NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z .................. 2019,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 45 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa bod 4b.
Doterajšie body 4c až 4e sa označujú ako body 4b až 4d.
2.V § 45 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa bod 4c.
Doterajší bod 4d sa označuje ako bod 4c.
3.V § 74 ods. 1 písm. j) bodoch 1 4 za slovom „dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolných nálepiek“.
4.V § 74 ods. 1 písm. j) bode 5 sa vypúšťajú slová „a nálepiek“.
5.V § 74 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „a kontrolných nálepiek“.
6.V § 75 ods. 1 písm. j) bodoch 1 4 za slovom „dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolných nálepiek“.
7.V § 75 ods. 1 písm. j) bode 5 sa vypúšťajú slová „a nálepiek“.
8.V § 75 ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „a kontrolných nálepiek“.
9.V § 80 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „a kontrolné nálepky používané“ nahrádzajú slovom „používaných“.
10.V § 85 ods. 5 písm. a) bode 9 sa vypúšťajú slová „a kontrolnej nálepky“.
11.V § 85 ods. 5 písm. b) bod e9 sa vypúšťajú slová „a kontrolnej nálepky“.
12.V § 86 ods. 1 písm. f) sa za slovom „dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolných nálepiek“.
13.V § 86 ods. 1 písm. j) sa slová dokladov, kontrolných nálepiek“ nahrádzajú slovom „dokladov“ a slová „dokladov, kontrolné nálepky“ sa nahrádzajú slovom „dokladov“.
14.V § 86 ods. 1 písm. q) sa vypúšťajú slová „a kontrolné nálepky“.
15.V § 87 ods. 1 písm. f) sa za slovom „dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolných nálepiek“.
16.V § 87 ods. 1 písm. j) sa slová dokladov, kontrolných nálepiek“ nahrádzajú slovom „dokladov“ a slová „dokladov, kontrolné nálepky“ sa nahrádzajú slovom „dokladov“.
17.V § 87 ods. 1 písm. q) sa vypúšťajú slová „a kontrolné nálepky“.
18.V § 91 ods. 5 písm. a) bode 8 sa za slovom kontroly“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolnej nálepky“.
19.V § 91 ods. 5 písm. b) bode 8 sa za slovom kontroly“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolnej nálepky“.
20.V § 95 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „písm. a) až c)“.
21.V § 96 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „písm. a) a b)“.
22.V § 111 ods. 1 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a vkladá sa slovo „a“, v písm. b) sa slovo „a“ nahrádza bodkou a vypúšťa sa písmeno c).
23.V § 111 ods. 9 sa za slovami „vykonaní technickej kontroly“ vypúšťa čiarka a slová miesta umiestnenia a nalepenia kontrolnej nálepky“.
24.V § 111 ods. 10 sa vypúšťajú slová „a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou“.
25.V § 120 ods. 1 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a vkladá sa slovo „a“, v písm. b) sa slovo „a“ nahrádza bodkou a vypúšťa sa písmeno c).
26.V § 120 ods. 8 sa za slovami „vykonaní emisnej kontroly“ vypúšťa čiarka a slová miesta umiestnenia a nalepenia kontrolnej nálepky“.
27.V § 120 ods. 9 sa vypúšťajú slová „a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou“.
28.V § 136 ods. 3 písm. g) bode 6 sa slová a kontrolné nálepky používané“ nahrádzajú slovami „používaných“ a vypúšťajú sa slová „a kontrolných nálepiek“.
29.V § 136 ods. 3 písm. g) bode 11 sa za slovom dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolných nálepiek“.
30.V § 136 ods. 3 písm. g) bod e13 sa vypúšťajú slová „a kontrolných nálepkách“.
31.V § 136 ods. 3 písm. g) bode 14 sa za slovom dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolných nálepiek“.
32.V § 136 ods. 3 písm. g) bode 32 sa za slovom „kontroly“ vypúšťa čiarka a slová miesta umiestnenia a nalepenia kontrolnej nálepky“.
33.V § 136 ods. 3 písm. h) bode 6 sa slová a kontrolné nálepky používané“ nahrádzajú slovami „používaných“ a vypúšťajú sa slová „a kontrolných nálepiek“.
34.V § 136 ods. 3 písm. h) bode 11 sa za slovom dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolných nálepiek“.
35.V § 136 ods. 3 písm. h) bode 13 sa vypúšťajú slová „a kontrolných nálepkách“.
36.V § 136 ods. 3 písm. h) bode 14 sa za slovom dokladov“ vypúšťa čiarka a slová „kontrolných nálepiek“.
37.V § 136 ods. 3 písm. h) bode 32 sa za slovom „kontroly“ vypúšťa čiarka a slová miesta umiestnenia a nalepenia kontrolnej nálepky“.
Čl. II
Tento zákona nadobúda účinnosť 1. decembra 2019.