NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ............... 2019
o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Tento zákon upravuje poskytovanie kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti (ďalej len „kompenzačný príspevok“).
§ 2
(1) Na priznanie kompenzačného príspevku je oprávnená fyzická osoba, s ktorou bol z dôvodu uskutočňovania útlmového programu schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky skončený pracovný pomer v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktorý trval najmenej tri roky a ktorá bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „oprávnená osoba“).
(2) Oprávnená osoba nesmie byť, ak tento zákon neustanovuje inak, poberateľom
a)osobitného príspevku baníkom podľa osobitného predpisu,2)
b)starobného dôchodku,
c)predčasného starobného dôchodku,
d)invalidného dôchodku,
e)úrazovej renty,
f)dávky výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu. 3)
(3) Oprávnená osoba nesmie byť poberateľom dávok podľa odseku 2 počas celej doby vyplácania kompenzačného príspevku.
§ 3
(1)Výška kompenzačného príspevku je 200 eur mesačne a poskytuje sa počas
1) Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) Zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení neskorších predpisov.
3) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
a)12 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 3 roky v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, alebo
b)24 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 6 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.
(2)Výška kompenzačného príspevku je 350 eur mesačne a poskytuje sa počas
a)36 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 10 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, alebo
b)84 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 15 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.
(3)Suma kompenzačného príspevku podľa odseku 1 sa zvyšuje o sumu, ktorá sa urči ako súčin čísla 17,5 a počtu odpracovaných rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktoré presahujú minimálnu dobu 3 rokov.
(4)Suma kompenzačného príspevku podľa odseku 2 sa zvyšuje o sumu, ktorá sa urči ako súčin čísla 23,33 a počtu odpracovaných rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky, ktoré presahujú minimálnu dobu 10 rokov.
(5)Výsledná suma kompenzačného príspevku sa zvyšuje o sumu súčinu indexov medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý polrok kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa uplatňuje nárok na kompenzačný príspevok.
(6)Ak oprávnená osoba je súčasne poberateľom invalidného dôchodku alebo úrazovej renty, ktorých výška je nižšia ako výška kompenzačného príspevku, na poberanie ktorého oprávnená osoba nárok, poskytuje sa kompenzačný príspevok len vo výške rozdielu medzi jeho plnou výškou a invalidným dôchodkom alebo medzi jeho plnou výškou a úrazovou rentou alebo medzi jeho plnou výškou.
(7)Oprávnená osoba je povinná oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o ôsmich dní zmeny skutočností rozhodujúcich pre trvanie nároku na kompenzačný príspevok. Ak oprávnená osoba nesplnila túto povinnosť alebo inak vedome spôsobila, že kompenzačný príspevok bol vyplatený neoprávnene alebo v nesprávnej sume, je povinná kompenzačný príspevok alebo jeho časť vrátiť do jedného mesiaca po vyplatení.
(8)Nárok na kompenzačný príspevok oprávnenej osobe zanikne uplynutím doby poskytovania kompenzačného príspevku, priznaním osobitného príspevku baníkom, starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, úrazovej renty, dávky výsluhového zabezpečenia alebo smrťou oprávnenej osoby.
(9)Právo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vrátenie kompenzačného príspevku alebo jeho časti poskytnutých neoprávnene alebo v nesprávnej výške sa premlčí, ak sa neuplatní do troch rokov odo dňa, keď úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistil, že kompenzačný príspevok bol vyplatený neoprávnene alebo v nesprávnej sume, najneskôr do desať rokov od výplaty kompenzačného príspevku.
(10)Kompenzačný príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mesačne pozadu.
3
§ 4
(1) O priznaní kompenzačného príspevku rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Na konanie o priznaní kompenzačného príspevku sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 4)
(2) Oprávnená osoba požiada o kompenzačný príspevok spolu s podaním žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Žiadosť o kompenzačný príspevok obsahuje
a)meno a priezvisko žiadateľa,
b)adresu trvalého pobytu žiadateľa,
c)rodné číslo žiadateľa,
d)dobu zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky,
e)číslo účtu žiadateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak žiadateľ požaduje poukazovanie kompenzačného príspevku na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
(3) Žiadateľ je povinný priložiť k žiadosti doklady preukazujúce splnenie podmienok na priznanie kompenzačného príspevku. Splnenie podmienky potrebného počtu odpracovaných rokov a dôvodu skončenia pracovného pomeru preukazuje žiadateľ potvrdením zamestnávateľa o dobe zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky a potvrdením zamestnávateľa o dôvode skončenia pracovného pomeru. Splnenie podmienok podľa § 2 ods. 2 písm. a) preukazuje žiadateľ potvrdením organizácie podľa osobitného predpisu.5) Splnenie podmienok podľa § 2 ods. 2 písm. b) f) preukazuje žiadateľ potvrdením Sociálnej poisťovne.
(4) Zamestnávateľ je ku dňu skončenia pracovného pomeru z dôvodu uskutočňovania útlmového programu schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o dobe zamestnania v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky a potvrdenie o dôvode skončenia pracovného pomeru.
(5) Ak je žiadosť úplná úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o priznaní kompenzačného príspevku. V rozhodnutí o priznaní kompenzačného príspevku úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uvedie výšku priznaného kompenzačného príspevku, deň, od ktorého sa príspevok priznáva, splatnosť príspevku a dobu jeho vyplácania. Kompenzačný príspevok možno priznať najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po ukončení zamestnania so stálym pracoviskom v podzemí.
Čl. II
Zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení zákona č. 160/1989 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona č. 311/2001 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z. a zákona č. 408/2015 Z. z sa mení takto:
1.V § 2 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
2.V § 5 sa vypúšťajú odseky 9 a 10.
Doterajšie odseky 11 až 14 sa označujú ako odseky 9 až 12.
4) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
5 ) § 6 ods. 1 zákona č. 98/1987 Zb.
4
3.V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a ak ide o osobitný príspevok podľa § 2 ods. 4, aj dobu jeho poskytovania;“.
Čl. III
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona 105/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá priznaný kompenzačný príspevok baníkom podľa osobitného predpisu.35d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 35d znie:
35d) Zákon č. ..../2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.