1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A.Všeobecná časť
Cieľom návrhu zákona je zmiernenie sociálnych dopadov a odškodnenie pre stratu príjmu z činnosti baníkov so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktorí prídu o zamestnanie z dôvodu útlmu banskej činnosti, ako aj zabezpečenie nákladov poistenia na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
V procese transformácie uhoľného regiónu zo sociálneho a ekonomického hľadiska najviac ohrozenou skupinou obyvateľstva zamestnanci ťažobného priemyslu v hlbinných baniach. U mladších zamestnancov, ktorí pracujú v ťažobnom priemysle kratšie, sa očakávať väčšia flexibilita, čo sa týka ich možností rekvalifikácie, ako aj hľadania si nového uplatnenia na trhu práce. U starších zamestnancov, ktorí navyše pracujú v ťažobnom priemysle dlhodobo, sa predpokladať absencia skúseností so zmenou zamestnania a skúseností s procesmi súvisiacimi s nezamestnanosťou, komunikáciou s úradmi a zamestnávateľmi a aktívnym hľadaním si nového zamestnania. Skorším ukončením ťažby útlmom, bude dochádzať k predčasnému odchodu zamestnancov baní, ktorí najmä vzhľadom k veku nebudú schopní adaptácie na nový druh povolania.
Predkladaný návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy, negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a nemá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a taktiež nezakladá vplyv na služby verejnej správy pre občana ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2020.
2
B. Osobitná časť
K Čl. I
K § 1 a 2
V návrhu sa zavádza inštitút kompenzačného príspevku pre zamestnancov, ktorí z dôvodu uskutočňovania útlmového programu schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky skončili pracovný pomer v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktorý vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Vylučuje sa priznanie kompenzačného príspevku osobám, ktoré poberajú osobitný príspevok baníkom podľa zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov, dávky výsluhového zabezpečenia podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predčasného alebo starobného dôchodku.
K § 3
Návrh určuje trvanie poskytovania kompenzačného príspevku a spôsob výpočtu zvýšenia kompenzačného príspevku, kde konštanty 17,5 a 23,33 stanovené na základe vzorcov v prílohe zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov. Výsledná suma kompenzačného príspevku je uvedená v tabuľke:
Odpracovaná doba v rokochVýška príspevku Doba poberania v rokochOdpracovaná doba v rokochVýška príspevku Doba poberania v rokoch3200 111350 + 23,33 = 373,33 34 200 + 17,5 = 217,5 112350 + 23,33 × 2 = 396,66 35200 + 17,5 × 2 = 235,0 113 350 + 23,33 × 3 = 419,99 36 200 + 17,5 × 3 = 252,5 214350 + 23,33 × 4 = 443,32 37200 + 17,5 × 4 = 270,0 215350 + 23,33 × 5 = 466,65 78 200 + 17,5 × 5 = 287,50216350 + 23,33 × 6 = 489,98 79 200 + 17,5 × 6 = 305,0 220350 + 23,33 ×10 = 583,30 710350 330 350 + 23,33 × 20 = 816,60 7
Podmienky vzniku nároku na poberanie zníženého kompenzačného príspevku vylučujú možnosti súbehu kompenzačného príspevku s invalidným dôchodkom a úrazovou rentou, ak je vyššia ako suma kompenzačného príspevku. Oprávnenej osobe sa ukladá povinnosť vrátiť finančné prostriedky neoprávnene vyplatené alebo vyplatené v nesprávnej výške. Ak tak neurobí dobrovoľne, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže vymáhať túto sumu v lehote troch rokov od zistenia neoprávneného vyplatenia príspevku, najneskôr však do desať rokov od vyplatenia príspevku.
3
K § 4
Navrhuje sa, aby sa na proces konania o priznaní kompenzačného príspevku vzťahoval zákon o správnom konaní. Podrobne upravené podmienky vzniku nároku na kompenzačný príspevok, povinné náležitosti žiadosti, spôsob podania žiadosti, proces posudzovania žiadosti a vydanie rozhodnutia spolu s rozhodnutím o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.
K Čl. II
K bodu 1 až 3
Navrhovanou úpravou sa odstraňuje súbeh poberania kompenzačného príspevku s osobitnom príspevkom baníkom podľa zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov z titulu útlmu banskej činnosti.
K Čl. III
Navrhovaná úprava zabezpečuje garanciu poistenia na úhradu povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Oprávnená osoba, ktorá priznaný kompenzačný príspevok baníkom bude dôchodkovo poistená ako poistenec štátu, ak nebude dôchodkovo poistená ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo poistenec štátu z iného dôvodu. Štát bude za takéhoto poistenca štátu mesačne platiť Sociálnej poisťovni poistné na dôchodkové poistenie a do rezervného fondu solidarity.
K Čl. IV
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona od 1. januára 2020.