D ô v o d o v á s p r á v a
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Ivan, Jozef Rajtár, Radoslav Pavelka, Jana Kiššová, Martin Klus, Milan Laurenčík a Marián Viskupič.
Predložený návrh spočíva v zrušení povinnosti lepiť kontrolnú nálepku na čelné sklá a to ako pre dôkaz o vykonaní technickej kontroly tak aj emisnej kontroly.
Podľa dnes platného zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke je každý držiteľ vozidla povinný podrobiť svoje motorové vozidlo technickej a emisnej kontrole v pravidelných intervaloch. O tom, že takáto kontrola bola vykonaná, následne vypracované tri doklady a to: a) protokol; b) osvedčenie o kontrole (kartička); c) nálepka, ktorá sa lepí na čelné sklo vozidla.
Lepenie nálepiek na čelné sklo považujeme v súčasnej dobe za úplne zbytočné, nakoľko pri kontrole v rámci prevádzky motorového vozidla je možné policajnými orgánmi zistiť, či sa vozidlo podrobilo technickej kontrole a emisnej kontrole podľa osvedčení, ktoré vodič motorového vozidla mal mať pri sebe, rovnako tak je zavedený informačný systém, na základe ktorého vedia štátne orgány pokutovať tých, ktorí nepodrobia svoje vozidlo technickej a emisnej kontrole. Okrej toho držiteľ motorového vozidla je povinný za tieto nálepky zaplatiť v rámci výkonu kontroly na staniciach technických a emisných kontrol. Nejedná sa síce o veľkú finančnú čiastku, napriek tomu ak je lepenie týchto nálepiek zbytočné, aj malá čiastka je dôvodom sa ňou zaoberať. Nehovoriac o tom, že evidencia týchto nálepiek, ich strhávanie a lepenie nových pracovníkmi staníc technických a emisných kontrol znamená časové straty a zbytočnú byrokratickú záťaž v evidencii nálepiek v ich podnikateľskej činnosti.
Náš návrh na zrušenie kontrolných nálepiek teda povedie ako k úspore finančných zdrojov tak aj k zjednodušeniu administratívy spojenej s ich vydávaním, teda jedná sa o pozitívny finančný dopad na všetkých občanov, motoristov ako aj podnikateľov, ktorí vykonávajú technickú a emisnú kontrolu a zrýchli sa aj celkový priebeh týchto kontrol. V neposlednom rade je potrebné uviesť, že povinnosť vydávať kontrolnú nálepku je nad rámec požiadaviek EU.
Návrh zákona je v súlade s ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky, inými ústavnými zákonmi a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, informatizáciu spoločnosti, nebude mať ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu a ani sociálne vplyvy. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a na životné prostredie.
A.Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 až 37
Navrhovanými ustanoveniami sa prierezovo v celom texte zákona vypúšťajú zmienky o kontrolných nálepkách v súvislosti s technickými a emisnými kontrolami.
K čl. II
Účinnosť predkladaného návrhu zákona sa navrhuje od 1. decembra 2019.