1
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
2. Definícia problému
Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 580 z 12.12.2018 k návrhu problematiky transformácie regiónu horná Nitra v súvislosti s návrhom všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny schválila časový rámec postupného uzatvárania ťažobných polí - útlmu uhoľných baní a uznesením č. 336 z 3.7.2019 schválila Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra. V procese transformácie uhoľného regiónu sú zo sociálneho a ekonomického hľadiska najviac ohrozenou skupinou obyvateľstva zamestnanci ťažobného priemyslu v uhoľných baniach na hornej Nitre. Skorším ukončením ťažby – útlmom, bude dochádzať k predčasnému odchodu baníkov, ktorí najmä vzhľadom k veku nebudú schopní adaptácie na nový druh povolania.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom návrhu je zmiernenie sociálnych dopadov a odškodnenie pre stratu príjmu z činnosti zamestnanca pre baníkov, ktorí prídu o zamestnanie z dôvodu útlmu banskej činnosti pomocou inštitútu kompenzačného príspevku a zabezpečenie garancie poistenia na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
4. Dotknuté subjekty
Zamestnanci, ktorým z dôvodu uskutočňovania útlmového programu schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky bol skončený pracovný pomer v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
5. Alternatívne riešenia
Nepredkladajú sa.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?  Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Nepredstavuje transpozíciu práva EÚ.
8. Preskúmanie účelnosti**
2
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK.