N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh zákona
z ................. 2019,
ktorým sa mení zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 133/2004 Z. z., zákona č. 134/2004 Z. z., zákona č. 542/2004 Z. z., zákona č. 466/2005 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z. a zákona č. 154/2015 Z. z. sa mení takto:
Článok I sa vypúšťa.
Čl. II
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č.175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 219/2013 Z. z. zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 154/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z. a zákona č. 93/2019 Z. z.sa mení takto:
1.V § 32 ods. 1 sa slová „Ak odsek 2 neustanovuje inak, umiestňovať“ nahrádzajú slovom „Umiestňovať“.
2.V § 32 sa vypúšťa odsek 2. Poznámka pod čiarou k odkazu 1fc sa vypúšťa.
3.V § 58 ods. 2 sa v druhej vete vypúšťajú slová „významnej investície,“.
4.V § 108 ods. 2 sa vypúšťa písmeno o).
Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno o).
Poznámka pod čiarou k odkazu 10ja sa vypúšťa.
5.V § 110 ods. 2 prvej vete sa vypúšťa čiarka a slová „ak osobitný predpis10jba) neustanovuje inak“. Poznámka pod čiarou k odkazu 10jba sa vypúšťa.
6.§ 117b znie:
㤠117b
Ak ide o uskutočnenie stavby diaľnice a cesty pre motorové vozidlá, vykonáva pôsobnosť stavebného úradu vo veciach územného konania a stavebného konania obvodný úrad v sídle kraja.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.