N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ................. 2019,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 99/2008 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 299/2009 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 242/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 184/2018 Z. z. a zákona č. 91/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 22 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) chovať a usmrcovať kožušinové zvieratá106ca výhradne alebo primárne na účely získania kožušín.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 106ca znie:
106ca) Príloha č. 3 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 178/2012 Z. z. o identifikácii, registrácii a podmienkach farmového chovu zveri.“.
2.V § 22 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) chovať a usmrcovať králiky výhradne alebo primárne na účely získania kožušín s výnimkou súkromnej domácej spotreby vedľajších živočíšnych produktov.".
3.Za § 54h sa vkladá § 54i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠54i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je ku dňu účinnosti tohto zákona prevádzkovateľom chovu zvierat v rozpore s § 22 ods. 4 písm. g) alebo h), je povinná chov zvierat ukončiť najneskôr do 31. decembra 2022.".
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.