D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Marián Kéry a Martin Nemky.
V posledných rokoch so stúpajúcou aktivizáciou občanov v rôznych občianskych združeniach, aktivitách proti nežiadúcim spoločenským javom sa stalo určitou „módou“ túto angažovanosť propagovať nielen v rámci volebnej kampane, ale uvádzať ju aj na kandidátnej listine s cieľom, aby sa tieto údaje dostali na hlasovací lístok a ovplyvňovali voliča aj v období, kedy je vedenie volebnej kampane zakázané. Zároveň tým dochádzalo k propagácii konkrétnych občianskych združení, ktoré zároveň verejne propagovali svoje sympatie k programom politických strán. Cieľom poslaneckého návrhu zákona je zabezpečiť, aby údaje o zamestnaní kandidátov na kandidátnej listine ako aj na hlasovacom lístku boli skutočne údajmi o ich zamestnaní a aby sa tento priestor nezneužíval na propagáciu občianskych združení, prípadne iných právnických osôb, resp. aby tento údaj nebol používaný na identifikáciu príslušnosti kandidáta k hnutiu, konkrétnej občianskej iniciatíve, združeniu a podobne. Kandidát samozrejme právo hlásiť sa k rôznym občianskym aktivitám, vyjadriť svoju náklonnosť k hnutiu avšak to všetko v rámci volebnej kampane a v rámci vysvetľovania svojich vlastných programov a cieľov.
Aj Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa na základe podnetu zaoberala na svojom zasadnutí dňa 8.10.2018 otázkou obsahu pojmu zamestnanie a skonštatovala,, že zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bližšie nedefinuje pojem zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; zodpovednosť za údaj o zamestnaní uvedený na kandidátnej listine nesie jej predkladateľ. Zároveň skonštatovala, že dochádza k zneužívaniu rubriky „zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny“ na politickú reklamu.
Slovenský právny poriadok pojem „zamestnanie“ síce nešpecifikuje a iba podľa krátkeho slovníka slovenského jazyka sa pod slovom zamestnanie považuje „pravidelná práca za mzdu“ a to je tiež jeden z dôvodov, prečo považujeme úpravu zákona za potrebnú.
Nezávislí kandidáti najmä v ostatných voľbách do orgánov samosprávy obcí v kolónke zamestnanie uvádzali namiesto zamestnania svoju príslušnosť k hnutiu, občianskemu združeniu a pod., čím budili u voliča dojem organizovanosti v politickej strane. Niektoré občianske združenia dokonca zašli tak ďaleko, že na svojich reklamných plagátoch, ktoré v čase volebnej kampane uverejňovali ako zaevidované tretie strany, uvádzali informáciu o „našich kandidátoch“ , čo ovplyvňovalo voličov v ich rozhodovaní, keďže sa domnievali, že kandidát je organizovaný v politickej strane. Posledná informácia o kandidátovi „nezávislý kandidát“ v tomto prípade akoby stratila zmysel a význam a volič bol takýmito informáciami uvádzaný do omylu.
Novela zákona teda pomôcť najmä voličovi v jednoznačnom rozpoznaní nezávislého kandidáta od kandidáta na kandidátnej listine politickej strany. Volič právo na pravdivé, neskreslené informácie o kandidátoch a na základe týchto informácií sa vo volebnej miestnosti rozhodovať.
Predložený návrh zákona nemá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nemá negatívny sociálny vplyv, nemá ani negatívny vplyv na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B.Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1, 3, 5 až 7, 9, 10, 12, 13, 15 a 16
Upravuje sa obsah kandidátnej listiny v tom, že údaj zamestnanie nesmie obsahovať žiadne vlastné mená a ani ich skratky. Kandidát nemá obmedzenie v tom, že môže uviesť aj viac zamestnaní ak ich vykonáva avšak bez uvádzania názvov zamestnávateľa.
Úpravou kandidátnej listiny dochádza zároveň k žiadúcej k úprave obsahu hlasovacieho lístku, keďže údaje z kandidátnej listiny sa v plnom rozsahu uvádzajú na hlasovacom lístku. Tým sa zabezpečí informácia pre voliča v rozsahu ako ustanovuje zákona a v rozsahu ako zákonodarca mal aj v pôvodnom znení zákona na mysli.
K bodom 2, 4, 8, 11, 14 a 17
Nesúlad obsahu údaja o zamestnaní so zákonom je dôvodom na nezaregistrovanie kandidáta. Rozhodnutiu o nezaregistrovaní nezávislého kandidáta, alebo vyčiarknutie kandidáta z kandidátnej listiny politickej strany alebo politického hnutia, alebo koalície politických strán a politických hnutí však musí predchádzať výzva na odstránenie vlastných mien alebo ich skratiek z údaja o zamestnaní. Okrem zapisovateľa príslušnej volebnej komisie ( Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, volebnej komisie samosprávneho kraj a miestnej volebnej komisie), ktorý hneď pri preberaní kandidátnej listiny môže upozorniť kandidáta, alebo splnomocnenca politickej strany upozorniť na nesúlad kandidátnej listiny so zákonom, príslušná volebná komisia je povinná vyzvať kandidáta, alebo splnomocnenca politickej strany, alebo splnomocnenca koalície politických strán na odstránenie vlastných mien resp. ich skratiek z údajov o zamestnaní. Komisia rozhodne
o nezaregistrovaní kandidáta resp. jeho vyčiarknutí z kandidátnej listiny po tom, ako kandidát resp. splnomocnenec politickej strany výzvu príslušnej volebnej komisie v stanovenej lehote neuposlúchne.
K čl. II
Účinnosť sa navrhuje od 1. mája 2020, aby sa zákon mohol prvý krát uplatniť po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a zároveň po vykonaní volieb do orgánov územnej samosprávy obcí, ktoré by sa mali podľa § 181 ods. 3 a odsek 4 zákona o podmienkach výkonu volebného práva uskutočniť ešte pred týmto dátumom.