viac ako 14 dní.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14b a 14c znejú:
„14b) § 28 ods. 4 písm. c) zákona č. 87/2018 Z. z.
14c) § 15 zákona č. 87/2018 Z. z.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
14. V § 5 odsek 4 znie:
„(4) Pracovisko úradu pre dohľad je povinné zabezpečiť, aby ľudské pozostatky pred odovzdaním poverenej pohrebnej službe boli
a)zašité, umyté a bol z nich odstránený zdravotnícky materiál a hygienické potreby,
b)označené podľa odseku 1 písm. g).“.
15. § 6 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:
(8) Na vozidlo určené na prepravu potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu sa nevzťahujú ustanovenia odsekov 1 6; takéto vozidlo musí byť vybavené jednorazovými uterákmi, jednorazovými ochrannými rukavicami, dezinfekčným prípravkom a musí mať prenosné chladiace zariadenie.
(9) Preprava potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu musí byť doložená vypísanou žiadosťou podľa § 3 ods. 7.
(10) Preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ktorých úmrtie nie je doložené úplne vypísaným dokladom podľa § 8 ods. 4 písm. a), je zakázaná.“.
16.V § 8 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a prepravu potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,“.
5
17.V § 8 ods. 4 písmeno c) znie:
„c) prevziať, ak je poverenou pohrebnou službou, potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najneskôr do 14 dní od podania písomnej žiadosti rodiča
1.od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, alebo
2.z pracoviska úradu pre dohľad,“.
18.V § 8 ods. 4 písm. d) treťom bode sa slová „na pohrebisko alebo do krematória“ nahrádzajú slovami „na pohrebisko, do krematória alebo inej pohrebnej službe,“.
19.V § 8 ods. 4 písmeno g) znie:
„g) mať k dispozícii chladiace zariadenie a mraziace zariadenie na ukladanie ľudských pozostatkov, ktoré vlastní alebo ich užíva na základe písomného zmluvného vzťahu s treťou osobou alebo prenosné chladiace zariadenie na prevoz potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,“.
20.V § 8 ods. 4 sa za písmeno o) vkladajú nové písmená p) až t), ktoré znejú:
„p) označiť rakvu, transportnú rakvu alebo transportný vak identifikačnými údajmi mŕtveho podľa § 7 ods. 1,
q) vypracovať podľa § 9 prevádzkový poriadok pohrebnej služby a
1. predložiť ho príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
2. predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každú zmenu prevádzkového poriadku,
r) dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebnej služby,
s) zabezpečiť, aby manipuláciu s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami pri výkone činnosti pohrebnej služby vykonávali len osoby, ktoré s ňou v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
t) zakázať pozostalým vstup do priestorov, v ktorých je umiestnené chladiace zariadenie a mraziace zariadenie.“.
Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno u).
21.V § 9 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a postup pri prijímaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,“.
22.V § 11 ods. 3 písm. h) sa na konci pripájajú tieto slová: „pri spopolňovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu údaje podľa písmena c),“.
23.V § 11 ods. 3 písm. i) sa za slovo „zabezpečiť“ vkladajú slová „prostredníctvom videozáznamu“ a slová „obrazovú dokumentáciu“ sa nahrádzajú slovom „videozáznam“.
24.V § 11 ods. 3 písm. k) sa slová „obstarávateľovi pohrebu alebo ním písomne splnomocnenej osobe“ nahrádzajú slovami „poverenej pohrebnej službe, obstarávateľovi pohrebu alebo ním splnomocnenej osobe na základe plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa“.
25.V § 11 ods. 3 sa za písmeno k) vkladajú nové písmená l) a m), ktoré znejú:
„l) vypracovať podľa § 12 prevádzkový poriadok krematória a
1. predložiť ho príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
6
2. predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každú zmenu prevádzkového poriadku,
m) dodržiavať prevádzkový poriadok krematória.“.
Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno n).
26. V § 13 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f) vypracovať podľa § 14 prevádzkový poriadok balzamovania a konzervácie a
1. predložiť ho príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
2. predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každú zmenu prevádzkového poriadku,
g) dodržiavať prevádzkový poriadok balzamovania a konzervácie.“.
27. V § 15 ods. 1 sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „obec pri umiestnení nového pohrebiska musí zohľadniť jeho pietny charakter.“.
28. V § 15 odsek 7 znie:
„(7) Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska; obec vo všeobecne záväznom nariadení určí šírku ochranného pásma pohrebiska, pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoví činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.“.
29. V § 17 sa odsek 4 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k) umožniť pochovať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod,
l) zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie požiadaviek podľa § 19 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 19 ods. 5 a uchovávať ju najmenej do uplynutia tlecej doby.“.
30. § 17 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Pochovávať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky je zakázané.“.
31.V § 18 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k) podmienky ekologického pochovávania, ak prevádzkovateľ pohrebiska takéto pochovávanie umožňuje.“.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).
32.V § 19 ods. 1 písm. a) sa slová „najmenej 1,6 m; pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m,“ nahrádzajú slovami „najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m;“.
33.V § 19 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom vo výške 0,7 m.“.
34. V § 21 ods. 4 sa slová „sa prihlási ako prvá“ nahrádzajú slovami „doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným
7
listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi, a ktorej prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie prednostného práva.“.
35. V § 22 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 1 až 8.
36.V § 22 odsek 1 znie:
„(1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy najmenej šesť mesiacov pred dňom, kedy sa hrobové miesto zrušiť. Prevádzkovateľ pohrebiska musí na túto skutočnosť nájomcu písomne upozorniť; ak sa s nájomcom vopred písomne dohodne na elektronickej podobe komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy, oznámi mu to týmto spôsobom.“.
37.V § 22 ods. 2 písm. c) sa za slová „po upozornení“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.
38.V § 22 ods. 3 až 7 sa slová „v odseku 3“ nahrádzajú slovami „v odseku 2“.
39.V § 22 ods. 4 a 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „s uvedením mena a priezviska nájomcu hrobového miesta a čísla hrobového miesta,“.
40.V § 22 ods. 8 sa slová „podľa odsekov 7 a 8“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 6 a 7“.
41.V § 24 písm. c) sa za slová „v poriadku“ vkladajú slová „a zabezpečiť, aby príslušenstvo k hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, a to“.
42.V § 26 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a po úspešnom vykonaní skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.33a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
33a) § 15 ods. 3 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.“.
43.§ 27 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) obce.“.
44.§ 29 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) vydáva pokyny na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami podľa § 3 ods. 11 ako orgán štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany.7a)“.
45.V § 31 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem nákladov spojených s výkonom dozoru podľa § 27 písm. c)“.
46.V § 31 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj náklady spojené s uložením ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení pohrebnej služby alebo mraziacom zariadení pohrebnej služby.“.
47.V § 32 ods. 1 písm. e) sa za slová „v poriadku“ vkladajú slová „alebo nezabezpečí, aby príslušenstvo hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska“.
8
48.V § 32 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) až l), ktoré znejú:
„j) nezaobchádza dôstojne s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami,
k) uloží na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky,
l) vystavuje ľudské pozostatky v rozpore s § 3 ods. 12.“.
49.V § 32 ods. 6 sa slová „podľa odseku 1 písm. c) i)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. c) až l)“.
50.V § 33 ods. 1 písm. b) sa slová „konzervuje alebo balzamuje“ nahrádzajú slovami „konzervuje, balzamuje alebo vystavuje počas obradu“.
51.V § 33 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) neoznámi po vykonaní prehliadky mŕtveho tela príslušnému orgánu radiačnej ochrany, že mŕtvy bol v čase úmrtia kontaminovaný rádionuklidmi alebo zaobchádza s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami kontaminovanými rádionuklidmi, alebo pri ktorých existuje závažné podozrenie na ich kontamináciu, v rozpore s pokynmi vydanými príslušným orgánom štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany podľa § 3 ods. 11.“.
52.V § 33 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) pochová na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky.“.
53.V § 33 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „obstarávateľovi pohrebu alebo ním“.
54.V § 33 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) nezabezpečí označenie ľudských pozostatkov podľa § 5 ods. 1 písm. g).“.
55.V § 33 ods. 5 písm. b) sa slová „§ 5 ods. 2 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 2 písm. c)“.
56.V § 33 ods. 5 písm. c) sa slová „§ 5 ods. 2 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 2 písm. d)“.
57.V § 33 ods. 5 písm. d) sa slová „§ 5 ods. 2 písm. g)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 2 písm. f)“.
58.V § 33 ods. 9 sa za slová „§ 6 ods. 1 až 6“ vkladajú slová „a 8“.
59.V § 33 sa odsek 11 dopĺňa písmenami k) až o), ktoré znejú:
„k) neoznačí rakvu, transportnú rakvu alebo transportný vak podľa § 8 ods. 4 písm. p),
l) nepredloží prevádzkový poriadok pohrebnej služby vypracovaný podľa § 8 ods. 4 písm. q) alebo každú jeho zmenu regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
m) nedodržiava prevádzkový poriadok pohrebnej služby,
n) nezabezpečí manipuláciu s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami pri činnosti pohrebnej služby osobami, ktoré s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
o) nezakáže pozostalým vstup do priestorov, v ktorých je umiestnené chladiace zariadenie a mraziace zariadenie.“.
9
60.V § 33 sa odsek 13 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:
„d) neplní povinnosť podľa § 11 ods. 3 písm. i),
e) nepredloží prevádzkový poriadok vypracovaný podľa § 11 ods. 3 písm. l) alebo každú jeho zmenu regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
f) nedodržiava prevádzkový poriadok krematória.“.
61.V § 33 sa odsek 15 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:
„c) nepredloží prevádzkový poriadok balzamovania a konzervácie vypracovaný podľa § 13 ods. 3 písm. f) alebo každú jeho zmenu regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,
d)nedodržiava prevádzkový poriadok balzamovania a konzervácie.“.
62. V § 33 sa odsek 17 dopĺňa písmenami c) až e), ktoré znejú:
„c) vykoná exhumáciu ľudských ostatkov bez vyjadrenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa § 19 ods. 8 písm. a),
d) nevedie evidenciu pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a),
e) neplní povinnosť podľa § 17 ods. 4 písm. k) alebo l).“.
63. V § 33 sa za odsek 18 vkladajú nové odseky 19 a 20, ktoré znejú:
„(19) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ak vystavuje ľudské pozostatky v rozpore s § 3 ods. 12.
(20) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 20 000 eur do 50 000 eur za správny delikt podľa odseku 19.“.
Doterajšie odseky 19 až 23 sa označujú ako odseky 21 až 25.
64. V § 35 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) vydávanie pokynov na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami podľa § 3 ods. 11.“.
65. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36a
Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2020
(1) Prevádzkovateľ pohrebnej služby, prevádzkovateľ krematória a prevádzkovateľ balzamovania a konzervácie, ktorý bol zriadený do 31. decembra 2019, zabezpečí splnenie povinností podľa § 8 ods. 4 písm. q) prvého bodu, § 11 ods. 3 písm. l) prvého bodu a § 13 ods. 3 písm. f) prvého bodu v znení účinnom od 1. januára 2020 najneskôr do 31. mája 2020.
(2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorý bol zriadený do 31. decembra 2019, zabezpečí splnenie povinnosti podľa § 8 ods. 4 písm. g) v znení účinnom od 1. januára 2020 najneskôr od 30. júna 2020.
10
(3) Prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorý bol zriadený do 31. decembra 2019, zabezpečí splnenie povinnosti podľa § 8 ods. 4 písm. s) v znení účinnom od 1. januára 2020 najneskôr od 31. marca 2020.
(4) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí plnenie povinností podľa § 5 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2020 najneskôr od 30. júna 2020.“.
(5) Ochranné pásmo pohrebiska podľa § 15 ods. 7 zákona účinného do 31. decembra 2019 zaniká dňom 31. marca 2020.“.
66.Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č.1a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1a
k zákonu č. 131/2010 Z. z.
Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a pracoviska úradu pre dohľad
pri vydaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu
na pochovanie na žiadosť rodiča
(1) Ak rodič potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu požiada o jeho vydanie na pochovanie, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyplní v spolupráci s rodičom žiadosť, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1a. Žiadosť vyhotoví v prvopise a dvoch kópiách; prvopis žiadosti je súčasťou zdravotnej dokumentácie, jedna kópia je určená pre rodiča a druhá pre poverenú pohrebnú službu.
(2) Ak sa na potratenom ľudskom plode alebo predčasne odňatom ľudskom plode vykonať pitva, žiadosť podľa odseku 1 sa vyhotoví prvopise a troch kópiách; tretia kópia spolu s dokumentáciou je určená pracovisku úradu pre dohľad.
(3) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti a pracovisko úradu pre dohľad vydá potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod na pochovanie pohrebnej službe, ktorá predloží doklad o tom, že je poverenou pohrebnou službou.
11
Vzor žiadosti:
Žiadosť rodiča o vydanie potrateného ľudského plodu
alebo predčasne odňatého ľudského plodu na pochovanie
.....................................................................................................................................................
(meno a priezvisko rodiča potrateného plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu)
Adresa bydliska: ...............................................................................................................
Číslo OP:   
Kontakt (telefón / e-mail)*: .............................................................................................
týmto žiadam o vydanie potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu
Dátum ukončenia tehotenstva: . . 
Hmotnosť plodu*: ............... gramov
na pochovanie poverenej pohrebnej službe.
Dátum spísania žiadosti: . . 
Podpis rodiča: .................................................
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: ..........................................................................
(podpis ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka a odtlačok pečiatky)
Potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod odovzdaný pracovisku úradu pre dohľad na vykonanie pitvy
Dátum prevzatia: . . 
Za pracovisko úradu pre dohľad: .........................................................................
( podpis a odtlačok pečiatky)
12
Potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod odovzdaný poverenej
pohrebnej službe na pochovanie
............................................................................................................................................
(názov a adresa pohrebnej služby)
Dátum prevzatia pohrebnou službou: . . 
Za poverenú pohrebnú službu: ..........................................................................
(meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky)
*) Nepovinný údaj.“.
67.V prílohe č. 3 treťom bode sa slová „15 °C“ nahrádzajú slovami „10 °C“.
Čl. II
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 300/2005 Z.z., zákona č. 350/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z.z., zákona č. 282/2006 Z.z., zákona č. 518/2007 Z.z., zákona č. 662/2007 Z.z., zákona č. 489/2008 Z.z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z.z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z.z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z.z., zákona č. 313/2012 Z.z., zákona č. 345/2012 Z.z., zákona č. 41/2013 Z.z., zákona č. 122/2013 Z.z., zákona č. 153/2013 Z.z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z.z., zákona č. 365/2013 Z.z., zákona č. 185/2014 Z.z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z.z., zákona č. 77/2015 Z.z., zákona č. 378/2015 Z.z., zákona č. 422/2015 Z.z., zákona č. 428/2015 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 167/2016 Z.z., zákona č. 317/2016 Z.z., zákona č. 386/2016 Z. ., 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z.z., zákona č. 61/2018 Z.z., zákona č. 87/2018 Z.z., zákona č. 109/2018 Z.z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z.z., zákona č. 287/2018 Z.z. a zákona č. 374/2018 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 odsek 11 znie:
„(11) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník poskytovateľa ústavnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, je povinný bezodkladne písomne informovať rodiča potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, že môže písomne požiadať o vydanie potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu poverenej pohrebnej službe na jeho pochovanie a o podmienkach jeho vydania podľa osobitného predpisu;
6aa)
ďalej je povinný ho poučiť, že
13
ak nepožiada o vydanie potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, bude plod spálený v spaľovni odpadov podľa osobitného predpisu.6aaa)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6aa a 6aaa znejú:
6aa) § 3 ods. 7 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona č. .../2019 Z. z.
6aaa) Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.“.
2.Za § 41 sa vkladajú § 42 až 42c, ktoré vrátane nadpisu nad § 42 znejú:
„Hlásenia súvisiace s ukončením tehotenstva
§ 42
(1) Pôrodom živého dieťaťa je jeho narodenie s jedným zo znakov života, ktorými dýchanie alebo akcia srdca, pulzácia pupočníka alebo aktívny pohyb svalstva, aj keď nebol prerušený pupočník alebo nebola porodená placenta a pôrodná hmotnosť je
a) 500 g a vyššia alebo
b) 499 g a nižšia, ak dieťa prežije 24 hodín po pôrode.
(2) Pôrodom mŕtveho dieťaťa je jeho narodenie bez znakov podľa odseku 1 a jeho pôrodná hmotnosť je 500 g a vyššia.
§ 42a
(1) Potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod je
a) plod, ktorý neprejavuje znaky života a jeho pôrodná hmotnosť je nižšia ako 500 g a ak hmotnosť nemožno zistiť a ide o tehotenstvo kratšie ako 22 týždňov,
b) plod, ktorý prejavuje niektorý znak života a jeho pôrodná hmotnosť je nižšia ako 500 g, ale neprežije 24 hodín po pôrode,
c) z maternice vyňaté plodové vajce bez plodu.
(2) Potratením ľudského plodu alebo predčasným odňatím ľudského plodu je aj ukončenie mimomaternicového tehotenstva a umelé prerušenie tehotenstva.
§ 42b
(1) Ukončenie tehotenstva pôrodom živého dieťaťa alebo pôrodom mŕtveho dieťaťa alebo potratením ľudského plodu alebo predčasným odňatím ľudského plodu, ako aj úmrtie dieťaťa do 168 hodín po pôrode a úmrtie matky súvisiace s tehotenstvom, pôrodom alebo potratením ľudského plodu alebo predčasným odňatím ľudského plodu, do 42 dní po ukončení tehotenstva, hlási poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa odsekov 2 až 6.
(2) Hlásenie o narodení živého dieťaťa alebo narodení mŕtveho dieťaťa poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podáva na tlačive „Správa o novorodencovi“ a „Správa o rodičke“.
(3) Hlásenie o narodení mŕtveho dieťaťa, o úmrtí dieťaťa do 168 hodín po pôrode a úmrtí matky poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podáva na tlačive „List o prehliadke mŕtveho“. 42a)
(4) Pri narodení mŕtveho dieťaťa a pri úmrtí dieťaťa do 168 hodín po pôrode sa okrem hlásenia podľa odsekov 2 a 3 podáva hlásenie o patologickom novorodencovi a perinatálne zomretom dieťati; pri narodení dieťaťa alebo úmrtí dieťaťa so zjavnou vrodenou vývojovou chybou sa podáva hlásenie aj o zistenej vývojovej chybe.
14
(5) Hlásenie o ukončení tehotenstva potratením ľudského plodu alebo predčasným odňatím ľudského plodu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podáva na tlačive „Hlásenie o umelom prerušení tehotenstva a o potrate“ podľa osobitného predpisu. 42b)
(6) Pri ukončení tehotenstva s viacerými plodmi sa na účely hlásenia posudzuje každý plod osobitne; rozhodujúce sú kritéria podľa § 42 a 42a.
§ 42c
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti hlásenie podáva
a) krajskému odborníkovi pre neonatológiu podľa § 42b ods. 2 a 3,
b) úradu pre dohľad podľa § 42b ods. 3,
c) Národnému centru zdravotníckych informácií podľa § 42b ods. 4 a 5,
d) krajskému odborníkovi pre gynekológiu a pôrodníctvo a hlavnému odborníkovi pre gynekológiu a pôrodníctvo pri úmrtí matky.“.
Poznámky pod čiarou o odkazom 42a a 42b znejú:
„ 42a) § 47b zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
42b) Zákon Slovenskej národnej rady č.
73/1986 Zb.
o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č.
74/1986 Zb.
, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov.“.
3. Doterajší text § 50 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky
č. 22/1988 Zb.
o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva, povinnom hlásení živo a mŕtvo narodeného plodu, úmrtia dieťaťa do siedmich dní po pôrode a úmrtia matky.“.
Čl. III
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z.z., zákona č. 351/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 282/2006 Z.z., zákona č. 527/2006 Z.z., zákona č. 673/2006 Z.z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z.z., zákona č. 272/2007 Z.z., zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 464/2007 Z.z., zákona č. 653/2007 Z.z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z.z., zákona č. 284/2008 Z.z., zákona č. 447/2008 Z.z., zákona č. 461/2008 Z.z., zákona č. 560/2008 Z.z., zákona č. 192/2009 Z.z., zákona č. 214/2009 Z.z., zákona č. 8/2010 Z.z., zákona č. 133/2010 Z.z., zákona č. 34/2011 Z.z., zákona č. 250/2011 Z.z., zákona č. 362/2011 Z.z., zákona č. 390/2011 Z.z., zákona č. 512/2011 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z.z., zákona č. 185/2012 Z.z., zákona č. 313/2012 Z.z., zákona č. 324/2012 Z.z., zákona č. 41/2013 Z.z., zákona č. 153/2013 Z.z., zákona č. 204/2013 Z.z., zákona č. 220/2013 Z.z., zákona č. 365/2013 Z.z., zákona č. 185/2014 Z.z., zákona č. 333/2014 Z.z., zákona č. 53/2015 Z.z., zákona č. 77/2015 Z.z., zákona č. 393/2015 Z.z., zákona č. 422/2015 Z.z., zákona č. 428/2015 Z.z., zákona č. 91/2016 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 167/2016 Z.z., zákona č. 317/2016 Z.z., zákona č. 356/2016 Z.z., zákona č. 41/2017 Z.z., zákona č. 92/2017 Z.z., zákona č. 257/2017 Z.z., zákona č. 336/2017 Z.z., zákona č. 351/2017 Z.z. zákona č. 4/2018 Z.z., zákona č. 87/2018 Z.z., zákona
15
č. 109/2018 Z.z., zákona č. 156/2018 Z.z., zákona č. 177/2018 Z.z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z.z., zákona č. 351/2018 Z.z., zákona č. 374/2018 Z. z. a zákona č. 139/2019 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 79 sa odsek 1 dopĺňa písmenom bd), ktoré znie:
„bd) ak rodič požiadal o vydanie potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu na pochovanie, informovať pracovisko úradu pre dohľad o tejto skutočnosti.“.
2.V § 82 ods. 1 písm. a) sa slová „ay) a az)“ nahrádzajú slovami „ay), az) a bd)“.
Čl. IV
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z.z., zákona č. 7/2005 Z.z., zákona č. 353/2005 Z.z., zákona č. 538/2005 Z.z., zákona č. 660/2005 Z., zákona č. 25/2006 Z.z., zákona č. 282/2006 Z.z., zákona č. 522/2006 Z.z., zákona č. 12/2007 Z.z., zákona č. 215/2007 Z.z., zákona č. 309/2007 Z.z., zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 358/2007 Z.z., zákona č. 530/2007 Z. ., zákona č. 594/2007 Z.z., zákona č. 232/2008 Z.z., zákona č. 297/2008 Z.z., zákona č. 461/2008 Z.z., zákona č. 581/2008 Z.z., zákona č. 192/2009 Z.z., zákona č. 533/2009 Z.z., zákona č. 121/2010 Z.z., zákona č. 34/2011 Z.z., zákona č. 79/2011 Z.z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z.z., zákona č. 250/2011 Z.z., zákona č. 250/2011 Z.z., zákona č. 362/2011 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 185/2012 Z.z., zákona č. 313/2012 Z.z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z.z., zákona č. 153/2013 Z.z., zákona č. 220/2013 Z.z., zákona č. 338/2013 Z.z., zákona č. 352/2013 Z.z., zákona č. 185/2014 Z.z., zákona č. 77/2015 Z.z., zákona č. 140/2015 Z.z., zákona č. 265/2015 Z.z., zákona č. 429/2015 Z.z., zákona č. 91/2016 Z.z., zákona č. 125/2016 Z.z., zákona č. 286/2016 Z.z., zákona č. 315/2016 Z.z., zákona č. 317/2016 Z.z., zákona č. 356/2016 Z.z., zákona č. 41/2017 Z.z., zákona č. 238/2017 Z.z., zákona č. 257/2017 Z.z., zákona č. 266/2017 Z.z., zákona č. 336/2017 Z.z., zákona č. 351/2017 Z.z., zákona č. 87/2018 Z.z., zákona č. 109/2018 Z.z., zákona č. 156/2018 Z.z., zákona č. 192/2018 Z.z., zákona č. 270/2018 Z.z., zákona č. 351/2018 Z.z., zákona č. 35/2019 Z.z. a zákona č. 139/2019 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 47b ods. 5 sa slová „je povinný“ nahrádzajú slovami „ako aj každá osoba prítomná pri prehliadke mŕtveho tela je povinná“.
2.V § 65 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Úrad môže za porušenie povinnosti podľa § 47b ods. 5 uložiť pokutu vo výške 331 eur.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
3.V § 65 odsek 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo odseku 2“.
16
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.