N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z....................2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 356/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 69/2017 Z. z., zákona č. 73/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/2017 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 165/2017 Z. z. , zákona č. 177/2018 Z. z. , zákona č. 344/2018 Z. z. a zákona č. 37/2019 z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 50 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje
1. meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,
2.zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
3.adresu trvalého pobytu kandidáta,
4.poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,“
2.V § 51 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) ktorý napriek výzve štátnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,“
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
3.V § 80 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje
1. meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,
2.zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
3.adresu trvalého pobytu kandidáta,
4.poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,“
Doterajšie písmeno c) sa vypúšťa a písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
4.V § 81 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) ktorý napriek výzve štátnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,“
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).
5.V § 103 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa tieto slová:
„údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,“
6.V § 139 ods. 4 písmeno b) znie:
„b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje:
1. meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,
2.zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
3.adresu trvalého pobytu kandidáta,
4.poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,“
7.V § 139 odsek 7 znie:
„(7) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje
a)číslo volebného obvodu,
b)meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,
c)zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
d)adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.“
8.V § 140 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) ktorý napriek výzve volebnej komisie samosprávneho kraja v stanovenej lehote neodstránil
všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,“
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d ) až g).
9.V § 144 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) údaje o kandidátovi v rozsahu
1. meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,
2.zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
3.adresu trvalého pobytu kandidáta.“
10.V § 144 odsek 6 znie:
„(6) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje
a)meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,
b)zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
c)adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.“
11.V § 145 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) ktorý napriek výzve volebnej komisie samosprávneho kraja v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,“
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
12. V § 171 ods. 4 písmeno b) znie:
„b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje:
1. meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,
2.zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
3.adresu trvalého pobytu kandidáta,
4.poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch.“
13.V § 171 odsek 7 znie:
„(7) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje
a)číslo volebného obvodu,
b)meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,
c)zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj
o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
d)adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.“
14. V § 172 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) ktorý napriek výzve miestnej volebnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,“
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).
15.V § 176 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) údaje o kandidátovi v rozsahu
1.meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,
2.zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
3.adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta,“
16.V § 176 odsek 6 znie:
„(6) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje
a)meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta,
b)zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny; údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
c)adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta.“
17. V § 177 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) ktorý napriek výzve miestnej volebnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich skratky z údajov o zamestnaní,“
Doterajšie písmená c) až f) f) sa označujú ako písmená d) až g).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2020.