VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
Na rokovanie
Národnej rady Slovenskej republiky
Číslo: UV-20164/2019
1611
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z.....................2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava august 2019